Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0130(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0064/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0064/2017

Συζήτηση :

PV 24/10/2017 - 17
CRE 24/10/2017 - 17

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2017 - 7.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0410

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο

17. Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/EΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία [COM(2016)0248 - C8-0181/2016- 2016/0130(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

Η Marita Ulvskog παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Κώστας Χρυσόγονος (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Claude Rolin, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Brando Benifei, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anthea McIntyre, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, António Marinho e Pinto, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Karima Delli, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, και Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Evelyn Regner, Czesław Hoc, Paloma López Bermejo, Georges Bach, Georgi Pirinski, Julie Girling, Danuta Jazłowiecka, Siôn Simon, Anne Sander, Elena Gentile, Michaela Šojdrová, Karin Kadenbach και Agnes Jongerius.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Julie Ward, Tania González Peñas, Γεώργιος Επιτήδειος και Wajid Khan.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen και Marita Ulvskog.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου