Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Вторник, 24 октомври 2017 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Заключения от заседанието на Европейския съвет (19 - 20 октомври) и представяне на Програмата на лидерите (Изграждане на общото ни бъдеще) (разискване)
 3.Възобновяване на заседанието
 4.Изявление на председателството
 5.Време за гласуване
  
5.1.Евро-средиземноморско споразумение в областта на въздухоплаването ЕС-Мароко *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.2.Разрешаване на Франция да прилага намалена ставка на някои косвени данъци върху „традиционния“ ром, произвеждан в Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника и Реюнион * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.3.Съвместното предприятие „Биотехнологични производства“: финансови вноски * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.4.Въвеждане на мерки за контрол по отношение на фуранилфентанил * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.5.Контрол на разходите и мониторинг на разходната ефективност на схемите за гаранция за младежта на ЕС (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.6.Наказуеми деяния и прилаганите наказания в областта на трафика на наркотици ***II (гласуване)
  
5.7.Продукти за наторяване с маркировката „СЕ“ ***I (гласуване)
  
5.8.Обмен на информация, система за ранно предупреждение и процедура за оценка на риска относно новите психоактивни вещества ***I (гласуване)
  
5.9.Обща политика в областта на рибарството: изпълнение на задължението за разтоварване на улов ***I (гласуване)
  
5.10.Подновяване на одобрението на активното вещество глифозат (Възражение по член 106 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.11.Генетично модифицирана царевица 1507 (Възражение по член 106 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.12.Генетично модифицирана соя 305423 x 40-3-2 (Възражение по член 106 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.13.Генетично модифицирана маслодайна рапица MON 88302 x Ms8 x Rf3 (Възражение по член 106 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.14.Проект на коригиращ бюджет № 5/2017: осигуряване на финансирането за Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) и увеличаване на резерва за спешна помощ (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.15.Мобилизиране на Инструмента за гъвкавост за предоставяне на финансиране за Европейския фонд за устойчиво развитие (гласуване)
  
5.16.Документ за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС (гласуване)
  
5.17.Законосъобразни мерки за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, действащи в името на обществения интерес (гласуване)
  
5.18.Политиките относно минималния доход като средство за борба срещу бедността (гласуване)
 6.Обяснениe на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Състав на Парламента
 11.Състав на комисиите
 12.Работна програма на Комисията за 2018 г. (разискване)
 13.Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година - всички раздели (разискване)
 14.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 15.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюджет на ЕС - Европейски съвет и Съвет (разискване)
 16.Закрила на журналистите и защита на свободата на медиите в Малта: случаят с Дафне Каруана Галиция (разискване)
 17.Защита на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени (разискване)
 18.Аспекти, свързани с основните права, в контекста на интеграцията на ромите в ЕС: борба срещу антиромските настроения (разискване)
 19.Дневен ред на следващото заседание
 20.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (186 kb) Присъствен списък (62 kb) Резултати от гласувания (218 kb) Резултати от поименно гласуване (3287 kb) 
 
Протокол (81 kb) Присъствен списък (11 kb) Резултати от гласувания (52 kb) Резултати от поименно гласуване (194 kb) 
 
Протокол (284 kb) Присъствен списък (70 kb) Резултати от гласувания (875 kb) Резултати от поименно гласуване (3034 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност