Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Dinsdag 24 oktober 2017 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 19 en 20 oktober 2017 en presentatie van de Leidersagenda (Bouwen aan onze gemeenschappelijke toekomst) (debat)
 3.Hervatting van de vergadering
 4.Verklaring van de Voorzitter
 5.Stemmingen
  5.1.Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst EG/Marokko *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.2.Machtiging van Frankrijk om een verlaagd tarief van bepaalde indirecte belastingen toe te passen op in Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique en Réunion vervaardigde "traditionele" rum * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.3.Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën: financiële bijdragen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.4.Het onderwerpen van furanylfentanyl aan controlemaatregelen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.5.Controle van de uitgaven en het toezicht op de kosteneffectiviteit van de EU-garantieregeling voor jongeren (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.6.Strafbare feiten en straffen op het gebied van de illegale drugshandel ***II (stemming)
  5.7.Bemestingsproducten met CE-markering ***I (stemming)
  5.8.De uitwisseling van informatie, het systeem voor vroegtijdige waarschuwing en de risicobeoordelingsprocedure inzake nieuwe psychoactieve stoffen ***I (stemming)
  5.9.Gemeenschappelijk visserijbeleid: implementatie van de aanlandingsverplichting ***I (stemming)
  5.10.Verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat (Bezwaar op grond van artikel 106) (stemming)
  5.11.Verlening van een vergunning voor genetisch gemodificeerde mais 1507 (Bezwaar op grond van artikel 106) (stemming)
  5.12.Verlening van een vergunning voor genetisch gemodificeerde soja 305423 x 40-3-2 (Bezwaar op grond van artikel 106) (stemming)
  5.13.Verlening van een vergunning voor genetisch gemodificeerd koolzaad MON 88302 x Ms8 x Rf3 (Bezwaar op grond van artikel 106) (stemming)
  5.14.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2017: financiering van het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling en verhoging van de reserve voor noodhulp (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.15.Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (stemming)
  5.16.Discussienota over de toekomst van de EU-financiën (stemming)
  5.17.Legitieme maatregelen ter bescherming van klokkenluiders die handelen in het algemeen belang (stemming)
  5.18.Een minimuminkomen als instrument om de armoede te bestrijden (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 8.Hervatting van de vergadering
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Samenstelling Parlement
 11.Samenstelling commissies
 12.Werkprogramma van de Commissie 2018 (debat)
 13.Algemene begroting van de Europese Unie voor 2018 – alle afdelingen (debat)
 14.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 15.Kwijting 2015: algemene begroting van de EU – Europese Raad en Raad (debat)
 16.Bescherming van journalisten en de verdediging van de mediavrijheid in Malta: het geval van Daphne Caruana Galizia (debat)
 17.Bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia (debat)
 18.Grondrechtelijke aspecten bij de integratie van Roma in de EU: bestrijding van zigeunerhaat (debat)
 19.Agenda van de volgende vergadering
 20.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (164 kb) Presentielijst (62 kb) Uitslag van de stemming (200 kb) Hoofdelijke stemming (3287 kb) 
 
Notulen (78 kb) Presentielijst (11 kb) Uitslag van de stemming (49 kb) Hoofdelijke stemming (188 kb) 
 
Notulen (258 kb) Presentielijst (62 kb) Uitslag van de stemming (857 kb) Hoofdelijke stemming (2972 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid