Показалец 
Протокол
PDF 875kWORD 52k
Вторник, 24 октомври 2017 г. - Страсбург
Резултати от различните гласувания

 Значения на съкращенията и символите

 1. Евро-средиземноморско споразумение в областта на въздухоплаването ЕС-Мароко *** 

Препоръка: Dominique Riquet (A8-0303/2017)

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
гласуване: одобрениеПГ+511, 112, 40

 2. Разрешаване на Франция да прилага намалена ставка на някои косвени данъци върху „традиционния“ ром, произвеждан в Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника и Реюнион * 

Доклад: Искра Михайлова (A8-0304/2017)

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
едно гласуванеПГ+563, 23, 78

 3. Съвместното предприятие „Биотехнологични производства“: финансови вноски * 

Доклад: Miroslav Poche (A8-0293/2017)

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
едно гласуванеПГ+572, 54, 36

 4. Въвеждане на мерки за контрол по отношение на фуранилфентанил * 

Доклад: Michał Boni (A8-0309/2017)

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
едно гласуванеПГ+622, 8, 33

 5. Контрол на разходите и мониторинг на разходната ефективност на схемите за гаранция за младежта на ЕС 

Доклад: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
едно гласуванеПГ+554, 61, 53

 6. Наказуеми деяния и прилаганите наказания в областта на трафика на наркотици ***II 

Препоръка за второ четене: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Одобрение без гласуване

 7. Продукти за наторяване с маркировката „СЕ“ ***I 

Доклад: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Изменения, внесени от водещата комисия - гласуване "ан блок"1-17
20-27
29-37
39-41
44
46-84
87
91-93
95
98-104
106
108
110
112-118
120-122
126-130
133-135
139-162
164-169
171
179
181
184
187-188
193
202
204
208-221
228-233
238-242
247-251
255-264
269-273
278
280
282-286
288-291
295-300
302
304-312
315-324
комисия+
Изменения, внесени от водещата комисия - гласувания поотделно18комисияразд.
1+
2/ЕГ+376, 281, 9
19комисияразд.
1+
2-
28комисияразд.
1+
2/ЕГ-313, 340, 15
38комисияразд.
1/ЕГ+563, 80, 27
2-
42комисияразд.
1+
2/ЕГ+364, 288, 16
43комисия-
45комисия+
85комисияразд.
1+
2-
86комисияразд.
1+
2/ЕГ-305, 348, 16
88комисияПГ+365, 299, 6
89комисияПГ+538, 123, 7
96комисияразд.
1+
2+
3-
97комисия+
105комисияПГ+477, 182, 13
107комисия+
109комисияразд.
1+
2+
111комисия-
119комисияПГ+363, 283, 26
123комисияразд.
1+
2+
125комисия-
131комисияЕГ+408, 242, 20
132комисияразд.
1+
2+
137комисия-
138комисияЕГ-309, 347, 16
163комисияЕГ+329, 320, 22
172комисияЕГ-288, 379, 2
173комисия-
174комисия-
175комисияразд.
1+
2+
176комисия+
177комисияразд.
1/ПГ+611, 57, 3
2/ПГ+490, 140, 3
178комисия-
180комисия-
182комисия+
183комисия-
186комисия-
189-192комисия-
194-197комисияЕГ-322, 345, 2
198-201комисияЕГ-323, 341, 3
203комисияразд.
1+
2+
205комисия+
207комисия-
222комисияЕГ+403, 266, 2
224-227комисия-
234-237комисия-
243-246комисия-
252-254комисия-
265-268комисия-
274комисияПГ+475, 172, 24
275комисияразд.
1+
2+
3+
4+
276комисия+
277комисия+
279комисия+
281комисияПГ+522, 143, 6
287комисия+
292комисия+
293комисия+
294комисия+
301комисия+
303комисияПГ+534, 123, 15
член 1, § 2, след буква з)346EFDD-
Член 42, след § 1345S&D, ALDE+
90комисияразд.
1
2
Член 46, алинея 1, точка 2 Регламент (ЕO) 1107/2009 Член 3 - точка 34, уводна част375Verts/ALE-
94комисия+
Член 46, параграф 1, след точка 2 Регламент (ЕO) № 1107/2009 Член 80 - след параграф 7378GUE/NGL-
След член 46 Директива 91/676/ЕИО, член 2, буква ж)401PPEПГ-138, 507, 23
Член 48, след § 1374Verts/ALE-
Приложение I, част ІІ, ПФК 1(А), точка 2, тире 2347EFDD-
Приложение I, част ІІ, ПФК 1(А), точка 2, след тире 6379GUE/NGL-
Приложение I, част ІІ, ПФК 1(Б), точка 3, подточка а2, тире 1348зEFDDПГ-202, 462, 7
336EFDD-
388 =
402rev СЧ =
ECR
ENF
ПГ-312, 345, 12
369СЧPPEПГ-307, 355, 7
Приложение I, част ІІ, ПФК 1(Б), точка 3, подточка а2, тире 2389з =
396СЧ =
402rev СЧ =
ECR
PPE
ENF
ПГ-325, 336, 8
337EFDD-
343СЧS&D, ALDEПГ+411, 230, 18
349EFDD
Приложение I, част ІІ, ПФК 1(Б), точка 3, подточка а2, тире 3338з = 390з =
396чс =
EFDD
ECR
PPE
ПГ-322, 332, 11
402rev СЧENFПГ-106, 552, 10
350EFDD-
343СЧS&D, ALDEПГ+402, 250, 12
124комисияПГ
Приложение I, част ІІ, ПФК 1(Б), точка 3, подточка б)351revEFDD-
Приложение I, част ІІ, ПФК 1(Б), точка 3, след подточка б)380GUE/NGL-
Приложение I, част ІІ, ПФК 1(В) (I), точка 2, подточка а2, тире 1352зEFDDПГ-196, 459, 12
339EFDD-
391 =
403СЧ =
ECR
ENF
ПГ-321, 339, 10
397СЧPPEПГ-301, 354, 7
Приложение I, част ІІ, ПФК 1(В) (I), точка 2, подточка а2, тире 2392з =
397СЧ =
403СЧ =
ECR
PPE
ENF
ПГ-320, 340, 7
340EFDD-
344СЧS&D, ALDEПГ+415, 235, 16
353EFDD
Приложение I, част ІІ, ПФК 1(В) (I), точка 2, подточка а2, тире 3341з =
393з =
397СЧ =
EFDD
ECR
PPE
ПГ-330, 333, 4
403СЧENFПГ-104, 550, 7
354EFDD-
344СЧS&D, ALDEПГ+405, 249, 13
136комисияПГ
Приложение I, част ІІ, ПФК 1(В)(I), точка 2, буква б)355EFDD-
Приложение I, част ІІ, ПФК 1(В)(I), точка 2, след буква б)381GUE/NGL-
Приложение I, част ІІ, ПФК 1(В)(I), точка 2, буква в)356EFDD-
Приложение І, част II, ПФК 1(В)342ALDEЕГ-326, 338, 9
170комисияПГ+417, 178, 73
Приложение I, част ІІ, ПФК 2, точка 2, тире 2357EFDD-
Приложение I, част ІІ, ПФК 2, точка 2, тире 3358EFDD-
Приложение I, част ІІ, ПФК 2, точка 2, след тире 6382GUE/NGL-
Приложение I, част ІІ, ПФК 2, точка 3398PPEЕГ+462, 194, 11
Приложение I, част ІІ, ПФК 3(А), точка 2, след тире 5383GUE/NGL-
Приложение I, част ІІ, ПФК 3(Б), точка 2, тире 1359revEFDD-
Приложение I, част ІІ, ПФК 3 (Б), точка 2, тире 2360EFDD-
Приложение I, част ІІ, ПФК 3(Б), точка 2, след тире 5384GUE/NGL-
Приложение I, част ІІ, ПФК 4, точка 2, тире 1361EFDD-
185комисияЕГ-288, 373, 3
Приложение I, част ІІ, ПФК 4, точка 2, тире 2362EFDD-
Приложение I, част ІІ, ПФК 4, точка 2, след тире 5385GUE/NGL-
Приложение I, част ІІ, ПФК 6, точка 2, тире 1363EFDD-
206комисия+
Приложение I, част ІІ, ПФК 6, точка 2, тире 2364EFDD-
Приложение I, част ІІ, ПФК 6, точка 2, тире 3365EFDD-
Приложение I, част ІІ, ПФК 6, точка 2, след тире 3386GUE/NGL-
Приложение I, част ІІ, ПФК 6 (Б) (ІІ), точка 2, тире 1366EFDD-
Приложение I, част ІІ, ПФК 6 (Б) (ІІ), точка 2, тире 3367EFDD-
Приложение II, част II, подзаглавие 10368зEFDD-
Приложение II, част ІІ, след параграф 1404revENFПГ-113, 460, 95
Приложение II, част ІІ, тире 1, КСМ 1, буква д)369зEFDD-
223комисия+
Приложение II, част II, КСМ 7, уводна част, тире 2 и таблица377зVerts/ALE-
Приложение IIІ, част 1, след параграф 7370 =
376 =
387 =
EFDD
Verts/ALE
GUE/NGL
ЕГ-315, 354, 0
Приложение III, част 2, ПФК 1 (Б), след параграф 2373Verts/ALE-
371EFDD-
Приложение III, част 2, ПФК 1 (В) (I), след параграф 1372EFDD-
Приложение III, част 2, ПФК 2, тире 2399PPE+
Приложение III, част 3, ПФК 2400PPE-
Приложение III, част 3, ПФК 3313комисия+
оригинален текстразд.
1
2
Приложение III, част 3, ПФК 4314комисия+
оригинален текстразд.
1
2
след съображение 8394PPEЕГ-305, 356, 6
395PPEЕГ+485, 179, 2
гласуване: предложение на КомисиятаПГ+298, 234, 135
Искания за поименно гласуване
S&D:изменения 338, 341, 343, 344, 348, 352, 389, 392, 396, 397, 401
ECR:изменения 124, 136, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 396, 397
Verts/ALE:изменения 338, 348, 389, 390, 396СЧ, 402СЧ
EFDD:изменения 88, 89, 105, 119, 170, 177, 274, 281, 303
ENF:Изменения 402 (1-ва и 3-та част), 403 ( 1-ва и 3-та част), 404
Искания за гласуване поотделно
PPE:изменения 111, 124, 125, 136, 137, 172, 173, 174, 178, 180, 183, 185, 186
ECR:изменение 138
ALDE:изменения 189-192, 194-201, 222, 224-227, 234-237, 243-246, 252-254, 265-268, 287, 292-294
Verts/ALE:изменения 43, 45, 88, 97, 105, 107, 131, 163, 170, 175, 176, 182, 189-192, 194-201, 205, 207, 223, 224-227, 234-237, 243-246, 252-254, 265-268, 274, 276, 277, 279, 301, 303
EFDD:изменения 88, 89, 105, 119, 170, 177, 274, 281, 303
Искания за разделно гласуване
ALDE:
Предложение на Комисията, приложение ІІІ, част 3, ПФК 3
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: ± 1,0 в който и да било момент във веригата на дистрибуция“ и „25% относително отклонение от обявената стойност в който и да било момент във веригата на дистрибуция“
2-ра част:тези думи
Предложение на Комисията, приложение ІІІ - част - ПФК 4
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: „± 75% относително отклонение в който и да било момент във веригата на дистрибуция“, „± 1,0 в който и да било момент във веригата на дистрибуция“, „25% относително отклонение в който и да било момент във веригата на дистрибуция“, „25% относително отклонение в който и да било момент във веригата на дистрибуция“, „25% относително отклонение в който и да било момент във веригата на дистрибуция“, „± 75% относително отклонение в който и да било момент във веригата на дистрибуция“, „± 75% относително отклонение в който и да било момент във веригата на дистрибуция“ и „± 75% относително отклонение в който и да било момент във веригата на дистрибуция“
2-ра част:тези думи
изменение 90
1-ва част:„По отношение на част II от приложение I правомощието да приема делегирани актове в съответствие с параграфи 1 и 4 от настоящия член не обхваща промени на пределно допустимите стойности за замърсители, посочени в него, освен ако са необходими нови пределни стойности за замърсители в резултат от добавяне на нови съставни материали съгласно приложение II. “
2-ра част:„Когато са определени нови пределно допустими стойности за замърсители, тези пределно допустими стойности се прилагат само за новите добавени съставни материали.“
Verts/ALE:
изменение 18
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: „разграждане на органични съединения в почвата“ и „Следователно те действат в допълнение към торовете“
2-ра част:тези думи
изменение 19
1-ва част:Целият текст с изключение на втория, третия и четвъртия път, когато думата „нови“ се появява в текста.
2-ра част:тези думи
изменение 28
1-ва част:„Маркираните с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване трябва да се пускат на пазара само ако са достатъчно ефективни и не представляват риск за здравето на човека, животните или растенията, за безопасността или околната среда, когато те са правилно съхранявани и се използват за предвидената им употреба и при разумно предвидими условия, т.е., когато употребата им може да е в резултат от законосъобразно и лесно предвидимо човешко поведение. Поради това трябва да се установят изисквания за безопасност и качество, както и подходящи механизми за контрол.“
2-ра част:Премахва се изречението „Освен това, предвидената употреба на маркираните с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване не трябва да води до намаляване на безопасността на храните или фуражите.“
изменение 38
1-ва част:„Целият текст с изключение на думите: „от филосферата“
2-ра част:тези думи
изменение 42
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: „и при условие че не се оказва влияние върху условията за предоставянето им на пазара“
2-ра част:тези думи
изменение 85
1-ва част:Целият текст с изключение на думата: „нови“
2-ра част:тази дума
изменение 86
1-ва част:Целият текст с изключение на думата: „новите“
2-ра част:тази дума
изменение 96
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: Не се отнася за българския текст и „или филосферата“
2-ра част:Не се отнася за българския текст
3-та част:„или филосферата“
изменение 109
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: „торф, в т.ч.“
2-ра част:тези думи
изменение 123
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: „торф, в т.ч.“
2-ра част:тези думи
изменение 132
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: „Органичният въглерод (Corg) в маркирания с маркировката „СЕ“ продукт за наторяване не надвишава 1% от масата.“
2-ра част:тези думи
изменение 175
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: „включително мулч“
2-ра част:тези думи
изменение 177
1-ва част:Целият текст с изключение на думата: „торф“
2-ра част:тази дума
изменение 203
1-ва част:Целият текст с изключение на думата: Не се отнася за българския текст
2-ра част:тази дума
изменение 275
1-ва част:„ба) подобрява почвата като биоразградимо фолио за мулчиране, което отговаря по-специално на изискванията на точки 2а и 3 от КСМ 10, или“
2-ра част:бб)свързва компоненти на продукта за наторяване без никакъв контакт с почвата, или“
3-та част:бв)подобрява стабилността на продуктите за наторяване, маркирани с маркировката „СЕ“, или“
4-та част:бг)подобрява проникването на вода в почвата.“
ENF:
изменение 402
1-ва част:Първо тире
2-ра част:Второ тире
3-та част:Трето тире
изменение 403
1-ва част:Първо тире
2-ра част:Второ тире
3-та част:Трето тире
Разни
Изменения от 325 до 329 бяха оттеглени.
Изменения от 330 до 335 бяха заличени.

 8. Обмен на информация, система за ранно предупреждение и процедура за оценка на риска относно новите психоактивни вещества ***I 

Доклад: Michał Boni (A8-0359/2016)

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Временно споразумение
Временно споразумение23комисияПГ+609, 19, 29

 9. Общата политика в областта на рибарството: изпълнение на задължението за разтоварване на улов ***I 

Доклад: Alain Cadec (A8-0285/2017)

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
гласуване: предложение на КомисиятаПГ+599, 57, 2

 10. Подновяване на одобрението на активното вещество глифозат 

Предложение за резолюция: B8-0567/2017

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Предложение за резолюция B8-0567/2017
(комисия ENVI)
§ 117ENFПГ-91, 551, 24
§ 212PPEЕГ-326, 327, 16
след § 47S&D, GUE/NGL, Verts/ALEразд.
1/ПГ+578, 81, 7
2/ПГ+342, 293, 23
§ 513PPEразд.
1/ПГ-235, 403, 30
2/ПГ-206, 419, 47
2EFDDПГ-145, 501, 23
1S&DПГ+353, 280, 36
6Verts/ALEПГ+332, 307, 30
18ENFПГ-71, 582, 4
§ 714PPEЕГ-306, 337, 21
след § 719ENFПГ-42, 589, 36
§ 820ENFразд.
1/ПГ-102, 524, 44
2/ПГ-90, 523, 51
§ 103EFDDПГ-270, 379, 19
15PPE-
21ENFПГ-100, 523, 45
съображение Б16PPE-
съображение В8PPE-
след съображение И9PPEЕГ+329, 322, 21
след съображение К4Verts/ALE-
съображение Л10PPEЕГ+381, 269, 17
Съображение П11PPEЕГ+326, 321, 20
след съображение Р5Verts/ALE-
гласуване: резолюция (целия текст)ПГ+355, 204, 111
Искания за поименно гласуване
Verts/ALE:изм.6, 7, 13; окончателно гласуване
ENF:изменения 17, 18, 19, 21
GUE/NGL:изм.1, 2, 13; окончателно гласуване
EFDD:изменения 1, 2, 3, 20
Искания за разделно гласуване
ENF:
изменение 20
1-ва част:„призовава Комисията и държавите членки да осигурят достатъчно тестване и наблюдение на остатъчните количества глифозат в произвежданите и внасяни в Съюза фуражи, храни и напитки, с цел да се преодолее посочената от ЕОБХ настояща липса на данни; приканва Комисията и държавите членки незабавно да отменят съществуващите разрешения за толерантни към глифозат генетично модифицирани организми и да не потвърждават нови разрешения;“
2-ра част:„подчертава, че държавите членки следва да могат да забраняват вноса на продукти, обработвани с глифозат;“
PPE:
изменение 7
1-ва част:„призовава Комисията и държавите членки да не одобряват употребата на глифозат за изсушаване преди прибиране на реколтата“
2-ра част:„ , считано от 16 декември 2017 г.;“
S&D:
изменение 13
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: „подновяване на“
2-ра част:тези думи
Разни:
Лауренциу Ребега (група ENF) също подписа изменения 17 и 18.

 11. Генетично модифицирана царевица 1507 (Възражение по член 106 от Правилника за дейността) 

Предложение за резолюция: B8-0568/2017

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Предложение за резолюция B8-0568/2017
(комисия ENVI)
гласуване: резолюция (целия текст)ПГ+433, 201, 33
Искания за поименно гласуване
Verts/ALE, ENF:окончателно гласуване

 12. Генетично модифицирана соя 305423 x 40-3-2 (Възражение по член 106 от Правилника за дейността) 

Предложение за резолюция: B8-0570/2017

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Предложение за резолюция B8-0570/2017
(комисия ENVI)
гласуване: резолюция (целия текст)ПГ+433, 202, 31
Искания за поименно гласуване
Verts/ALE, ENF:окончателно гласуване

 13. Генетично модифицирана маслодайна рапица MON 88302 × Ms8 × Rf3 (Възражение по член 106 от Правилника за дейността) 

Предложение за резолюция: B8-0569/2017

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Предложение за резолюция B8-0569/2017
(комисия ENVI)
гласуване: резолюция (целия текст)ПГ+434, 201, 28
Искания за поименно гласуване
Verts/ALE, ENF:окончателно гласуване

 14. Проект на коригиращ бюджет №5/2017: осигуряване на финансирането за Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) и увеличаване на резерва за спешна помощ 

Доклад: Jens Geier (A8-0301/2017)

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
едно гласуванеПГ+553, 70, 42

 15. Мобилизиране на Инструмента за гъвкавост за предоставяне на финансиране за Европейския фонд за устойчиво развитие 

Доклад: Jens Geier (A8-0298/2017) (необходимо е мнозинство от всички членове на ЕП и 3/5 от изразения вот)

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
гласуване: резолюция (целия текст)ПГ+562, 65, 44

 16. Документ за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС 

Предложение за резолюция: B8-0565/2017

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Предложение за резолюция B8-0565/2017
(комисия BUDG)
§ 112GUE/NGL-
8EFDD-
§ 213GUE/NGL-
§ 314GUE/NGL-
9EFDD-
след § 315GUE/NGLразд.
1-
2-
16GUE/NGL-
17GUE/NGLразд.
1/ПГ-159, 489, 20
2/ПГ
18GUE/NGL-
19GUE/NGLПГ-137, 500, 27
§ 41ENFПГ-75, 566, 23
10EFDD-
20GUE/NGLПГ-20, 624, 25
след § 421GUE/NGLПГ-35, 564, 67
§ 52ENFПГ-84, 503, 70
22GUE/NGL-
11EFDD-
7S&D-
§ 723ТGUE/NGL-
3ENFПГ-85, 570, 11
след § 724GUE/NGLПГ-220, 410, 37
§ 925GUE/NGLПГ-71, 501, 96
§ 10§оригинален текстразд.
1+
2+
след § 104ENF-
§ 135ENF-
след § 1626GUE/NGLПГ-69, 546, 57
§ 176ENFПГ-93, 501, 70
гласуване: резолюция (целия текст)ПГ+442, 189, 37
Искания за поименно гласуване
ENF:изменения 1, 2, 3, 6
GUE/NGL:изменения 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26 окончателно гласуване
Искания за разделно гласуване
Verts/ALE:
§ 10
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: „и отбрана“
2-ра част:тези думи
изменение 15
1-ва част:„изразява съжаление във връзка с обмисляната възможност за увеличаване на бюджетните средства за милитаризъм, придаване на максимален приоритет на сигурността и чуждестранна намеса – политическа и идеологическа опция, която не само финансира и насърчава няколко настоящи въоръжени конфликти, но също така е в основата на миграционните потоци и разграбването на ресурси в развиващите се държави;“
2-ра част:„осъжда факта, че за периода след 2020 г. Комисията твърди, че ще отдели 1,5 милиарда евро от бюджета на ЕС за Европейския фонд за отбрана, което, заедно с вноските на държавите членки за съвместни проекти за развитие, би могло да доведе до разходи за научни изследвания в областта на отбраната и отбранителен капацитет в размер на 5,5 милиарда евро годишно;“
изменение 17
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: „и външна дейност“
2-ра част:тези думи

 17. Законосъобразни мерки за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, действащи в името на обществения интерес 

Доклад: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Предложение за резолюция за заместване1ENFПГ-45, 550, 66
§ 3§оригинален текстПГ+338, 322, 5
§ 13§оригинален текстПГ+358, 285, 24
§ 19§оригинален текстпоотд.+
§ 23§оригинален текстпоотд./ЕГ-300, 357, 9
§ 25§оригинален текстразд.
1/ПГ+604, 49, 14
2/ПГ+343, 277, 33
§ 352повече от 76 членове на ЕППГ-288, 346, 34
§ 36§оригинален текстПГ+404, 249, 12
§ 383повече от 76 членове на ЕППГ-294, 350, 26
§ 48§оригинален текстразд.
1/ПГ+615, 27, 22
2/ПГ+349, 272, 24
§ 504повече от 76 членове на ЕППГ-308, 351, 7
§ 57§оригинален текстразд.
1+
2+
§ 58§оригинален текстразд.
1+
2/ПГ-323, 330, 15
§ 61§оригинален текстпоотд.+
§ 65§оригинален текстпоотд./ЕГ-303, 360, 4
§ 67§оригинален текстПГ+333, 318, 18
съображение В§оригинален текстпоотд./ЕГ+363, 296, 5
съображение Н§оригинален текстПГ+328, 307, 23
съображение Х§оригинален текстпоотд./ЕГ-308, 326, 32
съображение Ш§оригинален текстпоотд.+
съображение АЖ§оригинален текстпоотд.+
съображение АК§оригинален текстПГ+367, 256, 43
гласуване: предложение за резолюция (комисия JURI)ПГ+399, 101, 166
Искания за поименно гласуване
ENF:изменение 1
S&D:изменения 2, 3, 4; съображения Н, АК; §§ 3, 13, 25, 48
повече от 76 членове на ЕП:изменения 2, 3, 4; §§ 36, 67
Искания за гласуване поотделно
повече от 76 членове на ЕП;съображения В, Н, Х, Ш, АЖ, АК; §§ 3, 13, 19, 23, 36, 61, 65, 67
Искания за разделно гласуване
повече от 76 членове на ЕП:
§ 25
1-ва част:„счита, че прилагането на всеобхватна правна уредба относно защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, насърчава култура на подаване на сигнали и че действията на тези лица следва да се популяризират като примери за отговорно гражданско поведение; в тази връзка призовава държавите членки и институциите на ЕС да популяризират положителната роля на лицата, сигнализиращи за нередности, както и сериозната загриженост относно често уязвимото им и беззащитно положение, по-специално чрез кампании за повишаване на осведомеността и за защита, както и чрез комуникация и обучение; препоръчва по-специално на Комисията да предостави всеобхватен план във връзка с този въпрос; в тази връзка призовава за създаване на уебсайт, където да се предоставя полезна информация относно защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, както и да се подават жалби;“
2-ра част:„подчертава, че този уебсайт следва да бъде лесно достъпен за гражданите и да запазва анонимността на данните им;“
§ 48
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: „поради това счита, че в случай на твърдения за ответни действия, предприети срещу лицата, сигнализиращи за нередности, работодателят трябва да осигури доказателства, че тези действия не са свързани с доклад, изготвен от лицето, подало сигнала; счита, че защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, следва да бъде предоставена въз основа на предоставената информация, а не на базата на намерението на лицето, подало сигнала;“
2-ра част:тези думи
§ 57
1-ва част:„призовава държавите членки и институциите на ЕС в сътрудничество с всички относими органи да въведат и предприемат всички възможни необходими мерки за защита на поверителността на източниците на информация, за да се предотвратят всякакви дискриминационни действия или заплахи, както и да създадат прозрачни канали за оповестяване на информация, да формират независими национални и европейски органи за защита на лицата, сигнализиращи за нередности,“
2-ра част:„и да обмислят възможността за предоставяне на специални финансови средства в подкрепа на тези органи;“ „призовава също така за създаване на централизиран европейски орган за ефективна защита на лицата, сигнализиращи за нередности, и на онези, които им оказват съдействие, по модела на националните органи за наблюдение на правата в областта на неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни;“
§ 58
1-ва част:„призовава Комисията, за да могат тези мерки да бъдат ефективни, да разработи инструменти, насочени към осигуряването на защита срещу неоснователни съдебни преследвания, икономически санкции и дискриминация;“
2-ра част:„предлага създаването на национални фондове или на европейски фонд, финансиран отчасти със суми, събрани чрез постъпления от глоби, който да предоставя подходяща финансова подкрепа за лицата, сигнализиращи за нередности в ЕС;“

 18. Политиките относно минималния доход като средство за борба срещу бедността 

Доклад: Laura Agea (A8-0292/2017)

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
§ 2§оригинален текстразд.
1+
2-
3-
4-
§ 3§оригинален текстразд.
1/ПГ+527, 133, 5
2/ПГ-299, 351, 13
§ 7§оригинален текстразд.
1+
2/ЕГ+363, 292, 4
§ 9§оригинален текстразд.
1+
2+
§ 21§оригинален текстразд.
1/ПГ+496, 151, 21
2/ПГ-287, 358, 9
§ 36§оригинален текстразд.
1+
2+
§ 43§оригинален текстразд.
1+
2/ЕГ-322, 331, 6
3/ЕГ+328, 315, 20
4+
§ 47, буква в)§оригинален текстразд.
1+
2-
§ 53§оригинален текстразд.
1/ПГ+539, 75, 44
2/ПГ-304, 307, 43
§ 44§оригинален текстпоотд.-
Съображение Ж§оригинален текстпоотд.-
Съображение М§оригинален текстразд.
1+
2+
съображение Ч§оригинален текстпоотд./ЕГ-311, 314, 24
съображение АХ§оригинален текстпоотд./ЕГ+346, 273, 20
съображение БА§оригинален текстпоотд.+
съображение БВ§оригинален текстпоотд./ЕГ+291, 269, 92
гласуване: резолюция (целия текст)ПГ+451, 147, 42
Искания за поименно гласуване
S&D:§§ 3, 21
Verts/ALE:§§ 3, 21, 53
Искания за гласуване поотделно
повече от 76 членове на ЕП;съображения Ж, Ч, АХ, БА, БВ, § 44
Искания за разделно гласуване
повече от 76 членове на ЕП:
съображение М
1-ва част:Целият текст с изключение на думата: „всеобщ“
2-ра част:тази дума
§ 2
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: „да се основава на преразпределението на произведените блага“, „увеличение на заплатите, както и“, „осигуряването на безплатни и висококачествени публични услуги за всички“
2-ра част:„да се основава на преразпределението на произведените блага“
3-та част:„увеличение на заплатите, както и“
4-та част:„осигуряването на безплатни и висококачествени публични услуги за всички“
§ 3
1-ва част:„подчертава значението на адекватното публично финансиране на схемите за минимален доход; призовава Комисията специално да осъществява мониторинг на използването на 20-те процента от общия размер на средствата, отпуснати от ЕСФ за борба с бедността и социалното изключване, както и да проучи, в рамките на предстоящия преглед на Регламента за общоприложимите разпоредби за структурните фондове (Регламент (ЕС) № 1303/2013), и по-специално в рамките на Европейския социален фонд и Европейската програма за заетост и социални иновации (EaSI), възможностите за финансиране за подпомагане на всяка държава членка да въведе схема за минимален доход, където такива не съществуват, или да подобри функционирането и ефективността на съществуващите системи,“
2-ра част:„и, ако е необходимо, да вземе под внимание създаването – временно – на подходящ европейски фонд, който да функционира като инструмент на политиката на сближаване и на европейска солидарност;“
§ 7
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: „подчертава значението на механизма за автоматично стабилизиране на социалните системи за абсорбиране на вълните на социален шок, причинени от външни фактори като рецесиите;“ и „поради това“
2-ра част:тези думи
§ 9
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: „висококачествени универсални“
2-ра част:тези думи
§ 21
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: „подчертава във връзка с това, че както беше посочено по-рано, от правна гледна точка е възможно съществуването на рамкова директива относно минималните доходи в контекста на Договорите за ЕС; счита, че подобна рамка ще трябва да се основава на конкретни данни и следва да отчита социалния и икономическия контекст и историческите практики на всяка държава членка и че тя може да бъде стимул, който да мотивира хората да бъдат икономически активни;“
2-ра част:тези думи
§ 36
1-ва част:„изтъква, че схемите за минимални доходи са преходни инструменти за намаляването на бедността и за борбата срещу бедността, социалното изключване и неравенството и че те следва да се разглеждат като социални инвестиции;“
2-ра част:„отбелязва антицикличния ефект на схемите за минимални доходи;“
§ 43
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: „разработена на европейско равнище“, „да бъде полезна за създаването на равни условия между държавите членки“ и „и да обмисли допълнителни стъпки“
2-ра част:разработена на европейско равнище
3-та част:„да бъде полезна за създаването на равни условия между държавите членки“
4-та част:„и да обмисли допълнителни стъпки“
§ 47, буква в)
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: „като например бездомните, бежанците, лицата, търсещи убежище, ромите и младите хора“
2-ра част:тези думи
§ 53
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: „и една политическа среда, доминирана от мерки за строги икономии“
2-ра част:тези думи
Правна информация - Политика за поверителност