Zoznam 
Zápisnica
PDF 848kWORD 49k
Utorok, 24. októbra 2017 - Štrasburg
Výsledky hlasovaní

 Použité skratky a značky

 1. Euro-stredomorská dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a Marokom *** 

Odporúčanie: Dominique Riquet (A8-0303/2017)

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
hlasovanie: schválenieHPM+511, 112, 40

 2. Povolenie Francúzsku uplatňovať zníženú sadzbu určitých nepriamych daní z „tradičného“ rumu vyrobeného v departmánoch Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik a Réunion * 

Správa: Iskra Mihaylova (A8-0304/2017)

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
jediné hlasovanieHPM+563, 23, 78

 3. Spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály: finančné príspevky * 

Správa: Miroslav Poche (A8-0293/2017)

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
jediné hlasovanieHPM+572, 54, 36

 4. Podrobenie furanylfentanylu kontrolným opatreniam * 

Správa: Michał Boni (A8-0309/2017)

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
jediné hlasovanieHPM+622, 8, 33

 5. Kontrola výdavkov a monitorovanie nákladovej efektívnosti systémov záruky EÚ pre mladých ľudí 

Správa: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
jediné hlasovanieHPM+554, 61, 53

 6. Trestné činy a tresty v oblasti nezákonného obchodu s drogami ***II 

Odporúčanie do druhého čítania: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Schválenie bez hlasovania

 7. Hnojivé výrobky s označením CE ***I 

Správa: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
PN gestorského výboru – hlasovanie v blokoch1-17
20-27
29-37
39-41
44
46-84
87
91-93
95
98-104
106
108
110
112-118
120-122
126-130
133-135
139-162
164-169
171
179
181
184
187-188
193
202
204
208-221
228-233
238-242
247-251
255-264
269-273
278
280
282-286
288-291
295-300
302
304-312
315-324
výbor+
PN gestorského výboru – oddelené hlasovanie18výborHPČ
1+
2/EH+376, 281, 9
19výborHPČ
1+
2-
28výborHPČ
1+
2/EH-313, 340, 15
38výborHPČ
1/EH+563, 80, 27
2-
42výborHPČ
1+
2/EH+364, 288, 16
43výbor-
45výbor+
85výborHPČ
1+
2-
86výborHPČ
1+
2/EH-305, 348, 16
88výborHPM+365, 299, 6
89výborHPM+538, 123, 7
96výborHPČ
1+
2+
3-
97výbor+
105výborHPM+477, 182, 13
107výbor+
109výborHPČ
1+
2+
111výbor-
119výborHPM+363, 283, 26
123výborHPČ
1+
2+
125výbor-
131výborEH+408, 242, 20
132výborHPČ
1+
2+
137výbor-
138výborEH-309, 347, 16
163výborEH+329, 320, 22
172výborEH-288, 379, 2
173výbor-
174výbor-
175výborHPČ
1+
2+
176výbor+
177výborHPČ
1/EH+611, 57, 3
2/HPM+490, 140, 3
178výbor-
180výbor-
182výbor+
183výbor-
186výbor-
189-192výbor-
194-197výborEH-322, 345, 2
198-201výborEH-323, 341, 3
203výborHPČ
1+
2+
205výbor+
207výbor-
222výborEH+403, 266, 2
224-227výbor-
234-237výbor-
243-246výbor-
252-254výbor-
265-268výbor-
274výborHPM+475, 172, 24
275výborHPČ
1+
2+
3+
4+
276výbor+
277výbor+
279výbor+
281výborHPM+522, 143, 6
287výbor+
292výbor+
293výbor+
294výbor+
301výbor+
303výborHPM+534, 123, 15
článok 1 ods. 2 od písm. h)346EFDD-
článok 42 od odseku 1345S&D, ALDE+
90výborHPČ
1
2
článok 46 podods. 1 bod 2, nariadenie č. (ES) 1107/2009, článok 3 - bod 34, úvodná časť375Verts/ALE-
94výbor+
článok 46 podods. 1 od bodu 2, nariadenie č. (ES) 1107/2009, článok 80 od odseku 7378GUE/NGL-
od článku 46, smernica č. (ES) 91/676/EHS, článok 2 písm. g)401PPEHPM-138, 507, 23
článok 48 od odseku 1374Verts/ALE-
príloha I časť II PFC 1 (A) bod 2 zarážka 2347EFDD-
príloha I časť II PFC 1 (A) bod 2 od zarážky 6379GUE/NGL-
príloha I časť II PFC 1 (B) bod 3 podpísmeno a2 zarážka 1348VEFDDHPM-202, 462, 7
336EFDD-
388 =
402rev ZČ =
ECR
ENF
HPM-312, 345, 12
396ZČPPEHPM-307, 355, 7
príloha I časť II PFC 1 (B) bod 3 podpísmeno a2 zarážka 2389V =
396ZČ =
402rev ZČ =
ECR
PPE
ENF
HPM-325, 336, 8
337EFDD-
343ZČS&D, ALDEHPM+411, 230, 18
349EFDD
príloha I časť II PFC 1 (B) bod 3 podpísmeno a2 zarážka 3338V = 390V =
396cp =
EFDD
ECR
PPE
HPM-322, 332, 11
402rev ZČENFHPM-106, 552, 10
350EFDD-
343ZČS&D, ALDEHPM+402, 250, 12
124výborHPM
príloha I časť II PFC 1 (B) bod 3 písm. b)351revEFDD-
príloha I časť II PFC 1 (B) bod 3 od písmena b)380GUE/NGL-
príloha I časť II PFC 1 (C) (I) bod 2 podpísmeno a2 zarážka 1352VEFDDHPM-196, 459, 12
339EFDD-
391 =
403ZČ =
ECR
ENF
HPM-321, 339, 10
397ZČPPEHPM-301, 354, 7
príloha I časť II PFC 1 (C) (I) bod 2 podpísmeno a2 zarážka 2392V =
397ZČ =
403ZČ =
ECR
PPE
ENF
HPM-320, 340, 7
340EFDD-
344ZČS&D, ALDEHPM+415, 235, 16
353EFDD
príloha I časť II PFC 1 (C) (I) bod 2 podpísmeno a2 zarážka 3341V =
393V =
397ZČ =
EFDD
ECR
PPE
HPM-330, 333, 4
403ZČENFHPM-104, 550, 7
354EFDD-
344ZČS&D, ALDEHPM+405, 249, 13
136výborHPM
príloha I časť II PFC 1 (C) (I) bod 2 písm. b)355EFDD-
príloha I časť II PFC 1 (C) (I) bod 2 od písmena b)381GUE/NGL-
príloha I časť II PFC 1 (C) (I) bod 2 písm. c)356EFDD-
príloha I časť II PFC 1 (C)342ALDEEH-326, 338, 9
170výborHPM+417, 178, 73
príloha I časť II PFC 2 bod 2 zarážka 2357EFDD-
príloha I časť II PFC 2 bod 2 zarážka 3358EFDD-
príloha I časť II PFC 2 bod 2 od zarážky 6382GUE/NGL-
príloha I časť II PFC 2 bod 3398PPEEH+462, 194, 11
príloha I časť II PFC 3 (A) bod 2 od zarážky 5383GUE/NGL-
príloha I časť II PFC 3 (B) bod 2 zarážka 1359revEFDD-
príloha I časť II PFC 3 (B) bod 2 zarážka 2360EFDD-
príloha I časť II PFC 3 (B) bod 2 od zarážky 5384GUE/NGL-
príloha I časť II PFC 4 bod 2 zarážka 1361EFDD-
185výborEH-288, 373, 3
príloha I časť II PFC 4 bod 2 zarážka 2362EFDD-
príloha I časť II PFC 4 bod 2 od zarážky 5385GUE/NGL-
príloha I časť II PFC 6 bod 2 zarážka 1363EFDD-
206výbor+
príloha I časť II PFC 6 bod 2 zarážka 2364EFDD-
príloha I časť II PFC 6 bod 2 zarážka 3365EFDD-
príloha I časť II PFC 6 bod 2 od zarážky 3386GUE/NGL-
príloha I časť II PFC 6 (B) (II) bod 2 zarážka 1366EFDD-
príloha I časť II PFC 6 (B) (II) bod 2 zarážka 3367EFDD-
príloha II časť II podnadpis 10368VEFDD-
príloha II časť II od odseku 1404revENFHPM-113, 460, 95
príloha II časť II CMC 1 zarážka 1 písm. e)369VEFDD-
223výbor+
príloha II časť II CMC 7 úvodná časť údaj 2 a tabuľka377VVerts/ALE-
príloha III časť 1 od odseku 7370 =
376 =
387 =
EFDD
Verts/ALE
GUE/NGL
EH-315, 354, 0
príloha III časť 2 PFC 1 (B) od odseku 2373Verts/ALE-
371EFDD-
príloha III časť 2 PFC 1 (C) (I) od odseku 1372EFDD-
príloha III časť 2 PFC 2 zarážka 2399PPE+
príloha III časť 3 PFC 2400PPE-
príloha III časť 3 PFC 3313výbor+
pôvodný textHPČ
1
2
príloha III časť 3 PFC 4314výbor+
pôvodný textHPČ
1
2
od odôvodnenia 8394PPEEH-305, 356, 6
395PPEEH+485, 179, 2
hlasovanie: návrh KomisieHPM+298, 234, 135
Žiadosti o hlasovanie podľa mien
S&D:PN 338, 341, 343, 344, 348, 352, 389, 392, 396, 397, 401
ECR:PN 124, 136, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 396, 397
Verts/ALE:PN 338, 348, 389, 390, 396PC, 402PC
EFDD:PN 88, 89, 105, 119, 170, 177, 274, 281, 303
ENF:PN 402 (prvá a tretia časť), 403 (prvá a tretia časť), 404
Žiadosti o oddelené hlasovanie
PPE:PN 111, 124, 125, 136, 137, 172, 173, 174, 178, 180, 183, 185, 186
ECR:PN 138
ALDE:PN 189-192, 194-201, 222, 224-227, 234-237, 243-246, 252-254, 265-268, 287, 292-294
Verts/ALE:PN 43, 45, 88, 97, 105, 107, 131, 163, 170, 175, 176, 182, 189-192, 194-201, 205, 207, 223, 224-227, 234-237, 243-246, 252-254, 265-268, 274, 276, 277, 279, 301, 303
EFDD:PN 88, 89, 105, 119, 170, 177, 274, 281, 303
Žiadosti o hlasovanie po častiach
ALDE:
návrh komisie, príloha III, časť 3, PFC 3
1.časť:Text ako celok okrem slov: „± 1,0 kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca“ a „- 25 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca“
2.časť:tieto slová
návrh Komisie, príloha III – časť – PFC 4
1.časť:Text ako celok okrem slov: „± 75 % relatívna odchýlka kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca“, „± 1,0 kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca“, „- 25 % relatívna odchýlka kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca“, „- 25 % relatívna odchýlka kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca“, „- 25 % relatívna odchýlka kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca“, „± 75 % relatívna odchýlka kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca“, „± 75 % relatívna odchýlka kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca“ a „± 75 % relatívna odchýlka kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca“
2.časť:tieto slová
PN 90
1.časť:„Pokiaľ ide o časť II prílohy I, splnomocnenie prijímať delegované akty v súlade s odsekmi 1 a 4 tohto článku nezahŕňa úpravy limitov pre kontaminanty uvedené v tejto časti, pokiaľ nebude potrebné stanoviť nové limity kontaminantov v dôsledku pridania nových komponentných materiálov podľa prílohy II. “
2.časť:„V prípade, že sa stanovia nové limity pre kontaminanty, tieto limity sa uplatňujú iba na nové komponentné materiály, ktoré sa doplnili.“
Verts/ALE:
PN 18
1.časť:Text ako celok okrem slov: „rozklad pôdnych organických zlúčenín“ a „Pôsobia preto ako doplnok ku hnojivám“
2.časť:tieto slová
PN 19
1.časť:Text ako celok okrem druhého, tretieho a štvrtého výskytu slova „nových“.
2.časť:tieto slová
PN 28
1.časť:„Produkty na hnojenie s označením CE by sa mali uviesť na trh iba vtedy, ak sú dostatočne účinné a ak pri náležitom skladovaní a používaní na určený účel a za rozumne predvídateľných podmienok používania, teda používania, ktoré môže vyplývať z legálneho a ľahko predvídateľného ľudského správania, nepredstavujú riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, bezpečnosť, ani pre životné prostredie. Z tohto dôvodu by sa mali stanoviť požiadavky na bezpečnosť a kvalitu, ako aj vhodné kontrolné mechanizmy.“
2.časť:Vypustenie vety „Plánované použitie hnojivých výrobkov s označením CE by okrem toho nemalo viesť k tomu, že potraviny alebo krmivo prestanú byť bezpečné.“
PN 38
1.časť:Text ako celok okrem slov: „z fylosféry“
2.časť:tieto slová
PN 42
1.časť:Text ako celok okrem slov: „a ak neovplyvňujú podmienky ich sprístupňovania na trhu.“
2.časť:tieto slová
PN 85
1.časť:Text ako celok okrem slova: „nových“
2.časť:toto slovo
PN 86
1.časť:Text ako celok okrem slova: „nových“
2.časť:toto slovo
PN 96
1.časť:Text ako celok okrem slov: „uzatvorených“ a „alebo fylosfére“;
2.časť:„uzatvorených“
3.časť:„alebo fylosfére“
PN 109
1.časť:Text ako celok okrem slov: „rašelina, vrátane“
2.časť:tieto slová
PN 123
1.časť:Text ako celok okrem slov: „rašelina, vrátane“
2.časť:tieto slová
PN 132
1.časť:Text ako celok okrem slov: „Hmotnostné percento organického uhlíka (Corg) v produkte na hnojenie s označením CE nesmie presiahnuť 1 %.“
2.časť:tieto slová
PN 175
1.časť:Text ako celok okrem slov: „(vrátane mulču)“
2.časť:tieto slová
PN 177
1.časť:Text ako celok okrem slov: „rašeliny“
2.časť:tieto slová
PN 203
1.časť:Text ako celok okrem slova: „uzatvorených“
2.časť:toto slovo
PN 275
1.časť:„ba) „zlepšovať pôdu ako biologicky rozložiteľné mulčovacie fólie, ktoré sú v súlade najmä s požiadavkami uvedenými v bodoch 2a a 3 CMC 10, alebo“
2.časť:„bc) viazať zložky produktu na hnojenie, bez akéhokoľvek kontaktu s pôdou, alebo“
3.časť:„bc) zlepšiť stabilitu produktov na hnojenie s označením CE, alebo“
4.časť:„bd) zlepšovať prenikanie vody do pôdy.“
ENF:
PN 402
1.časť:prvá zarážka
2.časť:druhá zarážka
3.časť:tretia zarážka
PN 403
1.časť:prvá zarážka
2.časť:druhá zarážka
3.časť:tretia zarážka
Iné
PN 325-329 boli stiahnuté.
PN 330-335 boli zrušené.

 8. Výmena informácií, systém včasného varovania a postup posudzovania rizika v oblasti nových psychoaktívnych látok ***I 

Správa: Michał Boni (A8-0359/2016)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
predbežná dohoda
predbežná dohoda23výborHPM+609, 19, 29

 9. Spoločná rybárska politika: vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky ***I 

Správa: Alain Cadec (A8-0285/2017)

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
hlasovanie: návrh KomisieHPM+599, 57, 2

 10. Obnovenie schválenia účinnej látky glyfosát (námietka podľa článku 106) 

Návrh uznesenia: B8-0567/2017

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Návrh uznesenia B8-0567/2017
(výbor ENVI)
ods.117ENFHPM-91, 551, 24
ods.212PPEEH-326, 327, 16
od odseku 47S&D, GUE/NGL, Verts/ALEHPČ
1/EH+578, 81, 7
2/HPM+342, 293, 23
ods.513PPEHPČ
1/EH-235, 403, 30
2/HPM-206, 419, 47
2EFDDHPM-145, 501, 23
1S&DHPM+353, 280, 36
6Verts/ALEHPM+332, 307, 30
18ENFHPM-71, 582, 4
ods.714PPEEH-306, 337, 21
od odseku 719ENFHPM-42, 589, 36
ods.820ENFHPČ
1/EH-102, 524, 44
2/HPM-90, 523, 51
ods.103EFDDHPM-270, 379, 19
15PPE-
21ENFHPM-100, 523, 45
odôv. B16PPE-
odôv. C8PPE-
od odôvodnenia I9PPEEH+329, 322, 21
od odôvodnenia K4Verts/ALE-
odôv. L10PPEEH+381, 269, 17
odôv. P11PPEEH+326, 321, 20
od odôvodnenia Q5Verts/ALE-
hlasovanie: uznesenie (text ako celok)HPM+355, 204, 111
Žiadosti o hlasovanie podľa mien
Verts/ALE:PN 6, 7, 13 záverečné hlasovanie
ENF:PN 17, 18, 19, 21
GUE/NGL:PN 1, 2, 13 záverečné hlasovanie
EFDD:PN 1, 2, 3, 20
Žiadosti o hlasovanie po častiach
ENF:
PN 20
1.časť:„vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaručili dostatočné testovanie a sledovanie rezíduí glyfosátu v krmivách, potravinách a nápojoch vyrobených v Únii a do nej dovezených s cieľom riešiť súčasný nedostatok údajov, na čo poukázal EFSA; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby okamžite zrušili existujúce autorizácie týkajúce sa geneticky modifikovaných organizmov tolerantných voči glyfosátu, a nevalidovali nové;“
2.časť:„zdôrazňuje, že členské štáty by mali mať možnosť zakázať dovoz výrobkov ošetrených glyfosátom;“
PPE:
PN 7
1.časť:„vyzýva Komisiu a členské štáty, aby neschválili používanie glyfosátu na účely desikácie pred zberom“
2.časť:„s účinnosťou od 16. decembra 2017“
S&D:
PN 13
1.časť:Text ako celok okrem slov: „obnovu“
2.časť:tieto slová
Iné:
Laurenţiu Rebega (skupina ENF) tiež podpísal PN 17 a 18.

 11. Povolenie geneticky modifikovanej kukurice 1507 (námietka podľa článku 106) 

Návrh uznesenia: B8-0568/2017

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Návrh uznesenia B8-0568/2017
(výbor ENVI)
hlasovanie: uznesenie (text ako celok)HPM+433, 201, 33
Žiadosti o hlasovanie podľa mien
Verts/ALE, ENF:záverečné hlasovanie

 12. Povolenie geneticky modifikovanej sóje 305423 x 40-3-2 (námietka podľa článku 106) 

Návrh uznesenia: B8-0570/2017

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Návrh uznesenia B8-0570/2017
(výbor ENVI)
hlasovanie: uznesenie (text ako celok)HPM+433, 202, 31
Žiadosti o hlasovanie podľa mien
Verts/ALE, ENF:záverečné hlasovanie

 13. Povolenie geneticky modifikovanej repky olejnej MON 88302 x Ms8 x Rf3 (námietka podľa článku 106) 

Návrh uznesenia: B8-0569/2017

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Návrh uznesenia B8-0569/2017
(výbor ENVI)
hlasovanie: uznesenie (text ako celok)HPM+434, 201, 28
Žiadosti o hlasovanie podľa mien
Verts/ALE, ENF:záverečné hlasovanie

 14. Návrh opravného rozpočtu č. 5/2017: financovanie Európskeho fondu pre trvalo udržateľný rozvoj a zvýšenie rezervy na núdzovú pomoc 

Správa: Jens Geier (A8-0301/2017)

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
jediné hlasovanieHPM+553, 70, 42

 15. Mobilizácia nástroja flexibility s cieľom poskytnúť finančné prostriedky pre Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj 

Správa: Jens Geier (A8-0298/2017) (potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu a trojpätinová väčšina odovzdaných hlasov)

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
hlasovanie: uznesenie (text ako celok)HPM+562, 65, 44

 16. Diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ 

Návrh uznesenia: B8-0565/2017

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Návrh uznesenia B8-0565/2017
(výbor BUDG)
ods.112GUE/NGL-
8EFDD-
ods.213GUE/NGL-
ods.314GUE/NGL-
9EFDD-
od odseku 315GUE/NGLHPČ
1-
2-
16GUE/NGL-
17GUE/NGLHPČ
1/EH-159, 489, 20
2/HPM
18GUE/NGL-
19GUE/NGLHPM-137, 500, 27
ods.41ENFHPM-75, 566, 23
10EFDD-
20GUE/NGLHPM-20, 624, 25
od odseku 421GUE/NGLHPM-35, 564, 67
ods.52ENFHPM-84, 503, 70
22GUE/NGL-
11EFDD-
7S&D-
ods.723VGUE/NGL-
3ENFHPM-85, 570, 11
od odseku 724GUE/NGLHPM-220, 410, 37
ods.925GUE/NGLHPM-71, 501, 96
ods.10ods.pôvodný textHPČ
1+
2+
od odseku 104ENF-
ods.135ENF-
od odseku 1626GUE/NGLHPM-69, 546, 57
ods.176ENFHPM-93, 501, 70
hlasovanie: uznesenie (text ako celok)HPM+442, 189, 37
Žiadosti o hlasovanie podľa mien
ENF:PN 1, 2, 3, 6
GUE/NGL:PN 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26; záverečné hlasovanie
Žiadosti o hlasovanie po častiach
Verts/ALE:
ods.10
1.časť:Text ako celok okrem slov: „obrany“
2.časť:tieto slová
PN 15
1.časť:„vyjadruje poľutovanie nad zvažovanou možnosťou zvýšiť rozpočtové prostriedky pre militarizmus, sekuritarianizmus a zasahovanie v zahraničí, politické a ideologické riešenie, ktoré nielenže financuje a podporuje niekoľko prebiehajúcich ozbrojených konfliktov, ale bolo aj príčinou migračných tokov a plienenia zdrojov v rozvojových krajinách;“
2.časť:„odsudzuje skutočnosť, že Komisia tvrdí, že na obdobie po roku 2020 ročne z rozpočtu EÚ na európsky obranný fond vyčlení 1,5 miliardy EUR, čo by spolu s príspevkami členských štátov do spoločných projektov v oblasti rozvoja mohlo vytvoriť náklady v oblasti obranného výskumu a spôsobilostí vo výške 5,5 miliardy EUR ročne;“
PN 17
1.časť:Text ako celok okrem slov: „a vonkajšiu činnosť“
2.časť:tieto slová

 17. Legitímne opatrenia na ochranu oznamovateľov konajúcich vo verejnom záujme 

Správa: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Alternatívny návrh uznesenia1ENFHPM-45, 550, 66
ods.3ods.pôvodný textHPM+338, 322, 5
ods.13ods.pôvodný textHPM+358, 285, 24
ods.19ods.pôvodný textOH+
ods.23ods.pôvodný textOH/EH-300, 357, 9
ods.25ods.pôvodný textHPČ
1/EH+604, 49, 14
2/HPM+343, 277, 33
ods.352viac ako 76 poslancovHPM-288, 346, 34
ods.36ods.pôvodný textHPM+404, 249, 12
ods.383viac ako 76 poslancovHPM-294, 350, 26
ods.48ods.pôvodný textHPČ
1/EH+615, 27, 22
2/HPM+349, 272, 24
ods.504viac ako 76 poslancovHPM-308, 351, 7
ods.57ods.pôvodný textHPČ
1+
2+
ods.58ods.pôvodný textHPČ
1+
2/HPM-323, 330, 15
ods.61ods.pôvodný textOH+
ods.65ods.pôvodný textOH/EH-303, 360, 4
ods.67ods.pôvodný textHPM+333, 318, 18
odôv. Cods.pôvodný textOH/EH+363, 296, 5
odôv. Nods.pôvodný textHPM+328, 307, 23
odôv. Vods.pôvodný textOH/EH-308, 326, 32
odôv. Yods.pôvodný textOH+
odôvodnenie AGods.pôvodný textOH+
odôv. AKods.pôvodný textHPM+367, 256, 43
hlasovanie: návrh uznesenia (výbor JURI)HPM+399, 101, 166
Žiadosti o hlasovanie podľa mien
ENF:PN 1
S&D:PN 2, 3, 4 odôvodnenia N, AK odseky 3, 13, 25, 48
viac ako 76 poslancov:PN 2, 3, 4 odseky 36, 67
Žiadosti o oddelené hlasovanie
viac ako 76 poslancov:odôvodnenia C, N, V, Y, AG, AK; odseky 3, 13, 19, 23, 36, 61, 65, 67
Žiadosti o hlasovanie po častiach
viac ako 76 poslancov:
ods.25
1.časť:„domnieva sa, že vykonávanie komplexných právnych predpisov o ochrane oznamovateľov podporuje kultúru slobodného slova a že oznamovanie by malo byť podporované ako čin dobrého občianstva; preto naliehavo vyzýva členské štáty a inštitúcie Únie, aby propagovali pozitívnu úlohu, ktorú zohrávajú oznamovatelia, aby zohľadnili vážne obavy týkajúce sa ich často zraniteľnej a bezbrannej pozície, najmä v rámci kampaní na zvýšenie informovanosti a na ochranu, komunikácie a odbornej prípravy; odporúča najmä Komisii, aby poskytla komplexné plány v tejto oblasti; v tejto súvislosti požaduje vytvorenie webového sídla, kde sa budú poskytovať užitočné informácie o ochrane oznamovateľov a kde bude možné podať aj sťažnosti; “
2.časť:„zdôrazňuje, že toto webové sídlo by malo byť verejnosti ľahko dostupné a údaje oznamovateľov by mali byť anonymné;“
ods.48
1.časť:Text ako celok okrem slov: „domnieva sa preto, že v prípade údajných odvetných opatrení prijatých proti oznamovateľovi, zamestnávateľ musí poskytnúť dôkaz, že tieto opatrenia nijako nesúvisia s podaním oznámenia oznamovateľom; domnieva sa, že ochrana oznamovateľa by mala byť poskytnutá na základe predložených informácií a nie na základe zámeru oznamovateľa;“
2.časť:tieto slová
ods.57
1.časť:„vyzýva členské štáty a inštitúcie EÚ, aby v spolupráci so všetkými zainteresovanými orgánmi zaviedli a prijali všetky nevyhnutné opatrenia na ochranu dôvernosti informačných zdrojov s cieľom zabrániť akejkoľvek diskriminácii alebo hrozbe, ako aj vytvoriť cesty pre transparentné sprístupnenie informácií, vytvoriť nezávislé národné a európske orgány na ochranu oznamovateľov;“
2.časť:„ako aj zvážiť poskytovanie konkrétnych podporných fondov týmto orgánom; okrem toho požaduje vytvorenie centralizovaného orgánu EÚ na účinnú ochranu oznamovateľov a osôb, ktoré im pomáhajú pri ich činnosti, na základe modelu, ktorý už existuje v rámci systému orgánov pre ochranu údajov;“
ods.58
1.časť:vyzýva Komisiu, aby vyvinula nástroje zamerané na poskytovanie ochrany proti neodôvodnenému trestnému stíhaniu, hospodárskym sankciám a diskriminácii, a to s cieľom dosiahnuť, aby tieto opatrenia boli účinné;“
2.časť:„navrhuje vytvorenie vnútroštátnych fondov alebo európskeho fondu financovaných čiastočne z vrátených prostriedkov alebo získaných z pokút na poskytovanie primeranej finančnej podpory pre oznamovateľov v EÚ;“

 18. Politiky v oblasti minimálneho príjmu ako nástroj na boj proti chudobe 

Správa: Laura Agea (A8-0292/2017)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
ods.2ods.pôvodný textHPČ
1+
2-
3-
4-
ods.3ods.pôvodný textHPČ
1/EH+527, 133, 5
2/HPM-299, 351, 13
ods.7ods.pôvodný textHPČ
1+
2/EH+363, 292, 4
ods.9ods.pôvodný textHPČ
1+
2+
ods.21ods.pôvodný textHPČ
1/EH+496, 151, 21
2/HPM-287, 358, 9
ods.36ods.pôvodný textHPČ
1+
2+
ods.43ods.pôvodný textHPČ
1+
2/EH-322, 331, 6
3/EH+328, 315, 20
4+
ods.47 písm. cods.pôvodný textHPČ
1+
2-
ods.53ods.pôvodný textHPČ
1/EH+539, 75, 44
2/HPM-304, 307, 43
ods.44ods.pôvodný textOH-
odôv. Gods.pôvodný textOH-
odôv. Mods.pôvodný textHPČ
1+
2+
odôv. Xods.pôvodný textOH/EH-311, 314, 24
odôv. AVods.pôvodný textOH/EH+346, 273, 20
odôv. BAods.pôvodný textOH+
odôv. BCods.pôvodný textOH/EH+291, 269, 92
hlasovanie: uznesenie (text ako celok)HPM+451, 147, 42
Žiadosti o hlasovanie podľa mien
S&D:odseky 3, 21
Verts/ALE:odseky 3, 21, 53
Žiadosti o oddelené hlasovanie
viac ako 76 poslancov:odôvodnenia G, X, AV, BA, BC, § 44
Žiadosti o hlasovanie po častiach
viac ako 76 poslancov:
odôv. M
1.časť:Text ako celok okrem slova: „univerzálny“
2.časť:toto slovo
ods.2
1.časť:Text ako celok okrem slov: „byť založená na prerozdelení vytvoreného bohatstva“, „zvyšovania platov“, „vytváraní univerzálnych“ a „bezplatných“
2.časť:„byť založená na prerozdelení vytvoreného bohatstva“
3.časť:„zvyšovania platov,“
4.časť:„vytváraní univerzálnych“ a „bezplatných“
ods.3
1.časť:„zdôrazňuje dôležitosť primeraných verejných finančných prostriedkov na financovanie systémov minimálneho príjmu; vyzýva Komisiu, aby osobitne monitorovala použitie 20 % z celkovej sumy pridelených prostriedkov z ESF na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu a aby v pripravovanom preskúmaní nariadenia o spoločných ustanoveniach pre Európsky sociálny fond (nariadenie (EÚ) č. 1303/2013), a najmä v rámci Európskeho sociálneho fondu a programu EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI), preskúmala možnosti financovania pomoci každému členskému štátu vytvoriť systém minimálneho príjmu, ak ešte neexistuje, alebo zlepšiť fungovania a účinnosť existujúcich systémov;“
2.časť:„a, ak je to potrebné, zvážila vytvorenie vhodného európskeho fondu, ktorý by fungoval ako nástroj politiky súdržnosti a európskej solidarity;“
ods.7
1.časť:Text ako celok okrem slov: „zdôrazňuje význam schopnosti automatickej stabilizácie systémov sociálneho zabezpečenia z hľadiska absorbovania vlny sociálnych otrasov spôsobené externými vplyvmi, ako je recesia;“ a „zároveň“
2.časť:tieto slová
ods.9
1.časť:Text ako celok okrem slov: „vysokokvalitné univerzálne“
2.časť:tieto slová
ods.21
1.časť:Text ako celok okrem slov: „poukazuje v tejto súvislosti na to, že bolo preukázané, že z právneho hľadiska je možné mať rámcovú smernicu o minimálnom príjme v rámci kontextu súčasných zmlúv o EÚ; domnieva sa, že rámec tohto druhu by mal byť založený na konkrétnych prvkoch a mal by zohľadňovať sociálny a hospodársky kontext a tradičné postupy každého členského štátu, a mohol by motivovať ľudí k hospodárskej aktivite;“
2.časť:tieto slová
ods.36
1.časť:„zastáva názor, že systémy minimálnych príjmov sú transformačné nástroje na znižovanie chudoby, sociálneho vylúčenia a nerovnosti a mali by sa vnímať ako sociálna investícia;“
2.časť:„berie na vedomie proticyklické účinky systémov minimálneho príjmu;“
ods.43
1.časť:Text ako celok okrem slov: „vypracovaná na európskej úrovni a týkajúca sa spoločných cieľov“, „prispieť k vytvoreniu rovnakých podmienok medzi členskými štátmi“ a „zvážila ďalšie kroky“
2.časť:„vypracovaná na európskej úrovni a týkajúca sa spoločných cieľov“
3.časť:„prispieť k vytvoreniu rovnakých podmienok medzi členskými štátmi“
4.časť:„zvážila ďalšie kroky“
ods.47 písm. c)
1.časť:Text ako celok okrem slov: „ako sú bezdomovci, utečenci, žiadatelia o azyl, Rómovia alebo mladí ľudia“
2.časť:tieto slová
ods.53
1.časť:Text ako celok okrem slov: „a politické prostredie, v ktorom prevládajú úsporné opatrenia“
2.časť:tieto slová
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia