Показалец 
Протокол
PDF 284kWORD 81k
Вторник, 24 октомври 2017 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Заключения от заседанието на Европейския съвет (19 - 20 октомври) и представяне на Програмата на лидерите (Изграждане на общото ни бъдеще) (разискване)
 3.Възобновяване на заседанието
 4.Изявление на председателството
 5.Време за гласуване
  5.1.Евро-средиземноморско споразумение в областта на въздухоплаването ЕС-Мароко *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.2.Разрешаване на Франция да прилага намалена ставка на някои косвени данъци върху „традиционния“ ром, произвеждан в Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника и Реюнион * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.3.Съвместното предприятие „Биотехнологични производства“: финансови вноски * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.4.Въвеждане на мерки за контрол по отношение на фуранилфентанил * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.5.Контрол на разходите и мониторинг на разходната ефективност на схемите за гаранция за младежта на ЕС (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.6.Наказуеми деяния и прилаганите наказания в областта на трафика на наркотици ***II (гласуване)
  5.7.Продукти за наторяване с маркировката „СЕ“ ***I (гласуване)
  5.8.Обмен на информация, система за ранно предупреждение и процедура за оценка на риска относно новите психоактивни вещества ***I (гласуване)
  5.9.Обща политика в областта на рибарството: изпълнение на задължението за разтоварване на улов ***I (гласуване)
  5.10.Подновяване на одобрението на активното вещество глифозат (Възражение по член 106 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.11.Генетично модифицирана царевица 1507 (Възражение по член 106 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.12.Генетично модифицирана соя 305423 x 40-3-2 (Възражение по член 106 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.13.Генетично модифицирана маслодайна рапица MON 88302 x Ms8 x Rf3 (Възражение по член 106 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.14.Проект на коригиращ бюджет № 5/2017: осигуряване на финансирането за Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) и увеличаване на резерва за спешна помощ (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.15.Мобилизиране на Инструмента за гъвкавост за предоставяне на финансиране за Европейския фонд за устойчиво развитие (гласуване)
  5.16.Документ за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС (гласуване)
  5.17.Законосъобразни мерки за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, действащи в името на обществения интерес (гласуване)
  5.18.Политиките относно минималния доход като средство за борба срещу бедността (гласуване)
 6.Обяснениe на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Състав на Парламента
 11.Състав на комисиите
 12.Работна програма на Комисията за 2018 г. (разискване)
 13.Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година - всички раздели (разискване)
 14.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 15.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюджет на ЕС - Европейски съвет и Съвет (разискване)
 16.Закрила на журналистите и защита на свободата на медиите в Малта: случаят с Дафне Каруана Галиция (разискване)
 17.Защита на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени (разискване)
 18.Аспекти, свързани с основните права, в контекста на интеграцията на ромите в ЕС: борба срещу антиромските настроения (разискване)
 19.Дневен ред на следващото заседание
 20.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.04 ч.


2. Заключения от заседанието на Европейския съвет (19 - 20 октомври) и представяне на Програмата на лидерите (Изграждане на общото ни бъдеще) (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Заключения от заседанието на Европейския съвет (19 - 20 октомври) и представяне на Програмата на лидерите (Изграждане на общото ни бъдеще) (2017/2745(RSP))

Председателят направи кратко изявление, за да направи въведение към разискването.

Donald Tusk (председател на Европейския съвет) и Jean-Claude Juncker (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Gianni Pittella, от името на групата S&D, Syed Kamall, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Raymond Finch, от името на групата EFDD, Nicolas Bay, от името на групата ENF, Janusz Korwin-Mikke, независим член на ЕП, Elmar Brok, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, и Maria João Rodrigues.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се: Ryszard Antoni Legutko, Cecilia Wikström, Takis Hadjigeorgiou, Josep-Maria Terricabras, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Stanislav Polčák, Rolandas Paksas, Marcel de Graaff, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Diane Dodds, Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Hans-Olaf Henkel, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Elmar Brok, Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun, Sophia in 't Veld, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Diane James, Franck Proust, Victor Boştinaru, Sander Loones, Kostas Chrysogonos, Laura Ferrara, Gerolf Annemans, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Bas Belder, Matt Carthy, Laurenţiu Rebega, Paulo Rangel, Csaba Sógor, Birgit Sippel, Roberto Gualtieri, Luděk Niedermayer, Knut Fleckenstein, Андрей Ковачев, Richard Corbett, Othmar Karas, Nicola Danti, Dubravka Šuica, Costas Mavrides, Elly Schlein, Tonino Picula, Kati Piri и Iratxe García Pérez.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Lefteris Christoforou и Juan Fernando López Aguilar.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias, Hilde Vautmans, Neoklis Sylikiotis, Georgios Epitideios, Patricija Šulin, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica и João Ferreira.

Изказаха се: Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията) и Donald Tusk.

Разискването приключи.

(Заседанието беше прекъснато в __[A230246]__.)


3. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 12.06 ч.


4. Изявление на председателството

Председателят направи изявление, за да осъди решително убийството на малтийската журналистка Дафне Каруана Галиция. Той обяви, че Бюрото е взело решение залата за пресконференции в Страсбург да носи името Дафне Каруана Галиция. Той се обърна към семейството на загиналата, което присъстваше на трибуната, и увери, че смелата работа на Дафне Каруана Галиция няма да бъде забравена.

Парламентът запази едноминутно мълчание.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се: Janusz Korwin-Mikke и Virginie Rozière.


5. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


5.1. Евро-средиземноморско споразумение в областта на въздухоплаването ЕС-Мароко *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Съюза, на Евро-средиземноморско споразумение в областта на въздухоплаването между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна [15653/2016 - C8-0094/2017 - 2006/0048(NLE)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Dominique Riquet (A8-0303/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията ) направи изявление преди гласуването.

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0386)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


5.2. Разрешаване на Франция да прилага намалена ставка на някои косвени данъци върху „традиционния“ ром, произвеждан в Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника и Реюнион * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение № 189/2014/ЕС на Съвета за разрешаване на Франция да прилага намалена ставка на някои косвени данъци върху „традиционния“ ром, произвеждан в Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника и Реюнион, и за отмяна на Решение 2007/659/ЕО [COM(2017)0297 - C8-0212/2017 - 2017/0127(CNS)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Искра Михайлова (A8-0304/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0387)


5.3. Съвместното предприятие „Биотехнологични производства“: финансови вноски * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 560/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ [2017/0024(NLE)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Miroslav Poche (A8-0293/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0388)


5.4. Въвеждане на мерки за контрол по отношение на фуранилфентанил * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проект на решение за изпълнение на Съвета за въвеждането на мерки за контрол по отношение на N-фенил-N-[1-(2-фенилетил)пиперидин-4-ил]фуран-2-карбоксамид (фуранилфентанил) [11212/2017 - C8-0242/2017 - 2017/0152(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Michał Boni (A8-0309/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА СЪВЕТА

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0389)


5.5. Контрол на разходите и мониторинг на разходната ефективност на схемите за гаранция за младежта на ЕС (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно контрола на разходите и мониторинга на разходната ефективност на схемите за гаранция за младежта на ЕС [2016/2242(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0390)


5.6. Наказуеми деяния и прилаганите наказания в областта на трафика на наркотици ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене във връзка с приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета с цел включване на нови психоактивни вещества в определението за „наркотици“ и за отмяна на Решение 2005/387/ПВР на Съвета [10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

Обявено за одобрено (P8_TA(2017)0391)


5.7. Продукти за наторяване с маркировката „СЕ“ ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правила за предоставяне на пазара на маркирани с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване и за изменение на регламенти (ЕО) № 1069/2009 и (ЕО) № 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016- 2016/0084(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2017)0392)

Изказа се Mihai Ţurcanu (докладчик), след гласуването, с искане въпросът да се отнесе до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността.

С електронно гласуване (343 - гласа „за“ 252- гласа „против“, 59 гласа „въздържал се“), Парламентът одобрява искането.


5.8. Обмен на информация, система за ранно предупреждение и процедура за оценка на риска относно новите психоактивни вещества ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1920/2006 по отношение на обмена на информация, системата за ранно предупреждение и процедурата за оценка на риска относно новите психоактивни вещества [COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Michał Boni (A8-0359/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2017)0393)


5.9. Обща политика в областта на рибарството: изпълнение на задължението за разтоварване на улов ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1380/2013 относно общата политика в областта на рибарството [COM(2017)0424 - C8-0239/2017 - 2017/0190(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Alain Cadec (A8-0285/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P8_TA(2017)0394)


5.10. Подновяване на одобрението на активното вещество глифозат (Възражение по член 106 от Правилника за дейността) (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено в съответствие с член 106, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността, относно проекта на регламент за изпълнение на Комисията за подновяване на одобрението на активното вещество глифозат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 (D053565-01 - 2017/2904(RSP)) (B8-0567/2017) - комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Членове на ЕП, компетентни за разглеждането на акта:
Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini и Frédérique Ries

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0395)


5.11. Генетично модифицирана царевица 1507 (Възражение по член 106 от Правилника за дейността) (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено в съответствие с член 106, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността, относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (D052754 - 2017/2905(RSP)) (B8-0568/2017) - комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Членове на ЕП, компетентни за разглеждането на акта:
Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen и Valentinas Mazuronis

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0396)


5.12. Генетично модифицирана соя 305423 x 40-3-2 (Възражение по член 106 от Правилника за дейността) (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено в съответствие с член 106, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността, относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя 305423 x 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (D052752 - 2017/2906(RSP)) (B8-0570/2017) - комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Членове на ЕП, компетентни за разглеждането на акта:
Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen и Valentinas Mazuronis

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0397)


5.13. Генетично модифицирана маслодайна рапица MON 88302 x Ms8 x Rf3 (Възражение по член 106 от Правилника за дейността) (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено в съответствие с член 106, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността, относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана маслодайна рапица MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) и MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (D052753 - 2017/2907(RSP)) (B8-0569/2017) - комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Членове на ЕП, компетентни за разглеждането на акта:
Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen и Valentinas Mazuronis

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0398)


5.14. Проект на коригиращ бюджет № 5/2017: осигуряване на финансирането за Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) и увеличаване на резерва за спешна помощ (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 5/2017 на Европейския съюз за финансовата 2017 година за осигуряване на финансиране за Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) и увеличаване на резерва за спешна помощ след преразглеждането на Регламента за многогодишната финансова рамка [12441/2017 - C8-0351/2017 - 2017/2135(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Jens Geier (A8-0301/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0399)


5.15. Мобилизиране на Инструмента за гъвкавост за предоставяне на финансиране за Европейския фонд за устойчиво развитие (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на Инструмента за гъвкавост за предоставяне на финансиране за Европейския фонд за устойчиво развитие [COM(2017)0480 - C8-0235/2017 - 2017/2134(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Jens Geier (A8-0298/2017)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0400)


5.16. Документ за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС (гласуване)

Изявление на Комисията: Документ за размисъл относно бъдещето на финансовите средства на ЕС до 2025 г. (2017/2742(RSP))

Разискването се състоя на 4 юли 2017 (точка 15 от протокола от 4.7.2017 г).

Предложение за резолюция, внесено в съответствие с член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, от Jan Olbrycht и Isabelle Thomas, от името на комисията BUDG, относно Документа за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС (2017/2742(RSP)) (B8-0565/2017).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0401)


5.17. Законосъобразни мерки за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, действащи в името на обществения интерес (гласуване)

Доклад относно законосъобразните мерки за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, които в името на обществения интерес разкриват поверителна информация за дружества и публични органи [2016/2224(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ, внесено от групата ENF

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (комисия JURI)

Приема се (P8_TA(2017)0402)


5.18. Политиките относно минималния доход като средство за борба срещу бедността (гласуване)

Доклад относно политиките относно минималния доход като средство за борба срещу бедността [2016/2270(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Laura Agea (A8-0292/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0403)


6. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Derek Vaughan - A8-0296/2017
Adam Szejnfeld, Michela Giuffrida, Monica Macovei, Seán Kelly, Maria Spyraki, Ivana Maletić, Morten Messerschmidt, Tibor Szanyi и Момчил Неков

Препоръка за второ четене Teresa Jiménez-Becerril Barrio - A8-0317/2017
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Morten Messerschmidt и Stefano Maullu

Доклад Mihai Ţurcanu - A8-0270/2017
Rosa D'Amato, José Inácio Faria, Morten Messerschmidt и Tibor Szanyi

Доклад Michał Boni - A8-0359/2016
Urszula Krupa и José Inácio Faria

Предложение за резолюция относно Документа за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС (2017/2742(RSP)) (B8-0565/2017)
Jasenko Selimovic, Diane James, Maria Spyraki и Petras Auštrevičius

Доклад Virginie Rozière - A8-0295/2017
Igor Šoltes, Adam Szejnfeld, Monica Macovei и Tibor Szanyi

Доклад Laura Agea - A8-0292/2017
Alex Mayer, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Adam Szejnfeld, Thomas Mann, Seán Kelly, Maria Spyraki и Rupert Matthews.


7. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

Заседанието е прекъснато в 14.03 ч.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

8. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.03 ч.


9. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


10. Състав на Парламента

Alexander Graf Lambsdorff, Michael Theurer, Fabio De Masi и Beatrix von Storch са избрани за членове на германския Бундестаг, считано от 24 октомври 2017 г..

Парламентът отбелязва, че в съответствие с член 7, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори такава длъжност е несъвместима с положението на член на Европейския парламент. Съгласно член 3, параграф 2 и член 4, параграфи 1 и 4 от Правилника за дейността Парламентът обявява мястото за свободно от 24 октомври 2017 г. и информира за това компетентните национални органи.


11. Състав на комисиите

Председателят получи от групата ECR следното искане за назначаване:

комисия ENVI: John Procter на мястото на Rupert Matthews

Горепосоченото назначение се счита за утвърдено, ако не е оспорено преди одобряването на настоящия протокол.


12. Работна програма на Комисията за 2018 г. (разискване)

Изявление на Комисията: Работна програма на Комисията за 2018 г. (2017/2746(RSP))

Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: József Szájer, от името на групата PPE, Maria João Rodrigues, от името на групата S&D, Anneleen Van Bossuyt, от името на групата ECR, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Peter Lundgren, от името на групата EFDD, Olaf Stuger, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, José Manuel Fernandes, Udo Bullmann, Peter van Dalen, Cecilia Wikström, João Pimenta Lopes, Yannick Jadot, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, Lambert van Nistelrooij, Jeppe Kofod, Zoltán Balczó, Albert Deß, Isabelle Thomas, Bogdan Brunon Wenta, Pervenche Berès, Andrzej Grzyb и Roberto Gualtieri.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се: Miriam Dalli, Claude Moraes, Bernd Lange, Cécile Kashetu Kyenge, Olga Sehnalová, Момчил Неков и Enrique Guerrero Salom.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Mairead McGuinness, Maria Grapini, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Jaromír Štětina и Tibor Szanyi.

Изказа се Frans Timmermans.

Разискването приключи.


13. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година - всички раздели (разискване)

Доклад относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година [11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчици: Siegfried Mureşan и Richard Ashworth (A8-0299/2017)

Siegfried Mureşan и Richard Ashworth представиха доклада.

Изказаха се: Märt Kivine (действащ председател на Съвета) и Günther Oettinger (член на Комисията).

Изказаха се: Barbara Matera (докладчик по становището на комисията FEMM), Barbara Spinelli (докладчик по становището на комисията AFCO), Charles Goerens (докладчик по становището на комисията DEVE), Morten Løkkegaard (докладчик по становището на комисията CULT), Cristian Dan Preda (докладчик по становището на комисията AFET), Alain Cadec (докладчик по становището на комисията РECH), Tibor Szanyi (докладчик по становището на комисията AGRI), Deirdre Clune (докладчик по становището на комисията EMPL), Jerzy Buzek (докладчик по становището на комисията ITRE), Markus Ferber (докладчик по становището на комисията ECON) и Joachim Zeller (докладчик по становището на комисията CONT).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

Изказаха се: Petr Ježek (докладчик по становището на комисията LIBE), Reimer Böge (докладчик по становището на комисията INTA), Искра Михайлова (докладчик по становището на комисията REGI), Paul Rübig, от името на групата PPE, Daniele Viotti, от името на групата S&D, Bernd Kölmel, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Anneli Jäätteenmäki, от името на групата ALDE, Liadh Ní Riada, от името на групата GUE/NGL, Indrek Tarand, от името на групата Verts/ALE, Jonathan Arnott, от името на групата EFDD, André Elissen, от името на групата ENF, Diane Dodds, независим член на ЕП, José Manuel Fernandes, Jens Geier, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Xabier Benito Ziluaga, Jordi Solé, Marco Valli, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jean-Paul Denanot, Barbara Kappel, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, James Nicholson, Gérard Deprez, Marie-Pierre Vieu, Marco Zanni, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Sander Loones и Miguel Viegas.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказаха се: Dominique Bilde, Daniel Buda, Luigi Morgano, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, и Tiemo Wölken.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Андрей Новаков, Nicola Caputo, Notis Marias, Jan Huitema, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos, Patricija Šulin, Costas Mavrides, Milan Zver и Ivana Maletić.

Изказаха се: Günther Oettinger, Märt Kivine, Siegfried Mureşan и Richard Ashworth.

Изказа се Paul Rübig относно цената на гласуването на бюджета.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.2 от протокола от 25.10.2017 г.


14. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Председателят припомни, че препоръките на комисията JURI да не се представя възражение (C(2017)06218 - 2017/2854(DEA)) (B8-0572/2017), (C(2017)06229 - 2017/2855(DEA)) (B8-0575/2017), (C(2017)06268 - 2017/2860(DEA)) (B8-0574/2017) и (C(2017)06270 - 2017/2859(DEA)) (B8-0573/2017) бяха представени на пленарното заседание в понеделник, 23 октомври 2017 г. (точка 11 от протокола от 23.10.2017 г).

В 24-часовия срок, определен в член 105, параграф 6 от Правилника за дейността, не бяха представени никакви възражения срещу тези препоръки.

Следователно, препоръките се считат за одобрени и ще бъдат публикувани в приетите текстове от заседанието, което ще се проведе утре, 25 октомври 2017 г. ((P8_TA(2017)0404, P8_TA(2017)0405, P8_TA(2017)0406, P8_TA(2017)0407).


15. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюджет на ЕС - Европейски съвет и Съвет (разискване)

Втори доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0291/2017)

Bart Staes представи доклада.

Изказа се Märt Kivine (действащ председател на Съвета).

Изказаха се: Marian-Jean Marinescu, от името на групата PPE, Inés Ayala Sender, от името на групата S&D, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, Hannu Takkula, от името на групата ALDE, Jonathan Bullock, от името на групата EFDD, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Notis Marias и Miroslav Poche.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Petri Sarvamaa.

Изказаха се: Märt Kivine и Bart Staes.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.3 от протокола от 25.10.2017 г.


16. Закрила на журналистите и защита на свободата на медиите в Малта: случаят с Дафне Каруана Галиция (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Закрила на журналистите и защита на свободата на медиите в Малта: случаят с Дафне Каруана Галиция (2017/2896(RSP))

Matti Maasikas (действащ председател на Съвета) и Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Esteban González Pons, от името на групата PPE, Gianni Pittella, от името на групата S&D, Monica Macovei, от името на групата ECR, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Miguel Urbán Crespo, от името на групата GUE/NGL, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, и Mario Borghezio, от името на групата ENF.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказа се Georgios Epitideios, независим член на ЕП.

Изказаха се: Frans Timmermans и Matti Maasikas.

Разискването приключи.


17. Защита на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа [COM(2016)0248 - C8-0181/2016- 2016/0130(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

Marita Ulvskog представи доклада.

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

Изказаха се: Kostas Chrysogonos (докладчик по становището на комисията JURI), Claude Rolin, от името на групата PPE, Brando Benifei, от името на групата S&D, Anthea McIntyre, от името на групата ECR, António Marinho e Pinto, от името на групата ALDE, Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, Karima Delli, от името на групата Verts/ALE, Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD, и Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Evelyn Regner, Czesław Hoc, Paloma López Bermejo, Georges Bach, Георги Пирински, Julie Girling, Danuta Jazłowiecka, Siôn Simon, Anne Sander, Elena Gentile, Michaela Šojdrová, Karin Kadenbach и Agnes Jongerius.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Notis Marias, Julie Ward, Tania González Peñas, Georgios Epitideios и Wajid Khan.

Изказаха се: Marianne Thyssen и Marita Ulvskog.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.4 от протокола от 25.10.2017 г.


18. Аспекти, свързани с основните права, в контекста на интеграцията на ромите в ЕС: борба срещу антиромските настроения (разискване)

Доклад относно аспектите, свързани с основните права, в контекста на интеграцията на ромите в ЕС: борба срещу антиромските настроения [2017/2038(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Soraya Post (A8-0294/2017)

Soraya Post представи доклада.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се: Malin Björk (докладчик по становището на комисията FEMM), Pál Csáky, от името на групата PPE, Josef Weidenholzer, от името на групата S&D, и Branislav Škripek, от името на групата ECR.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се: Marina Albiol Guzmán, от името на групата GUE/NGL, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michaela Šojdrová, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Anna Záborská, Juan Fernando López Aguilar, Anders Primdahl Vistisen, Michaela Šojdrová, Péter Niedermüller, Ангел Джамбазки, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz и Csaba Sógor.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Lívia Járóka, Julie Ward, Notis Marias и Benedek Jávor.

Изказаха се: Cecilia Malmström и Soraya Post.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.7 от протокола от 25.10.2016 г.


19. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 611.536/OJME).


20. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 21.34 ч.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Адемов, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Курумбашев, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Извинени:

Boutonnet, Cesa, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Händel, Hübner, Le Pen, Matias, Майдел, Punset, Seymour, Tamburrano, Żółtek

Правна информация - Политика за поверителност