Seznam 
Zápis
PDF 253kWORD 78k
Úterý, 24. října 2017 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 19.–20. října 2017 a předložení agendy lídrů (Budování naší společné budoucnosti) (rozprava)
 3.Pokračování denního zasedání
 4.Prohlášení předsednictví
 5.Hlasování
  
5.1.Evropsko-středomořská letecká dohoda EU-Maroko *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.2.Oprávnění, aby Francie uplatňovala sníženou sazbu některých nepřímých daní na „tradiční“ rum vyrobený na Guadeloupu, ve Francouzské Guyaně, na Martiniku a Réunionu * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.3.Společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích: finanční příspěvky * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.4.Podrobení furanylfentanylu kontrolním opatřením * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.5.Kontrola výdajů a monitorování nákladové efektivnosti systémů záruk EU pro mladé lidi (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.6.Trestné činy a sankce v oblasti nedovoleného obchodu s drogami ***II (hlasování)
  
5.7.Hnojivé výrobky s označením CE ***I (hlasování)
  
5.8.Výměna informací, systém včasného varování a postup hodnocení rizika nových psychoaktivních látek ***I (hlasování)
  
5.9.Společná rybářská politika: plnění povinnosti vykládky ***I (hlasování)
  
5.10.Obnovení schválení účinné látky glyfosát (námitka podle článku 106 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.11.Geneticky modifikovaná kukuřice 1507 (námitka podle článku 106 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.12.Geneticky modifikovaná sója 305423 × 40-3-2 (námitka podle článku 106 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.13.Geneticky modifikovaná řepka olejná MON 88302 × Ms8 × Rf3 (námitka podle článku 106 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.14.Návrh opravného rozpočtu č. 5/2017: financování Evropského fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD) a zvýšení rezervy na pomoc při mimořádných událostech (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.15.Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti k zajištění financování Evropského fondu pro udržitelný rozvoj (hlasování)
  
5.16.Diskusní dokument o budoucnosti financí EU (hlasování)
  
5.17.Legitimní opatření na ochranu oznamovatelů jednajících ve veřejném zájmu (hlasování)
  
5.18.Politiky zaměřené na zaručení minimálního příjmu jako nástroj boje proti chudobě (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 8.Pokračování denního zasedání
 9.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 10.Složení Parlamentu
 11.Členství ve výborech
 12.Pracovní program Komise na rok 2018 (rozprava)
 13.Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – všechny oddíly (rozprava)
 14.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 15.Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada (rozprava)
 16.Ochrana novinářů a svobody sdělovacích prostředků na Maltě: případ Daphne Caruanové Galiziové (rozprava)
 17.Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům (rozprava)
 18.Aspekty týkající se základních práv v integraci Romů v EU: boj proti nesnášenlivosti vůči Romům (rozprava)
 19.Pořad jednání příštího denního zasedání
 20.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:04.


2. Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 19.–20. října 2017 a předložení agendy lídrů (Budování naší společné budoucnosti) (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 19.–20. října 2017 a předložení agendy lídrů (Budování naší společné budoucnosti) (2017/2745(RSP))

Předseda uvedl rozpravu krátkým prohlášením.

Donald Tusk (předseda Evropské rady) a Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, Syed Kamall za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Raymond Finch za skupinu EFDD, Nicolas Bay za skupinu ENF, Janusz Korwin-Mikke – nezařazený poslanec, Elmar Brok, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, a Maria João Rodrigues.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Ryszard Antoni Legutko, Cecilia Wikström, Takis Hadjigeorgiou, Josep-Maria Terricabras, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Stanislav Polčák, Rolandas Paksas, Marcel de Graaff, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Diane Dodds, Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Hans-Olaf Henkel, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Elmar Brok, Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun, Sophia in 't Veld, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Diane James, Franck Proust, Victor Boştinaru, Sander Loones, Kostas Chrysogonos, Laura Ferrara, Gerolf Annemans, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Bas Belder, Matt Carthy, Laurenţiu Rebega, Paulo Rangel, Csaba Sógor, Birgit Sippel, Roberto Gualtieri, Luděk Niedermayer, Knut Fleckenstein, Andrey Kovatchev, Richard Corbett, Othmar Karas, Nicola Danti, Dubravka Šuica, Costas Mavrides, Elly Schlein, Tonino Picula, Kati Piri a Iratxe García Pérez.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Lefteris Christoforou a Juan Fernando López Aguilar.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias, Hilde Vautmans, Neoklis Sylikiotis, Georgios Epitideios, Patricija Šulin, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica a João Ferreira.

Vystoupili: Frans Timmermans (první místopředseda Komise) a Donald Tusk.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:54.)


3. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo ve 12:06.


4. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení, ve kterém důrazně odsoudil vraždu maltské novinářky Daphne Caruanové Galiziové. Oznámil, že předsednictvo rozhodlo, že sál pro tiskové konference ve Štrasburku ponese jméno Daphne Caruanové Galiziové. Obrátil se na rodinu oběti, která byla přítomna na galerii pro hosty, a ujistil ji, že statečná práce Daphne Caruanové Galiziové nebude zapomenuta.

Parlament držel minutu ticha.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Janusz Korwin-Mikke a Virginie Rozière.


5. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


5.1. Evropsko-středomořská letecká dohoda EU-Maroko *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Evropsko-středomořské letecké dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé jménem Unie [15653/2016 - C8-0094/2017 - 2006/0048(NLE)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Dominique Riquet (A8-0303/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

Maroš Šefčovič (místopředseda Komise) učinil před hlasováním prohlášení.

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0386)

Parlament schválil uzavření dohody.


5.2. Oprávnění, aby Francie uplatňovala sníženou sazbu některých nepřímých daní na „tradiční“ rum vyrobený na Guadeloupu, ve Francouzské Guyaně, na Martiniku a Réunionu * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady č. 189/2014/EU, kterým se Francie opravňuje, aby uplatňovala sníženou sazbu některých nepřímých daní na „tradiční“ rum vyrobený na Guadeloupu, ve Francouzské Guyaně, na Martiniku a Réunionu, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2007/659/ES [COM(2017)0297 - C8-0212/2017 - 2017/0127(CNS)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Iskra Mihaylova (A8-0304/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0387)


5.3. Společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích: finanční příspěvky * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 560/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích [2017/0024(NLE)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Miroslav Poche (A8-0293/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0388)


5.4. Podrobení furanylfentanylu kontrolním opatřením * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]furan-2-karboxamid (furanylfentanylu) kontrolním opatřením [11212/2017 - C8-0242/2017 - 2017/0152(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Michał Boni (A8-0309/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0389)


5.5. Kontrola výdajů a monitorování nákladové efektivnosti systémů záruk EU pro mladé lidi (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva ke kontrole výdajů a monitorování nákladové efektivnosti systémů záruk EU pro mladé lidi [2016/2242(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0390)


5.6. Trestné činy a sankce v oblasti nedovoleného obchodu s drogami ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení o postoji Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se za účelem zahrnutí nových psychoaktivních látek do definice „drogy“ mění rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV a kterou se zrušuje rozhodnutí Rady 2005/387/SVV [10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

POSTOJ RADY

prohlášen za schválený (P8_TA(2017)0391)


5.7. Hnojivé výrobky s označením CE ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků s označením CE na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016- 2016/0084(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2017)0392)

Po hlasování vystoupil Mihai Ţurcanu (zpravodaj) s žádostí, aby byla věc vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu.

Parlament žádost schválil EH (343 pro, 252 proti, 59 zdržení se).


5.8. Výměna informací, systém včasného varování a postup hodnocení rizika nových psychoaktivních látek ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1920/2006, pokud jde o výměnu informací, systém včasného varování a postup hodnocení rizika nových psychoaktivních látek [COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Michał Boni (A8-0359/2016)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2017)0393)


5.9. Společná rybářská politika: plnění povinnosti vykládky ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1380/2013 o společné rybářské politice [COM(2017)0424 - C8-0239/2017 - 2017/0190(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Alain Cadec (A8-0285/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH KOMISE

schválen (P8_TA(2017)0394)


5.10. Obnovení schválení účinné látky glyfosát (námitka podle článku 106 jednacího řádu) (hlasování)

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu o návrhu prováděcího nařízení Komise, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky glyfosát a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 (D053565-01 - 2017/2904(RSP)) (B8-0567/2017) - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Odpovědní poslanci:
Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini a Frédérique Ries

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0395)


5.11. Geneticky modifikovaná kukuřice 1507 (námitka podle článku 106 jednacího řádu) (hlasování)

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se obnovuje povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici DAS-Ø15Ø7-1, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (D052754 - 2017/2905(RSP)) (B8-0568/2017) - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Odpovědní poslanci:
Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen a Valentinas Mazuronis

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0396)


5.12. Geneticky modifikovaná sója 305423 × 40-3-2 (námitka podle článku 106 jednacího řádu) (hlasování)

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju 305423 x 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (D052752 - 2017/2906(RSP)) (B8-0570/2017) - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Odpovědní poslanci:
Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen a Valentinas Mazuronis

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0397)


5.13. Geneticky modifikovaná řepka olejná MON 88302 × Ms8 × Rf3 (námitka podle článku 106 jednacího řádu) (hlasování)

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou řepku olejnou MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) a MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (D052753 - 2017/2907(RSP)) (B8-0569/2017) - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Odpovědní poslanci:
Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen a Valentinas Mazuronis

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0398)


5.14. Návrh opravného rozpočtu č. 5/2017: financování Evropského fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD) a zvýšení rezervy na pomoc při mimořádných událostech (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017 č. 5/2017, kterým se zajišťuje financování Evropského fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD) a navýšení rezervy na pomoc při mimořádných událostech (EAR) v návaznosti na revizi nařízení o víceletém finančním rámci [12441/2017 - C8-0351/2017 - 2017/2135(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Jens Geier (A8-0301/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0399)


5.15. Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti k zajištění financování Evropského fondu pro udržitelný rozvoj (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti k zajištění financování Evropského fondu pro udržitelný rozvoj [COM(2017)0480 - C8-0235/2017 - 2017/2134(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Jens Geier (A8-0298/2017)

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0400)


5.16. Diskusní dokument o budoucnosti financí EU (hlasování)

Prohlášení Komise: Diskusní dokument o budoucnosti financí EU (2017/2742(RSP))

Rozprava se konala dne 4. července 2017 (bod 15 zápisu ze dne 4.7.2017).

Návrh usnesení, které v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu předložili Jan Olbrycht a Isabelle Thomas za výbor BUDG, o diskusním dokumentu o budoucnosti financí EU (2017/2742(RSP)) (B8-0565/2017).

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0401)


5.17. Legitimní opatření na ochranu oznamovatelů jednajících ve veřejném zájmu (hlasování)

Zpráva o legitimních opatřeních na ochranu oznamovatelů jednajících ve veřejném zájmu při zveřejňování důvěrných informací podniků a veřejných orgánů [2016/2224(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ předložený skupinou ENF

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ (výbor JURI)

přijat (P8_TA(2017)0402)


5.18. Politiky zaměřené na zaručení minimálního příjmu jako nástroj boje proti chudobě (hlasování)

Zpráva o politikách zaměřených na zaručení minimálního příjmu jako nástroji boje proti chudobě [2016/2270(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Laura Agea (A8-0292/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0403)


6. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Derek Vaughan - A8-0296/2017
Adam Szejnfeld, Michela Giuffrida, Monica Macovei, Seán Kelly, Maria Spyraki, Ivana Maletić, Morten Messerschmidt, Tibor Szanyi a Momchil Nekov

doporučení pro druhé čtení Teresa Jiménez-Becerril Barrio - A8-0317/2017
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Morten Messerschmidt a Stefano Maullu

zpráva Mihai Ţurcanu - A8-0270/2017
Rosa D'Amato, José Inácio Faria, Morten Messerschmidt a Tibor Szanyi

zpráva Michał Boni - A8-0359/2016
Urszula Krupa a José Inácio Faria

návrh usnesení o diskusním dokumentu o budoucnosti financí EU (2017/2742(RSP)) (B8-0565/2017)
Jasenko Selimovic, Diane James, Maria Spyraki a Petras Auštrevičius

zpráva Virginie Rozière - A8-0295/2017
Igor Šoltes, Adam Szejnfeld, Monica Macovei a Tibor Szanyi

zpráva Laura Agea - A8-0292/2017
Alex Mayer, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Adam Szejnfeld, Thomas Mann, Seán Kelly, Maria Spyraki a Rupert Matthews.


7. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

Denní zasedání bylo přerušeno v 14:03.


PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

8. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo ve 15:03.


9. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


10. Složení Parlamentu

Alexander Graf Lambsdorff, Michael Theurer, Fabio De Masi a Beatrix von Storch byli zvoleni poslanci německého Spolkového sněmu s platností od 24. října 2017.

Evropský parlament vzal na vědomí, že podle čl. 7 odst. 2 aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách je tato funkce neslučitelná s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu. Parlament podle čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 1 a 4 jednacího řádu oznámil uvolnění jejich mandátů s platností od 24. října 2017 a informoval o této skutečnosti příslušné vnitrostátní orgány.


11. Členství ve výborech

Předseda obdržel od skupiny ECR následující žádost o jmenování:

výbor ENVI: John Procter, kterým je nahrazen Rupert Matthews

Pokud do schválení zápisu z tohoto zasedání nebudou předloženy žádné námitky, bude toto jmenování považováno za schválené.


12. Pracovní program Komise na rok 2018 (rozprava)

Prohlášení Komise: Pracovní program Komise na rok 2018 (2017/2746(RSP))

Frans Timmermans (první místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: József Szájer za skupinu PPE, Maria João Rodrigues za skupinu S&D, Anneleen Van Bossuyt za skupinu ECR, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Peter Lundgren za skupinu EFDD, Olaf Stuger za skupinu ENF, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, José Manuel Fernandes, Udo Bullmann, Peter van Dalen, Cecilia Wikström, João Pimenta Lopes, Yannick Jadot, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, Lambert van Nistelrooij, Jeppe Kofod, Zoltán Balczó, Albert Deß, Isabelle Thomas, Bogdan Brunon Wenta, Pervenche Berès, Andrzej Grzyb a Roberto Gualtieri.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Miriam Dalli, Claude Moraes, Bernd Lange, Cécile Kashetu Kyenge, Olga Sehnalová, Momchil Nekov a Enrique Guerrero Salom.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Mairead McGuinness, Maria Grapini, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Jaromír Štětina a Tibor Szanyi.

Vystoupil Frans Timmermans.

Rozprava skončila.


13. Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – všechny oddíly (rozprava)

Zpráva týkající se postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018 [11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: Siegfried Mureşan a Richard Ashworth (A8-0299/2017)

Siegfried Mureşan a Richard Ashworth uvedli zprávu.

Vystoupili: Märt Kivine (úřadující předseda Rady) a Günther Oettinger (člen Komise).

Vystoupili: Barbara Matera (zpravodajka výboru FEMM), Barbara Spinelli (zpravodajka výboru AFCO), Charles Goerens (zpravodaj výboru DEVE), Morten Løkkegaard (zpravodaj výboru CULT), Cristian Dan Preda (zpravodaj výboru AFET), Alain Cadec (zpravodaj výboru PECH), Tibor Szanyi (zpravodaj výboru AGRI), Deirdre Clune (zpravodajka výboru EMPL), Jerzy Buzek (zpravodaj výboru ITRE), Markus Ferber (zpravodaj výboru ECON) a Joachim Zeller (zpravodaj výboru CONT).

PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

Vystoupili: Petr Ježek (zpravodaj výboru LIBE), Reimer Böge (zpravodaj výboru INTA), Iskra Mihaylova (zpravodajka výboru REGI), Paul Rübig za skupinu PPE, Daniele Viotti za skupinu S&D, Bernd Kölmel za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Anneli Jäätteenmäki za skupinu ALDE, Liadh Ní Riada za skupinu GUE/NGL, Indrek Tarand za skupinu Verts/ALE, Jonathan Arnott za skupinu EFDD, André Elissen za skupinu ENF, Diane Dodds – nezařazená poslankyně, José Manuel Fernandes, Jens Geier, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Xabier Benito Ziluaga, Jordi Solé, Marco Valli, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jean-Paul Denanot, Barbara Kappel, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, James Nicholson, Gérard Deprez, Marie-Pierre Vieu, Marco Zanni, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Sander Loones a Miguel Viegas.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Vystoupili: Dominique Bilde, Daniel Buda, Luigi Morgano, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, a Tiemo Wölken.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Andrey Novakov, Nicola Caputo, Notis Marias, Jan Huitema, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos, Patricija Šulin, Costas Mavrides, Milan Zver a Ivana Maletić.

Vystoupili: Günther Oettinger, Märt Kivine, Siegfried Mureşan a Richard Ashworth.

Vystoupil Paul Rübig k nákladům spojeným s hlasováním o rozpočtu.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.2 zápisu ze dne 25.10.2017.


14. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Předsedající připomněl, že doporučení výboru JURI nevyslovit námitku (C(2017)06218 - 2017/2854(DEA)) (B8-0572/2017), (C(2017)06229 - 2017/2855(DEA)) (B8-0575/2017), (C(2017)06268 - 2017/2860(DEA)) (B8-0574/2017) a (C(2017)06270 - 2017/2859(DEA)) (B8-0573/2017) byla oznámena na plenárním zasedání v pondělí 23. října 2017 (bod 11 zápisu ze dne 23.10.2017).

Ve lhůtě 24 hodin stanovené v čl. 105 odst. 6 jednacího řádu nebyla vznesena žádná námitka vůči těmto doporučením.

Tato doporučení se proto považují za schválená a budou zveřejněna v textech přijatých na denním zasedání, které se bude konat zítra, 25. října 2017 (P8_TA(2017)0404, P8_TA(2017)0405, P8_TA(2017)0406 a P8_TA(2017)0407).


15. Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada (rozprava)

Druhá zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015, oddíl II – Evropská rada a Rada [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0291/2017)

Bart Staes uvedl zprávu.

Vystoupil Märt Kivine (úřadující předseda Rady).

Vystoupili: Marian-Jean Marinescu za skupinu PPE, Inés Ayala Sender za skupinu S&D, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR, Hannu Takkula za skupinu ALDE, Jonathan Bullock za skupinu EFDD, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Notis Marias a Miroslav Poche.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Petri Sarvamaa.

Vystoupili: Märt Kivine a Bart Staes.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.3 zápisu ze dne 25.10.2017.


16. Ochrana novinářů a svobody sdělovacích prostředků na Maltě: případ Daphne Caruanové Galiziové (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Ochrana novinářů a svobody sdělovacích prostředků na Maltě: případ Daphne Caruanové Galiziové (2017/2896(RSP))

Matti Maasikas (úřadující předseda Rady) a Frans Timmermans (první místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Esteban González Pons za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, Monica Macovei za skupinu ECR, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Miguel Urbán Crespo za skupinu GUE/NGL, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE, Ignazio Corrao za skupinu EFDD, a Mario Borghezio za skupinu ENF.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Vystoupil Georgios Epitideios – nezařazený poslanec.

Vystoupili: Frans Timmermans a Matti Maasikas.

Rozprava skončila.


17. Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci [COM(2016)0248 - C8-0181/2016- 2016/0130(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

Marita Ulvskog uvedla zprávu.

Vystoupila Marianne Thyssen (členka Komise).

Vystoupili: Kostas Chrysogonos (zpravodaj výboru JURI), Claude Rolin za skupinu PPE, Brando Benifei za skupinu S&D, Anthea McIntyre za skupinu ECR, António Marinho e Pinto za skupinu ALDE, Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL, Karima Delli za skupinu Verts/ALE, Piernicola Pedicini za skupinu EFDD, a Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Evelyn Regner, Czesław Hoc, Paloma López Bermejo, Georges Bach, Georgi Pirinski, Julie Girling, Danuta Jazłowiecka, Siôn Simon, Anne Sander, Elena Gentile, Michaela Šojdrová, Karin Kadenbach a Agnes Jongerius.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Notis Marias, Julie Ward, Tania González Peñas, Georgios Epitideios a Wajid Khan.

Vystoupily: Marianne Thyssen a Marita Ulvskog.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.4 zápisu ze dne 25.10.2017.


18. Aspekty týkající se základních práv v integraci Romů v EU: boj proti nesnášenlivosti vůči Romům (rozprava)

Zpráva o aspektech týkajících se základních práv v integraci Romů v EU: boj proti nesnášenlivosti vůči Romům [2017/2038(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Soraya Post (A8-0294/2017)

Soraya Post uvedla zprávu.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Vystoupili: Malin Björk (zpravodajka výboru FEMM), Pál Csáky za skupinu PPE, Josef Weidenholzer za skupinu S&D, a Branislav Škripek za skupinu ECR.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: Marina Albiol Guzmán za skupinu GUE/NGL, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Michaela Šojdrová, Gilles Lebreton za skupinu ENF, Anna Záborská, Juan Fernando López Aguilar, Anders Primdahl Vistisen, Michaela Šojdrová, Péter Niedermüller, Angel Dzhambazki, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz a Csaba Sógor.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Lívia Járóka, Julie Ward, Notis Marias a Benedek Jávor.

Vystoupily: Cecilia Malmström a Soraya Post.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.7 zápisu ze dne 25.10.2016.


19. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 611.536/OJME).


20. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 21:34.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Boutonnet, Cesa, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Händel, Hübner, Le Pen, Matias, Maydell, Punset, Seymour, Tamburrano, Żółtek

Právní upozornění - Ochrana soukromí