Indeks 
Protokol
PDF 255kWORD 77k
Tirsdag den 24. oktober 2017 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde (19.-20. oktober 2017) og præsentation af ledernes dagsorden (Sammen bygger vi fremtiden) (forhandling)
 3.Genoptagelse af mødet
 4.Erklæring fra formanden
 5.Afstemningstid
  5.1.Euro-Middelhavsaftale mellem EF og Marokko om luftfart *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  5.2.Bemyndigelse af Frankrig til at anvende en reduceret sats for visse indirekte skatter på "traditionel" rom fremstillet i Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique eller Réunion * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  5.3.Oprettelse af fællesforetagendet for biobaserede industrier * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  5.4.Gennemførelse af kontrolforanstaltninger for furanylfentanyl * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  5.5.Kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  5.6.Strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor ***II (afstemning)
  5.7.CE-mærkede gødningsprodukter ***I (afstemning)
  5.8.Udveksling af oplysninger om et system for tidlig varsling af og risikovurderingsprocedure for nye psykoaktive stoffer ***I (afstemning)
  5.9.Den fælles fiskeripolitik: gennemførelse af landingsforpligtelsen ***I (afstemning)
  5.10.Fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet glyphosat (afstemning)
  5.11.Genetisk modificeret majs 1507 (afstemning)
  5.12.Genetisk modificeret sojabønne 305423 × 40-3-2 (afstemning)
  5.13.Genetisk modificeret MON 88302 × Ms8 × Rf3-raps (afstemning)
  5.14.Forslag til ændringsbudget nr. 5/2017: finansiering af Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling og forhøjelse af nødhjælpsreserven (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  5.15.Mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (afstemning)
  5.16.Debatoplæg om fremtiden for EU's finanser (afstemning)
  5.17.Legitime foranstaltninger til beskyttelse af whisteblowere, der handler i almenhedens interesse (afstemning)
  5.18.Mindsteindkomstpolitik som et redskab til bekæmpelse af fattigdom (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
 7.Stemmerettelser og -intentioner
 8.Genoptagelse af mødet
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 10.Parlamentets sammensætning
 11.Udvalgenes sammensætning
 12.Kommissionens arbejdsprogram for 2018 (forhandling)
 13.Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 – alle sektioner (forhandling)
 14.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 15.Decharge 2015: EU's almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet (forhandling)
 16.Beskyttelse af journalister og mediefriheden i Malta: sagen Daphne Caruana Galizia (forhandling)
 17.Beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener (forhandling)
 18.Aspekter vedrørende grundlæggende rettigheder for integrationen af romaer i EU: bekæmpelse af romafjendtlighed (forhandling)
 19.Dagsorden for næste møde
 20.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.04.


2. Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde (19.-20. oktober 2017) og præsentation af ledernes dagsorden (Sammen bygger vi fremtiden) (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde (19.-20. oktober 2017) og præsentation af ledernes dagsorden (Sammen bygger vi fremtiden) (2017/2745(RSP))

Formanden afgav en kort redegørelse for at indlede forhandlingen.

Donald Tusk (formand for Det Europæiske Råd) og Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, Syed Kamall for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Raymond Finch for EFDD-Gruppen, Nicolas Bay for ENF-Gruppen, Janusz Korwin-Mikke, løsgænger, Elmar Brok, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, og Maria João Rodrigues.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere: Ryszard Antoni Legutko, Cecilia Wikström, Takis Hadjigeorgiou, Josep-Maria Terricabras, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Stanislav Polčák, Rolandas Paksas, Marcel de Graaff, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Diane Dodds, Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Hans-Olaf Henkel, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Elmar Brok, Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun, Sophia in 't Veld, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Diane James, Franck Proust, Victor Boştinaru, Sander Loones, Kostas Chrysogonos, Laura Ferrara, Gerolf Annemans, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Bas Belder, Matt Carthy, Laurenţiu Rebega, Paulo Rangel, Csaba Sógor, Birgit Sippel, Roberto Gualtieri, Luděk Niedermayer, Knut Fleckenstein, Andrey Kovatchev, Richard Corbett, Othmar Karas, Nicola Danti, Dubravka Šuica, Costas Mavrides, Elly Schlein, Tonino Picula, Kati Piri og Iratxe García Pérez.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Lefteris Christoforou og Juan Fernando López Aguilar.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias, Hilde Vautmans, Neoklis Sylikiotis, Georgios Epitideios, Patricija Šulin, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica og João Ferreira.

Talere: Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen) og Donald Tusk.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat kl. 11.54.)


3. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 12.06.


4. Erklæring fra formanden

Formanden afgav en erklæring, hvori han kraftigt fordømte mordet på den maltesiske journalist Daphne Caruana Galizia. Han meddelte, at Præsidiet havde besluttet at navngive pressesalen i Strasbourg efter Daphne Caruana Galizia. Derefter henvendte han sig til ofrets familie, der var til stede i tilhørerlogen, og forsikrede dem om, at Daphne Caruana Galizias modige indsats ikke ville blive glemt.

Parlamentet iagttog et minuts stilhed.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Janusz Korwin-Mikke og Virginie Rozière.


5. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


5.1. Euro-Middelhavsaftale mellem EF og Marokko om luftfart *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden [15653/2016 - C8-0094/2017 - 2006/0048(NLE)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Dominique Riquet (A8-0303/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

Maroš Šefčovič (næstformand i Kommissionen) afgav en erklæring inden afstemningen.

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0386)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


5.2. Bemyndigelse af Frankrig til at anvende en reduceret sats for visse indirekte skatter på "traditionel" rom fremstillet i Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique eller Réunion * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om ændring af Rådets afgørelse nr. 189/2014/EU af 20. februar 2014 om bemyndigelse af Frankrig til at anvende en reduceret sats for visse indirekte skatter på "traditionel" rom fremstillet i Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique eller Réunion og om ophævelse af beslutning 2007/659/EF [COM(2017)0297 - C8-0212/2017 - 2017/0127(CNS)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Iskra Mihaylova (A8-0304/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0387)


5.3. Oprettelse af fællesforetagendet for biobaserede industrier * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 560/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet for biobaserede industrier [2017/0024(NLE)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Miroslav Poche (A8-0293/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0388)


5.4. Gennemførelse af kontrolforanstaltninger for furanylfentanyl * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om at underkaste N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]furan-2-carboxamid (furanylfentanyl) kontrolforanstaltninger [11212/2017 - C8-0242/2017 - 2017/0152(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Michał Boni (A8-0309/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

RÅDETS UDKAST

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0389)


5.5. Kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet [2016/2242(INI)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0390)


5.6. Strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets rammeafgørelse 2004/757/RIA med henblik på at inkludere nye psykoaktive stoffer i definitionen af "narkotika" og om ophævelse af Rådets afgørelse 2005/387/RIA [10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

RÅDETS HOLDNING

Erklæret godkendt (P8_TA(2017)0391)


5.7. CE-mærkede gødningsprodukter ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af regler om tilgængeliggørelse på markedet af CE-mærkede gødningsprodukter og om ændring af forordning (EF) nr. 1069/2009 og (EF) nr. 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016- 2016/0084(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2017)0392)

Indlæg af Mihai Ţurcanu (ordfører), efter afstemningen, der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4.

Parlamentet godkendte anmodningen ved VE (343 for, 252 imod, 59 hverken/eller).


5.8. Udveksling af oplysninger om et system for tidlig varsling af og risikovurderingsprocedure for nye psykoaktive stoffer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1920/2006 for så vidt angår udvekslingen af oplysninger, systemet for tidlig varsling og risikovurderingsproceduren for nye psykoaktive stoffer [COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Michał Boni (A8-0359/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2017)0393)


5.9. Den fælles fiskeripolitik: gennemførelse af landingsforpligtelsen ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1380/2013 om den fælles fiskeripolitik [COM(2017)0424 - C8-0239/2017 - 2017/0190(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Alain Cadec (A8-0285/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt (P8_TA(2017)0394)


5.10. Fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet glyphosat (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3, om udkast til Kommissionens gennemførelsesforordning om fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet glyphosat i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ændring af bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (D053565-01 - 2017/2904(RSP)) (B8-0567/2017) - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Ansvarlige medlemmer:
Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini og Frédérique Ries

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0395)


5.11. Genetisk modificeret majs 1507 (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3, om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om forlængelse af tilladelsen til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (D052754 - 2017/2905(RSP)) (B8-0568/2017) - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Ansvarlige medlemmer:
Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen og Valentinas Mazuronis

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0396)


5.12. Genetisk modificeret sojabønne 305423 × 40-3-2 (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3, om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af den genetisk modificerede sojabønne 305423 x 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (D052752 - 2017/2906(RSP)) (B8-0570/2017) - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Ansvarlige medlemmer:
Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen og Valentinas Mazuronis

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0397)


5.13. Genetisk modificeret MON 88302 × Ms8 × Rf3-raps (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3, om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificerede MON 88302 x Ms8 x Rf3-raps (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8-raps (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) og MON 88302 x Rf3-raps (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (D052753 - 2017/2907(RSP)) (B8-0569/2017) - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Ansvarlige medlemmer:
Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen og Valentinas Mazuronis

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0398)


5.14. Forslag til ændringsbudget nr. 5/2017: finansiering af Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling og forhøjelse af nødhjælpsreserven (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 5/2017 til det almindelige budget for regnskabsåret 2017 om finansiering af Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (EFSD) og forhøjelse af nødhjælpsreserven i forlængelse af revisionen af forordningen om den flerårige finansielle ramme [12441/2017 - C8-0351/2017 - 2017/2135(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Jens Geier (A8-0301/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0399)


5.15. Mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling [COM(2017)0480 - C8-0235/2017 - 2017/2134(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Jens Geier (A8-0298/2017)

(Flertal af Parlamentets medlemmer og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0400)


5.16. Debatoplæg om fremtiden for EU's finanser (afstemning)

Redegørelse ved Kommissionen: Debatoplæg om fremtiden for EU's finanser (2017/2742(RSP))

Forhandlingen fandt sted den 4. juli 2017 (punkt 15 i protokollen af 4.7.2017).

Forslag til beslutning, indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2, af Jan Olbrycht og Isabelle Thomas, for BUDG, om oplægget om fremtiden for EU's finanser (2017/2742(RSP)) (B8-0565/2017).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0401)


5.17. Legitime foranstaltninger til beskyttelse af whisteblowere, der handler i almenhedens interesse (afstemning)

Betænkning om legitime foranstaltninger til beskyttelse af whistleblowere, der handler i almenhedens interesse, når de afslører fortrolige oplysninger fra virksomheder og offentlige organer [2016/2224(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG indgivet af ENF-Gruppen

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING (JURI)

Vedtaget (P8_TA(2017)0402)


5.18. Mindsteindkomstpolitik som et redskab til bekæmpelse af fattigdom (afstemning)

Betænkning om mindsteindkomstpolitik som et redskab til bekæmpelse af fattigdom [2016/2270(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Laura Agea (A8-0292/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0403)


6. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Derek Vaughan - A8-0296/2017
Adam Szejnfeld, Michela Giuffrida, Monica Macovei, Seán Kelly, Maria Spyraki, Ivana Maletić, Morten Messerschmidt, Tibor Szanyi og Momchil Nekov

Indstilling ved andenbehandling: Teresa Jiménez-Becerril Barrio - A8-0317/2017
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Morten Messerschmidt og Stefano Maullu

Betænkning: Mihai Ţurcanu - A8-0270/2017
Rosa D'Amato, José Inácio Faria, Morten Messerschmidt og Tibor Szanyi

Betænkning: Michał Boni - A8-0359/2016
Urszula Krupa og José Inácio Faria

Forslag til beslutning om oplægget om fremtiden for EU's finanser (2017/2742(RSP)) (B8-0565/2017)
Jasenko Selimovic, Diane James, Maria Spyraki og Petras Auštrevičius

Betænkning: Virginie Rozière - A8-0295/2017
Igor Šoltes, Adam Szejnfeld, Monica Macovei og Tibor Szanyi

Betænkning: Laura Agea - A8-0292/2017
Alex Mayer, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Adam Szejnfeld, Thomas Mann, Seán Kelly, Maria Spyraki og Rupert Matthews.


7. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Mødet udsat kl. 14.03.


FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

8. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.03.


9. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


10. Parlamentets sammensætning

Alexander Graf Lambsdorff, Michael Theurer, Fabio De Masi og Beatrix von Storch var blevet valgt til medlemmer af den tyske Bundestag med virkning fra den 24. oktober 2017.

Parlamentet tog til efterretning, at dette hverv, jf. artikel 7, stk. 2, i akt om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet, er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet. Parlamentet konstaterede i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 3, stk. 2, og artikel 4, stk. 1 og 4, at deres mandater var ledige med virkning fra den 24. oktober 2017, og underrettede de nationale kompetente myndigheder herom.


11. Udvalgenes sammensætning

Formanden havde fra ECR-Gruppen modtaget følgende anmodning om udnævnelse:

ENVI: John Procter i stedet for Rupert Matthews

Denne udnævnelse ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


12. Kommissionens arbejdsprogram for 2018 (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Kommissionens arbejdsprogram for 2018 (2017/2746(RSP))

Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: József Szájer for PPE-Gruppen, Maria João Rodrigues for S&D-Gruppen, Anneleen Van Bossuyt for ECR-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Peter Lundgren for EFDD-Gruppen, Olaf Stuger for ENF-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, José Manuel Fernandes, Udo Bullmann, Peter van Dalen, Cecilia Wikström, João Pimenta Lopes, Yannick Jadot, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, Lambert van Nistelrooij, Jeppe Kofod, Zoltán Balczó, Albert Deß, Isabelle Thomas, Bogdan Brunon Wenta, Pervenche Berès, Andrzej Grzyb og Roberto Gualtieri.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Miriam Dalli, Claude Moraes, Bernd Lange, Cécile Kashetu Kyenge, Olga Sehnalová, Momchil Nekov og Enrique Guerrero Salom.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Mairead McGuinness, Maria Grapini, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Jaromír Štětina og Tibor Szanyi.

Indlæg af Frans Timmermans.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


13. Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 – alle sektioner (forhandling)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 [11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)] - Budgetudvalget. Ordførere: Siegfried Mureşan og Richard Ashworth (A8-0299/2017)

Siegfried Mureşan og Richard Ashworth forelagde betænkningen.

Talere: Märt Kivine (formand for Rådet) og Günther Oettinger (medlem af Kommissionen).

Talere: Barbara Matera (ordfører for udtalelse fra FEMM), Barbara Spinelli (ordfører for udtalelse fra AFCO), Charles Goerens (ordfører for udtalelse fra DEVE), Morten Løkkegaard (ordfører for udtalelse fra CULT), Cristian Dan Preda (ordfører for udtalelse fra AFET), Alain Cadec (ordfører for udtalelse fra PECH), Tibor Szanyi (ordfører for udtalelse fra AGRI), Deirdre Clune (ordfører for udtalelse fra EMPL), Jerzy Buzek (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Markus Ferber (ordfører for udtalelse fra ECON) og Joachim Zeller (ordfører for udtalelse fra CONT).

FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

Talere: Petr Ježek (ordfører for udtalelse fra LIBE), Reimer Böge (ordfører for udtalelse fra INTA), Iskra Mihaylova (ordfører for udtalelse fra REGI), Paul Rübig for PPE-Gruppen, Daniele Viotti for S&D-Gruppen, Bernd Kölmel for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Anneli Jäätteenmäki for ALDE-Gruppen, Liadh Ní Riada for GUE/NGL-Gruppen, Indrek Tarand for Verts/ALE-Gruppen, Jonathan Arnott for EFDD-Gruppen, André Elissen for ENF-Gruppen, Diane Dodds, løsgænger, José Manuel Fernandes, Jens Geier, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Xabier Benito Ziluaga, Jordi Solé, Marco Valli, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jean-Paul Denanot, Barbara Kappel, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, James Nicholson, Gérard Deprez, Marie-Pierre Vieu, Marco Zanni, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Sander Loones og Miguel Viegas.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Talere: Dominique Bilde, Daniel Buda, Luigi Morgano, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, og Tiemo Wölken.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Andrey Novakov, Nicola Caputo, Notis Marias, Jan Huitema, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos, Patricija Šulin, Costas Mavrides, Milan Zver og Ivana Maletić.

Talere: Günther Oettinger, Märt Kivine, Siegfried Mureşan og Richard Ashworth.

Indlæg af Paul Rübig om prisen for afstemningen om budgettet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.2 i protokollen af 25.10.2017.


14. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Formanden mindede om JURI's henstillinger om ikke at gøre indsigelse (C(2017)06218 - 2017/2854(DEA)) (B8-0572/2017), (C(2017)06229 - 2017/2855(DEA)) (B8-0575/2017), (C(2017)06268 - 2017/2860(DEA)) (B8-0574/2017) og (C(2017)06270 - 2017/2859(DEA)) (B8-0573/2017), der var blevet meddelt på plenarmødet mandag den 23. oktober 2017 (punkt 11 i protokollen af 23.10.2017).

Der var ikke gjort indsigelse mod disse henstillinger inden for den frist på 24 timer, der var fastsat i forretningsordenens artikel 105, stk. 6.

Henstillingerne ansås derfor som vedtaget og ville blive offentliggjort i de »Vedtagne tekster« fra den efterfølgende dags møde, den 25. oktober 2017 ((P8_TA(2017)0404, P8_TA(2017)0405, P8_TA(2017)0406 og P8_TA(2017)0407)..


15. Decharge 2015: EU's almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet (forhandling)

Anden betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0291/2017)

Bart Staes forelagde betænkningen.

Indlæg af Märt Kivine (formand for Rådet).

Talere: Marian-Jean Marinescu for PPE-Gruppen, Inés Ayala Sender for S&D-Gruppen, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, Hannu Takkula for ALDE-Gruppen, Jonathan Bullock for EFDD-Gruppen, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Notis Marias og Miroslav Poche.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Petri Sarvamaa.

Talere: Märt Kivine og Bart Staes.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.3 i protokollen af 25.10.2017.


16. Beskyttelse af journalister og mediefriheden i Malta: sagen Daphne Caruana Galizia (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Beskyttelse af journalister og mediefriheden i Malta: sagen Daphne Caruana Galizia (2017/2896(RSP))

Matti Maasikas (formand for Rådet) og Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Esteban González Pons for PPE-Gruppen, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, Monica Macovei for ECR-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Miguel Urbán Crespo for GUE/NGL-Gruppen, Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen, og Mario Borghezio for ENF-Gruppen.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Indlæg af Georgios Epitideios, løsgænger.

Talere: Frans Timmermans og Matti Maasikas.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


17. Beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener [COM(2016)0248 - C8-0181/2016- 2016/0130(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

Marita Ulvskog forelagde betænkningen.

Indlæg af Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen).

Talere: Kostas Chrysogonos (ordfører for udtalelse fra JURI), Claude Rolin for PPE-Gruppen, Brando Benifei for S&D-Gruppen, Anthea McIntyre for ECR-Gruppen, António Marinho e Pinto for ALDE-Gruppen, Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen, Karima Delli for Verts/ALE-Gruppen, Piernicola Pedicini for EFDD-Gruppen, og Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Evelyn Regner, Czesław Hoc, Paloma López Bermejo, Georges Bach, Georgi Pirinski, Julie Girling, Danuta Jazłowiecka, Siôn Simon, Anne Sander, Elena Gentile, Michaela Šojdrová, Karin Kadenbach og Agnes Jongerius.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Notis Marias, Julie Ward, Tania González Peñas, Georgios Epitideios og Wajid Khan.

Talere: Marianne Thyssen og Marita Ulvskog.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.4 i protokollen af 25.10.2017.


18. Aspekter vedrørende grundlæggende rettigheder for integrationen af romaer i EU: bekæmpelse af romafjendtlighed (forhandling)

Betænkning om aspekter vedrørende grundlæggende rettigheder for integrationen af romaer i EU: bekæmpelse af romafjendtlighed [2017/2038(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Soraya Post (A8-0294/2017)

Soraya Post forelagde betænkningen.

Indlæg af Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Talere: Malin Björk (ordfører for udtalelse fra FEMM), Pál Csáky for PPE-Gruppen, Josef Weidenholzer for S&D-Gruppen, og Branislav Škripek for ECR-Gruppen.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere: Marina Albiol Guzmán for GUE/NGL-Gruppen, Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michaela Šojdrová, Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, Anna Záborská, Juan Fernando López Aguilar, Anders Primdahl Vistisen, Michaela Šojdrová, Péter Niedermüller, Angel Dzhambazki, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz og Csaba Sógor.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Lívia Járóka, Julie Ward, Notis Marias og Benedek Jávor.

Talere: Cecilia Malmström og Soraya Post.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.7 i protokollen af 25.10.2016.


19. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 611.536/OJME).


20. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 21.34.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Boutonnet, Cesa, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Händel, Hübner, Le Pen, Matias, Maydell, Punset, Seymour, Tamburrano, Żółtek

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik