Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 282kWORD 85k
Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης και 20ής Οκτωβρίου 2017 και παρουσίαση του Θεματολογίου των Ηγετών (Οικοδόμηση του κοινού μέλλοντός μας) (συζήτηση)
 3.Επανάληψη της συνόδου
 4.Δήλωση της Προεδρίας
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1.Ευρωμεσογειακή συμφωνία αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-Μαρόκου *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.2.Χορήγηση εξουσιοδότησης στη Γαλλία για την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή για ορισμένους έμμεσους φόρους στο «παραδοσιακό» ρούμι που παράγεται στη Γουαδελούπη, τη Γαλλική Γουιάνα, τη Μαρτινίκα και τη Ρεϊνιόν * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.3.Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων: χρηματοδοτικές συνεισφορές * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.4.Υπαγωγή του φουρανυλοφεντανύλιου σε μέτρα ελέγχου * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.5.Έλεγχος των δαπανών και παρακολούθηση της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων της ΕΕ «Εγγυήσεις για τη νεολαία» (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.6.Εγκλήματα και ποινές που ισχύουν στον τομέα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών ***II (ψηφοφορία)
  5.7.Προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE ***I (ψηφοφορία)
  5.8.Ανταλλαγή πληροφοριών, σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων για νέες ψυχοδραστικές ουσίες ***I (ψηφοφορία)
  5.9.Κοινή Αλιευτική Πολιτική: εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης ***I (ψηφοφορία)
  5.10.Ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας γλυφοσάτης (Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.11.Έγκριση του γενετικώς τροποποιημένου αραβόσιτου της σειράς 1507 (Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.12.Έγκριση της γενετικώς τροποποιημένης σόγιας της σειράς 305423 x 40-3-2 (Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.13.Έγκριση της γενετικώς τροποποιημένης ελαιοκράμβης της σειράς MON 88302 x Ms8 x Rf3 (Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.14.Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 5/2017: Παροχή χρηματοδότησης για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και αύξηση του αποθεματικού επείγουσας βοήθειας (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.15.Kινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για την παροχή χρηματοδότησης στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ψηφοφορία)
  5.16.Έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ (ψηφοφορία)
  5.17.Θεμιτά μέτρα για την προστασία των καταγγελτών που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον (ψηφοφορία)
  5.18.Πολιτικές περί ελαχίστου εισοδήματος ως εργαλείο για την αντιμετώπιση της φτώχειας (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Επανάληψη της συνόδου
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Σύνθεση του Σώματος
 11.Σύνθεση των επιτροπών
 12.Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 (συζήτηση)
 13.Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2018 - όλα τα τμήματα (συζήτηση)
 14.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 15.Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (συζήτηση)
 16.Προστασία των δημοσιογράφων και υπεράσπιση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στη Μάλτα: η υπόθεση της Daphne Caruana Galizia (συζήτηση)
 17.Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες (συζήτηση)
 18.Πτυχές της ένταξης των Ρομά στην ΕΕ οι οποίες άπτονται των θεμελιωδών δικαιωμάτων: καταπολεμώντας την αθιγγανοφοβία (συζήτηση)
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.04.


2. Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης και 20ής Οκτωβρίου 2017 και παρουσίαση του Θεματολογίου των Ηγετών (Οικοδόμηση του κοινού μέλλοντός μας) (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης και 20ής Οκτωβρίου 2017 και παρουσίαση του Θεματολογίου των Ηγετών (Οικοδόμηση του κοινού μέλλοντός μας) (2017/2745(RSP))

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε σύντομη δήλωση εν είδει εισαγωγής στη συζήτηση.

Ο Donald Tusk (Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου) και ο Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Syed Kamall, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Raymond Finch, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Nicolas Bay, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Janusz Korwin-Mikke, μη εγγεγραμμένος, Elmar Brok, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, David Coburn, και Maria João Rodrigues.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ryszard Antoni Legutko, Cecilia Wikström, Τάκης Χατζηγεωργίου, Josep-Maria Terricabras, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, Stanislav Polčák, Rolandas Paksas, Marcel de Graaff, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, Doru-Claudian Frunzulică, Diane Dodds, Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Hans-Olaf Henkel, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, Elmar Brok, Σοφία Σακοράφα, Ernest Urtasun, Sophia in 't Veld, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Diane James, Franck Proust, Victor Boştinaru, Sander Loones, Κώστας Χρυσόγονος, Laura Ferrara, Gerolf Annemans, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Bas Belder, Matt Carthy, Laurenţiu Rebega, Paulo Rangel, Csaba Sógor, Birgit Sippel, Roberto Gualtieri, Luděk Niedermayer, Knut Fleckenstein, Andrey Kovatchev, Richard Corbett, Othmar Karas, Nicola Danti, Dubravka Šuica, Κώστας Μαυρίδης, Elly Schlein, Tonino Picula, Kati Piri και Iratxe García Pérez.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Λευτέρης Χριστοφόρου και Juan Fernando López Aguilar.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς, Hilde Vautmans, Νεοκλής Συλικιώτης, Γεώργιος Επιτήδειος, Patricija Šulin, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica και João Ferreira.

Παρεμβαίνουν ο Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και ο Donald Tusk.

Η συζήτηση περατώνεται στις 11.54.


3. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.06.


4. Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση για να καταδικάσει σθεναρά τη δολοφονία της δημοσιογράφου Daphne Caruana Galizia από τη Μάλτα. Ανακοινώνει την απόφαση του Προεδρείου να δοθεί το όνομα της Daphne Caruana Galizia στην αίθουσα Τύπου του Στρασβούργου. Απευθυνόμενος στην οικογένεια του θύματος, η οποία βρίσκεται στα θεωρεία, επιβεβαιώνει ότι το γενναίο έργο της Daphne Caruana Galizia δεν θα ξεχαστεί.

Το Σώμα τηρεί ενός λεπτού σιγή.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Janusz Korwin-Mikke και Virginie Rozière.


5. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


5.1. Ευρωμεσογειακή συμφωνία αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-Μαρόκου *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου [15653/2016 - C8-0094/2017 - 2006/0048(NLE)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Dominique Riquet (A8-0303/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει σε δήλωση πριν από την ψηφοφορία.

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0386)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


5.2. Χορήγηση εξουσιοδότησης στη Γαλλία για την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή για ορισμένους έμμεσους φόρους στο «παραδοσιακό» ρούμι που παράγεται στη Γουαδελούπη, τη Γαλλική Γουιάνα, τη Μαρτινίκα και τη Ρεϊνιόν * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 189/2014/ΕΕ του Συμβουλίου με την οποία επιτρέπεται στη Γαλλία να εφαρμόσει μειωμένο συντελεστή για ορισμένους έμμεσους φόρους στο «παραδοσιακό» ρούμι που παράγεται στη Γουαδελούπη, τη Γαλλική Γουιάνα, τη Μαρτινίκα και τη Ρεϊνιόν και με την οποία καταργείται η απόφαση 2007/659/ΕΚ [COM(2017)0297 - C8-0212/2017 - 2017/0127(CNS)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Iskra Mihaylova (A8-0304/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0387)


5.3. Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων: χρηματοδοτικές συνεισφορές * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 560/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, σχετικά με τη συγκρότηση κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων [2017/0024(NLE)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Miroslav Poche (A8-0293/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0388)


5.4. Υπαγωγή του φουρανυλοφεντανύλιου σε μέτρα ελέγχου * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την υπαγωγή του N-phenyl-N-[1-(2-φαινυλαιθυλο)πιπεριδιν-4-υλ]-φουρανόνη-2-καρβοξαμιδίου (φουρανυλοφεντανύλιο) σε μέτρα ελέγχου [11212/2017 - C8-0242/2017 - 2017/0152(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Michał Boni (A8-0309/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0389)


5.5. Έλεγχος των δαπανών και παρακολούθηση της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων της ΕΕ «Εγγυήσεις για τη νεολαία» (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον έλεγχο των δαπανών και την παρακολούθηση της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων της ΕΕ «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» [2016/2242(INI)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0390)


5.6. Εγκλήματα και ποινές που ισχύουν στον τομέα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2004/757/ΔΕΥ του Συμβουλίου, με σκοπό να περιληφθούν στον ορισμό των ναρκωτικών νέες ψυχοδραστικές ουσίες, και για την κατάργηση της απόφασης 2005/387/ΔΕΥ του Συμβουλίου [10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P8_TA(2017)0391)


5.7. Προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη διάθεση προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE στην αγορά και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 και (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016- 2016/0084(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0392)

Παρεμβαίνει ο Mihai Ţurcanu (εισηγητής), μετά την ψηφοφορία, για να ζητήσει να αναπεμφθεί το θέμα στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού.

Με ΗΨ (343 υπέρ, 252 κατά, 59 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.


5.8. Ανταλλαγή πληροφοριών, σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων για νέες ψυχοδραστικές ουσίες ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1920/2006 όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και τη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων για νέες ψυχοδραστικές ουσίες [COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Michał Boni (A8-0359/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0393)


5.9. Κοινή Αλιευτική Πολιτική: εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική [COM(2017)0424 - C8-0239/2017 - 2017/0190(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Alain Cadec (A8-0285/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0394)


5.10. Ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας γλυφοσάτης (Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας γλυφοσάτης, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 (D053565-01 - 2017/2904(RSP)) (B8-0567/2017) - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφαλείας των Τροφίμων
Αρμόδιοι βουλευτές:
Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini και Frédérique Ries

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0395)


5.11. Έγκριση του γενετικώς τροποποιημένου αραβόσιτου της σειράς 1507 (Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (D052754 - 2017/2905(RSP)) (B8-0568/2017) - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφαλείας των Τροφίμων
Αρμόδιοι βουλευτές:
Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen και Valentinas Mazuronis

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0396)


5.12. Έγκριση της γενετικώς τροποποιημένης σόγιας της σειράς 305423 x 40-3-2 (Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς 305423 x 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (D052752 - 2017/2906(RSP)) (B8-0570/2017) - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφαλείας των Τροφίμων
Αρμόδιοι βουλευτές:
Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen και Valentinas Mazuronis

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0397)


5.13. Έγκριση της γενετικώς τροποποιημένης ελαιοκράμβης της σειράς MON 88302 x Ms8 x Rf3 (Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) και MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6) σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (D052753 - 2017/2907(RSP)) (B8-0569/2017) - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφαλείας των Τροφίμων
Αρμόδιοι βουλευτές:
Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen και Valentinas Mazuronis

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0398)


5.14. Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 5/2017: Παροχή χρηματοδότησης για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και αύξηση του αποθεματικού επείγουσας βοήθειας (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2017 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 για την παροχή χρηματοδότησης για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) και την αύξηση του αποθεματικού επείγουσας βοήθειας (ΑΕΒ) μετά την αναθεώρηση του κανονισμού για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο [12441/2017 - C8-0351/2017 - 2017/2135(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Jens Geier (A8-0301/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0399)


5.15. Kινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για την παροχή χρηματοδότησης στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για την παροχή χρηματοδότησης στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη [COM(2017)0480 - C8-0235/2017 - 2017/2134(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Jens Geier (A8-0298/2017)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0400)


5.16. Έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ (ψηφοφορία)

Δήλωση της Επιτροπής: Έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ (2017/2742(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 4 Ιουλίου 2017 (σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.7.2017).

Πρόταση ψηφίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού, που κατατέθηκε από τους Jan Olbrycht και Isabelle Thomas, εξ ονόματος της Επιτροπής BUDG, σχετικά με το έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ (2017/2742(RSP)) (B8-0565/2017).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0401)


5.17. Θεμιτά μέτρα για την προστασία των καταγγελτών που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με θεμιτά μέτρα για την προστασία των καταγγελτών που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον όταν αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες για επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς [2016/2224(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ που κατατέθηκε από την Ομάδα ENF

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (επιτροπή JURI)

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0402)


5.18. Πολιτικές περί ελαχίστου εισοδήματος ως εργαλείο για την αντιμετώπιση της φτώχειας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές περί ελαχίστου εισοδήματος ως εργαλείο για την αντιμετώπιση της φτώχειας [2016/2270(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Laura Agea (A8-0292/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0403)


6. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Derek Vaughan - A8-0296/2017
Adam Szejnfeld, Michela Giuffrida, Monica Macovei, Seán Kelly, Μαρία Σπυράκη, Ivana Maletić, Morten Messerschmidt, Tibor Szanyi και Momchil Nekov

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση Teresa Jiménez-Becerril Barrio - A8-0317/2017
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Morten Messerschmidt και Stefano Maullu

Έκθεση Mihai Ţurcanu - A8-0270/2017
Rosa D'Amato, José Inácio Faria, Morten Messerschmidt και Tibor Szanyi

Έκθεση Michał Boni - A8-0359/2016
Urszula Krupa και José Inácio Faria

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ (2017/2742(RSP)) (B8-0565/2017)
Jasenko Selimovic, Diane James, Μαρία Σπυράκη και Petras Auštrevičius

Έκθεση Virginie Rozière - A8-0295/2017
Igor Šoltes, Adam Szejnfeld, Monica Macovei και Tibor Szanyi

Έκθεση Laura Agea - A8-0292/2017
Alex Mayer, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Adam Szejnfeld, Thomas Mann, Seán Kelly, Μαρία Σπυράκη και Rupert Matthews.


7. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.03.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

8. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.03.


9. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


10. Σύνθεση του Σώματος

Οι Alexander Graf Lambsdorff, Michael Theurer, Fabio De Masi και Beatrix von Storch εξελέγησαν βουλευτές της Bundestag με ισχύ από 24 Οκτωβρίου 2017.

Το Κοινοβούλιο σημειώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 της Πράξης περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση καθολική ψηφοφορία, το αξίωμα αυτό είναι ασυμβίβαστο με το αξίωμα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 και το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 4 του Κανονισμού, το Κοινοβούλιο διαπιστώνει τη χηρεία των εδρών τους με ισχύ από 24 Οκτωβρίου 2017, και ενημερώνει τις αρμόδιες εθνικές αρχές.


11. Σύνθεση των επιτροπών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα ECR το ακόλουθο αίτημα διορισμού:

Επιτροπή ENVI: ο John Procter αντί του Rupert Matthews

Ο διορισμός αυτός θα θεωρηθεί επικυρωθείς εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


12. Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 (2017/2746(RSP))

Ο Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι József Szájer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria João Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anneleen Van Bossuyt, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Peter Lundgren, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Olaf Stuger, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, José Manuel Fernandes, Udo Bullmann, Peter van Dalen, Cecilia Wikström, João Pimenta Lopes, Yannick Jadot, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, Lambert van Nistelrooij, Jeppe Kofod, Zoltán Balczó, Albert Deß, Isabelle Thomas, Bogdan Brunon Wenta, Pervenche Berès, Andrzej Grzyb και Roberto Gualtieri.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Miriam Dalli, Claude Moraes, Bernd Lange, Cécile Kashetu Kyenge, Olga Sehnalová, Momchil Nekov και Enrique Guerrero Salom.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mairead McGuinness, Maria Grapini, Νότης Μαριάς, Τάκης Χατζηγεωργίου, Jaromír Štětina και Tibor Szanyi.

Παρεμβαίνει ο Frans Timmermans.

Η συζήτηση περατώνεται.


13. Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2018 - όλα τα τμήματα (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 [11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Siegfried Mureşan και Richard Ashworth (A8-0299/2017)

Οι Siegfried Mureşan και Richard Ashworth παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνουν οι Märt Kivine (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Barbara Matera (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Barbara Spinelli (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO), Charles Goerens (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Morten Løkkegaard (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Cristian Dan Preda (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Alain Cadec (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής PECH), Tibor Szanyi (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Deirdre Clune (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Jerzy Buzek (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Markus Ferber (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON) και Joachim Zeller (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Petr Ježek (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Reimer Böge (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Iskra Mihaylova (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Paul Rübig, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Daniele Viotti, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bernd Kölmel, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, Paul Rübig, Anneli Jäätteenmäki, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Liadh Ní Riada, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Indrek Tarand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jonathan Arnott, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, André Elissen, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, José Manuel Fernandes, Jens Geier, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Xabier Benito Ziluaga, Jordi Solé, Marco Valli, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, Jean-Paul Denanot, Barbara Kappel, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, James Nicholson, Gérard Deprez, Marie-Pierre Vieu, Marco Zanni, Λευτέρης Χριστοφόρου, Jean-Paul Denanot, Sander Loones και Miguel Viegas.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Dominique Bilde, Daniel Buda, Luigi Morgano, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, David Coburn, και Tiemo Wölken.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Andrey Novakov, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Jan Huitema, Τάκης Χατζηγεωργίου, Ελευθέριος Συναδινός, Patricija Šulin, Κώστας Μαυρίδης, Milan Zver και Ivana Maletić.

Παρεμβαίνουν οι Günther Oettinger, Märt Kivine, Siegfried Mureşan και Richard Ashworth.

Παρεμβαίνει ο Paul Rübig σχετικά με το κόστος της ψηφοφορίας επί του προϋπολογισμού.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2017.


14. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι οι συστάσεις της επιτροπής JURI περί μη διατύπωσης αντίρρησης (C(2017)06218 - 2017/2854(DEA)) (B8-0572/2017), (C(2017)06229 - 2017/2855(DEA)) (B8-0575/2017), (C(2017)06268 - 2017/2860(DEA)) (B8-0574/2017) και (C(2017)06270 - 2017/2859(DEA)) (B8-0573/2017) ανακοινώθηκαν στην Ολομέλεια τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017 (σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2017).

Δεν διατυπώθηκε καμία αντίρρηση στις συστάσεις αυτές εντός της προθεσμίας 24 ωρών που καθορίζεται στο άρθρο 105, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

Κατά συνέπεια, οι εν λόγω συστάσεις λογίζονται εγκριθείσες και θα δημοσιευθούν στα εγκριθέντα κείμενα της αυριανής συνεδρίασης της 25ης Οκτωβρίου 2017 (P8_TA(2017)0404, P8_TA(2017)0405, P8_TA(2017)0406 και P8_TA(2017)0407).


15. Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (συζήτηση)

Δεύτερη έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0291/2017)

Ο Bart Staes παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Märt Kivine (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου).

Παρεμβαίνουν οι Marian-Jean Marinescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Hannu Takkula, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jonathan Bullock, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Νότης Μαριάς και Miroslav Poche.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Petri Sarvamaa.

Παρεμβαίνουν οι Märt Kivine και Bart Staes.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2017.


16. Προστασία των δημοσιογράφων και υπεράσπιση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στη Μάλτα: η υπόθεση της Daphne Caruana Galizia (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προστασία των δημοσιογράφων και υπεράσπιση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στη Μάλτα: η υπόθεση της Daphne Caruana Galizia (2017/2896(RSP))

Οι Matti Maasikas (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Esteban González Pons, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, και Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνουν οι Frans Timmermans και Matti Maasikas.

Η συζήτηση περατώνεται.


17. Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/EΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία [COM(2016)0248 - C8-0181/2016- 2016/0130(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

Η Marita Ulvskog παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Κώστας Χρυσόγονος (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Claude Rolin, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Brando Benifei, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anthea McIntyre, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, António Marinho e Pinto, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Karima Delli, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, και Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Evelyn Regner, Czesław Hoc, Paloma López Bermejo, Georges Bach, Georgi Pirinski, Julie Girling, Danuta Jazłowiecka, Siôn Simon, Anne Sander, Elena Gentile, Michaela Šojdrová, Karin Kadenbach και Agnes Jongerius.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Julie Ward, Tania González Peñas, Γεώργιος Επιτήδειος και Wajid Khan.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen και Marita Ulvskog.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2017.


18. Πτυχές της ένταξης των Ρομά στην ΕΕ οι οποίες άπτονται των θεμελιωδών δικαιωμάτων: καταπολεμώντας την αθιγγανοφοβία (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τις πτυχές της ένταξης των Ρομά στην ΕΕ οι οποίες άπτονται των θεμελιωδών δικαιωμάτων: καταπολεμώντας την αθιγγανοφοβία [2017/2038(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Soraya Post (A8-0294/2017)

Η Soraya Post παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Malin Björk (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Pál Csáky, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Marina Albiol Guzmán, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, Michaela Šojdrová, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Anna Záborská, Juan Fernando López Aguilar, Anders Primdahl Vistisen, Michaela Šojdrová, Péter Niedermüller, Angel Dzhambazki, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz και Csaba Sógor.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Lívia Járóka, Julie Ward, Νότης Μαριάς και Benedek Jávor.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström και Soraya Post.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2016.


19. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 611.536/OJME).


20. Λήξη της συνεδρίασης

Η Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 21.34.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Boutonnet, Cesa, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Händel, Hübner, Le Pen, Matias, Maydell, Punset, Seymour, Tamburrano, Żółtek

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου