Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 253kWORD 77k
Tiistai 24. lokakuuta 2017 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Eurooppa-neuvoston 19. ja 20. lokakuuta 2017 pidetyn kokouksen päätelmät ja EU-johtajien asialistan (Yhteisen tulevaisuutemme rakentaminen) esittely (keskustelu)
 3.Istunnon jatkaminen
 4.Puhemiehen julkilausuma
 5.Äänestykset
  5.1.EU:n ja Marokon välinen Euro–Välimeri-lentoliikennesopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  5.2.Luvan antaminen Ranskalle soveltaa Guadeloupessa, Ranskan Guayanassa, Martiniquessa ja Réunionissa tuotetusta ”perinteisestä” rommista kannettaviin tiettyihin välillisiin veroihin alennettua verokantaa * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  5.3.Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys: rahoitusosuudet * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  5.4.Furanyylifentanyylin saattaminen valvontatoimenpiteiden piiriin * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  5.5.EU:n nuorisotakuun menojen valvonta ja kustannustehokkuuden seuranta (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  5.6.Laittoman huumausainekaupan rikostunnusmerkistöt ja seuraamukset ***II (äänestys)
  5.7.CE-merkityt lannoitevalmisteet ***I (äänestys)
  5.8.Uusia psykoaktiivisia aineita koskeva tiedonvaihto, varhaisen varoituksen järjestelmä ja riskinarviointimenettely ***I (äänestys)
  5.9.Yhteinen kalastuspolitiikka: purkamisvelvoitteen täytäntöönpano ***I (äänestys)
  5.10.Tehoaineen glyfosaatti hyväksynnän uusiminen (työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause) (äänestys)
  5.11.Muuntogeenisen maissin 1507 markkinoille saattamisen salliminen (työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause) (äänestys)
  5.12.Muuntogeenisen soijan 305423 x 40-3-2 markkinoille saattamisen salliminen (työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause) (äänestys)
  5.13.Muuntogeenisen rapsin MON 88302 x Ms8 x Rf3 markkinoille saattamisen salliminen (työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause) (äänestys)
  5.14.Lisätalousarvioesitys nro 5/2017: rahoituksen osoittaminen Euroopan kestävän kehityksen rahastoa varten ja hätäapuvarauksen kasvattaminen (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  5.15.Joustovälineen varojen käyttöönotto Euroopan kestävän kehityksen rahaston rahoittamista varten (äänestys)
  5.16.Pohdinta-asiakirja EU:n rahoituksen tulevaisuudesta (äänestys)
  5.17.Legitiimit toimet yleisen edun hyväksi toimivien väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi (äänestys)
  5.18.Vähimmäistulo köyhyyden torjunnassa (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 8.Istunnon jatkaminen
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 10.Parlamentin kokoonpano
 11.Valiokuntien kokoonpano
 12.Komission työohjelma 2018 (keskustelu)
 13.Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2018 - kaikki pääluokat (keskustelu)
 14.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 15.Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (keskustelu)
 16.Toimittajien suojeleminen ja tiedotusvälineiden vapauden puolustaminen Maltassa: Daphne Caruana Galizian tapaus (keskustelu)
 17.Työntekijöiden suojeleminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen liittyviltä vaaroilta (keskustelu)
 18.Perusoikeusnäkökohdat romanien integroinnissa EU:ssa: romanivastaisuuden torjunta (keskustelu)
 19.Seuraavan istunnon esityslista
 20.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.04.


2. Eurooppa-neuvoston 19. ja 20. lokakuuta 2017 pidetyn kokouksen päätelmät ja EU-johtajien asialistan (Yhteisen tulevaisuutemme rakentaminen) esittely (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston 19. ja 20. lokakuuta 2017 pidetyn kokouksen päätelmät ja EU-johtajien asialistan (Yhteisen tulevaisuutemme rakentaminen) esittely (2017/2745(RSP))

Puhemies antoi lyhyen julkilausuman keskustelun alustukseksi.

Donald Tusk (Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja) ja Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, Syed Kamall ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Raymond Finch EFDD-ryhmän puolesta, Nicolas Bay ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Janusz Korwin-Mikke, Elmar Brok, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn, ja Maria João Rodrigues.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Ryszard Antoni Legutko, Cecilia Wikström, Takis Hadjigeorgiou, Josep-Maria Terricabras, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Stanislav Polčák, Rolandas Paksas, Marcel de Graaff, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Diane Dodds, Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Hans-Olaf Henkel, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Elmar Brok, Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun, Sophia in 't Veld, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Diane James, Franck Proust, Victor Boştinaru, Sander Loones, Kostas Chrysogonos, Laura Ferrara, Gerolf Annemans, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Bas Belder, Matt Carthy, Laurenţiu Rebega, Paulo Rangel, Csaba Sógor, Birgit Sippel, Roberto Gualtieri, Luděk Niedermayer, Knut Fleckenstein, Andrey Kovatchev, Richard Corbett, Othmar Karas, Nicola Danti, Dubravka Šuica, Costas Mavrides, Elly Schlein, Tonino Picula, Kati Piri ja Iratxe García Pérez.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Lefteris Christoforou ja Juan Fernando López Aguilar.

Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias, Hilde Vautmans, Neoklis Sylikiotis, Georgios Epitideios, Patricija Šulin, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica ja João Ferreira.

Puheenvuorot: Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) ja Donald Tusk.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 11.54.)


3. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 12.06.


4. Puhemiehen julkilausuma

Puhemies antoi julkilausuman tuomitakseen voimakkaasti maltalaisen journalistin Daphne Caruana Galizian murhan. Hän ilmoitti, että puhemiehistö on päättänyt nimetä Strasbourgin lehdistösalin Daphne Caruana Galizian mukaan. Hän osoitti sanansa lehterillä läsnä olleille uhrin perheenjäsenille ja vakuutti, että Daphne Caruana Galizian rohkeaa työtä ei tulla unohtamaan.

Parlamentti vietti minuutin hiljaisuuden.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Janusz Korwin-Mikke ja Virginie Rozière.


5. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


5.1. EU:n ja Marokon välinen Euro–Välimeri-lentoliikennesopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen Euro–Välimeri-lentoliikennesopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [15653/2016 - C8-0094/2017 - 2006/0048(NLE)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Dominique Riquet (A8-0303/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman ennen äänestystä.

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0386)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


5.2. Luvan antaminen Ranskalle soveltaa Guadeloupessa, Ranskan Guayanassa, Martiniquessa ja Réunionissa tuotetusta ”perinteisestä” rommista kannettaviin tiettyihin välillisiin veroihin alennettua verokantaa * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi luvan antamisesta Ranskalle soveltaa Guadeloupessa, Ranskan Guayanassa, Martiniquessa ja Réunionissa tuotetusta ”perinteisestä” rommista kannettaviin tiettyihin välillisiin veroihin alennettua verokantaa ja päätöksen 2007/659/EY kumoamisesta annetun neuvoston päätöksen N:o 189/2014/EU muuttamisesta [COM(2017)0297 - C8-0212/2017 - 2017/0127(CNS)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Iskra Mihaylova (A8-0304/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0387)


5.3. Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys: rahoitusosuudet * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen perustamisesta 6 päivänä toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 560/2014 muuttamisesta [2017/0024(NLE)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Miroslav Poche (A8-0293/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0388)


5.4. Furanyylifentanyylin saattaminen valvontatoimenpiteiden piiriin * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi N-fenyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]-furaani-2-karboksamidin (furanyylifentanyyli) saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin [11212/2017 - C8-0242/2017 - 2017/0152(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Michał Boni (A8-0309/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

NEUVOSTON ESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0389)


5.5. EU:n nuorisotakuun menojen valvonta ja kustannustehokkuuden seuranta (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö EU:n nuorisotakuun menojen valvonnasta ja kustannustehokkuuden seurannasta [2016/2242(INI)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0390)


5.6. Laittoman huumausainekaupan rikostunnusmerkistöt ja seuraamukset ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi neuvoston puitepäätöksen 2004/757/YOS muuttamisesta uusien psykoaktiivisten aineiden sisällyttämiseksi huumausaineen määritelmään ja neuvoston päätöksen 2005/387/YOS kumoamisesta [10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P8_TA(2017)0391)


5.7. CE-merkityt lannoitevalmisteet ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja asetusten (EY) N:o 1069/2009 ja (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta [COM(2016)0157 - C8-0123/2016- 2016/0084(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0392)

Mihai Ţurcanu (esittelijä) käytti äänestyksen jälkeen puheenvuoron ja pyysi, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (343 puolesta, 252 vastaan, 59 tyhjää).


5.8. Uusia psykoaktiivisia aineita koskeva tiedonvaihto, varhaisen varoituksen järjestelmä ja riskinarviointimenettely ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1920/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse uusia psykoaktiivisia aineita koskevasta tiedonvaihdosta, varhaisen varoituksen järjestelmästä ja riskinarviointimenettelystä [COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Michał Boni (A8-0359/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0393)


5.9. Yhteinen kalastuspolitiikka: purkamisvelvoitteen täytäntöönpano ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun asetuksen (EU) N:o 1380/2013 muuttamisesta [COM(2017)0424 - C8-0239/2017 - 2017/0190(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Alain Cadec (A8-0285/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0394)


5.10. Tehoaineen glyfosaatti hyväksynnän uusiminen (työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause) (äänestys)

Työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys ehdotuksesta komission täytäntöönpanoasetukseksi tehoaineen glyfosaatti hyväksynnän uusimisesta kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta (D053565-01 2017/2904(RSP)) (B8-0567/2017) - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Asiasta vastaavat jäsenet:
Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini ja Frédérique Ries

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0395)


5.11. Muuntogeenisen maissin 1507 markkinoille saattamisen salliminen (työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause) (äänestys)

Työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamista koskevan luvan uusimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D052754 2017/2905(RSP)) (B8-0568/2017) - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Asiasta vastaavat jäsenet:
Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen ja Valentinas Mazuronis

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0396)


5.12. Muuntogeenisen soijan 305423 x 40-3-2 markkinoille saattamisen salliminen (työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause) (äänestys)

Työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa 305423 x 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D052752 2017/2906(RSP)) (B8-0570/2017) - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Asiasta vastaavat jäsenet:
Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen ja Valentinas Mazuronis

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0397)


5.13. Muuntogeenisen rapsin MON 88302 x Ms8 x Rf3 markkinoille saattamisen salliminen (työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause) (äänestys)

Työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenisiä rapseja MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) ja MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6) sisältävien, niistä koostuvien tai niistä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D052753 2017/2907(RSP)) (B8-0569/2017) - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Asiasta vastaavat jäsenet:
Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen ja Valentinas Mazuronis

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0398)


5.14. Lisätalousarvioesitys nro 5/2017: rahoituksen osoittaminen Euroopan kestävän kehityksen rahastoa varten ja hätäapuvarauksen kasvattaminen (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 5/2017 varainhoitovuodeksi 2017 rahoituksen osoittamiseksi Euroopan kestävän kehityksen rahastoa (EKKR) varten ja hätäapuvarauksen kasvattamiseksi monivuotista rahoituskehystä koskevan asetuksen tarkistamisen seurauksena [12441/2017 - C8-0351/2017 - 2017/2135(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Jens Geier (A8-0301/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0399)


5.15. Joustovälineen varojen käyttöönotto Euroopan kestävän kehityksen rahaston rahoittamista varten (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöönotosta Euroopan kestävän kehityksen rahaston rahoittamista varten [COM(2017)0480 - C8-0235/2017 - 2017/2134(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Jens Geier (A8-0298/2017)

(parlamentin jäsenten enemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0400)


5.16. Pohdinta-asiakirja EU:n rahoituksen tulevaisuudesta (äänestys)

Komission julkilausuma: Pohdinta-asiakirja EU:n rahoituksen tulevaisuudesta (2017/2742(RSP))

Keskustelu käytiin 4. heinäkuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 4.7.2017, kohta 15).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys, Jan Olbrycht ja Isabelle Thomas BUDG-valiokunnan puolesta EU:n rahoituksen tulevaisuutta koskevasta pohdinta-asiakirjasta (2017/2742(RSP)) (B8-0565/2017).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0401)


5.17. Legitiimit toimet yleisen edun hyväksi toimivien väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi (äänestys)

Mietintö legitiimeistä toimista yleisen edun hyväksi toimivien väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi heidän paljastaessaan luottamuksellisia tietoja yrityksistä ja julkisista elimistä [2016/2224(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS ENF-ryhmän käsiteltäväksi jättämä

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (JURI-valiokunta)

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0402)


5.18. Vähimmäistulo köyhyyden torjunnassa (äänestys)

Mietintö vähimmäistulosta köyhyyden torjunnassa [2016/2270(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Laura Agea (A8-0292/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0403)


6. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Derek Vaughan - A8-0296/2017
Adam Szejnfeld, Michela Giuffrida, Monica Macovei, Seán Kelly, Maria Spyraki, Ivana Maletić, Morten Messerschmidt, Tibor Szanyi ja Momchil Nekov

Suositus toiseen käsittelyyn: Teresa Jiménez-Becerril Barrio - A8-0317/2017
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Morten Messerschmidt ja Stefano Maullu

Mietintö Mihai Ţurcanu - A8-0270/2017
Rosa D'Amato, José Inácio Faria, Morten Messerschmidt ja Tibor Szanyi

Mietintö Michał Boni - A8-0359/2016
Urszula Krupa ja José Inácio Faria

Päätöslauselmaesitys EU:n rahoituksen tulevaisuutta koskevasta pohdinta-asiakirjasta (2017/2742(RSP)) (B8-0565/2017)
Jasenko Selimovic, Diane James, Maria Spyraki ja Petras Auštrevičius

Mietintö Virginie Rozière - A8-0295/2017
Igor Šoltes, Adam Szejnfeld, Monica Macovei ja Tibor Szanyi

Mietintö Laura Agea - A8-0292/2017
Alex Mayer, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Adam Szejnfeld, Thomas Mann, Seán Kelly, Maria Spyraki ja Rupert Matthews.


7. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

Istunto keskeytettiin klo 14.03.


Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

8. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.03.


9. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


10. Parlamentin kokoonpano

Alexander Graf Lambsdorff, Michael Theurer, Fabio De Masi ja Beatrix von Storch on valittu Bundestagin jäseniksi 24. lokakuuta 2017 alkaen.

Parlamentti pani merkille, että tämä tehtävä on Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä, välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti ristiriidassa Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa. Parlamentti totesi työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan ja 4 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti heidän edustajantoimiensa vapautuneen 24. lokakuuta 2017 alkaen ja antaa siitä tiedon asianomaisille kansallisille viranomaisille.


11. Valiokuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut ECR-ryhmältä seuraavan nimityksiä koskevan pyynnön:

ENVI-valiokunta: Rupert Matthewsin tilalle John Procter

Nimitys katsotaan vahvistetuksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


12. Komission työohjelma 2018 (keskustelu)

Komission julkilausuma: Komission työohjelma 2018 (2017/2746(RSP))

Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: József Szájer PPE-ryhmän puolesta, Maria João Rodrigues S&D-ryhmän puolesta, Anneleen Van Bossuyt ECR-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Peter Lundgren EFDD-ryhmän puolesta, Olaf Stuger ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, José Manuel Fernandes, Udo Bullmann, Peter van Dalen, Cecilia Wikström, João Pimenta Lopes, Yannick Jadot, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, Lambert van Nistelrooij, Jeppe Kofod, Zoltán Balczó, Albert Deß, Isabelle Thomas, Bogdan Brunon Wenta, Pervenche Berès, Andrzej Grzyb ja Roberto Gualtieri.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Miriam Dalli, Claude Moraes, Bernd Lange, Cécile Kashetu Kyenge, Olga Sehnalová, Momchil Nekov ja Enrique Guerrero Salom.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mairead McGuinness, Maria Grapini, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Jaromír Štětina ja Tibor Szanyi.

Frans Timmermans käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


13. Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2018 - kaikki pääluokat (keskustelu)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 [11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Siegfried Mureşan ja Richard Ashworth (A8-0299/2017)

Siegfried Mureşan ja Richard Ashworth esittelivät mietinnön.

Puheenvuorot: Märt Kivine (neuvoston puheenjohtaja) ja Günther Oettinger (komission jäsen).

Puheenvuorot: Barbara Matera (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Barbara Spinelli (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Charles Goerens (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Morten Løkkegaard (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Cristian Dan Preda (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Alain Cadec (PECH-valiokunnan lausunnon valmistelija), Tibor Szanyi (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Deirdre Clune (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jerzy Buzek (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Markus Ferber (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Joachim Zeller (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

Puheenvuorot: Petr Ježek (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Reimer Böge (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Iskra Mihaylova (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Paul Rübig PPE-ryhmän puolesta, Daniele Viotti S&D-ryhmän puolesta, Bernd Kölmel ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Anneli Jäätteenmäki ALDE-ryhmän puolesta, Liadh Ní Riada GUE/NGL-ryhmän puolesta, Indrek Tarand Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jonathan Arnott EFDD-ryhmän puolesta, André Elissen ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds, José Manuel Fernandes, Jens Geier, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Xabier Benito Ziluaga, Jordi Solé, Marco Valli, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jean-Paul Denanot, Barbara Kappel, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, James Nicholson, Gérard Deprez, Marie-Pierre Vieu, Marco Zanni, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Sander Loones ja Miguel Viegas.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Puheenvuorot: Dominique Bilde, Daniel Buda, Luigi Morgano, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn, ja Tiemo Wölken.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Andrey Novakov, Nicola Caputo, Notis Marias, Jan Huitema, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos, Patricija Šulin, Costas Mavrides, Milan Zver ja Ivana Maletić.

Puheenvuorot: Günther Oettinger, Märt Kivine, Siegfried Mureşan ja Richard Ashworth.

Paul Rübig käytti puheenvuoron talousarvioäänestyksen kustannuksista.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.10.2017, kohta 7.2.


14. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Puhemies muistutti, että maanantaina 23. lokakuuta 2017 täysistunnossa ilmoitettiin JURI-valiokunnan suosituksista olla vastustamatta asetuksia (C(2017)06218 - 2017/2854(DEA)) (B8-0572/2017), (C(2017)06229 - 2017/2855(DEA)) (B8-0575/2017), (C(2017)06268 - 2017/2860(DEA)) (B8-0574/2017) ja (C(2017)06270 - 2017/2859(DEA)) (B8-0573/2017) (istunnon pöytäkirja 23.10.2017, kohta 11).

Yhtään näitä suosituksia koskevaa vastalausetta ei ole esitetty työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdassa vahvistetussa 24 tunnin määräajassa.

Näin ollen suositukset katsotaan hyväksytyiksi ja julkaistaan huomisen 25. lokakuuta 2017 Hyväksytyissä teksteissä (P8_TA(2017)0404, P8_TA(2017)0405, P8_TA(2017)0406 ja P8_TA(2017)0407).


15. Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (keskustelu)

Toinen mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0291/2017)

Bart Staes esitteli mietinnön.

Märt Kivine (neuvoston puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Marian-Jean Marinescu PPE-ryhmän puolesta, Inés Ayala Sender S&D-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, Hannu Takkula ALDE-ryhmän puolesta, Jonathan Bullock EFDD-ryhmän puolesta, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Notis Marias ja Miroslav Poche.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Petri Sarvamaa.

Puheenvuorot: Märt Kivine ja Bart Staes.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.10.2017, kohta 7.3.


16. Toimittajien suojeleminen ja tiedotusvälineiden vapauden puolustaminen Maltassa: Daphne Caruana Galizian tapaus (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Toimittajien suojeleminen ja tiedotusvälineiden vapauden puolustaminen Maltassa: Daphne Caruana Galizian tapaus (2017/2896(RSP))

Matti Maasikas (neuvoston puheenjohtaja) ja Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Esteban González Pons PPE-ryhmän puolesta, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta ja Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Georgios Epitideios (sitoutumaton) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Frans Timmermans ja Matti Maasikas.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


17. Työntekijöiden suojeleminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen liittyviltä vaaroilta (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta [COM(2016)0248 - C8-0181/2016- 2016/0130(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

Marita Ulvskog esitteli mietinnön.

Marianne Thyssen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Kostas Chrysogonos (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Claude Rolin PPE-ryhmän puolesta, Brando Benifei S&D-ryhmän puolesta, Anthea McIntyre ECR-ryhmän puolesta, António Marinho e Pinto ALDE-ryhmän puolesta, Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta, Karima Delli Verts/ALE-ryhmän puolesta, Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Evelyn Regner, Czesław Hoc, Paloma López Bermejo, Georges Bach, Georgi Pirinski, Julie Girling, Danuta Jazłowiecka, Siôn Simon, Anne Sander, Elena Gentile, Michaela Šojdrová, Karin Kadenbach ja Agnes Jongerius.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Notis Marias, Julie Ward, Tania González Peñas, Georgios Epitideios ja Wajid Khan.

Puheenvuorot: Marianne Thyssen ja Marita Ulvskog.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.10.2017, kohta 7.4.


18. Perusoikeusnäkökohdat romanien integroinnissa EU:ssa: romanivastaisuuden torjunta (keskustelu)

Mietintö perusoikeusnäkökohdista romanien integroinnissa EU:ssa: romanivastaisuuden torjunta [2017/2038(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Soraya Post (A8-0294/2017)

Soraya Post esitteli mietinnön.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Malin Björk (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Pál Csáky PPE-ryhmän puolesta, Josef Weidenholzer S&D-ryhmän puolesta ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Marina Albiol Guzmán GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michaela Šojdrová, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, Anna Záborská, Juan Fernando López Aguilar, Anders Primdahl Vistisen, Michaela Šojdrová, Péter Niedermüller, Angel Dzhambazki, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz ja Csaba Sógor.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Lívia Járóka, Julie Ward, Notis Marias ja Benedek Jávor.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström ja Soraya Post.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.10.2016, kohta 7.7.


19. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 611.536/OJME).


20. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 21.34.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Boutonnet, Cesa, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Händel, Hübner, Le Pen, Matias, Maydell, Punset, Seymour, Tamburrano, Żółtek

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö