Index 
Jegyzőkönyv
PDF 259kWORD 77k
2017. október 24., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Az Európai Tanács 2017. október 19–20-i ülésének következtetései és a vezetői ütemterv ismertetése (Együtt a közös jövőért) (vita)
 3.Az elnök nyilatkozata
 4.Szavazások órája
  
4.1.EU–Marokkó euro-mediterrán légiközlekedési megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
4.2.A Guadeloupe, Francia Guyana, Martinique és Réunion területén előállított „hagyományos” rumra kivetett egyes közvetett adókra vonatkozó kedvezmény alkalmazásának engedélyezése Franciaország számára * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
4.3.A Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás: pénzügyi hozzájárulások * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
4.4.A furanilfentanil ellenőrzési intézkedéseknek való alávetése * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
4.5.Az uniós ifjúsági garanciarendszerek kiadásainak ellenőrzése és költséghatékonyságuk figyelése (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
4.6.Bűncselekmények és büntetések a tiltott kábítószer-kereskedelem területén ***II (szavazás)
  
4.7.A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek ***I (szavazás)
  
4.8.Az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információcsere, riasztási rendszer és kockázatértékelési eljárás ***I (szavazás)
  
4.9.Közös halászati politika: a kirakodási kötelezettség végrehajtása ***I (szavazás)
  
4.10.A glifozát hatóanyag jóváhagyásának meghosszabbítása (az eljárási szabályzat 106. cikke szerinti kifogás) (szavazás)
  
4.11.A géntechnológiával módosított 1507 kukorica engedélyezése (az eljárási szabályzat 106. cikke szerinti kifogás) (szavazás)
  
4.12.A géntechnológiával módosított 305423 x 40-3-2 szójabab engedélyezése (az eljárási szabályzat 106. cikke szerinti kifogás) (szavazás)
  
4.13.A géntechnológiával módosított MON 88302 x Ms8 x Rf3 olajrepce engedélyezése (az eljárási szabályzat 106. cikke szerinti kifogás) (szavazás)
  
4.14.Az 5/2017. számú költségvetés-módosítási tervezet: Az Európai Fenntartható Fejlődési Alap (EFFA) finanszírozása és a sürgősségisegély-tartalék összegének megemelése (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
4.15.A Rugalmassági Eszköz igénybevétele az Európai Fenntartható Fejlődési Alap finanszírozása céljából (szavazás)
  
4.16.Vitaanyag az EU jövőbeli, 2025-ig tartó pénzgazdálkodásáról (szavazás)
  
4.17.A visszaélést közérdekből bejelentők védelmére szolgáló jogszerű intézkedések (szavazás)
  
4.18.A minimáljövedelemmel mint a szegénység elleni küzdelem eszközével kapcsolatos szakpolitikák (szavazás)
 5.A szavazáshoz fűzött indokolások
 6.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 7.Az ülés folytatása
 8.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 9.A Parlament tagjai
 10.A bizottságok tagjai
 11.A Bizottság 2018. évi munkaprogramja (vita)
 12.Az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre szóló általános költségvetése – összes szakasz (vita)
 13.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 14.2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Tanács és Tanács (vita)
 15.Az újságírók és a médiaszabadság védelme Máltán: Daphne Caruana Galizia ügye (vita)
 16.A rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelme (vita)
 17.A romák Unió-beli integrációjának alapjogi szempontjai: a cigányellenességgel szembeni küzdelem (vita)
 18.A következő ülésnap napirendje
 19.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.04-kor nyitják meg.


2. Az Európai Tanács 2017. október 19–20-i ülésének következtetései és a vezetői ütemterv ismertetése (Együtt a közös jövőért) (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Tanács 2017. október 19–20-i ülésének következtetései és a vezetői ütemterv ismertetése (Együtt a közös jövőért) (2017/2745(RSP))

Az elnök rövid nyilatkozatot tesz a vita bevezetéseként.

Donald Tusk (az Európai Tanács elnöke) és Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Syed Kamall, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Raymond Finch, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Nicolas Bay, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Janusz Korwin-Mikke, független, Elmar Brok, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Coburn, és Maria João Rodrigues.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal: Ryszard Antoni Legutko, Cecilia Wikström, Takis Hadjigeorgiou, Josep-Maria Terricabras, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Stanislav Polčák, Rolandas Paksas, Marcel de Graaff, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Diane Dodds, Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Hans-Olaf Henkel, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Elmar Brok, Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun, Sophia in 't Veld, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Diane James, Franck Proust, Victor Boştinaru, Sander Loones, Kostas Chrysogonos, Laura Ferrara, Gerolf Annemans, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Bas Belder, Matt Carthy, Laurenţiu Rebega, Paulo Rangel, Sógor Csaba, Birgit Sippel, Roberto Gualtieri, Luděk Niedermayer, Knut Fleckenstein, Andrey Kovatchev, Richard Corbett, Othmar Karas, Nicola Danti, Dubravka Šuica, Costas Mavrides, Elly Schlein, Tonino Picula, Kati Piri és Iratxe García Pérez.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Lefteris Christoforou és Juan Fernando López Aguilar.

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias, Hilde Vautmans, Neoklis Sylikiotis, Georgios Epitideios, Patricija Šulin, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica és João Ferreira.

Felszólal: Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke) és Donald Tusk.

A vitát berekesztik.

Az ülést 11.54-kor felfüggesztik.


3. Az elnök nyilatkozata

Az elnök nyilatkozatot tesz, amelyben határozottan elítéli a máltai újságíró, Daphne Caruana Galizia meggyilkolását. Bejelenti, hogy az Elnökség úgy döntött, hogy a strasbourgi sajtóterem Daphne Caruana Galizia nevét fogja viselni. Az áldozat családját – amely az emelvényen foglal helyet – biztosítja arról, hogy Daphne Caruana Galizia bátor munkája nem fog feledésbe merülni.

A Parlament egyperces csendet tart.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Janusz Korwin-Mikke és Virginie Rozière.


4. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


4.1. EU–Marokkó euro-mediterrán légiközlekedési megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [15653/2016 - C8-0094/2017 - 2006/0048(NLE)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Dominique Riquet (A8-0303/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz a szavazás előtt.

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0386)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


4.2. A Guadeloupe, Francia Guyana, Martinique és Réunion területén előállított „hagyományos” rumra kivetett egyes közvetett adókra vonatkozó kedvezmény alkalmazásának engedélyezése Franciaország számára * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a Guadeloupe, Francia Guyana, Martinique és Réunion területén előállított „hagyományos” rumra kivetett egyes közvetett adókra vonatkozó kedvezmény alkalmazásának Franciaország számára történő engedélyezéséről és a 2007/659/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 189/2014/EU tanácsi határozat módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2017)0297 - C8-0212/2017 - 2017/0127(CNS)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Iskra Mihaylova (A8-0304/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0387)


4.3. A Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás: pénzügyi hozzájárulások * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 560/2014/EU tanácsi rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [2017/0024(NLE)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Miroslav Poche (A8-0293/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0388)


4.4. A furanilfentanil ellenőrzési intézkedéseknek való alávetése * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]-furán-2-karboxamid (furanilfentanil) ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről [11212/2017 - C8-0242/2017 - 2017/0152(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Michał Boni (A8-0309/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

TANÁCSI TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0389)


4.5. Az uniós ifjúsági garanciarendszerek kiadásainak ellenőrzése és költséghatékonyságuk figyelése (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az európai uniós ifjúsági garanciarendszerek kiadásainak ellenőrzéséről és költséghatékonyságának figyeléséről [2016/2242(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0390)


4.6. Bűncselekmények és büntetések a tiltott kábítószer-kereskedelem területén ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a 2004/757/IB tanácsi kerethatározatnak a kábítószer fogalommeghatározása új pszichoaktív anyagokkal való kiegészítése céljából történő módosításáról és a 2005/387/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva. (P8_TA(2017)0391)


4.7. A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek ***I (szavazás)

Jelentés a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek forgalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1069/2009/EK és az 1107/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0157 - C8-0123/2016- 2016/0084(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2017)0392)

A szavazást követően felszólal Mihai Ţurcanu (előadó), aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz. A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

A Parlament elektronikus szavazással jóváhagyja a kérelmet (343 mellette, 252 ellene, 59 tartózkodás).


4.8. Az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információcsere, riasztási rendszer és kockázatértékelési eljárás ***I (szavazás)

Jelentés az 1920/2006/EK rendeletnek az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információcsere, riasztási rendszer és kockázatértékelési eljárás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Michał Boni (A8-0359/2016)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2017)0393)


4.9. Közös halászati politika: a kirakodási kötelezettség végrehajtása ***I (szavazás)

Jelentés a közös halászati politikáról szóló 1380/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és a tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0424 - C8-0239/2017 - 2017/0190(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Alain Cadec (A8-0285/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Jóváhagyva. (P8_TA(2017)0394)


4.10. A glifozát hatóanyag jóváhagyásának meghosszabbítása (az eljárási szabályzat 106. cikke szerinti kifogás) (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, benyújtva az eljárási szabályzat 106. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján, a glifozát hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyására, továbbá az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének módosítására irányuló bizottsági végrehajtási rendelettervezetről (D053565-01 - 2017/2904(RSP)) (B8-0567/2017) - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Illetékes képviselők:
Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini és Frédérique Ries

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0395)


4.11. A géntechnológiával módosított 1507 kukorica engedélyezése (az eljárási szabályzat 106. cikke szerinti kifogás) (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, benyújtva az eljárási szabályzat 106. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján, a géntechnológiával módosított 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezésének megújításáról szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (D052754 - 2017/2905(RSP)) (B8-0568/2017) - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Illetékes képviselők:
Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen és Valentinas Mazuronis

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0396)


4.12. A géntechnológiával módosított 305423 x 40-3-2 szójabab engedélyezése (az eljárási szabályzat 106. cikke szerinti kifogás) (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, benyújtva az eljárási szabályzat 106. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján, a géntechnológiával módosított 305423 x 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6) szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (D052752 - 2017/2906(RSP)) (B8-0570/2017) - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Illetékes képviselők:
Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen és Valentinas Mazuronis

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0397)


4.13. A géntechnológiával módosított MON 88302 x Ms8 x Rf3 olajrepce engedélyezése (az eljárási szabályzat 106. cikke szerinti kifogás) (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, benyújtva az eljárási szabályzat 106. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján, a géntechnológiával módosított MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) és MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6) olajrepcét tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (D052753-; 2017/2907(RSP)) (B8-0569/2017) - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Illetékes képviselők:
Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen és Valentinas Mazuronis

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0398)


4.14. Az 5/2017. számú költségvetés-módosítási tervezet: Az Európai Fenntartható Fejlődési Alap (EFFA) finanszírozása és a sürgősségisegély-tartalék összegének megemelése (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó, az Európai Fenntartható Fejlődési Alaphoz (EFFA) való finanszírozás nyújtására, valamint a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet felülvizsgálatát követően a sürgősségisegély-tartalék összegének megemelésére irányuló 5/2017. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi állásfoglalásról [12441/2017 - C8-0351/2017 - 2017/2135(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Jens Geier (A8-0301/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0399)


4.15. A Rugalmassági Eszköz igénybevétele az Európai Fenntartható Fejlődési Alap finanszírozása céljából (szavazás)

Jelentés a Rugalmassági Eszköznek az Európai Fenntartható Fejlődési Alap finanszírozása céljából történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2017)0480 - C8-0235/2017 - 2017/2134(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Jens Geier (A8-0298/2017)

(az összes parlamenti képviselő többsége és a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0400)


4.16. Vitaanyag az EU jövőbeli, 2025-ig tartó pénzgazdálkodásáról (szavazás)

A Bizottság nyilatkozata: Vitaanyag az EU jövőbeli, 2025-ig tartó pénzgazdálkodásáról (2017/2742(RSP))

A vita időpontja: 2017. július 4. (2017.7.4-i jegyzőkönyv, 15. pont ).

Állásfoglalási indítvány, benyújtotta az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján Jan Olbrycht és Isabelle Thomas, a BUDG bizottság nevében, Az Európai Unió pénzügyeinek jövőjéről szóló vitaanyagról (2017/2742(RSP)) (B8-0565/2017).

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0401)


4.17. A visszaélést közérdekből bejelentők védelmére szolgáló jogszerű intézkedések (szavazás)

Jelentés a vállalatok és állami szervek bizalmas információit közérdekből bejelentő személyek védelmére szolgáló jogszerű intézkedésekről [2016/2224(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY benyújtotta az ENF képviselőcsoport

Elutasítva.

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (JURI bizottság)

Elfogadva. (P8_TA(2017)0402)


4.18. A minimáljövedelemmel mint a szegénység elleni küzdelem eszközével kapcsolatos szakpolitikák (szavazás)

Jelentés a garantált minimáljövedelemmel mint a szegénység elleni küzdelem eszközével kapcsolatos szakpolitikákról [2016/2270(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Laura Agea (A8-0292/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0403)


5. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament honlapján, a képviselők számára fenntartott oldalakon találhatók.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Derek Vaughan-jelentés – A8-0296/2017
Adam Szejnfeld, Michela Giuffrida, Monica Macovei, Seán Kelly, Maria Spyraki, Ivana Maletić, Morten Messerschmidt, Szanyi Tibor és Momchil Nekov

Ajánlás második olvasatraTeresa Jiménez-Becerril Barrio – A8-0317/2017
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Morten Messerschmidt és Stefano Maullu

Mihai Ţurcanu-jelentés – A8-0270/2017
Rosa D'Amato, José Inácio Faria, Morten Messerschmidt és Szanyi Tibor

Michał Boni-jelentés – A8-0359/2016
Urszula Krupa és José Inácio Faria

Állásfoglalási indítvány az Európai Unió pénzügyeinek jövőjéről szóló vitaanyagról (2017/2742 (RSP)) (B8-0565/2017)
Jasenko Selimovic, Diane James, Maria Spyraki és Petras Auštrevičius

Virginie Rozière-jelentés – A8-0295/2017
Igor Šoltes, Adam Szejnfeld, Monica Macovei és Szanyi Tibor

Laura Agea-jelentés – A8-0292/2017
Alex Mayer, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Adam Szejnfeld, Thomas Mann, Seán Kelly, Maria Spyraki és Rupert Matthews.


6. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

Az ülést 14.03-kor felfüggesztik.


ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

7. Az ülés folytatása

Az ülés 15.03-kor folytatódik.


8. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


9. A Parlament tagjai

Alexander Graf Lambsdorffot, Michael Theurert, Fabio De Masit és Beatrix von Storchot 2017. október 24-i hatállyal a Bundestag képviselőjévé választották.

A Parlament megállapítja, hogy az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány 7. cikkének (2) bekezdése értelmében ez a tisztség összeférhetetlen az Európai Parlament képviselői tisztével. A Parlament az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése és 4. cikkének (1) és (4) bekezdése alapján megállapítja, hogy képviselői helyük 2017. október 24-i hatállyal megüresedik, és erről értesíti az érintett tagállami hatóságokat.


10. A bizottságok tagjai

Az elnök a(z) ECR képviselőcsoporttól az alábbi kinevezési kérelmet kapta:

ENVI bizottság: Rupert Matthews helyére John Procter

E kinevezés akkor minősül ratifikáltnak, ha nem tesznek ellene ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


11. A Bizottság 2018. évi munkaprogramja (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A Bizottság 2018. évi munkaprogramja (2017/2746(RSP))

Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Szájer József, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria João Rodrigues, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anneleen Van Bossuyt, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Dimitrios Papadimoulis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Peter Lundgren, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Olaf Stuger, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, független, José Manuel Fernandes, Udo Bullmann, Peter van Dalen, Cecilia Wikström, João Pimenta Lopes, Yannick Jadot, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, Lambert van Nistelrooij, Jeppe Kofod, Balczó Zoltán, Albert Deß, Isabelle Thomas, Bogdan Brunon Wenta, Pervenche Berès, Andrzej Grzyb és Roberto Gualtieri.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Miriam Dalli, Claude Moraes, Bernd Lange, Cécile Kashetu Kyenge, Olga Sehnalová, Momchil Nekov és Enrique Guerrero Salom.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Mairead McGuinness, Maria Grapini, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Jaromír Štětina és Szanyi Tibor.

Felszólal: Frans Timmermans.

A vitát berekesztik.


12. Az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre szóló általános költségvetése – összes szakasz (vita)

Jelentés az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének tervezetéről szóló tanácsi álláspontról [11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadók: Siegfried Mureşan és Richard Ashworth (A8-0299/2017)

Siegfried Mureşan és Richard Ashworth előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Märt Kivine (a Tanács soros elnöke) és Günther Oettinger (a Bizottság tagja).

Felszólal: Barbara Matera (a FEMM bizottság véleményének előadója), Barbara Spinelli (az AFCO bizottság véleményének előadója), Charles Goerens (a DEVE bizottság véleményének előadója), Morten Løkkegaard (a CULT bizottság véleményének előadója), Cristian Dan Preda (az AFET bizottság véleményének előadója), Alain Cadec (a PECH bizottság véleményének előadója), Szanyi Tibor (az AGRI bizottság véleményének előadója), Deirdre Clune (az EMPL bizottság véleményének előadója), Jerzy Buzek (az ITRE bizottság véleményének előadója), Markus Ferber (az ECON bizottság véleményének előadója) és Joachim Zeller (a CONT bizottság véleményének előadója).

ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

Felszólal: Petr Ježek (a LIBE bizottság véleményének előadója), Reimer Böge (az INTA bizottság véleményének előadója), Iskra Mihaylova (a REGI bizottság véleményének előadója), Paul Rübig, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Daniele Viotti, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bernd Kölmel, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Anneli Jäätteenmäki, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Liadh Ní Riada, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Indrek Tarand, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jonathan Arnott, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, André Elissen, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Diane Dodds, független, José Manuel Fernandes, Jens Geier, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Xabier Benito Ziluaga, Jordi Solé, Marco Valli, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jean-Paul Denanot, Barbara Kappel, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, James Nicholson, Gérard Deprez, Marie-Pierre Vieu, Marco Zanni, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Sander Loones és Miguel Viegas.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Felszólal: Dominique Bilde, Daniel Buda, Luigi Morgano, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Coburn, és Tiemo Wölken.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Andrey Novakov, Nicola Caputo, Notis Marias, Jan Huitema, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos, Patricija Šulin, Costas Mavrides, Milan Zver és Ivana Maletić.

Felszólal: Günther Oettinger, Märt Kivine, Siegfried Mureşan és Richard Ashworth.

Felszólal: Paul Rübig a költségvetésről szóló szavazás költségéről.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.10.25-i jegyzőkönyv, 7.2. pont .


13. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az elnök emlékeztet rá, hogy a JURI bizottság kifogás mellőzésére irányuló ajánlásait (C(2017)06218 - 2017/2854(DEA)) (B8-0572/2017), (C(2017)06229 - 2017/2855(DEA)) (B8-0575/2017), (C(2017)06268 - 2017/2860(DEA)) (B8-0574/2017) és (C(2017)06270 - 2017/2859(DEA)) (B8-0573/2017) a 2017. október 23-i, hétfői ülésen terjesztették elő. (2017.10.23-i jegyzőkönyv, 11. pont ).

Az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdésében rögzített 24 órás határidőn belül az ajánlások ellen nem emeltek kifogást.

Ennek megfelelően az ajánlások elfogadottnak tekintendők, és közzétételre kerülnek a 2017. október 25-i, holnapi ülésnap elfogadott szövegei között ((P8_TA(2017)0404, P8_TA(2017)0405, P8_TA(2017)0406 és P8_TA(2017)0407).


14. 2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Tanács és Tanács (vita)

Második jelentés az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0291/2017)

Bart Staes előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Märt Kivine (a Tanács soros elnöke).

Felszólal: Marian-Jean Marinescu, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Inés Ayala Sender, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Hannu Takkula, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jonathan Bullock, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Notis Marias és Miroslav Poche.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Petri Sarvamaa.

Felszólal: Märt Kivine és Bart Staes.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.10.25-i jegyzőkönyv, 7.3. pont .


15. Az újságírók és a médiaszabadság védelme Máltán: Daphne Caruana Galizia ügye (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az újságírók és a médiaszabadság védelme Máltán: Daphne Caruana Galizia ügye (2017/2896(RSP))

Matti Maasikas (a Tanács soros elnöke) és Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Esteban González Pons, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Monica Macovei, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Miguel Urbán Crespo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Sven Giegold, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, és Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

Felszólal: Georgios Epitideios, független.

Felszólal: Frans Timmermans és Matti Maasikas.

A vitát berekesztik.


16. A rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelme (vita)

Jelentés a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0248 - C8-0181/2016- 2016/0130(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

Marita Ulvskog előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Marianne Thyssen (a Bizottság tagja).

Felszólal: Kostas Chrysogonos (a JURI bizottság véleményének előadója), Claude Rolin, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Brando Benifei, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anthea McIntyre, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, António Marinho e Pinto, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Karima Delli, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Piernicola Pedicini, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, és Sotirios Zarianopoulos, független, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Evelyn Regner, Czesław Hoc, Paloma López Bermejo, Georges Bach, Georgi Pirinski, Julie Girling, Danuta Jazłowiecka, Siôn Simon, Anne Sander, Elena Gentile, Michaela Šojdrová, Karin Kadenbach és Agnes Jongerius.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo, Notis Marias, Julie Ward, Tania González Peñas, Georgios Epitideios és Wajid Khan.

Felszólal: Marianne Thyssen és Marita Ulvskog.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.10.25-i jegyzőkönyv, 7.4. pont .


17. A romák Unió-beli integrációjának alapjogi szempontjai: a cigányellenességgel szembeni küzdelem (vita)

Jelentés a romák unióbeli integrációjának alapjogi szempontjairól és a cigányellenességgel szembeni küzdelemről [2017/2038(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Soraya Post (A8-0294/2017)

Soraya Post előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

Felszólal: Malin Björk (a FEMM bizottság véleményének előadója), Csáky Pál, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Josef Weidenholzer, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, és Branislav Škripek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal: Marina Albiol Guzmán, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bodil Valero, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Michaela Šojdrová, Gilles Lebreton, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Anna Záborská, Juan Fernando López Aguilar, Anders Primdahl Vistisen, Michaela Šojdrová, Niedermüller Péter, Angel Dzhambazki, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz és Sógor Csaba.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Járóka Lívia, Julie Ward, Notis Marias és Jávor Benedek.

Felszólal: Cecilia Malmström és Soraya Post.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.10.25-i jegyzőkönyv, 7.7. pont .


18. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 611.536/OJME).


19. Az ülés berekesztése

Az ülést 21.34-kor berekesztik.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Boutonnet, Cesa, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Händel, Hübner, Le Pen, Matias, Maydell, Punset, Seymour, Tamburrano, Żółtek

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat