Indekss 
Protokols
PDF 256kWORD 78k
Otrdiena, 2017. gada 24. oktobris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Eiropadomes 2017. gada 19. un 20. oktobra sanāksmes secinājumi un Vadītāju programmas ("Mūsu nākotnes kopīga veidošana") izklāsts (debates)
 3.Sēdes atsākšana
 4.Priekšsēdētāja paziņojums
 5.Balsošanas laiks
  
5.1.Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgums starp ES un Maroku *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.2.Atļauja Francijai piemērot samazinātu konkrētu netiešo nodokļu likmi Gvadelupā, Francijas Gviānā, Martinikā un Reinjonā ražotam “tradicionālajam” rumam * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.3.Biorūpniecības kopuzņēmuma izveide: finansiālais ieguldījums * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.4.Kontroles pasākumu piemērošana furānilfentanilam * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.5.ES garantijas jauniešiem shēmu izdevumu kontrole un šo izdevumu lietderības uzraudzība (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.6.Noziedzīgas darbības un sodi nelikumīgas narkotisko vielu tirdzniecības jomā ***II (balsošana)
  
5.7.CE-marķēti mēslošanas līdzekļi ***I (balsošana)
  
5.8.Informācijas apmaiņa, agrīnās brīdināšanas sistēma un riska novērtēšana saistībā ar jaunām psihoaktīvām vielām ***I (balsošana)
  
5.9.Kopējā zivsaimniecības politika — izkraušanas pienākuma īstenošana ***I (balsošana)
  
5.10.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — darbīgās vielas glifosāta apstiprinājuma atjaunošana (balsošana)
  
5.11.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — ģenētiski modificētas kukurūzas 1507 atļaušana (balsošana)
  
5.12.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — ģenētiski modificētu sojas pupu 305423 x 40-3-2 atļaušana (balsošana)
  
5.13.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — ģenētiski modificētu eļļas rapšu MON 88302 x Ms8 x Rf3 atļaušana (balsošana)
  
5.14.Projekts 2017. gada vispārējā budžeta grozījumam Nr. 5: finansējuma nodrošināšana Eiropas Fondam ilgtspējīgai attīstībai (EFIA) un Rezerves palīdzībai ārkārtas gadījumos (EAR) palielināšana (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.15.Elastības instrumenta izmantošana, lai nodrošinātu finansējumu Eiropas Fondam ilgtspējīgai attīstībai (balsošana)
  
5.16.Diskusiju dokuments par ES finanšu nākotni (balsošana)
  
5.17.Likumīgi pasākumi, ar kuriem aizsargā trauksmes cēlējus, kas darbojas sabiedrības interesēs (balsošana)
  
5.18.Politikas nostādnes attiecībā uz ienākumu minimumu — instruments nabadzības novēršanai (balsošana)
 6.Balsojumu skaidrojumi
 7.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 8.Sēdes atsākšana
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 10.Parlamenta sastāvs
 11.Komiteju sastāvs
 12.Komisijas 2018. gada darba programma (debates)
 13.Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas (debates)
 14.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 15.ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome (debates)
 16.Žurnālistu aizsardzība un mediju brīvības aizsardzība Maltā: Daphne Caruana Galizia lieta (debates)
 17.Darba ņēmēju aizsardzība pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (debates)
 18.Romu integrācijas Eiropas Savienībā pamattiesību aspekti: cīņa pret antičigānismu (debates)
 19.Nākamās sēdes darba kārtība
 20.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.04.


2. Eiropadomes 2017. gada 19. un 20. oktobra sanāksmes secinājumi un Vadītāju programmas ("Mūsu nākotnes kopīga veidošana") izklāsts (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Eiropadomes 2017. gada 19. un 20. oktobra sanāksmes secinājumi un Vadītāju programmas ("Mūsu nākotnes kopīga veidošana") izklāsts (2017/2745(RSP)).

Sēdes vadītājs uzstājās ar īsu uzrunu, ievadot debates.

Donald Tusk (Eiropadomes priekšsēdētājs) un Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, Syed Kamall ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Raymond Finch EFDD grupas vārdā, Nicolas Bay ENF grupas vārdā, Janusz Korwin-Mikke, pie grupām nepiederošs deputāts, Elmar Brok, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn, un Maria João Rodrigues.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Ryszard Antoni Legutko, Cecilia Wikström, Takis Hadjigeorgiou, Josep-Maria Terricabras, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Stanislav Polčák, Rolandas Paksas, Marcel de Graaff, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Diane Dodds, Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Hans-Olaf Henkel, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Elmar Brok, Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun, Sophia in 't Veld, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Diane James, Franck Proust, Victor Boştinaru, Sander Loones, Kostas Chrysogonos, Laura Ferrara, Gerolf Annemans, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Bas Belder, Matt Carthy, Laurenţiu Rebega, Paulo Rangel, Csaba Sógor, Birgit Sippel, Roberto Gualtieri, Luděk Niedermayer, Knut Fleckenstein, Andrey Kovatchev, Richard Corbett, Othmar Karas, Nicola Danti, Dubravka Šuica, Costas Mavrides, Elly Schlein, Tonino Picula, Kati Piri un Iratxe García Pérez.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Lefteris Christoforou un Juan Fernando López Aguilar.

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias, Hilde Vautmans, Neoklis Sylikiotis, Georgios Epitideios, Patricija Šulin, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica un João Ferreira.

Uzstājās Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks) un Donald Tusk.

Debates tika slēgtas.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.54.)


3. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 12.06.


4. Priekšsēdētāja paziņojums

Priekšsēdētājs uzstājās ar paziņojumu, paužot stingru nosodījumu par maltiešu žurnālistes Daphne Caruana Galizia slepkavību. Viņš paziņoja, ka Prezidijs ir nolēmis nosaukt Strasbūras preses telpu Daphne Caruana Galizia vārdā. Uzrunādams tribīnē klātesošos nogalinātās žurnālistes ģimenes locekļus, viņš apliecināja, ka Daphne Caruana Galizia drošsirdīgais darbs netiks aizmirsts.

Parlaments ievēroja klusuma brīdi.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Janusz Korwin-Mikke un Virginie Rozière.


5. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


5.1. Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgums starp ES un Maroku *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses [15653/2016 - C8-0094/2017 - 2006/0048(NLE)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Dominique Riquet (A8-0303/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pirms balsošanas uzstājās Maroš Šefčovič (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0386).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


5.2. Atļauja Francijai piemērot samazinātu konkrētu netiešo nodokļu likmi Gvadelupā, Francijas Gviānā, Martinikā un Reinjonā ražotam “tradicionālajam” rumam * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko groza Padomes Lēmumu Nr. 189/2014/ES, ar kuru Francijai atļauj piemērot samazinātu konkrētu netiešo nodokļu likmi Gvadelupā, Francijas Gviānā, Martinikā un Reinjonā ražotam „tradicionālajam” rumam un ar kuru atceļ Lēmumu 2007/659/EK [COM(2017)0297 - C8-0212/2017 - 2017/0127(CNS)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referente: Iskra Mihaylova (A8-0304/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0387).


5.3. Biorūpniecības kopuzņēmuma izveide: finansiālais ieguldījums * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (ES) Nr. 560/2014, ar ko izveido biorūpniecības kopuzņēmumu [2017/0024(NLE)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Miroslav Poche (A8-0293/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0388).


5.4. Kontroles pasākumu piemērošana furānilfentanilam * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par kontroles pasākumu piemērošanu jaunajai psihoaktīvajai vielai N-fenil-N-[1- (2-feniletil)piperidīn-4-il]-furān-2-karboksamīdam (furānilfentanilam) [11212/2017 - C8-0242/2017 - 2017/0152(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Michał Boni (A8-0309/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

PADOMES PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0389).


5.5. ES garantijas jauniešiem shēmu izdevumu kontrole un šo izdevumu lietderības uzraudzība (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par ES garantijas jauniešiem shēmu izdevumu kontroli un šo izdevumu lietderības uzraudzību [2016/2242(INI)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0296/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0390).


5.6. Noziedzīgas darbības un sodi nelikumīgas narkotisko vielu tirdzniecības jomā ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko groza Padomes Pamatlēmumu 2004/757/TI, lai narkotiskās vielas definīcijā iekļautu jaunas psihoaktīvas vielas, un atceļ Padomes Lēmumu 2005/387/TI [10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017).

(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu (P8_TA(2017)0391).


5.7. CE-marķēti mēslošanas līdzekļi ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka noteikumus par to, kā CE-marķētus mēslošanas līdzekļus darīt pieejamus tirgū, un groza Regulas (EK) Nr. 1069/2009 un (EK) Nr. 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016- 2016/0084(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2017)0392).

Pēc balsošanas uzstājās Mihai Ţurcanu (referents), pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (343 par, 252 pret, 59 atturas).


5.8. Informācijas apmaiņa, agrīnās brīdināšanas sistēma un riska novērtēšana saistībā ar jaunām psihoaktīvām vielām ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1920/2006 attiecībā uz informācijas apmaiņu, agrīnās brīdināšanas sistēmu un riska novērtēšanu saistībā ar jaunām psihoaktīvām vielām [COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Michał Boni (A8-0359/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8.punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0393).


5.9. Kopējā zivsaimniecības politika — izkraušanas pienākuma īstenošana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1380/2013 par kopējo zivsaimniecības politiku [COM(2017)0424 - C8-0239/2017 - 2017/0190(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Alain Cadec (A8-0285/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0394).


5.10. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — darbīgās vielas glifosāta apstiprinājuma atjaunošana (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, iesniegts saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu, par Komisijas īstenošanas regulas projektu, ar ko darbīgās vielas glifosāta apstiprinājumu atjauno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu (D053565-01 - 2017/2904(RSP)) (B8-0567/2017) - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja.
Atbildīgie deputāti:
Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini un Frédérique Ries.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0395).


5.11. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — ģenētiski modificētas kukurūzas 1507 atļaušana (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, iesniegts saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu, par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar kuru atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atjauno atļauju laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), sastāv vai ir ražoti no tās (D052754 - 2017/2905(RSP)) (B8-0568/2017) - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja.
Atbildīgie deputāti:
Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen un Valentinas Mazuronis.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0396).


5.12. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — ģenētiski modificētu sojas pupu 305423 x 40-3-2 atļaušana (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, iesniegts saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu, par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas 305423 x 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), sastāv vai ir ražoti no tām (D052752 - 2017/2906(RSP)) (B8-0570/2017) - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja.
Membres responsables:
Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen un Valentinas Mazuronis.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0397).


5.13. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — ģenētiski modificētu eļļas rapšu MON 88302 x Ms8 x Rf3 atļaušana (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, iesniegts saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu, par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētus eļļas rapšus MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) un MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), sastāv vai ir ražoti no tiem (D052753 - 2017/2907(RSP)) (B8-0569/2017) - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja.
Atbildīgie deputāti:
Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen un Valentinas Mazuronis.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0398).


5.14. Projekts 2017. gada vispārējā budžeta grozījumam Nr. 5: finansējuma nodrošināšana Eiropas Fondam ilgtspējīgai attīstībai (EFIA) un Rezerves palīdzībai ārkārtas gadījumos (EAR) palielināšana (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 5/2017 projektu, ar kuru tiek nodrošināts finansējums Eiropas Fondam ilgtspējīgai attīstībai (EFIA) un palielināta rezerve palīdzībai ārkārtas gadījumos (EAR) pēc Daudzgadu finanšu shēmas regulas pārskatīšanas [12441/2017 - C8-0351/2017 - 2017/2135(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Jens Geier (A8-0301/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0399).


5.15. Elastības instrumenta izmantošana, lai nodrošinātu finansējumu Eiropas Fondam ilgtspējīgai attīstībai (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu, lai nodrošinātu finansējumu Eiropas Fondam ilgtspējīgai attīstībai [COM(2017)0480 - C8-0235/2017 - 2017/2134(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Jens Geier (A8-0298/2017).

(Parlamenta deputātu vairākums un 3/5 nodoto balsu)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0400).


5.16. Diskusiju dokuments par ES finanšu nākotni (balsošana)

Komisijas paziņojums: Diskusiju dokuments par ES finanšu nākotni. (2017/2742(RSP)).

Debates notika 2017. gada 4. jūlijā (4.7.2017. protokola 15. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu iesniedza Jan Olbrycht un Isabelle Thomas BUDG komitejas vārdā, par pārdomu dokumentu par ES finanšu nākotni (2017/2742(RSP)) (B8-0565/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 16. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0401).


5.17. Likumīgi pasākumi, ar kuriem aizsargā trauksmes cēlējus, kas darbojas sabiedrības interesēs (balsošana)

Ziņojums par likumīgiem pasākumiem, ar kuriem aizsargā trauksmes cēlējus, kas, atklājot uzņēmumu un publisko iestāžu konfidenciālu informāciju, darbojas sabiedrības interesēs [2016/2224(INI)] - Juridiskā komiteja. Referente: Virginie Rozière (A8-0295/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 17. punkts.)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi ENF grupa)

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (JURI komiteja)

Pieņemts (P8_TA(2017)0402).


5.18. Politikas nostādnes attiecībā uz ienākumu minimumu — instruments nabadzības novēršanai (balsošana)

Ziņojums par politikas nostādnēm attiecībā uz ienākumu minimumu — instrumentu nabadzības novēršanai [2016/2270(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Laura Agea (A8-0292/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 18. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0403).


6. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Derek Vaughan ziņojums - A8-0296/2017
Adam Szejnfeld, Michela Giuffrida, Monica Macovei, Seán Kelly, Maria Spyraki, Ivana Maletić, Morten Messerschmidt, Tibor Szanyi un Momchil Nekov

Teresa Jiménez-Becerril Barrio ieteikums otrajam lasījumam - A8-0317/2017
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Morten Messerschmidt un Stefano Maullu

Mihai Ţurcanu ziņojums - A8-0270/2017
Rosa D'Amato, José Inácio Faria, Morten Messerschmidt un Tibor Szanyi

Michał Boni ziņojums - A8-0359/2016
Urszula Krupa un José Inácio Faria

Rezolūcijas priekšlikums par pārdomu dokumentu par ES finanšu nākotni (2017/2742(RSP)) (B8-0565/2017)
Jasenko Selimovic, Diane James, Maria Spyraki un Petras Auštrevičius

Virginie Rozière ziņojums - A8-0295/2017
Igor Šoltes, Adam Szejnfeld, Monica Macovei un Tibor Szanyi

Laura Agea ziņojums - A8-0292/2017
Alex Mayer, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Adam Szejnfeld, Thomas Mann, Seán Kelly, Maria Spyraki un Rupert Matthews


7. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

Sēde tika pārtraukta plkst. 14.03.


SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

8. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta 15.03.


9. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


10. Parlamenta sastāvs

Alexander Graf Lambsdorff, Michael Theurer, Fabio De Masi un Beatrix von Storch no 2017. gada 24. oktobra ir ievēlēti par Vācijas Bundestāga deputātiem.

Parlaments pieņēma zināšanai, ka saskaņā ar Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās 7. panta 2. punktu šis amats nav savienojams ar Eiropas Parlamenta deputāta amatu. Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu un 4. panta 1. un 4. punktu Parlaments konstatēja, ka minēto deputātu vietas, sākot ar 2017. gada 24. oktobri, ir atbrīvojušās, un informēja par to attiecīgās valsts kompetentās iestādes.


11. Komiteju sastāvs

Le Président ir saņēmis ECR grupas pieprasījumu iecelt amatā turpmāk minēto deputātu:

ENVI komiteja: John Procter – Rupert Matthews vietā.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


12. Komisijas 2018. gada darba programma (debates)

Komisijas paziņojums: Komisijas 2018. gada darba programma (2017/2746(RSP)).

Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās József Szájer PPE grupas vārdā, Maria João Rodrigues S&D grupas vārdā, Anneleen Van Bossuyt ECR grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Peter Lundgren EFDD grupas vārdā, Olaf Stuger ENF grupas vārdā, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, José Manuel Fernandes, Udo Bullmann, Peter van Dalen, Cecilia Wikström, João Pimenta Lopes, Yannick Jadot, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, Lambert van Nistelrooij, Jeppe Kofod, Zoltán Balczó, Albert Deß, Isabelle Thomas, Bogdan Brunon Wenta, Pervenche Berès, Andrzej Grzyb un Roberto Gualtieri.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Miriam Dalli, Claude Moraes, Bernd Lange, Cécile Kashetu Kyenge, Olga Sehnalová, Momchil Nekov un Enrique Guerrero Salom.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Mairead McGuinness, Maria Grapini, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Jaromír Štětina un Tibor Szanyi.

Uzstājās Frans Timmermans.

Debates tika slēgtas.


13. Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas (debates)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta projektu [11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)] - Budžeta komiteja. Referenti: Siegfried Mureşan un Richard Ashworth (A8-0299/2017).

Siegfried Mureşan un Richard Ashworth iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Märt Kivine (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Günther Oettinger (Komisijas loceklis).

Uzstājās Barbara Matera (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), Barbara Spinelli (AFCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Charles Goerens (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs), Morten Løkkegaard (CULT komitejas atzinuma sagatavotājs), Cristian Dan Preda (AFET komitejas atzinuma sagatavotājs), Alain Cadec (PECH komitejas atzinuma sagatavotājs), Tibor Szanyi (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs), Deirdre Clune (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), Jerzy Buzek (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Markus Ferber (ECON komitejas atzinuma sagatavotājs) un Joachim Zeller (CONT komitejas atzinuma sagatavotājs).

SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Petr Ježek (LIBE komitejas atzinuma sagatavotājs), Reimer Böge (INTA komitejas atzinuma sagatavotājs), Iskra Mihaylova (REGI komitejas atzinuma sagatavotāja), Paul Rübig PPE grupas vārdā, Daniele Viotti S&D grupas vārdā, Bernd Kölmel ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Anneli Jäätteenmäki ALDE grupas vārdā, Liadh Ní Riada GUE/NGL grupas vārdā, Indrek Tarand Verts/ALE grupas vārdā, Jonathan Arnott EFDD grupas vārdā, André Elissen ENF grupas vārdā, Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte, José Manuel Fernandes, Jens Geier, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Xabier Benito Ziluaga, Jordi Solé, Marco Valli, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jean-Paul Denanot, Barbara Kappel, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, James Nicholson, Gérard Deprez, Marie-Pierre Vieu, Marco Zanni, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Sander Loones un Miguel Viegas.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Dominique Bilde, Daniel Buda, Luigi Morgano, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn, un Tiemo Wölken.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Andrey Novakov, Nicola Caputo, Notis Marias, Jan Huitema, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos, Patricija Šulin, Costas Mavrides, Milan Zver un Ivana Maletić.

Uzstājās Günther Oettinger, Märt Kivine, Siegfried Mureşan un Richard Ashworth.

Uzstājās Paul Rübig, vēršot uzmanību uz budžeta procedūras balsojumu izmaksām.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 25.10.2017. protokola 7.2. punkts.


14. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Sēdes vadītājs atgādināja, ka pirmdienas, 2017. gada 23. oktobra, plenārsēdē tika paziņots par JURI komitejas ieteikumiem neiebilst pret deleģētajiem aktiem (C(2017)06218 - 2017/2854(DEA)) (B8-0572/2017), (C(2017)06229 - 2017/2855(DEA)) (B8-0575/2017), (C(2017)06268 - 2017/2860(DEA)) (B8-0574/2017) un (C(2017)06270 - 2017/2859(DEA)) (B8-0573/2017) (23.10.2017. protokola 11. punkts).

Reglamenta 105. panta 6. punktā paredzētajā 24 stundu termiņā neviens iebildums pret šiem ieteikumiem netika izteikts.

Līdz ar to šos ieteikumus uzskata par pieņemtiem, un tos publicēs nākamās dienas, 2017. gada 25. oktobra, sēdē pieņemto tekstu apkopojumā (P8_TA(2017)0404, P8_TA(2017)0405, P8_TA(2017)0406 un P8_TA(2017)0407).


15. ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome (debates)

Otrais ziņojums par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa — Eiropadome un Padome [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0291/2017).

Bart Staes iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Märt Kivine (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs).

Uzstājās Marian-Jean Marinescu PPE grupas vārdā, Inés Ayala Sender S&D grupas vārdā, Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā, Hannu Takkula ALDE grupas vārdā, Jonathan Bullock EFDD grupas vārdā, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Notis Marias un Miroslav Poche.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Petri Sarvamaa.

Uzstājās Märt Kivine un Bart Staes.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 25.10.2017. protokola 7.3. punkts.


16. Žurnālistu aizsardzība un mediju brīvības aizsardzība Maltā: Daphne Caruana Galizia lieta (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Žurnālistu aizsardzība un mediju brīvības aizsardzība Maltā: Daphne Caruana Galizia lieta (2017/2896(RSP)).

Matti Maasikas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Esteban González Pons PPE grupas vārdā, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, Monica Macovei ECR grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL grupas vārdā, Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā, Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā un Mario Borghezio ENF grupas vārdā.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts.

Uzstājās Frans Timmermans un Matti Maasikas.

Debates tika slēgtas.


17. Darba ņēmēju aizsardzība pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā [COM(2016)0248 - C8-0181/2016- 2016/0130(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Marita Ulvskog (A8-0064/2017).

Marita Ulvskog iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Marianne Thyssen (Komisijas locekle).

Uzstājās Kostas Chrysogonos (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs), Claude Rolin PPE grupas vārdā, Brando Benifei S&D grupas vārdā, Anthea McIntyre ECR grupas vārdā, António Marinho e Pinto ALDE grupas vārdā, Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā, Karima Delli Verts/ALE grupas vārdā, Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā un Sotirios Zarianopoulos, pie grupām nepiederošs deputāts, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Evelyn Regner, Czesław Hoc, Paloma López Bermejo, Georges Bach, Georgi Pirinski, Julie Girling, Danuta Jazłowiecka, Siôn Simon, Anne Sander, Elena Gentile, Michaela Šojdrová, Karin Kadenbach un Agnes Jongerius.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo, Notis Marias, Julie Ward, Tania González Peñas, Georgios Epitideios un Wajid Khan.

Uzstājās Marianne Thyssen un Marita Ulvskog.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 25.10.2017. protokola 7.4. punkts.


18. Romu integrācijas Eiropas Savienībā pamattiesību aspekti: cīņa pret antičigānismu (debates)

Ziņojums par romu integrācijas Eiropas Savienībā pamattiesību aspektiem: cīņa pret antičigānismu [2017/2038(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Soraya Post (A8-0294/2017).

Soraya Post iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Uzstājās Malin Björk (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), Pál Csáky PPE grupas vārdā, Josef Weidenholzer S&D grupas vārdā un Branislav Škripek ECR grupas vārdā.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Marina Albiol Guzmán GUE/NGL grupas vārdā, Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Michaela Šojdrová, Gilles Lebreton ENF grupas vārdā, Anna Záborská, Juan Fernando López Aguilar, Anders Primdahl Vistisen, Michaela Šojdrová, Péter Niedermüller, Angel Dzhambazki, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz un Csaba Sógor.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Lívia Járóka, Julie Ward, Notis Marias un Benedek Jávor.

Uzstājās Cecilia Malmström un Soraya Post.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 25.10.2016. protokola 7.7. punkts.


19. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 611.536/OJME).


20. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 21.34.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Boutonnet, Cesa, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Händel, Hübner, Le Pen, Matias, Maydell, Punset, Seymour, Tamburrano, Żółtek

Juridisks paziņojums - Privātuma politika