Index 
Notulen
PDF 258kWORD 78k
Dinsdag 24 oktober 2017 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 19 en 20 oktober 2017 en presentatie van de Leidersagenda (Bouwen aan onze gemeenschappelijke toekomst) (debat)
 3.Hervatting van de vergadering
 4.Verklaring van de Voorzitter
 5.Stemmingen
  5.1.Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst EG/Marokko *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.2.Machtiging van Frankrijk om een verlaagd tarief van bepaalde indirecte belastingen toe te passen op in Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique en Réunion vervaardigde "traditionele" rum * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.3.Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën: financiële bijdragen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.4.Het onderwerpen van furanylfentanyl aan controlemaatregelen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.5.Controle van de uitgaven en het toezicht op de kosteneffectiviteit van de EU-garantieregeling voor jongeren (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.6.Strafbare feiten en straffen op het gebied van de illegale drugshandel ***II (stemming)
  5.7.Bemestingsproducten met CE-markering ***I (stemming)
  5.8.De uitwisseling van informatie, het systeem voor vroegtijdige waarschuwing en de risicobeoordelingsprocedure inzake nieuwe psychoactieve stoffen ***I (stemming)
  5.9.Gemeenschappelijk visserijbeleid: implementatie van de aanlandingsverplichting ***I (stemming)
  5.10.Verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat (Bezwaar op grond van artikel 106) (stemming)
  5.11.Verlening van een vergunning voor genetisch gemodificeerde mais 1507 (Bezwaar op grond van artikel 106) (stemming)
  5.12.Verlening van een vergunning voor genetisch gemodificeerde soja 305423 x 40-3-2 (Bezwaar op grond van artikel 106) (stemming)
  5.13.Verlening van een vergunning voor genetisch gemodificeerd koolzaad MON 88302 x Ms8 x Rf3 (Bezwaar op grond van artikel 106) (stemming)
  5.14.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2017: financiering van het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling en verhoging van de reserve voor noodhulp (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.15.Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (stemming)
  5.16.Discussienota over de toekomst van de EU-financiën (stemming)
  5.17.Legitieme maatregelen ter bescherming van klokkenluiders die handelen in het algemeen belang (stemming)
  5.18.Een minimuminkomen als instrument om de armoede te bestrijden (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 8.Hervatting van de vergadering
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Samenstelling Parlement
 11.Samenstelling commissies
 12.Werkprogramma van de Commissie 2018 (debat)
 13.Algemene begroting van de Europese Unie voor 2018 – alle afdelingen (debat)
 14.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 15.Kwijting 2015: algemene begroting van de EU – Europese Raad en Raad (debat)
 16.Bescherming van journalisten en de verdediging van de mediavrijheid in Malta: het geval van Daphne Caruana Galizia (debat)
 17.Bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia (debat)
 18.Grondrechtelijke aspecten bij de integratie van Roma in de EU: bestrijding van zigeunerhaat (debat)
 19.Agenda van de volgende vergadering
 20.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.04 uur geopend.


2. Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 19 en 20 oktober 2017 en presentatie van de Leidersagenda (Bouwen aan onze gemeenschappelijke toekomst) (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 19 en 20 oktober 2017 en presentatie van de Leidersagenda (Bouwen aan onze gemeenschappelijke toekomst) (2017/2745(RSP))

De Voorzitter legt een korte verklaring af ter inleiding van het debat.

Donald Tusk (voorzitter van de Europese Raad) en Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, Syed Kamall, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Raymond Finch, namens de EFDD-Fractie, Nicolas Bay, namens de ENF-Fractie, Janusz Korwin-Mikke, niet-fractiegebonden lid, Elmar Brok, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, en Maria João Rodrigues.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ryszard Antoni Legutko, Cecilia Wikström, Takis Hadjigeorgiou, Josep-Maria Terricabras, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Stanislav Polčák, Rolandas Paksas, Marcel de Graaff, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Diane Dodds, Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Hans-Olaf Henkel, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Elmar Brok, Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun, Sophia in 't Veld, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Diane James, Franck Proust, Victor Boştinaru, Sander Loones, Kostas Chrysogonos, Laura Ferrara, Gerolf Annemans, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Bas Belder, Matt Carthy, Laurenţiu Rebega, Paulo Rangel, Csaba Sógor, Birgit Sippel, Roberto Gualtieri, Luděk Niedermayer, Knut Fleckenstein, Andrey Kovatchev, Richard Corbett, Othmar Karas, Nicola Danti, Dubravka Šuica, Costas Mavrides, Elly Schlein, Tonino Picula, Kati Piri en Iratxe García Pérez.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Lefteris Christoforou en Juan Fernando López Aguilar.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias, Hilde Vautmans, Neoklis Sylikiotis, Georgios Epitideios, Patricija Šulin, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica en João Ferreira.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie) en Donald Tusk.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt om 11.54 uur onderbroken.)


3. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 12.06 uur hervat.


4. Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af om de moord op de Maltese journaliste Daphne Caruana Galizia met klem te veroordelen. Hij deelt mede dat het Bureau heeft besloten dat de perskamer in Straatsburg voortaan de naam van Daphne Caruana Galizia zal dragen. Zich richtend tot de familie van het slachtoffer, die op de tribune heeft plaatsgenomen, verzekert hij dat de dappere inzet van Daphne Caruana Galizia niet zal worden vergeten.

Het Parlement neemt een minuut stilte in acht.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Janusz Korwin-Mikke en Virginie Rozière.


5. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


5.1. Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst EG/Marokko *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds [15653/2016 - C8-0094/2017 - 2006/0048(NLE)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Dominique Riquet (A8-0303/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie) legt vóór de stemming een verklaring af.

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0386)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


5.2. Machtiging van Frankrijk om een verlaagd tarief van bepaalde indirecte belastingen toe te passen op in Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique en Réunion vervaardigde "traditionele" rum * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit nr. 189/2014/EU van de Raad waarbij Frankrijk wordt gemachtigd een verlaagd tarief van bepaalde indirecte belastingen toe te passen op in Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique en Réunion vervaardigde "traditionele" rum en tot intrekking van Beschikking 2007/659/EG [COM(2017)0297 - C8-0212/2017 - 2017/0127(CNS)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Iskra Mihaylova (A8-0304/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0387)


5.3. Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën: financiële bijdragen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 560/2014 van de Raad van 6 mei 2014 tot oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën [2017/0024(NLE)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0293/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0388)


5.4. Het onderwerpen van furanylfentanyl aan controlemaatregelen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende het onderwerpen van N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidine-4-yl]furaan-2-carboxamide (furanylfentanyl) aan controlemaatregelen [11212/2017 - C8-0242/2017 - 2017/0152(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Michał Boni (A8-0309/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERP VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0389)


5.5. Controle van de uitgaven en het toezicht op de kosteneffectiviteit van de EU-garantieregeling voor jongeren (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de controle van de uitgaven en het toezicht op de kosteneffectiviteit van de EU-garantieregeling voor jongeren [2016/2242(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0390)


5.6. Strafbare feiten en straffen op het gebied van de illegale drugshandel ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Kaderbesluit 2004/757/JBZ van de Raad teneinde nieuwe psychoactieve stoffen in de definitie van "drug" op te nemen en tot intrekking van Besluit 2005/387/JBZ van de Raad [10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0391)


5.7. Bemestingsproducten met CE-markering ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake het op de markt aanbieden van bemestingsproducten met CE-markering en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1069/2009 en (EG) nr. 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016- 2016/0084(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0392)

Het woord wordt gevoerd door Mihai Ţurcanu (rapporteur), na afloop van de stemming, die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement.

Bij ES (343 voor, 252 tegen, 59 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.


5.8. De uitwisseling van informatie, het systeem voor vroegtijdige waarschuwing en de risicobeoordelingsprocedure inzake nieuwe psychoactieve stoffen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1920/2006, wat betreft de uitwisseling van informatie, het systeem voor vroegtijdige waarschuwing en de risicobeoordelingsprocedure inzake nieuwe psychoactieve stoffen [COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Michał Boni (A8-0359/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0393)


5.9. Gemeenschappelijk visserijbeleid: implementatie van de aanlandingsverplichting ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1380/2013 betreffende het gemeenschappelijk visserijbeleid [COM(2017)0424 - C8-0239/2017 - 2017/0190(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Alain Cadec (A8-0285/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0394)


5.10. Verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat (Bezwaar op grond van artikel 106) (stemming)

Ontwerpresolutie, ingediend overeenomstig artikel 106, lid 2 en 3, van het Reglement, over de ontwerpuitvoeringsverordening van de Commissie tot hernieuwde goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 (D053565-01 - 2017/2904(RSP)) (B8-0567/2017) - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Verantwoordelijke leden:
Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini en Frédérique Ries

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0395)


5.11. Verlening van een vergunning voor genetisch gemodificeerde mais 1507 (Bezwaar op grond van artikel 106) (stemming)

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 106, lid 2 en 3, van het Reglement, over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie betreffende de verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde mais 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (D052754 - 2017/2905(RSP)) (B8-0568/2017) - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Verantwoordelijke leden:
Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen en Valentinas Mazuronis

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0396)


5.12. Verlening van een vergunning voor genetisch gemodificeerde soja 305423 x 40-3-2 (Bezwaar op grond van artikel 106) (stemming)

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 106, lid 2 en 3, van het Reglement, over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja 305423 x 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (D052752 - 2017/2906(RSP)) (B8-0570/2017) - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Verantwoordelijke leden:
Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen en Valentinas Mazuronis

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0397)


5.13. Verlening van een vergunning voor genetisch gemodificeerd koolzaad MON 88302 x Ms8 x Rf3 (Bezwaar op grond van artikel 106) (stemming)

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 106, lid 2 en 3, van het Reglement, over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerd koolzaad MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) en MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (D052753 - 2017/2907(RSP)) (B8-0569/2017) - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Verantwoordelijke leden:
Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen en Valentinas Mazuronis

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0398)


5.14. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2017: financiering van het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling en verhoging van de reserve voor noodhulp (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017 tot financiering van het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO) en tot verhoging van de reserve voor noodhulp naar aanleiding van de herziening van de verordening inzake het meerjarig financieel kader [12441/2017 - C8-0351/2017 - 2017/2135(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Jens Geier (A8-0301/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0399)


5.15. Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad over de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling [COM(2017)0480 - C8-0235/2017 - 2017/2134(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Jens Geier (A8-0298/2017)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0400)


5.16. Discussienota over de toekomst van de EU-financiën (stemming)

Verklaring van de Commissie: Discussienota over de toekomst van de EU-financiën (2017/2742(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op 4 juli 2017 (punt 15 van de notulen van 4.7.2017).

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 106, lid 2 en 3, van het Reglement, door Jan Olbrycht en Isabelle Thomas, namens de Commissie BUDG, over de discussienota over de toekomst van de EU-financiën (2017/2742(RSP)) (B8-0565/2017).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0401)


5.17. Legitieme maatregelen ter bescherming van klokkenluiders die handelen in het algemeen belang (stemming)

Verslag over legitieme maatregelen ter bescherming van klokkenluiders die handelen in het algemeen belang bij het onthullen van vertrouwelijke informatie van bedrijven en overheidsinstanties [2016/2224(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE, ingediend door de ENF-Fractie

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE (Commissie JURI)

Aangenomen (P8_TA(2017)0402)


5.18. Een minimuminkomen als instrument om de armoede te bestrijden (stemming)

Verslag over beleid ter garantie van een minimuminkomen als instrument om de armoede te bestrijden [2016/2270(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Laura Agea (A8-0292/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0403)


6. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Derek Vaughan - A8-0296/2017
Adam Szejnfeld, Michela Giuffrida, Monica Macovei, Seán Kelly, Maria Spyraki, Ivana Maletić, Morten Messerschmidt, Tibor Szanyi en Momchil Nekov

Aanbeveling voor de tweede lezing Teresa Jiménez-Becerril Barrio - A8-0317/2017
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Morten Messerschmidt en Stefano Maullu

Verslag Mihai Ţurcanu - A8-0270/2017
Rosa D'Amato, José Inácio Faria, Morten Messerschmidt en Tibor Szanyi

Verslag Michał Boni - A8-0359/2016
Urszula Krupa en José Inácio Faria

Ontwerpresolutie over de discussienota over de toekomst van de EU-financiën (2017/2742(RSP)) (B8-0565/2017)
Jasenko Selimovic, Diane James, Maria Spyraki en Petras Auštrevičius

Verslag Virginie Rozière - A8-0295/2017
Igor Šoltes, Adam Szejnfeld, Monica Macovei en Tibor Szanyi

Verslag Laura Agea - A8-0292/2017
Alex Mayer, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Adam Szejnfeld, Thomas Mann, Seán Kelly, Maria Spyraki en Rupert Matthews.


7. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

De vergadering wordt om 14.03 uur onderbroken.


VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

8. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt hervat om 15.03 uur.


9. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


10. Samenstelling Parlement

Alexander Graf Lambsdorff, Michael Theurer, Fabio De Masi en Beatrix von Storch zijn met ingang van 24 oktober 2017 gekozen tot leden van de Bondsdag.

Het Parlement neemt nota van het feit dat deze functie, overeenkomstig artikel 7, lid 2, van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement. Overeenkomstig artikel 3, lid 2, en artikel 4, lid 1 en 4, van het Reglement constateert het Parlement dat hun zetels vanaf 24 oktober 2017 vacant zijn en brengt de betrokken nationale autoriteiten hiervan op de hoogte.


11. Samenstelling commissies

De Voorzitter heeft van de ECR-Fractie het volgende verzoek om benoeming ontvangen:

Commissie ENVI: John Procter in de plaats van Rupert Matthews

Deze benoeming wordt geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


12. Werkprogramma van de Commissie 2018 (debat)

Verklaring van de Commissie: Werkprogramma van de Commissie 2018 (2017/2746(RSP))

Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door József Szájer, namens de PPE-Fractie, Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, Anneleen Van Bossuyt, namens de ECR-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Peter Lundgren, namens de EFDD-Fractie, Olaf Stuger, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, José Manuel Fernandes, Udo Bullmann, Peter van Dalen, Cecilia Wikström, João Pimenta Lopes, Yannick Jadot, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, Lambert van Nistelrooij, Jeppe Kofod, Zoltán Balczó, Albert Deß, Isabelle Thomas, Bogdan Brunon Wenta, Pervenche Berès, Andrzej Grzyb en Roberto Gualtieri.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Miriam Dalli, Claude Moraes, Bernd Lange, Cécile Kashetu Kyenge, Olga Sehnalová, Momchil Nekov en Enrique Guerrero Salom.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mairead McGuinness, Maria Grapini, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Jaromír Štětina en Tibor Szanyi.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans.

Het debat wordt gesloten.


13. Algemene begroting van de Europese Unie voor 2018 – alle afdelingen (debat)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018 [11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Siegfried Mureşan en Richard Ashworth (A8-0299/2017)

Siegfried Mureşan en Richard Ashworth lichten het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Märt Kivine (fungerend voorzitter van de Raad) en Günther Oettinger (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Barbara Matera (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Barbara Spinelli (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO), Charles Goerens (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Morten Løkkegaard (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Cristian Dan Preda (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Alain Cadec (rapporteur voor advies van de Commissie PECH), Tibor Szanyi (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Deirdre Clune (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Jerzy Buzek (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Markus Ferber (rapporteur voor advies van de Commissie ECON) en Joachim Zeller (rapporteur voor advies van de Commissie CONT).

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Petr Ježek (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), Reimer Böge (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Iskra Mihaylova (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Paul Rübig, namens de PPE-Fractie, Daniele Viotti, namens de S&D-Fractie, Bernd Kölmel, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Anneli Jäätteenmäki, namens de ALDE-Fractie, Liadh Ní Riada, namens de GUE/NGL-Fractie, Indrek Tarand, namens de Verts/ALE-Fractie, Jonathan Arnott, namens de EFDD-Fractie, André Elissen, namens de ENF-Fractie, Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, José Manuel Fernandes, Jens Geier, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Xabier Benito Ziluaga, Jordi Solé, Marco Valli, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jean-Paul Denanot, Barbara Kappel, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, James Nicholson, Gérard Deprez, Marie-Pierre Vieu, Marco Zanni, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Sander Loones en Miguel Viegas.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Dominique Bilde, Daniel Buda, Luigi Morgano, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, en Tiemo Wölken.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Andrey Novakov, Nicola Caputo, Notis Marias, Jan Huitema, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos, Patricija Šulin, Costas Mavrides, Milan Zver en Ivana Maletić.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger, Märt Kivine, Siegfried Mureşan en Richard Ashworth.

Het woord wordt gevoerd door Paul Rübig over de kosten van de stemming over de begroting.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.2 van de notulen van 25.10.2017.


14. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

De Voorzitter herinnert eraan dat de aanbevelingen van de Commissie JURI om geen bezwaar te maken (C(2017)06218 - 2017/2854(DEA)) (B8-0572/2017), (C(2017)06229 - 2017/2855(DEA)) (B8-0575/2017), (C(2017)06268 - 2017/2860(DEA)) (B8-0574/2017) en (C(2017)06270 - 2017/2859(DEA)) (B8-0573/2017) maandag 23 oktober 2017 ter plenaire vergadering zijn medegedeeld (punt 11 van de notulen van 23.10.2017).

Er is geen bezwaar gemaakt tegen deze aanbevelingen binnen de in artikel 105, lid 6, van het Reglement vastgestelde termijn van 24 uur.

Deze aanbevelingen worden daarom geacht te zijn goedgekeurd en worden gepubliceerd in de aangenomen teksten van de vergadering van morgen, 25 oktober 2017 (P8_TA(2017)0404, P8_TA(2017)0405, P8_TA(2017)0406 en P8_TA(2017)0407).


15. Kwijting 2015: algemene begroting van de EU – Europese Raad en Raad (debat)

Tweede verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling II - Europese Raad en Raad [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0291/2017)

Bart Staes leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Märt Kivine (fungerend voorzitter van de Raad).

Het woord wordt gevoerd door Marian-Jean Marinescu, namens de PPE-Fractie, Inés Ayala Sender, namens de S&D-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, Hannu Takkula, namens de ALDE-Fractie, Jonathan Bullock, namens de EFDD-Fractie, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Notis Marias en Miroslav Poche.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Petri Sarvamaa.

Het woord wordt gevoerd door Märt Kivine en Bart Staes.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.3 van de notulen van 25.10.2017.


16. Bescherming van journalisten en de verdediging van de mediavrijheid in Malta: het geval van Daphne Caruana Galizia (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Bescherming van journalisten en de verdediging van de mediavrijheid in Malta: het geval van Daphne Caruana Galizia (2017/2896(RSP))

Matti Maasikas (fungerend voorzitter van de Raad) en Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, Monica Macovei, namens de ECR-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Miguel Urbán Crespo, namens de GUE/NGL-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, en Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans en Matti Maasikas.

Het debat wordt gesloten.


17. Bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk [COM(2016)0248 - C8-0181/2016- 2016/0130(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

Marita Ulvskog leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Kostas Chrysogonos (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Claude Rolin, namens de PPE-Fractie, Brando Benifei, namens de S&D-Fractie, Anthea McIntyre, namens de ECR-Fractie, António Marinho e Pinto, namens de ALDE-Fractie, Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie, Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie, Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie, en Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Evelyn Regner, Czesław Hoc, Paloma López Bermejo, Georges Bach, Georgi Pirinski, Julie Girling, Danuta Jazłowiecka, Siôn Simon, Anne Sander, Elena Gentile, Michaela Šojdrová, Karin Kadenbach en Agnes Jongerius.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Notis Marias, Julie Ward, Tania González Peñas, Georgios Epitideios en Wajid Khan.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen en Marita Ulvskog.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.4 van de notulen van 25.10.2017.


18. Grondrechtelijke aspecten bij de integratie van Roma in de EU: bestrijding van zigeunerhaat (debat)

Verslag over grondrechtelijke aspecten bij de integratie van Roma in de EU: bestrijding van zigeunerhaat [2017/2038(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Soraya Post (A8-0294/2017)

Soraya Post leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Malin Björk (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Pál Csáky, namens de PPE-Fractie, Josef Weidenholzer, namens de S&D-Fractie, en Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Marina Albiol Guzmán, namens de GUE/NGL-Fractie, Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michaela Šojdrová, Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, Anna Záborská, Juan Fernando López Aguilar, Anders Primdahl Vistisen, Michaela Šojdrová, Péter Niedermüller, Angel Dzhambazki, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz en Csaba Sógor.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Lívia Járóka, Julie Ward, Notis Marias en Benedek Jávor.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström en Soraya Post.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.7 van de notulen van 25.10.2016.


19. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 611.536/OJME).


20. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 21.34 uur gesloten.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Boutonnet, Cesa, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Händel, Hübner, Le Pen, Matias, Maydell, Punset, Seymour, Tamburrano, Żółtek

Juridische mededeling - Privacybeleid