Indeks 
Protokół
PDF 260kWORD 78k
Wtorek, 24 października 2017 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 19–20 października 2017 r. oraz przedstawienie agendy przywódców (Budowanie naszej wspólnej przyszłości) (debata)
 3.Wznowienie posiedzenia
 4.Oświadczenie Przewodniczącego
 5.Głosowanie
  
5.1.Eurośródziemnomorska umowa dotycząca usług lotniczych między UE a Marokiem *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.2.Upoważnienie Francji do stosowania obniżonej stawki niektórych podatków pośrednich na rum „tradycyjny” produkowany na Gwadelupie, w Gujanie Francuskiej, na Martynice i na Reunionie * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.3.Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu: wkład finansowy * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.4.Poddanie furanylfentanylu środkom kontrolI * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.5.Kontrola wydatkowania i monitorowanie gospodarności w realizacji unijnych programów gwarancji dla młodzieży (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.6.Przestępstwa i kary w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami ***II (głosowanie)
  
5.7.Produkty nawozowe z oznakowaniem CE ***I (głosowanie)
  
5.8.Wymiana informacji, system wczesnego ostrzegania oraz procedura oceny ryzyka w odniesieniu do nowych substancji psychoaktywnych ***I (głosowanie)
  
5.9.Wspólna polityka rybołówstwa: realizacja obowiązku wyładunku ***I (głosowanie)
  
5.10.Odnowienie zatwierdzenia substancji czynnej pod nazwą glifosat (Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.11.Zezwolenie na genetycznie modyfikowaną kukurydzę 1507 (Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.12.Zezwolenie na genetycznie modyfikowaną soję 305423 x 40-3-2 (Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.13.Zezwolenie na genetycznie modyfikowany rzepak MON 88302 x Ms8 x Rf3 (Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.14.Projekt budżetu korygującego nr 5/2017: Zapewnienie finansowania Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju oraz zwiększenie rezerwy na pomoc nadzwyczajną (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.15.Uruchomienie instrumentu elastyczności w celu zapewnienia finansowania Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (głosowanie)
  
5.16.Dokument analityczny na temat przyszłości finansów UE (głosowanie)
  
5.17.Uzasadnione środki ochrony sygnalistów działających w interesie publicznym (głosowanie)
  
5.18.Polityka gwarantowanego minimalnego dochodu jako narzędzie do zwalczania ubóstwa (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 7.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 8.Wznowienie posiedzenia
 9.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Skład Parlamentu
 11.Skład komisji
 12.Program prac Komisji na 2018 r. (debata)
 13.Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 – wszystkie sekcje (debata)
 14.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 15.Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada (debata)
 16.Ochrona dziennikarzy i obrona wolności mediów na Malcie: sprawa Daphne Caruany Galizii (debata)
 17.Ochrona pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów (debata)
 18.Aspekty praw podstawowych w integracji Romów w UE: walka z antycygańskością (debata)
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia
 20.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.04.


2. Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 19–20 października 2017 r. oraz przedstawienie agendy przywódców (Budowanie naszej wspólnej przyszłości) (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 19–20 października 2017 r. oraz przedstawienie agendy przywódców (Budowanie naszej wspólnej przyszłości) (2017/2745(RSP))

Przewodniczący wygłosił krótkie oświadczenie jako wprowadzenie do debaty.

Donald Tusk (przewodniczący Rady Europejskiej) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Syed Kamall w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Raymond Finch w imieniu grupy EFDD, Nicolas Bay w imieniu grupy ENF, Janusz Korwin-Mikke niezrzeszony, Elmar Brok, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, i Maria João Rodrigues.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Ryszard Antoni Legutko, Cecilia Wikström, Takis Hadjigeorgiou, Josep-Maria Terricabras, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Stanislava Polčáka, Rolandas Paksas, Marcel de Graaff, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Diane Dodds, Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Hans-Olaf Henkel, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Elmara Broka, Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun, Sophia in 't Veld, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Diane James, Franck Proust, Victor Boştinaru, Sander Loones, Kostas Chrysogonos, Laura Ferrara, Gerolf Annemans, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Bas Belder, Matt Carthy, Laurenţiu Rebega, Paulo Rangel, Csaba Sógor, Birgit Sippel, Roberto Gualtieri, Luděk Niedermayer, Knut Fleckenstein, Andrey Kovatchev, Richard Corbett, Othmar Karas, Nicola Danti, Dubravka Šuica, Costas Mavrides, Elly Schlein, Tonino Picula, Kati Piri i Iratxe García Pérez.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Lefteris Christoforou i Juan Fernando López Aguilar.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Notis Marias, Hilde Vautmans, Neoklis Sylikiotis, Georgios Epitideios, Patricija Šulin, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica i João Ferreira.

Głos zabrali: Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) i Donald Tusk.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. __[A230246]__.)


3. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 12.06.


4. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący wygłosił oświadczenie, w którym stanowczo potępił zabójstwo maltańskiej dziennikarki Daphne Caruany Galizii. Poinformował też, że Prezydium podjęło decyzję o nadaniu imienia Daphne Caruany Galizii sali prasowej w Strasburgu. Zwracając się do obecnej na trybunie rodziny ofiary, przewodniczący zapewnił, że odważna działalność Daphne Caruany Galizii nie odejdzie w zapomnienie.

Parlament uczcił jej pamięć minutą ciszy.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Janusz Korwin-Mikke i Virginie Rozière.


5. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


5.1. Eurośródziemnomorska umowa dotycząca usług lotniczych między UE a Marokiem *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Eurośródziemnomorskiej umowy dotyczącej usług lotniczych między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony [15653/2016 - C8-0094/2017 - 2006/0048(NLE)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Dominique Riquet (A8-0303/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT DECYZJI RADY

Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie przed głosowaniem.

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0386)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


5.2. Upoważnienie Francji do stosowania obniżonej stawki niektórych podatków pośrednich na rum „tradycyjny” produkowany na Gwadelupie, w Gujanie Francuskiej, na Martynice i na Reunionie * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję Rady nr 189/2014/UE upoważniającą Francję do stosowania obniżonej stawki niektórych podatków pośrednich na rum „tradycyjny” produkowany na Gwadelupie, w Gujanie Francuskiej, na Martynice i na Reunionie oraz uchylającą decyzję 2007/659/WE [COM(2017)0297 - C8-0212/2017 - 2017/0127(CNS)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Iskra Mihaylova (A8-0304/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0387)


5.3. Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu: wkład finansowy * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (UE) nr 560/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu [2017/0024(NLE)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Miroslav Poche (A8-0293/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0388)


5.4. Poddanie furanylfentanylu środkom kontrolI * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w prawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania nowej substancji psychoaktywnej N-[1-(2-fenyloetylo)-4-piperydynylo]-N-fenylofurano-2-karboksyamidu (furanylfentanylu) środkom kontrolnym [11212/2017 - C8-0242/2017 - 2017/0152(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Michał Boni (A8-0309/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0389)


5.5. Kontrola wydatkowania i monitorowanie gospodarności w realizacji unijnych programów gwarancji dla młodzieży (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie kontroli wydatkowania i monitorowania gospodarności w realizacji unijnych programów gwarancji dla młodzieży [2016/2242(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0390)


5.6. Przestępstwa i kary w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję ramową Rady 2004/757/WSiSW w celu włączenia nowych substancji psychoaktywnych do definicji narkotyku i uchylającej decyzję Rady 2005/387/WSiSW [10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie (P8_TA(2017)0391)


5.7. Produkty nawozowe z oznakowaniem CE ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego zasady udostępniania na rynku produktów nawozowych z oznakowaniem CE i zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016- 2016/0084(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2017)0392)

Głos zabrał Mihai Ţurcanu (sprawozdawca), po głosowaniu, z wnioskiem o odesłanie sprawy do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu.

W GE (przy 343 głosach za, 252 głosach przeciw i 59 głosach wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.


5.8. Wymiana informacji, system wczesnego ostrzegania oraz procedura oceny ryzyka w odniesieniu do nowych substancji psychoaktywnych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1920/2006 w zakresie wymiany informacji, systemu wczesnego ostrzegania oraz procedury oceny ryzyka w odniesieniu do nowych substancji psychoaktywnych [COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Michał Boni (A8-0359/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2017)0393)


5.9. Wspólna polityka rybołówstwa: realizacja obowiązku wyładunku ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1380/2013 w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa [COM(2017)0424 - C8-0239/2017 - 2017/0190(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Alain Cadec (A8-0285/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzono (P8_TA(2017)0394)


5.10. Odnowienie zatwierdzenia substancji czynnej pod nazwą glifosat (Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu) (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu, w sprawie projektu rozporządzenia wykonawczego Komisji w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej glifosat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 (D053565-01 - 2017/2904(RSP)) (B8-0567/2017) - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Odpowiedzialni posłowie:
Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini i Frédérique Ries

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0395)


5.11. Zezwolenie na genetycznie modyfikowaną kukurydzę 1507 (Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu) (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu, w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej odnowienia zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (D052754 - 2017/2905(RSP)) (B8-0568/2017) - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Odpowiedzialni posłowie:
Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen i Valentinas Mazuronis

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0396)


5.12. Zezwolenie na genetycznie modyfikowaną soję 305423 x 40-3-2 (Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu) (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu, w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję 305423 x 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (D052752 - 2017/2906(RSP)) (B8-0570/2017) - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Odpowiedzialni posłowie:
Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen i Valentinas Mazuronis

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0397)


5.13. Zezwolenie na genetycznie modyfikowany rzepak MON 88302 x Ms8 x Rf3 (Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu) (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu, w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowany rzepak MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) i MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), składających się z niego lub z niego wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (D052753 - 2017/2907(RSP)) (B8-0569/2017) - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Odpowiedzialni posłowie:
Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen i Valentinas Mazuronis

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0398)


5.14. Projekt budżetu korygującego nr 5/2017: Zapewnienie finansowania Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju oraz zwiększenie rezerwy na pomoc nadzwyczajną (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 5/2017 na rok budżetowy 2017, zapewniającego finansowanie Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR) oraz zwiększenie rezerwy na pomoc nadzwyczajną w następstwie zmiany rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych [12441/2017 - C8-0351/2017 - 2017/2135(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Jens Geier (A8-0301/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0399)


5.15. Uruchomienie instrumentu elastyczności w celu zapewnienia finansowania Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności w celu zapewnienia finansowania Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju [COM(2017)0480 - C8-0235/2017 - 2017/2134(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Jens Geier (A8-0298/2017)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0400)


5.16. Dokument analityczny na temat przyszłości finansów UE (głosowanie)

Oświadczenie Komisji: Dokument analityczny na temat przyszłości finansów UE (2017/2742(RSP))

Debata odbyła się dnia 4 lipca 2017 r. (pkt 15 protokołu z dnia 4.7.2017).

Projekt rezolucji, złożony zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, przez Jana Olbrychta i Isabelle Thomas, w imieniu komisji BUDG, w sprawie dokumentu otwierającego debatę na temat przyszłości finansów UE (2017/2742(RSP)) (B8-0565/2017).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0401)


5.17. Uzasadnione środki ochrony sygnalistów działających w interesie publicznym (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie uzasadnionych środków ochrony sygnalistów działających w interesie publicznym podczas ujawniania poufnych informacji posiadanych przez przedsiębiorstwa i organy publiczne [2016/2224(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI złożony przez grupę ENF

Odrzucono

PROJEKT REZOLUCJI (komisja JURI)

Przyjęto (P8_TA(2017)0402)


5.18. Polityka gwarantowanego minimalnego dochodu jako narzędzie do zwalczania ubóstwa (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie polityki gwarantowanego minimalnego dochodu jako narzędzia do zwalczania ubóstwa [2016/2270(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Laura Agea (A8-0292/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0403)


6. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Derek Vaughan - A8-0296/2017
Adam Szejnfeld, Michela Giuffrida, Monica Macovei, Seán Kelly, Maria Spyraki, Ivana Maletić, Morten Messerschmidt, Tibor Szanyi i Momchil Nekov

Zalecenie do drugiego czytania Teresa Jiménez-Becerril Barrio - A8-0317/2017
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Morten Messerschmidt i Stefano Maullu

Sprawozdanie Mihai Ţurcanu - A8-0270/2017
Rosa D'Amato, José Inácio Faria, Morten Messerschmidt i Tibor Szanyi

Sprawozdanie Michał Boni - A8-0359/2016
Urszula Krupa i José Inácio Faria

Projekt rezolucji w sprawie dokumentu otwierającego debatę na temat przyszłości finansów UE (2017/2742(RSP)) (B8-0565/2017)
Jasenko Selimovic, Diane James, Maria Spyraki i Petras Auštrevičius

Sprawozdanie Virginie Rozière - A8-0295/2017
Igor Šoltes, Adam Szejnfeld, Monica Macovei i Tibor Szanyi

Sprawozdanie Laura Agea - A8-0292/2017
Alex Mayer, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Adam Szejnfeld, Thomas Mann, Seán Kelly, Maria Spyraki i Rupert Matthews.


7. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

         Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 14.03.


PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

8. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 15.03.


9. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


10. Skład Parlamentu

Alexander Graf Lambsdorff, Michael Theurer, Fabio De Masi i Beatrix von Storch zostali wybrani na posłów do Bundestagu z dniem 24 października 2017 r.

Parlament przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z art. 7 ust. 2 aktu z dnia 20 września 1976 r. dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich funkcja ta jest niepołączalna z wykonywaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz art. 4 ust. 1 i 4 Regulaminu, Parlament stwierdza wakat na stanowiskach wspomnianych posłów ze skutkiem od dnia 24 października 2017 r. oraz informuje o tym zainteresowane organy krajowe.


11. Skład komisji

Przewodniczący otrzymał od grupy ECR następujący wniosek o nominację:

komisja ENVI: John Procter w miejsce Ruperta Matthewsa

Niniejsza nominacja zostanie uznana za zatwierdzoną, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu, nikt nie zgłosi sprzeciwu.


12. Program prac Komisji na 2018 r. (debata)

Oświadczenie Komisji: Program prac Komisji na 2018 r. (2017/2746(RSP))

Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: József Szájer w imieniu grupy PPE, Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D, Anneleen Van Bossuyt w imieniu grupy ECR, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Peter Lundgren w imieniu grupy EFDD, Olaf Stuger w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, José Manuel Fernandes, Udo Bullmann, Peter van Dalen, Cecilia Wikström, João Pimenta Lopes, Yannick Jadot, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, Lambert van Nistelrooij, Jeppe Kofod, Zoltán Balczó, Albert Deß, Isabelle Thomas, Bogdan Brunon Wenta, Pervenche Berès, Andrzej Grzyb i Roberto Gualtieri.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Miriam Dalli, Claude Moraes, Bernd Lange, Cécile Kashetu Kyenge, Olga Sehnalová, Momchil Nekov i Enrique Guerrero Salom.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Mairead McGuinness, Maria Grapini, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Jaromír Štětina i Tibor Szanyi.

Głos zabrał Frans Timmermans.

Debata została zamknięta.


13. Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 – wszystkie sekcje (debata)

Sprawozdanie dotyczące stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 [11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Siegfried Mureşan i Richard Ashworth (A8-0299/2017)

Siegfried Mureşan i Richard Ashworth przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrali: Märt Kivine (urzędujący przewodniczący Rady) i Günther Oettinger (członek Komisji).

Głos zabrali: Barbara Matera (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Barbara Spinelli (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFCO), Charles Goerens (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Morten Løkkegaard (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT), Cristian Dan Preda (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Alain Cadec (sprawozdawca komisji opiniodawczej PECH), Tibor Szanyi (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Deirdre Clune (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Jerzy Buzek (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Markus Ferber (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON) i Joachim Zeller (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT).

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Petr Ježek (sprawozdawca komisji opiniodawczej LIBE), Reimer Böge (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Iskra Mihaylova (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Paul Rübig w imieniu grupy PPE, Daniele Viotti w imieniu grupy S&D, Bernd Kölmel w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Anneli Jäätteenmäki w imieniu grupy ALDE, Liadh Ní Riada w imieniu grupy GUE/NGL, Indrek Tarand w imieniu grupy Verts/ALE, Jonathan Arnott w imieniu grupy EFDD, André Elissen w imieniu grupy ENF, Diane Dodds niezrzeszona, José Manuel Fernandes, Jens Geier, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bernda Kölmela, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Xabier Benito Ziluaga, Jordi Solé, Marco Valli, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jean-Paula Denanot, Barbara Kappel, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, James Nicholson, Gérard Deprez, Marie-Pierre Vieu, Marco Zanni, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Sander Loones i Miguel Viegas.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Dominique Bilde, Daniel Buda, Luigi Morgano, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, i Tiemo Wölken.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Andrey Novakov, Nicola Caputo, Notis Marias, Jan Huitema, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos, Patricija Šulin, Costas Mavrides, Milan Zver i Ivana Maletić.

Głos zabrali: Günther Oettinger, Märt Kivine, Siegfried Mureşan i Richard Ashworth.

Głos zabrał Paul Rübig w sprawie kosztów głosowania nad budżetem.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.2 protokołu z dnia 25.10.2017.


14. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Przewodniczący przypomniał, że zalecenia komisji JURI, aby nie wyrażać sprzeciwu (C(2017)06218 - 2017/2854(DEA)) (B8-0572/2017), (C(2017)06229 - 2017/2855(DEA)) (B8-0575/2017), (C(2017)06268 - 2017/2860(DEA)) (B8-0574/2017) i (C(2017)06270 - 2017/2859(DEA)) (B8-0573/2017) zostały ogłoszone na posiedzeniu plenarnym w poniedziałek 23 października 2017 r. (pkt 11 protokołu z dnia 23.10.2017).

W terminie 24 godzin określonym w art. 105 ust. 6 Regulaminu nie zgłoszono sprzeciwu wobec tych zaleceń.

W związku z tym zalecenia uznano za przyjęte i zostaną one opublikowane wśród tekstów przyjętych na posiedzeniu w dniu następnym 25 października 2017 r. ((P8_TA(2017)0404, P8_TA(2017)0405, P8_TA(2017)0406 i P8_TA(2017)0407).


15. Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada (debata)

Drugie sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015, sekcja II – Rada Europejska i Rada [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0291/2017)

Bart Staes przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Märt Kivine (urzędujący przewodniczący Rady).

Głos zabrali: Marian-Jean Marinescu w imieniu grupy PPE, Inés Ayala Sender w imieniu grupy S&D, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Hannu Takkula w imieniu grupy ALDE, Jonathan Bullock w imieniu grupy EFDD, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Notis Marias i Miroslav Poche.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Petri Sarvamaa.

Głos zabrali: Märt Kivine i Bart Staes.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.3 protokołu z dnia 25.10.2017.


16. Ochrona dziennikarzy i obrona wolności mediów na Malcie: sprawa Daphne Caruany Galizii (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Ochrona dziennikarzy i obrona wolności mediów na Malcie: sprawa Daphne Caruany Galizii (2017/2896(RSP))

Matti Maasikas (urzędujący przewodniczący Rady) i Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Esteban González Pons w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Monica Macovei w imieniu grupy ECR, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Miguel Urbán Crespo w imieniu grupy GUE/NGL, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, i Mario Borghezio w imieniu grupy ENF.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Georgios Epitideios niezrzeszony.

Głos zabrali: Frans Timmermans i Matti Maasikas.

Debata została zamknięta.


17. Ochrona pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy [COM(2016)0248 - C8-0181/2016- 2016/0130(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

Marita Ulvskog przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Marianne Thyssen (członkini Komisji).

Głos zabrali: Kostas Chrysogonos (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Claude Rolin w imieniu grupy PPE, Brando Benifei w imieniu grupy S&D, Anthea McIntyre w imieniu grupy ECR, António Marinho e Pinto w imieniu grupy ALDE, Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, Karima Delli w imieniu grupy Verts/ALE, Piernicola Pedicini w imieniu grupy EFDD, i Sotirios Zarianopoulos niezrzeszony, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Evelyn Regner, Czesław Hoc, Paloma López Bermejo, Georges Bach, Georgi Pirinski, Julie Girling, Danuta Jazłowiecka, Siôn Simon, Anne Sander, Elena Gentile, Michaela Šojdrová, Karin Kadenbach i Agnes Jongerius.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Notis Marias, Julie Ward, Tania González Peñas, Georgios Epitideios i Wajid Khan.

Głos zabrali: Marianne Thyssen i Marita Ulvskog.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.4 protokołu z dnia 25.10.2017.


18. Aspekty praw podstawowych w integracji Romów w UE: walka z antycygańskością (debata)

Sprawozdanie w sprawie aspektów praw podstawowych w integracji Romów w UE: walka z antycygańskością [2017/2038(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Soraya Post (A8-0294/2017)

Soraya Post przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Malin Björk (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Pál Csáky w imieniu grupy PPE, Josef Weidenholzer w imieniu grupy S&D, i Branislav Škripek w imieniu grupy ECR.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Marina Albiol Guzmán w imieniu grupy GUE/NGL, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaelę Šojdrovą, Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, Anna Záborská, Juan Fernando López Aguilar, Anders Primdahl Vistisen, Michaela Šojdrová, Péter Niedermüller, Angel Dzhambazki, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz i Csaba Sógor.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Lívia Járóka, Julie Ward, Notis Marias i Benedek Jávor.

Głos zabrali: Cecilia Malmström i Soraya Post.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.7 protokołu z dnia 25.10.2016.


19. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 611.536/OJME).


20. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 21.34.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Boutonnet, Cesa, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Händel, Hübner, Le Pen, Matias, Maydell, Punset, Seymour, Tamburrano, Żółtek

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności