Kazalo 
Zapisnik
PDF 248kWORD 78k
Torek, 24. oktober 2017 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Sklepi s seje Evropskega sveta 19. in 20. oktobra 2017 in predstavitev agende voditeljev (Oblikovanje naše skupne prihodnosti) (razprava)
 3.Nadaljevanje seje
 4.Izjava predsedujočega
 5.Čas glasovanja
  
5.1.Evro-sredozemski letalski sporazum med EU in Marokom *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.2.Dovoljenje Franciji, da uporabi znižano stopnjo nekaterih posrednih davkov na „tradicionalni“ rum, proizveden na Guadeloupu, v Francoski Gvajani, na Martiniku in Reunionu * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.3.Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase: finančni prispevki * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.4.Uvedba nadzornih ukrepov za furanilfentanil * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.5.Nadzor porabe ter spremljanje stroškovne učinkovitosti v sistemih jamstva EU za mlade (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.6.Kazniva dejanja in kazni na področju nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami ***II (glasovanje)
  
5.7.Gnojilni proizvodi z oznako CE ***I (glasovanje)
  
5.8.Izmenjava informacij o novih psihoaktivnih snoveh, sistem zgodnjega opozarjanja na te snovi in postopek ocene tveganja zanje ***I (glasovanje)
  
5.9.Skupna ribiška politika: izvajanje obveznosti iztovarjanja ***I (glasovanje)
  
5.10.Obnovitev odobritve aktivne snovi glifosat (nasprotovanje po členu 106 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.11.Odobritev gensko spremenjene koruze 1507 (nasprotovanje po členu 106 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.12.Odobritev gensko spremenjene soje 305423 x 40-3-2 (nasprotovanje po členu 106 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.13.Odobritev gensko spremenjene oljne ogrščice MON 88302 x Ms8 x Rf3 (nasprotovanje po členu 106 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.14.Predlog spremembe proračuna št. 5/2017: financiranje Evropskega sklada za trajnostni razvoj in povečanje rezerve za nujno pomoč (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.15.Uporaba instrumenta prilagodljivosti za financiranje Evropskega sklada za trajnostni razvoj (glasovanje)
  
5.16.Dokument za razmislek o prihodnosti financ EU (glasovanje)
  
5.17.Legitimni ukrepi za zaščito žvižgačev, ki ravnajo v javnem interesu (glasovanje)
  
5.18.Politike na področju minimalnega dohodka kot sredstvo za boj proti revščini (glasovanje)
 6.Obrazložitve glasovanja
 7.Popravki in namere glasovanj
 8.Nadaljevanje seje
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 10.Sestava Parlamenta
 11.Sestava odborov
 12.Delovni program Komisije za leto 2018 (razprava)
 13.Splošni proračun Evropske unije za leto 2018 – vsi oddelki (razprava)
 14.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 15.Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski svet in Svet (razprava)
 16.Zaščita novinarjev in varstvo medijske svobode na Malti: primer Daphne Caruana Galizia (razprava)
 17.Varovanje delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem (razprava)
 18.Vidiki temeljnih pravic pri vključevanju Romov v EU: boj proti anticiganizmu (razprava)
 19.Dnevni red naslednje seje
 20.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.04.


2. Sklepi s seje Evropskega sveta 19. in 20. oktobra 2017 in predstavitev agende voditeljev (Oblikovanje naše skupne prihodnosti) (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Sklepi s seje Evropskega sveta 19. in 20. oktobra 2017 in predstavitev agende voditeljev (Oblikovanje naše skupne prihodnosti) (2017/2745(RSP))

Predsednik je kot uvod v razpravo podal kratko izjavo.

Donald Tusk (predsednik Evropskega sveta) in Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, Syed Kamall v imenu skupine ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Raymond Finch v imenu skupine EFDD, Nicolas Bay v imenu skupine ENF, Janusz Korwin-Mikke samostojni poslanec, Elmar Brok, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Coburn, in Maria João Rodrigues.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Govorili so Ryszard Antoni Legutko, Cecilia Wikström, Takis Hadjigeorgiou, Josep-Maria Terricabras, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Stanislav Polčák, Rolandas Paksas, Marcel de Graaff, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Diane Dodds, Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Hans-Olaf Henkel, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Elmar Brok, Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun, Sophia in 't Veld, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Diane James, Franck Proust, Victor Boştinaru, Sander Loones, Kostas Chrysogonos, Laura Ferrara, Gerolf Annemans, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Bas Belder, Matt Carthy, Laurenţiu Rebega, Paulo Rangel, Csaba Sógor, Birgit Sippel, Roberto Gualtieri, Luděk Niedermayer, Knut Fleckenstein, Andrey Kovatchev, Richard Corbett, Othmar Karas, Nicola Danti, Dubravka Šuica, Costas Mavrides, Elly Schlein, Tonino Picula, Kati Piri in Iratxe García Pérez.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Lefteris Christoforou in Juan Fernando López Aguilar.

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

Po postopku "catch the eye" so govorili Notis Marias, Hilde Vautmans, Neoklis Sylikiotis, Georgios Epitideios, Patricija Šulin, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica in João Ferreira.

Govorila sta Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije) in Donald Tusk.

Razprava se je zaključila.

(Seja je bila prekinjena ob 11.54.)


3. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 12.06.


4. Izjava predsedujočega

Predsednik je podal izjavo, s katero je odločno obsodil umor malteške novinarke Daphne Caruana Galizia. Naznanil je, da je predsedstvo sklenilo, da bo tiskovno središče v Strasbourgu poimenovano po njej. Družini žrtve, ki je bila prisotna v dvorani, je zagotovil, da njeno pogumno delo ne bo pozabljeno.

Sledila je minuta molka v Parlamentu.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Govorila sta Janusz Korwin-Mikke in Virginie Rozière.


5. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


5.1. Evro-sredozemski letalski sporazum med EU in Marokom *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani, v imenu Unije [15653/2016 - C8-0094/2017 - 2006/0048(NLE)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Dominique Riquet (A8-0303/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije) je pred glasovanjem podal izjavo.

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0386)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


5.2. Dovoljenje Franciji, da uporabi znižano stopnjo nekaterih posrednih davkov na „tradicionalni“ rum, proizveden na Guadeloupu, v Francoski Gvajani, na Martiniku in Reunionu * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o spremembi Sklepa Sveta št. 189/2014/EU o dovoljenju Franciji, da uporabi znižano stopnjo nekaterih posrednih davkov na „tradicionalni“ rum, proizveden na Guadeloupu, v Francoski Gvajani, na Martiniku in Reunionu, ter o razveljavitvi Odločbe 2007/659/ES [COM(2017)0297 - C8-0212/2017 - 2017/0127(CNS)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalka: Iskra Mihaylova (A8-0304/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KOMISIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0387)


5.3. Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase: finančni prispevki * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EU) št. 560/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase [2017/0024(NLE)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Miroslav Poche (A8-0293/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0388)


5.4. Uvedba nadzornih ukrepov za furanilfentanil * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-2-karboksamid (furanilfentanil) [11212/2017 - C8-0242/2017 - 2017/0152(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Michał Boni (A8-0309/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0389)


5.5. Nadzor porabe ter spremljanje stroškovne učinkovitosti v sistemih jamstva EU za mlade (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o nadzoru porabe ter spremljanju stroškovne učinkovitosti v sistemih jamstva EU za mlade [2016/2242(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0390)


5.6. Kazniva dejanja in kazni na področju nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Okvirnega sklepa Sveta 2004/757/PNZ zaradi vključitve novih psihoaktivnih snovi v opredelitev pojma „prepovedana droga“ in razveljavitvi Sklepa Sveta 2005/387/PNZ [10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P8_TA(2017)0391)


5.7. Gnojilni proizvodi z oznako CE ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil o dostopnosti na trgu gnojilnih proizvodov z oznako CE ter o spremembi uredb (ES) št. 1069/2009 in (ES) št. 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016- 2016/0084(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2017)0392)

Govoril je Mihai Ţurcanu (poročevalec), po glasovanju, ki je zahteval, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.

Parlament je zahtevo odobril (EG) (343 glasov za, 252 glasov proti, 59 vzdržanih glasov).


5.8. Izmenjava informacij o novih psihoaktivnih snoveh, sistem zgodnjega opozarjanja na te snovi in postopek ocene tveganja zanje ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1920/2006 glede izmenjave informacij, sistema zgodnjega opozarjanja in postopka ocene tveganja za nove psihoaktivne snovi [COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Michał Boni (A8-0359/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2017)0393)


5.9. Skupna ribiška politika: izvajanje obveznosti iztovarjanja ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1380/2013 o skupni ribiški politiki [COM(2017)0424 - C8-0239/2017 - 2017/0190(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Alain Cadec (A8-0285/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG KOMISIJE

Odobreno (P8_TA(2017)0394)


5.10. Obnovitev odobritve aktivne snovi glifosat (nasprotovanje po členu 106 Poslovnika) (glasovanje)

Predlog resolucije, vložen v skladu s členom 106(2) in (3) Poslovnika, o osnutku izvedbene uredbe Komisije o obnovitvi odobritve aktivne snovi glifosat v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 (D053565-01 - 2017/2904(RSP)) (B8-0567/2017) - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Pristojni poslanci:
Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini in Frédérique Ries

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0395)


5.11. Odobritev gensko spremenjene koruze 1507 (nasprotovanje po členu 106 Poslovnika) (glasovanje)

Predlog resolucije, vložen v skladu s členom 106(2) in (3) Poslovnika, o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o obnovitvi odobritve za dajanje na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih živilih in krmi (D052754 - 2017/2905(RSP)) (B8-0568/2017) - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Pristojni poslanci:
Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen in Valentinas Mazuronis

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0396)


5.12. Odobritev gensko spremenjene soje 305423 x 40-3-2 (nasprotovanje po členu 106 Poslovnika) (glasovanje)

Predlog resolucije, vložen v skladu s členom 106(2) in (3) Poslovnika, o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo 305423 x 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih živilih in krmi (D052752 - 2017/2906(RSP)) (B8-0570/2017) - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Pristojni poslanci:
Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen in Valentinas Mazuronis

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0397)


5.13. Odobritev gensko spremenjene oljne ogrščice MON 88302 x Ms8 x Rf3 (nasprotovanje po členu 106 Poslovnika) (glasovanje)

Predlog resolucije, vložen v skladu s členom 106(2) in (3) Poslovnika, o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno oljno ogrščico MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) in MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih živilih in krmi (D052753 - 2017/2907(RSP)) (B8-0569/2017) - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Pristojni poslanci:
Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen in Valentinas Mazuronis

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0398)


5.14. Predlog spremembe proračuna št. 5/2017: financiranje Evropskega sklada za trajnostni razvoj in povečanje rezerve za nujno pomoč (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 5/2017 za proračunsko leto 2017, da se zagotovi financiranje za Evropski sklad za trajnostni razvoj (EFSD) in povečanje rezerve za nujno pomoč po pregledu uredbe o večletnem finančnem okviru [12441/2017 - C8-0351/2017 - 2017/2135(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Jens Geier (A8-0301/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0399)


5.15. Uporaba instrumenta prilagodljivosti za financiranje Evropskega sklada za trajnostni razvoj (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti za financiranje Evropskega sklada za trajnostni razvoj [COM(2017)0480 - C8-0235/2017 - 2017/2134(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Jens Geier (A8-0298/2017)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0400)


5.16. Dokument za razmislek o prihodnosti financ EU (glasovanje)

Izjava Komisije: Dokument za razmislek o prihodnosti financ EU (2017/2742(RSP))

Razprava je potekala dne 4. julija 2017 (točka 15 zapisnika z dne 4.7.2017).

Predlog resolucije, ki sta ga v skladu s členom 106(2) in (3) Poslovnika vložila Jan Olbrycht in Isabelle Thomas, v imenu odbora BUDG, o dokumentu za razmislek o prihodnosti financ EU (2017/2742(RSP)) (B8-0565/2017).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0401)


5.17. Legitimni ukrepi za zaščito žvižgačev, ki ravnajo v javnem interesu (glasovanje)

Poročilo o legitimnih ukrepih za zaščito žvižgačev, ki z razkrivanjem zaupnih informacij podjetij in javnih organov ravnajo v javnem interesu [2016/2224(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE, ki ga je vložila skupina ENF

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE (odbor JURI)

Sprejeto (P8_TA(2017)0402)


5.18. Politike na področju minimalnega dohodka kot sredstvo za boj proti revščini (glasovanje)

Poročilo o politikah na področju minimalnega dohodka kot sredstvo za boj proti revščini [2016/2270(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Laura Agea (A8-0292/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0403)


6. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Derek Vaughan - A8-0296/2017
Adam Szejnfeld, Michela Giuffrida, Monica Macovei, Seán Kelly, Maria Spyraki, Ivana Maletić, Morten Messerschmidt, Tibor Szanyi in Momchil Nekov

Priporočilo za drugo obravnavo: Teresa Jiménez-Becerril Barrio - A8-0317/2017
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Morten Messerschmidt in Stefano Maullu

Poročilo: Mihai Ţurcanu - A8-0270/2017
Rosa D'Amato, José Inácio Faria, Morten Messerschmidt in Tibor Szanyi

Poročilo: Michał Boni - A8-0359/2016
Urszula Krupa in José Inácio Faria

Predlog resolucije o dokumentu za razmislek o prihodnosti financ EU (2017/2742(RSP)) (B8-0565/2017)
Jasenko Selimovic, Diane James, Maria Spyraki in Petras Auštrevičius

Poročilo: Virginie Rozière - A8-0295/2017
Igor Šoltes, Adam Szejnfeld, Monica Macovei in Tibor Szanyi

Poročilo: Laura Agea - A8-0292/2017
Alex Mayer, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Adam Szejnfeld, Thomas Mann, Seán Kelly, Maria Spyraki in Rupert Matthews.


7. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronska različica na spletišču Europarl se bo redno posodabljala najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

Seja je bila prekinjena ob 14.03.


PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

8. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 15.03.


9. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


10. Sestava Parlamenta

Alexander Graf Lambsdorff, Michael Theurer, Fabio De Masi in Beatrix von Storch so bili z veljavnostjo od 24. oktobra 2017 izvoljeni kot poslanci v nemški zvezni parlament (Bundestag).

Parlament se je seznanil s tem, da v skladu s členom 7(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976 ta funkcija ni združljiva s funkcijo evropskega poslanca. V skladu s členom 3(2) ter členom 4(1) in (4) Poslovnika je Parlament potrdil, da se je njuno mesto sprostilo 24. oktobra 2017, in o tem obvestil pristojne nacionalne organe.


11. Sestava odborov

Predsednik je od skupine ECR prejel naslednjo zahtevo za imenovanje:

odbor ENVI: John Procter namesto Ruperta Matthewsa

Imenovanje bo potrjeno, če do sprejetja tega zapisnika ne bo podan noben ugovor.


12. Delovni program Komisije za leto 2018 (razprava)

Izjava Komisije: Delovni program Komisije za leto 2018 (2017/2746(RSP))

Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so József Szájer v imenu skupine PPE, Maria João Rodrigues v imenu skupine S&D, Anneleen Van Bossuyt v imenu skupine ECR, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL, Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE, Peter Lundgren v imenu skupine EFDD, Olaf Stuger v imenu skupine ENF, Lampros Fountoulis samostojni poslanec, José Manuel Fernandes, Udo Bullmann, Peter van Dalen, Cecilia Wikström, João Pimenta Lopes, Yannick Jadot, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, Lambert van Nistelrooij, Jeppe Kofod, Zoltán Balczó, Albert Deß, Isabelle Thomas, Bogdan Brunon Wenta, Pervenche Berès, Andrzej Grzyb in Roberto Gualtieri.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Govorili so Miriam Dalli, Claude Moraes, Bernd Lange, Cécile Kashetu Kyenge, Olga Sehnalová, Momchil Nekov in Enrique Guerrero Salom.

Po postopku "catch the eye" so govorili Mairead McGuinness, Maria Grapini, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Jaromír Štětina in Tibor Szanyi.

Govoril je Frans Timmermans.

Razprava se je zaključila.


13. Splošni proračun Evropske unije za leto 2018 – vsi oddelki (razprava)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018 [11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)] - Odbor za proračun. Soporočevalca: Siegfried Mureşan in Richard Ashworth (A8-0299/2017)

Siegfried Mureşan in Richard Ashworth sta predstavila poročilo.

Govorili so Märt Kivine (predsedujoči Svetu) in Günther Oettinger (član Komisije).

Govorili so Barbara Matera (pripravljavka mnenja odbora FEMM), Barbara Spinelli (pripravljavka mnenja odbora AFCO), Charles Goerens (pripravljavec mnenja odbora DEVE), Morten Løkkegaard (pripravljavec mnenja odbora CULT), Cristian Dan Preda (pripravljavec mnenja odbora AFET), Alain Cadec (pripravljavec mnenja odbora PECH), Tibor Szanyi (pripravljavec mnenja odbora AGRI), Deirdre Clune (pripravljavka mnenja odbora EMPL), Jerzy Buzek (pripravljavec mnenja odbora ITRE), Markus Ferber (pripravljavec mnenja odbora ECON) in Joachim Zeller (pripravljavec mnenja odbora CONT).

PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik

Govorili so Petr Ježek (pripravljavec mnenja odbora LIBE), Reimer Böge (pripravljavec mnenja odbora INTA), Iskra Mihaylova (pripravljavka mnenja odbora REGI), Paul Rübig v imenu skupine PPE, Daniele Viotti v imenu skupine S&D, Bernd Kölmel v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Anneli Jäätteenmäki v imenu skupine ALDE, Liadh Ní Riada v imenu skupine GUE/NGL, Indrek Tarand v imenu skupine Verts/ALE, Jonathan Arnott v imenu skupine EFDD, André Elissen v imenu skupine ENF, Diane Dodds samostojna poslanka, José Manuel Fernandes, Jens Geier, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Xabier Benito Ziluaga, Jordi Solé, Marco Valli, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jean-Paul Denanot, Barbara Kappel, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, James Nicholson, Gérard Deprez, Marie-Pierre Vieu, Marco Zanni, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Sander Loones in Miguel Viegas.

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

Govorili so Dominique Bilde, Daniel Buda, Luigi Morgano, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Coburn, in Tiemo Wölken.

Po postopku "catch the eye" so govorili Andrey Novakov, Nicola Caputo, Notis Marias, Jan Huitema, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos, Patricija Šulin, Costas Mavrides, Milan Zver in Ivana Maletić.

Govorili so Günther Oettinger, Märt Kivine, Siegfried Mureşan in Richard Ashworth.

Govoril je Paul Rübig o stroških glasovanja o proračunu.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.2 zapisnika z dne 25.10.2017.


14. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Predsednik je spomnil, da so bila priporočila odbora JURI glede nenasprotovanja (C(2017)06218 - 2017/2854(DEA)) (B8-0572/2017), (C(2017)06229 - 2017/2855(DEA)) (B8-0575/2017), (C(2017)06268 - 2017/2860(DEA)) (B8-0574/2017) in (C(2017)06270 - 2017/2859(DEA)) (B8-0573/2017) razglašena na plenarnem zasedanju v ponedeljek, 23. oktobra 2017 (točka 11 zapisnika z dne 23.10.2017).

V obdobju štiriindvajsetih ur, določenem v členu 105(6) Poslovnika, ni nihče nasprotoval tem priporočilom.

Posledično priporočila veljajo za odobrena in bodo objavljena med sprejetimi besedili jutrišnje seje 25. oktobra 2017 (P8_TA(2017)0404, P8_TA(2017)0405, P8_TA(2017)0406 in P8_TA(2017)0407).


15. Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski svet in Svet (razprava)

Drugo poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, oddelek II – Evropski svet in Svet [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Bart Staes (A8-0291/2017)

Bart Staes je predstavil poročilo.

Govoril je Märt Kivine (predsedujoči Svetu).

Govorili so Marian-Jean Marinescu v imenu skupine PPE, Inés Ayala Sender v imenu skupine S&D, Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, Hannu Takkula v imenu skupine ALDE, Jonathan Bullock v imenu skupine EFDD, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Notis Marias in Miroslav Poche.

Po postopku "catch the eye" je govoril Petri Sarvamaa.

Govorila sta Märt Kivine in Bart Staes.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.3 zapisnika z dne 25.10.2017.


16. Zaščita novinarjev in varstvo medijske svobode na Malti: primer Daphne Caruana Galizia (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Zaščita novinarjev in varstvo medijske svobode na Malti: primer Daphne Caruana Galizia (2017/2896(RSP))

Matti Maasikas (predsedujoči Svetu) in Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Esteban González Pons v imenu skupine PPE, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, Monica Macovei v imenu skupine ECR, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, Miguel Urbán Crespo v imenu skupine GUE/NGL, Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE, Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD in Mario Borghezio v imenu skupine ENF.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Govoril je samostojni poslanec Georgios Epitideios.

Govorila sta Frans Timmermans in Matti Maasikas.

Razprava se je zaključila.


17. Varovanje delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu [COM(2016)0248 - C8-0181/2016- 2016/0130(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

Marita Ulvskog je predstavila poročilo.

Govorila je Marianne Thyssen (članica Komisije).

Govorili so Kostas Chrysogonos (pripravljavec mnenja odbora JURI), Claude Rolin v imenu skupine PPE, Brando Benifei v imenu skupine S&D, Anthea McIntyre v imenu skupine ECR, António Marinho e Pinto v imenu skupine ALDE, Patrick Le Hyaric v imenu skupine GUE/NGL, Karima Delli v imenu skupine Verts/ALE, Piernicola Pedicini v imenu skupine EFDD, in Sotirios Zarianopoulos samostojni poslanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Evelyn Regner, Czesław Hoc, Paloma López Bermejo, Georges Bach, Georgi Pirinski, Julie Girling, Danuta Jazłowiecka, Siôn Simon, Anne Sander, Elena Gentile, Michaela Šojdrová, Karin Kadenbach in Agnes Jongerius.

Po postopku "catch the eye" so govorili Nicola Caputo, Notis Marias, Julie Ward, Tania González Peñas, Georgios Epitideios in Wajid Khan.

Govorili sta Marianne Thyssen in Marita Ulvskog.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.4 zapisnika z dne 25.10.2017.


18. Vidiki temeljnih pravic pri vključevanju Romov v EU: boj proti anticiganizmu (razprava)

Poročilo o vidikih temeljnih pravic pri vključevanju Romov v EU: boj proti anticiganizmu [2017/2038(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Soraya Post (A8-0294/2017)

Soraya Post je predstavila poročilo.

Govorila je Cecilia Malmström (članica Komisije).

Govorili so Malin Björk (pripravljavka mnenja odbora FEMM), Pál Csáky v imenu skupine PPE, Josef Weidenholzer v imenu skupine S&D, in Branislav Škripek v imenu skupine ECR.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Govorili so Marina Albiol Guzmán v imenu skupine GUE/NGL, Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Michaela Šojdrová, Gilles Lebreton v imenu skupine ENF, Anna Záborská, Juan Fernando López Aguilar, Anders Primdahl Vistisen, Michaela Šojdrová, Péter Niedermüller, Angel Dzhambazki, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz in Csaba Sógor.

Po postopku "catch the eye" so govorili Lívia Járóka, Julie Ward, Notis Marias in Benedek Jávor.

Govorili sta Cecilia Malmström in Soraya Post.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.7 zapisnika z dne 25.10.2016.


19. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 611.536/OJME).


20. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 21.34.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Boutonnet, Cesa, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Händel, Hübner, Le Pen, Matias, Maydell, Punset, Seymour, Tamburrano, Żółtek

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov