Index 
Protokoll
PDF 253kWORD 77k
Tisdagen den 24 oktober 2017 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Slutsatser från Europeiska rådets möte den 19-20 oktober 2017 och presentation av Ledaragendan (Vi bygger en framtid tillsammans) (debatt)
 3.Återupptagande av sammanträdet
 4.Uttalande av talmannen
 5.Omröstning
  5.1.Europa-Medelhavsavtal EG/Marocko om luftfart *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.2.Tillstånd för Frankrike att tillämpa en nedsatt sats för vissa indirekta skatter på ”traditionell” rom som framställs i Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique och Réunion * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.3.Det gemensamma företaget för biobaserade industrier: finansiella bidrag * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.4.Kontrollåtgärder avseende furanylfentanyl * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.5.Kontroll av utgifterna för EU:s ungdomsgaranti och övervakning av garantins kostnadseffektivitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.6.Brottsrekvisit och påföljder för olaglig narkotikahandel ***II (omröstning)
  5.7.CE-märkta gödselprodukter ***I (omröstning)
  5.8.Informationsutbyte, system för tidig varning och riskbedömningsförfarande avseende nya psykoaktiva ämnen ***I (omröstning)
  5.9.Den gemensamma fiskeripolitiken: genomförande av landningsskyldigheten ***I (omröstning)
  5.10.Förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet glyfosat (Invändning enligt artikel 106) (omröstning)
  5.11.Godkännande av genmodifierad majs 1507 (Invändning enligt artikel 106) (omröstning)
  5.12.Godkännande av den genetiskt modifierade sojabönan 305423 x 40-3-2 (Invändning enligt artikel 106) (omröstning)
  5.13.Godkännande av den genetiskt modifierade rapsen MON 88302 x Ms8 x Rf3 (Invändning enligt artikel 106) (omröstning)
  5.14.Förslag till ändringsbudget nr 5: Finansiering av den europeiska fonden för hållbar utveckling och ökning av reserven för katastrofbistånd (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.15.Ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av Europeiska fonden för hållbar utveckling (omröstning)
  5.16.Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser fram till 2025 (omröstning)
  5.17.Legitima åtgärder för att skydda visselblåsare som agerar i allmänhetens intresse (omröstning)
  5.18.Minimiinkomstpolitik som ett sätt att bekämpa fattigdom (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Parlamentets sammansättning
 11.Utskottens sammansättning
 12.Kommissionens arbetsprogram 2018 (debatt)
 13.Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018 – alla avsnitt (debatt)
 14.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 15.Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet (debatt)
 16.Skydd av journalister och mediefriheten i Malta: fallet Daphne Caruana Galizia (debatt)
 17.Skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen (debatt)
 18.Aspekter som rör de grundläggande rättigheterna i integreringen av romer i EU: kampen mot antiziganism (debatt)
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde
 20.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.04.


2. Slutsatser från Europeiska rådets möte den 19-20 oktober 2017 och presentation av Ledaragendan (Vi bygger en framtid tillsammans) (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Slutsatser från Europeiska rådets möte den 19-20 oktober 2017 och presentation av Ledaragendan (Vi bygger en framtid tillsammans) (2017/2745(RSP))

Talmannen gjorde ett kort utttalande som inledning på debatten.

Donald Tusk (Europeiska rådets ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Syed Kamall för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Raymond Finch för EFDD-gruppen, Nicolas Bay för ENF-gruppen, Janusz Korwin-Mikke, grupplös, Elmar Brok, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn, och Maria João Rodrigues.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Ryszard Antoni Legutko, Cecilia Wikström, Takis Hadjigeorgiou, Josep-Maria Terricabras, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Stanislav Polčák, Rolandas Paksas, Marcel de Graaff, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Diane Dodds, Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Hans-Olaf Henkel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Elmar Brok, Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun, Sophia in 't Veld, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Diane James, Franck Proust, Victor Boştinaru, Sander Loones, Kostas Chrysogonos, Laura Ferrara, Gerolf Annemans, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Bas Belder, Matt Carthy, Laurenţiu Rebega, Paulo Rangel, Csaba Sógor, Birgit Sippel, Roberto Gualtieri, Luděk Niedermayer, Knut Fleckenstein, Andrey Kovatchev, Richard Corbett, Othmar Karas, Nicola Danti, Dubravka Šuica, Costas Mavrides, Elly Schlein, Tonino Picula, Kati Piri och Iratxe García Pérez.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Lefteris Christoforou och Juan Fernando López Aguilar.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, Hilde Vautmans, Neoklis Sylikiotis, Georgios Epitideios, Patricija Šulin, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica och João Ferreira.

Talare: Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) och Donald Tusk.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.54.)


3. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 12.06.


4. Uttalande av talmannen

Talmannen fördömde kraftfullt mordet på den maltesiska journalisten Daphne Caruana Galizia och meddelade att presidiet beslutat att uppkalla pressrummet i Strasbourg efter henne. Han vände sig till hennes familj, som var närvarande på läktaren, med en försäkran att Daphne Caruana Galizias modiga arbete inte skulle falla i glömska.

Parlamentet höll en tyst minut.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Janusz Korwin-Mikke och Virginie Rozière.


5. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


5.1. Europa-Medelhavsavtal EG/Marocko om luftfart *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av Europa−Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan [15653/2016 - C8-0094/2017 - 2006/0048(NLE)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Dominique Riquet (A8-0303/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande före omröstningen.

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0386)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


5.2. Tillstånd för Frankrike att tillämpa en nedsatt sats för vissa indirekta skatter på ”traditionell” rom som framställs i Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique och Réunion * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ändring av rådets beslut nr 189/2014/EU om tillstånd för Frankrike att tillämpa en nedsatt sats för vissa indirekta skatter på ”traditionell” rom som framställs i Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique och Réunion och om upphävande av beslut 2007/659/EG [COM(2017)0297 - C8-0212/2017 - 2017/0127(CNS)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Iskra Mihaylova (A8-0304/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0387)


5.3. Det gemensamma företaget för biobaserade industrier: finansiella bidrag * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU) nr 560/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för biobaserade industrier [2017/0024(NLE)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Miroslav Poche (A8-0293/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0388)


5.4. Kontrollåtgärder avseende furanylfentanyl * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om att underställa N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]furan-2-karboxamid (furanylfentanyl) kontrollåtgärder [11212/2017 - C8-0242/2017 - 2017/0152(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Michał Boni (A8-0309/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RÅDETS FÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0389)


5.5. Kontroll av utgifterna för EU:s ungdomsgaranti och övervakning av garantins kostnadseffektivitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om kontroll av utgifterna för EU:s ungdomsgaranti och övervakning av garantins kostnadseffektivitet [2016/2242(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0390)


5.6. Brottsrekvisit och påföljder för olaglig narkotikahandel ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets rambeslut 2004/757/RIF i syfte att inkludera nya psykoaktiva substanser i definitionen av narkotika och om upphävande av rådets beslut 2005/387/RIF [10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänd (P8_TA(2017)0391)


5.7. CE-märkta gödselprodukter ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av CE-märkta gödselprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 1069/2009 och (EG) nr 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016- 2016/0084(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2017)0392)

Mihai Ţurcanu (föredragande) yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen.

Parlamentet godkände denna begäran via EO (343 röster för, 252 röster emot, 59 nedlagda röster).


5.8. Informationsutbyte, system för tidig varning och riskbedömningsförfarande avseende nya psykoaktiva ämnen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1920/2006 vad gäller informationsutbyte, system för tidig varning och riskbedömningsförfarande avseende nya psykoaktiva ämnen [COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Michał Boni (A8-0359/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2017)0393)


5.9. Den gemensamma fiskeripolitiken: genomförande av landningsskyldigheten ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1380/2013 om den gemensamma fiskeripolitiken [COM(2017)0424 - C8-0239/2017 - 2017/0190(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Alain Cadec (A8-0285/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2017)0394)


5.10. Förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet glyfosat (Invändning enligt artikel 106) (omröstning)

Resolutionsförslag i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen om utkastet till kommissionens genomförandeförordning om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet glyfosat i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (D053565-01 - 2017/2904(RSP)) (B8-0567/2017) - utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Ansvariga ledamöter:
Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini och Frédérique Ries

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0395)


5.11. Godkännande av genmodifierad majs 1507 (Invändning enligt artikel 106) (omröstning)

Resolutionsförslag i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (D052754 - 2017/2905(RSP)) (B8-0568/2017) - utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Ansvariga ledamöter:
Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen och Valentinas Mazuronis

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0396)


5.12. Godkännande av den genetiskt modifierade sojabönan 305423 x 40-3-2 (Invändning enligt artikel 106) (omröstning)

Resolutionsförslag i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan 305423 x 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (D052752 - 2017/2906(RSP)) (B8-0570/2017) - utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Ansvariga ledamöter:
Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen och Valentinas Mazuronis

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0397)


5.13. Godkännande av den genetiskt modifierade rapsen MON 88302 x Ms8 x Rf3 (Invändning enligt artikel 106) (omröstning)

Resolutionsförslag i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad raps av typ MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) och MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (D052753 - 2017/2907(RSP)) (B8-0569/2017) - utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Ansvariga ledamöter:
Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen och Valentinas Mazuronis

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0398)


5.14. Förslag till ändringsbudget nr 5: Finansiering av den europeiska fonden för hållbar utveckling och ökning av reserven för katastrofbistånd (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 5/2017 för budgetåret 2017 med finansiering av Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU) och ökning av reserven för katastrofbistånd, efter revideringen av förordningen om den fleråriga budgetramen [12441/2017 - C8-0351/2017 - 2017/2135(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jens Geier (A8-0301/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0399)


5.15. Ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av Europeiska fonden för hållbar utveckling (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av Europeiska fonden för hållbar utveckling [COM(2017)0480 - C8-0235/2017 - 2017/2134(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jens Geier (A8-0298/2017)

(Majoritet av parlamentets ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0400)


5.16. Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser fram till 2025 (omröstning)

Uttalande av kommissionen: Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser fram till 2025 (2017/2742(RSP))

Debatten hade ägt rum den 4 juli 2017 (punkt 15 i protokollet av den 4.7.2017).

Resolutionsförslag i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen från Jan Olbrycht och Isabelle Thomas, för utskottet BUDG, om diskussionsunderlaget om framtiden för EU:s finanser (2017/2742(RSP)) (B8-0565/2017).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0401)


5.17. Legitima åtgärder för att skydda visselblåsare som agerar i allmänhetens intresse (omröstning)

Betänkande om legitima åtgärder för att skydda visselblåsare som agerar i allmänhetens intresse när de lämnar ut konfidentiella uppgifter om företag och offentliga organ [2016/2224(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION från ENF-gruppen

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG (JURI-utskottet)

Antogs (P8_TA(2017)0402)


5.18. Minimiinkomstpolitik som ett sätt att bekämpa fattigdom (omröstning)

Betänkande om minimiinkomstpolitik som ett sätt att bekämpa fattigdom [2016/2270(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Laura Agea (A8-0292/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0403)


6. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Derek Vaughan - A8-0296/2017
Adam Szejnfeld, Michela Giuffrida, Monica Macovei, Seán Kelly, Maria Spyraki, Ivana Maletić, Morten Messerschmidt, Tibor Szanyi och Momchil Nekov

Andrabehandlingsrekommendation Teresa Jiménez-Becerril Barrio - A8-0317/2017
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Morten Messerschmidt och Stefano Maullu

Betänkande Mihai Ţurcanu - A8-0270/2017
Rosa D'Amato, José Inácio Faria, Morten Messerschmidt och Tibor Szanyi

Betänkande Michał Boni - A8-0359/2016
Urszula Krupa och José Inácio Faria

Resolutionsförslag om diskussionsunderlaget om framtiden för EU:s finanser (2017/2742(RSP)) (B8-0565/2017)
Jasenko Selimovic, Diane James, Maria Spyraki och Petras Auštrevičius

Betänkande Virginie Rozière - A8-0295/2017
Igor Šoltes, Adam Szejnfeld, Monica Macovei och Tibor Szanyi

Betänkande Laura Agea - A8-0292/2017
Alex Mayer, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Adam Szejnfeld, Thomas Mann, Seán Kelly, Maria Spyraki och Rupert Matthews


7. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Sammanträdet avbröts kl. 14.03.


ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

8. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.03.


9. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


10. Parlamentets sammansättning

Alexander Graf Lambsdorff, Michael Theurer, Fabio De Masi och Beatrix von Storch hade valts till ledamöter av Tysklands Bundestag med verkan från och med den 24 oktober 2017.

Parlamentet noterade att enligt artikel 7.2 i lagen om val av ledamöter till Europaparlamentet genom allmänna och direkta val är en sådan post oförenlig med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet. I enlighet med artiklarna 3.2, 4.1 och 4.4 i arbetsordningen konstaterade parlamentet att deras platser är vakanta från och med den 24 oktober 2017, och underrättade de berörda nationella myndigheterna om detta.


11. Utskottens sammansättning

Talmannen hade mottagit en begäran från ECR-gruppen om att följande utnämning skulle godkännas:

ENVI-utskottet: John Procter i stället för Rupert Matthews

Denna utnämning skulle betraktas som godkänd om det inte framställdes några invändningar mot den före justeringen av detta protokoll.


12. Kommissionens arbetsprogram 2018 (debatt)

Uttalande av kommissionen: Kommissionens arbetsprogram 2018 (2017/2746(RSP))

Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: József Szájer för PPE-gruppen, Maria João Rodrigues för S&D-gruppen, Anneleen Van Bossuyt för ECR-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Peter Lundgren för EFDD-gruppen, Olaf Stuger för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, José Manuel Fernandes, Udo Bullmann, Peter van Dalen, Cecilia Wikström, João Pimenta Lopes, Yannick Jadot, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, Lambert van Nistelrooij, Jeppe Kofod, Zoltán Balczó, Albert Deß, Isabelle Thomas, Bogdan Brunon Wenta, Pervenche Berès, Andrzej Grzyb och Roberto Gualtieri.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Miriam Dalli, Claude Moraes, Bernd Lange, Cécile Kashetu Kyenge, Olga Sehnalová, Momchil Nekov och Enrique Guerrero Salom.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mairead McGuinness, Maria Grapini, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Jaromír Štětina och Tibor Szanyi.

Talare: Frans Timmermans.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


13. Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018 – alla avsnitt (debatt)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018 [11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Siegfried Mureşan och Richard Ashworth (A8-0299/2017)

Siegfried Mureşan och Richard Ashworth redogjorde för betänkandet.

Talare: Märt Kivine (rådets tjänstgörande ordförande) och Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talare: Barbara Matera (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Barbara Spinelli (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Charles Goerens (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Morten Løkkegaard (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Cristian Dan Preda (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Alain Cadec (föredragande av yttrande från utskottet PECH), Tibor Szanyi (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Deirdre Clune (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Jerzy Buzek (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Markus Ferber (föredragande av yttrande från utskottet ECON) och Joachim Zeller (föredragande av yttrande från utskottet CONT).

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Talare: Petr Ježek (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Reimer Böge (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Iskra Mihaylova (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Paul Rübig för PPE-gruppen, Daniele Viotti för S&D-gruppen, Bernd Kölmel för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Anneli Jäätteenmäki för ALDE-gruppen, Liadh Ní Riada för GUE/NGL-gruppen, Indrek Tarand för Verts/ALE-gruppen, Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, André Elissen för ENF-gruppen, Diane Dodds, grupplös, José Manuel Fernandes, Jens Geier, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Xabier Benito Ziluaga, Jordi Solé, Marco Valli, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jean-Paul Denanot, Barbara Kappel, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, James Nicholson, Gérard Deprez, Marie-Pierre Vieu, Marco Zanni, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Sander Loones och Miguel Viegas.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Dominique Bilde, Daniel Buda, Luigi Morgano, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn, och Tiemo Wölken.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andrey Novakov, Nicola Caputo, Notis Marias, Jan Huitema, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos, Patricija Šulin, Costas Mavrides, Milan Zver och Ivana Maletić.

Talare: Günther Oettinger, Märt Kivine, Siegfried Mureşan och Richard Ashworth.

Talare: Paul Rübig, om kostnaden för budgetomröstningen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.2 i protokollet av den 25.10.2017.


14. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Talmannen påminde om att JURI-utskottets rekommendationer att inte göra några invändningar (C(2017)06218 - 2017/2854(DEA)) (B8-0572/2017), (C(2017)06229 - 2017/2855(DEA)) (B8-0575/2017), (C(2017)06268 - 2017/2860(DEA)) (B8-0574/2017) och (C(2017)06270 - 2017/2859(DEA)) (B8-0573/2017) hade tillkännagjorts i kammaren måndagen den 23 oktober 2017 (punkt 11 i protokollet av den 23.10.2017).

Ingen invändning mot dessa rekommendationer hade framförts inom tidsfristen på 24 timmar enligt artikel 105.6 i arbetsordningen.

Således anses dessa rekommendationer godkända, och kommer att offentliggöras i Antagna texter från morgondagens plenarsammanträde den 25 oktober 2017 (P8_TA(2017)0404, P8_TA(2017)0405, P8_TA(2017)0406 och P8_TA(2017)0407).


15. Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet (debatt)

Betänkande 2 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0291/2017)

Bart Staes redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Märt Kivine (rådets tjänstgörande ordförande).

Talare: Marian-Jean Marinescu för PPE-gruppen, Inés Ayala Sender för S&D-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Hannu Takkula för ALDE-gruppen, Jonathan Bullock för EFDD-gruppen, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Notis Marias och Miroslav Poche.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Petri Sarvamaa.

Talare: Märt Kivine och Bart Staes.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.3 i protokollet av den 25.10.2017.


16. Skydd av journalister och mediefriheten i Malta: fallet Daphne Caruana Galizia (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Skydd av journalister och mediefriheten i Malta: fallet Daphne Caruana Galizia (2017/2896(RSP))

Matti Maasikas (rådets tjänstgörande ordförande) och Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Esteban González Pons för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Monica Macovei för ECR-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Miguel Urbán Crespo för GUE/NGL-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, och Mario Borghezio för ENF-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Georgios Epitideios, grupplös.

Talare: Frans Timmermans och Matti Maasikas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


17. Skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet [COM(2016)0248 - C8-0181/2016- 2016/0130(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

Marita Ulvskog redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talare: Kostas Chrysogonos (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Claude Rolin för PPE-gruppen, Brando Benifei för S&D-gruppen, Anthea McIntyre för ECR-gruppen, António Marinho e Pinto för ALDE-gruppen, Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, Karima Delli för Verts/ALE-gruppen, Piernicola Pedicini för EFDD-gruppen, och Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Evelyn Regner, Czesław Hoc, Paloma López Bermejo, Georges Bach, Georgi Pirinski, Julie Girling, Danuta Jazłowiecka, Siôn Simon, Anne Sander, Elena Gentile, Michaela Šojdrová, Karin Kadenbach och Agnes Jongerius.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Notis Marias, Julie Ward, Tania González Peñas, Georgios Epitideios och Wajid Khan.

Talare: Marianne Thyssen och Marita Ulvskog.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.4 i protokollet av den 25.10.2017.


18. Aspekter som rör de grundläggande rättigheterna i integreringen av romer i EU: kampen mot antiziganism (debatt)

Betänkande om aspekter som rör de grundläggande rättigheterna i integreringen av romer i EU: kampen mot antiziganism [2017/2038(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Soraya Post (A8-0294/2017)

Soraya Post redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Malin Björk (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Pál Csáky för PPE-gruppen, Josef Weidenholzer för S&D-gruppen, och Branislav Škripek för ECR-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Marina Albiol Guzmán för GUE/NGL-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michaela Šojdrová, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Anna Záborská, Juan Fernando López Aguilar, Anders Primdahl Vistisen, Michaela Šojdrová, Péter Niedermüller, Angel Dzhambazki, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz och Csaba Sógor.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Lívia Járóka, Julie Ward, Notis Marias och Benedek Jávor.

Talare: Cecilia Malmström och Soraya Post.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.7 i protokollet av den 25.10.2016.


19. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 611.536/OJME).


20. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 21.34.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Boutonnet, Cesa, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Händel, Hübner, Le Pen, Matias, Maydell, Punset, Seymour, Tamburrano, Żółtek

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy