Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 25 октомври 2017 г. - Страсбург

2. Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)

Председателят съобщи, че в съответствие с член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността е получила от групите ECR и PPE и от известен брой депутати искане за поставяне на гласуване в Парламента на решението на комисията LIBE за започване на междуинституционални преговори въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно зачитането на личния живот и защитата на личните данни в електронните съобщения и за отмяна на Директива 2002/58/ЕО (Регламент относно правото на неприкосновеност на личния живот и електронните съобщения) (COM(2017)0010 – C8-0009/2017 – 2017/0003(COD)) - Докладчик: Marju Lauristin (A8-0324/2017), обявено на заседанието от понеделник, 23 октомври 2017г. (точка 10 от протокола от 23.10.2017 г).

Гласуването относно решението на комисията LIBE за започване на междуинституционални преговори ще се проведе утре, четвъртък 26 октомври 2017г.

Председателят съобщи, че не е получила искане за поставяне на гласуване от страна на група членове на ЕП, нито от една или повече политически групи, достигащи поне средния праг, за поставяне на гласуване на останалите решения за започване на междуинстутуционални преговори, обявени на заседанието от понеделник, 23 октомври 2017г. (точка 10 от протокола от 23.10.2017 г).

Във връзка с това комисиите имаха възможност да започнат преговорите след изтичането на срока, предвиден в член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността.

Правна информация - Политика за поверителност