Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0106(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0057/2017

Разисквания :

PV 25/10/2017 - 3
CRE 25/10/2017 - 3

Гласувания :

PV 25/10/2017 - 7.5
CRE 25/10/2017 - 7.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0411

Протокол
Сряда, 25 октомври 2017 г. - Страсбург

3. Създаване на Система за влизане/излизане с цел регистриране на данните относно влизането и излизането на граждани на трети държави, преминаващи външните граници на ЕС ***I - Изменение на Кодекса на шенгенските граници във връзка с използването на Системата за влизане/излизане ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Система за влизане/излизане с цел регистриране на данните относно влизането и излизането и данните относно отказа за влизане на граждани на трети държави, преминаващи външните граници на държавите – членки на Европейския съюз, за определяне на условията за достъп до Системата за влизане/излизане за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕО) № 767/2008 и Регламент (ЕС) № 1077/2011 [COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 във връзка с използването на Системата за влизане/излизане [COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra представя докладите.

Изказа се Dimitris Avramopoulos (член на Комисията).

Изказаха се: Barbara Kudrycka, от името на групата PPE, Tanja Fajon, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Milan Zver, Jussi Halla-aho, от името на групата ECR, Angelika Mlinar, от името на групата ALDE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Jan Philipp Albrecht, от името на групата Verts/ALE, Gerard Batten, от името на групата EFDD, Auke Zijlstra, от името на групата ENF, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tomáš Zdechovský, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Monika Hohlmeier (докладчик по становището на комисията BUDG), която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Lampros Fountoulis, Dubravka Šuica, Birgit Sippel, Helga Stevens, Gérard Deprez, Cornelia Ernst, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Monika Hohlmeier, Tim Aker, Gilles Lebreton, Diane Dodds, Carlos Coelho, Josef Weidenholzer, Anders Primdahl Vistisen, Georg Mayer, Heinz K. Becker, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jan Philipp Albrecht, Birgit Sippel, относно протичането на разискването, Iratxe García Pérez, Ulrike Trebesius, Jeroen Lenaers, Maria Grapini, Notis Marias, Емил Радев, Cécile Kashetu Kyenge и Željana Zovko.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ivica Tolić, Emilian Pavel, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Georgios Epitideios, Csaba Sógor и Tibor Szanyi.

Изказаха се: Dimitris Avramopoulos и Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.5 от протокола от 25.10.2017 г и точка 7.6 от протокола от 25.10.2017 г.

Правна информация - Политика за поверителност