Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0106(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0057/2017

Συζήτηση :

PV 25/10/2017 - 3
CRE 25/10/2017 - 3

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2017 - 7.5
CRE 25/10/2017 - 7.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0411

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο

3. Θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) για την καταχώριση δεδομένων εισόδου και εξόδου υπηκόων τρίτων χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ ***I - Τροποποίηση του κώδικα συνόρων του Σένγκεν όσον αφορά τη χρήση του συστήματος εισόδου/εξόδου ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) για την καταχώριση δεδομένων εισόδου και εξόδου και δεδομένων άρνησης εισόδου των υπηκόων τρίτων χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τον καθορισμό των όρων πρόσβασης στο ΣΕΕ για σκοπούς επιβολής του νόμου και σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 [COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 όσον αφορά τη χρήση του συστήματος εισόδου/εξόδου [COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

Ο Agustín Díaz de Mera García Consuegra παρουσιάζει τις εκθέσεις.

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Barbara Kudrycka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tanja Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, Milan Zver, Jussi Halla-aho, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Angelika Mlinar, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, Bill Etheridge, Jan Philipp Albrecht, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Auke Zijlstra, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, Tomáš Zdechovský, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, Monika Hohlmeier (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, Λάμπρος Φουντούλης, Dubravka Šuica, Birgit Sippel, Helga Stevens, Gérard Deprez, Cornelia Ernst, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, Monika Hohlmeier, Tim Aker, Gilles Lebreton, Diane Dodds, Carlos Coelho, Josef Weidenholzer, Anders Primdahl Vistisen, Georg Mayer, Heinz K. Becker, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, Jan Philipp Albrecht, Birgit Sippel, σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης, Iratxe García Pérez, Ulrike Trebesius, Jeroen Lenaers, Maria Grapini, Νότης Μαριάς, Emil Radev, Cécile Kashetu Kyenge και Željana Zovko.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ivica Tolić, Emilian Pavel, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Γεώργιος Επιτήδειος, Csaba Sógor και Tibor Szanyi.

Παρεμβαίνουν οι Δημήτρης Αβραμόπουλος και Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2017 και σημείο 7.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου