Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2897(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0576/2017

Rozpravy :

PV 25/10/2017 - 4
CRE 25/10/2017 - 4

Hlasování :

PV 26/10/2017 - 10.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0417

Zápis
Středa, 25. října 2017 - Štrasburk

4. Boj proti sexuálnímu obtěžování a zneužívání v EU (rozprava)
CRE

Prohlášení Komise: Boj proti sexuálnímu obtěžování a zneužívání v EU (2017/2897(RSP))

Cecilia Malmström (členka Komise) učinila prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz za skupinu PPE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gerard Batten, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR, Angelika Mlinar za skupinu ALDE, Malin Björk za skupinu GUE/NGL, Terry Reintke za skupinu Verts/ALE, Daniela Aiuto za skupinu EFDD, Mylène Troszczynski za skupinu ENF, Diane James, Barbara Matera, Udo Bullmann, Julie Girling, Sophia in 't Veld, Eleonora Forenza, Ernest Urtasun, Margot Parker, Anna Záborská, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Branislav Škripek, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Linnéa Engström, Deirdre Clune, Vilija Blinkevičiūtė, Catherine Bearder, Ángela Vallina, Karima Delli, Csaba Sógor, Csaba Sógor, Pina Picierno, Hilde Vautmans, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, Stanislav Polčák, Anna Hedh, Edouard Martin, Biljana Borzan a Elisabeth Morin-Chartier.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Patricija Šulin, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Georgios Epitideios, Marijana Petir, Julie Ward, Mairead McGuinness, Wajid Khan, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jean-Paul Denanot, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Tiemo Wölken a Maria Grapini.

Vystoupila Cecilia Malmström.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—    Arne Gericke za skupinu ECR o potírání sexuálního obtěžování a zneužívání v EU (2017/2897(RSP)) (B8-0576/2017);

—    Ska Keller, Ulrike Lunacek, Florent Marcellesi, Terry Reintke, Judith Sargentini, Ernest Urtasun, Monika Vana a Molly Scott Cato za skupinu Verts/ALE o potírání sexuálního obtěžování a zneužívání v EU (2017/2897(RSP)) (B8-0577/2017);

—    Iratxe García Pérez, Maria Arena, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nessa Childers, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Monika Beňová, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Ana Gomes, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Karin Kadenbach, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Clare Moody, Jens Nilsson, Maria Noichl, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Liliana Rodrigues, Maria João Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tibor Szanyi, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho a Richard Corbett za skupinu S&D o potírání sexuálního obtěžování a zneužívání v EU (2017/2897(RSP)) (B8-0578/2017);

—    Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Ángela Vallina, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Eleonora Forenza, Sabine Lösing, Stefan Eck, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada a Neoklis Sylikiotis za skupinu GUE/NGL o potírání sexuálního obtěžování a zneužívání v EU (2017/2897(RSP)) (B8-0579/2017);

—    Beatriz Becerra Basterrechea, Catherine Bearder, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica a Filiz Hyusmenova za skupinu ALDE o potírání sexuálního obtěžování a zneužívání v EU (2017/2897(RSP)) (B8-0580/2017);

—    Mylène Troszczynski za skupinu ENF o potírání sexuálního obtěžování a zneužívání v EU (2017/2897(RSP)) (B8-0581/2017);

—    Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabeth Morin-Chartier, Manfred Weber a Esteban González Pons za skupinu PPE o potírání sexuálního obtěžování a zneužívání v EU (2017/2897(RSP)) (B8-0582/2017).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.6 zápisu ze dne 26.10.2017.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:57.)

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Právní upozornění - Ochrana soukromí