Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2897(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0576/2017

Keskustelut :

PV 25/10/2017 - 4
CRE 25/10/2017 - 4

Äänestykset :

PV 26/10/2017 - 10.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0417

Pöytäkirja
Keskiviikko 25. lokakuuta 2017 - Strasbourg

4. Seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön torjuminen EU:ssa (keskustelu)
CRE

Komission julkilausuma: Seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön torjuminen EU:ssa (2017/2897(RSP))

Cecilia Malmström (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gerard Batten, Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, Angelika Mlinar ALDE-ryhmän puolesta, Malin Björk GUE/NGL-ryhmän puolesta, Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta, Daniela Aiuto EFDD-ryhmän puolesta, Mylène Troszczynski ENF-ryhmän puolesta, Diane James, Barbara Matera, Udo Bullmann, Julie Girling, Sophia in 't Veld, Eleonora Forenza, Ernest Urtasun, Margot Parker, Anna Záborská, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Branislav Škripek, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Linnéa Engström, Deirdre Clune, Vilija Blinkevičiūtė, Catherine Bearder, Ángela Vallina, Karima Delli, Csaba Sógor, Csaba Sógor, Pina Picierno, Hilde Vautmans, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn, Stanislav Polčák, Anna Hedh, Edouard Martin, Biljana Borzan ja Elisabeth Morin-Chartier.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Patricija Šulin, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Georgios Epitideios, Marijana Petir, Julie Ward, Mairead McGuinness, Wajid Khan, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jean-Paul Denanot, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Tiemo Wölken ja Maria Grapini.

Cecilia Malmström käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön torjumisesta EU:ssa (2017/2897(RSP)) (B8-0576/2017)

—   Ska Keller, Ulrike Lunacek, Florent Marcellesi, Terry Reintke, Judith Sargentini, Ernest Urtasun, Monika Vana ja Molly Scott Cato Verts/ALE-ryhmän puolesta seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön torjumisesta EU:ssa (2017/2897(RSP)) (B8-0577/2017)

—   Iratxe García Pérez, Maria Arena, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nessa Childers, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Monika Beňová, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Ana Gomes, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Karin Kadenbach, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Clare Moody, Jens Nilsson, Maria Noichl, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Liliana Rodrigues, Maria João Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tibor Szanyi, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho ja Richard Corbett S&D-ryhmän puolesta seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön torjumisesta EU:ssa (2017/2897(RSP)) (B8-0578/2017)

—   Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Ángela Vallina, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Eleonora Forenza, Sabine Lösing, Stefan Eck, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada ja Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön torjumisesta EU:ssa (2017/2897(RSP)) (B8-0579/2017)

—    Beatriz Becerra Basterrechea, Catherine Bearder, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica ja Filiz Hyusmenova ALDE-ryhmän puolesta seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön torjumisesta EU:ssa (2017/2897(RSP)) (B8-0580/2017)

—   Mylène Troszczynski ENF-ryhmän puolesta seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön torjumisesta EU:ssa (2017/2897(RSP)) (B8-0581/2017)

—   Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabeth Morin-Chartier, Manfred Weber ja Esteban González Pons PPE-ryhmän puolesta seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön torjumisesta EU:ssa (2017/2897(RSP)) (B8-0582/2017).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.10.2017, kohta 10.6.

(Istunto keskeytettiin klo 11.57.)

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö