Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2897(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0576/2017

Debatai :

PV 25/10/2017 - 4
CRE 25/10/2017 - 4

Balsavimas :

PV 26/10/2017 - 10.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0417

Protokolas
Trečiadienis, 2017 m. spalio 25 d. - Strasbūras

4. Kova su seksualiniu priekabiavimu ir prievarta ES (diskusijos)
CRE

Komisijos pareiškimas: Kova su seksualiniu priekabiavimu ir prievarta ES (2017/2897(RSP))

Cecilia Malmström (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Gerard Batten), Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu, Jadwiga Wiśniewska ECR frakcijos vardu, Angelika Mlinar ALDE frakcijos vardu, Malin Björk GUE/NGL frakcijos vardu, Terry Reintke Verts/ALE frakcijos vardu, Daniela Aiuto EFDD frakcijos vardu, Mylène Troszczynski ENF frakcijos vardu, Diane James, Barbara Matera, Udo Bullmann, Julie Girling, Sophia in 't Veld, Eleonora Forenza, Ernest Urtasun, Margot Parker, Anna Záborská, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Branislav Škripek, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Linnéa Engström, Deirdre Clune, Vilija Blinkevičiūtė, Catherine Bearder, Ángela Vallina, Karima Delli, Csaba Sógor, Csaba Sógor, Pina Picierno, Hilde Vautmans (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn), Stanislav Polčák, Anna Hedh, Edouard Martin, Biljana Borzan ir Elisabeth Morin-Chartier.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Patricija Šulin, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Georgios Epitideios, Marijana Petir, Julie Ward, Mairead McGuinness, Wajid Khan, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jean-Paul Denanot, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Tiemo Wölken ir Maria Grapini.

Kalbėjo Cecilia Malmström.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—    Arne Gericke ECR frakcijos vardu dėl kovos su seksualiniu priekabiavimu ir prievarta ES (2017/2897(RSP)) (B8-0576/2017);

—    Ska Keller, Ulrike Lunacek, Florent Marcellesi, Terry Reintke, Judith Sargentini, Ernest Urtasun, Monika Vana et Molly Scott Cato Verts/ALE frakcijos vardu dėl kovos su seksualiniu priekabiavimu ir prievarta ES (2017/2897(RSP)) (B8-0577/2017);

—    Iratxe García Pérez, Maria Arena, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nessa Childers, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Monika Beňová, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Ana Gomes, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Karin Kadenbach, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Clare Moody, Jens Nilsson, Maria Noichl, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Liliana Rodrigues, Maria João Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tibor Szanyi, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho et Richard Corbett S&D frakcijos vardu dėl kovos su seksualiniu priekabiavimu ir prievarta ES (2017/2897(RSP)) (B8-0578/2017);

—    Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Ángela Vallina, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Eleonora Forenza, Sabine Lösing, Stefan Eck, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada et Neoklis Sylikiotis GUE/NGL frakcijos vardu dėl kovos su seksualiniu priekabiavimu ir prievarta ES (2017/2897(RSP)) (B8-0579/2017);

—    Beatriz Becerra Basterrechea, Catherine Bearder, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica et Filiz Hyusmenova ALDE frakcijos vardu dėl kovos su seksualiniu priekabiavimu ir prievarta ES (2017/2897(RSP)) (B8-0580/2017);

—    Mylène Troszczynski ENF frakcijos vardu dėl kovos su seksualiniu priekabiavimu ir prievarta ES (2017/2897(RSP)) (B8-0581/2017);

—    Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabeth Morin-Chartier, Manfred Weber et Esteban González Pons PPE frakcijos vardudėl kovos su seksualiniu priekabiavimu ir prievarta ES (2017/2897(RSP)) (B8-0582/2017).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 10 26 protokolo 10.6 punktas

(Posėdis sustabdytas 11.57 val.)

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Pier Antonio Panzeri dėl Airijos piliečio Ibrahim'o Halawa, kuris buvo areštuotas ir įkalintas Egipte, išlaisvinimo, Janusz Korwin-Mikke dėl Daphnės Caruana Galizia nužudymo ir Eleonora Forenza dėl Liaudies demokratinės partijos (HDP) bendrapirmininkų Turkijoje likimo.

Teisinė informacija - Privatumo politika