Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2897(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0576/2017

Dezbateri :

PV 25/10/2017 - 4
CRE 25/10/2017 - 4

Voturi :

PV 26/10/2017 - 10.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0417

Proces-verbal
Miercuri, 25 octombrie 2017 - Strasbourg

4. Combaterea hărțuirii sexuale și a abuzului sexual în UE (dezbatere)
CRE

Declarație a Comisiei: Combaterea hărțuirii sexuale și a abuzului sexual în UE (2017/2897(RSP))

Cecilia Malmström (membră a Comisiei) a făcut declarația.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gerard Batten, Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, Angelika Mlinar, în numele Grupului ALDE, Malin Björk, în numele Grupului GUE/NGL, Terry Reintke, în numele Grupului Verts/ALE, Daniela Aiuto, în numele Grupului EFDD, Mylène Troszczynski, în numele Grupului ENF, Diane James, Barbara Matera, Udo Bullmann, Julie Girling, Sophia in 't Veld, Eleonora Forenza, Ernest Urtasun, Margot Parker, Anna Záborská, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Branislav Škripek, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Linnéa Engström, Deirdre Clune, Vilija Blinkevičiūtė, Catherine Bearder, Ángela Vallina, Karima Delli, Csaba Sógor, Csaba Sógor, Pina Picierno, Hilde Vautmans, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn, Stanislav Polčák, Anna Hedh, Edouard Martin, Biljana Borzan și Elisabeth Morin-Chartier.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Patricija Šulin, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Georgios Epitideios, Marijana Petir, Julie Ward, Mairead McGuinness, Wajid Khan, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jean-Paul Denanot, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Tiemo Wölken și Maria Grapini.

A intervenit Cecilia Malmström.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—    Arne Gericke, în numele Grupului ECR, referitoare la combaterea hărțuirii sexuale și a abuzului sexual în UE (2017/2897(RSP)) (B8-0576/2017);

—    Ska Keller, Ulrike Lunacek, Florent Marcellesi, Terry Reintke, Judith Sargentini, Ernest Urtasun, Monika Vana et Molly Scott Cato, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la combaterea hărțuirii sexuale și a abuzului sexual în UE (2017/2897(RSP)) (B8-0577/2017);

—    Iratxe García Pérez, Maria Arena, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nessa Childers, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Monika Beňová, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Ana Gomes, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Karin Kadenbach, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Clare Moody, Jens Nilsson, Maria Noichl, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Liliana Rodrigues, Maria João Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tibor Szanyi, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho et Richard Corbett, în numele Grupului S&D, referitoare la combaterea hărțuirii sexuale și a abuzului sexual în UE (2017/2897(RSP)) (B8-0578/2017);

—    Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Ángela Vallina, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Eleonora Forenza, Sabine Lösing, Stefan Eck, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada et Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la combaterea hărțuirii sexuale și a abuzului sexual în UE (2017/2897(RSP)) (B8-0579/2017);

—    Beatriz Becerra Basterrechea, Catherine Bearder, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica et Filiz Hyusmenova, în numele Grupului ALDE, referitoare la combaterea hărțuirii sexuale și a abuzului sexual în UE (2017/2897(RSP)) (B8-0580/2017);

—    Mylène Troszczynski, în numele Grupului ENF, referitoare la combaterea hărțuirii sexuale și a abuzului sexual în UE (2017/2897(RSP)) (B8-0581/2017);

—    Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabeth Morin-Chartier, Manfred Weber et Esteban González Pons în numele Grupului PPE, referitoare la combaterea hărțuirii sexuale și a abuzului sexual în UE (2017/2897(RSP)) (B8-0582/2017).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.6 al PV din 26.10.2017.

(Ședința a fost suspendată la __[A230246]__.)

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Aviz juridic - Politica de confidențialitate