Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2897(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0576/2017

Rozpravy :

PV 25/10/2017 - 4
CRE 25/10/2017 - 4

Hlasovanie :

PV 26/10/2017 - 10.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0417

Zápisnica
Streda, 25. októbra 2017 - Štrasburg

4. Boj proti sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu v EÚ (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie Komisie: Boj proti sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu v EÚ (2017/2897(RSP))

Cecilia Malmström (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz v mene skupiny PPE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gerard Batten, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Angelika Mlinar v mene skupiny ALDE, Malin Björk v mene skupiny GUE/NGL, Terry Reintke v mene skupiny Verts/ALE, Daniela Aiuto v mene skupiny EFDD, Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF, Diane James, Barbara Matera, Udo Bullmann, Julie Girling, Sophia in 't Veld, Eleonora Forenza, Ernest Urtasun, Margot Parker, Anna Záborská, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Branislav Škripek, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Linnéa Engström, Deirdre Clune, Vilija Blinkevičiūtė, Catherine Bearder, Ángela Vallina, Karima Delli, Csaba Sógor, Csaba Sógor, Pina Picierno, Hilde Vautmans, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Stanislav Polčák, Anna Hedh, Edouard Martin, Biljana Borzan a Elisabeth Morin-Chartier.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Patricija Šulin, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Georgios Epitideios, Marijana Petir, Julie Ward, Mairead McGuinness, Wajid Khan, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jean-Paul Denanot, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Tiemo Wölken a Maria Grapini.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—    Arne Gericke v mene skupiny ECR o boji proti sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu v EÚ (2017/2897(RSP)) (B8-0576/2017);

—    Ska Keller, Ulrike Lunacek, Florent Marcellesi, Terry Reintke, Judith Sargentini, Ernest Urtasun, Monika Vana et Molly Scott Cato, v mene skupiny Verts/ALE o boji proti sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu v EÚ (2017/2897(RSP)) (B8-0577/2017);

—    Iratxe García Pérez, Maria Arena, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nessa Childers, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Monika Beňová, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Ana Gomes, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Karin Kadenbach, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Clare Moody, Jens Nilsson, Maria Noichl, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Liliana Rodrigues, Maria João Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tibor Szanyi, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho et Richard Corbett, v mene skupiny S&D o boji proti sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu v EÚ (2017/2897(RSP)) (B8-0578/2017);

—    Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Ángela Vallina, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Eleonora Forenza, Sabine Lösing, Stefan Eck, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada et Neoklis Sylikiotis, v mene skupiny GUE/NGL o boji proti sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu v EÚ (2017/2897(RSP)) (B8-0579/2017);

—    Beatriz Becerra Basterrechea, Catherine Bearder, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica et Filiz Hyusmenova, v mene skupiny ALDE, o boji proti sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu v EÚ (2017/2897(RSP)) (B8-0580/2017);

—    Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF o boji proti sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu v EÚ (2017/2897(RSP)) (B8-0581/2017);

—    Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabeth Morin-Chartier, Manfred Weber et Esteban González Pons v mene skupiny PPE o boji proti sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu v EÚ (2017/2897 (RSP)) (B8-0582/2017).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.6 zápisnice zo dňa 26.10.2017.

(Schôdza bola prerušená o 11.57 h.)

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia