Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 25 октомври 2017 г. - Страсбург

7.1. Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година - всички раздели (гласуване)
CRE

— Проекти на изменения на бюджетните кредити в раздел III от общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година по отношение на Комисията;

— Проекти на изменения на бюджетните кредити в раздели I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX и X от общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година по отношение на Европейския парламент, Съвета, Съда на ЕС, Европейската сметна палата, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите, Омбудсмана, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за външна дейност.

Съгласно разпоредбите на договорите, за да бъдат приети проектите на изменения трябва да получат гласовете на мнозинството от членовете, които съставляват Европейския парламент.

(Приетите проекти на изменения се намират в приложението към „Приети текстове“.)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

Изказвания

Преди гласуването:

Siegfried Mureşan (докладчик) предложи следните технически промени в съответствие с гласуването в комисия BUDG:

Ред 09 04 77 05 - Изменение 1735: крайната сума на плащанията ще бъде 1 250 000 EUR;
Ред 24 01 07 - Изменение 1838: крайните общи суми, включително резервът от 10%, ще бъдат на равнището на проектобюджета.
Парламентът одобри тези корекции.

След гласуването:

Märt Kivine (Действащ председател на Съвета) отбеляза разликите между позицията на Парламента и тази на Съвета и изрази своето съгласие за свикването на помирителния комитет в съответствие с член 314, параграф 4, буква c) от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Правна информация - Политика за поверителност