Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 25. oktober 2017 - Strasbourg

7.1. Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 2018 - alle sektioner (afstemning)
CRE

— Forslag til ændringer af bevillingerne i sektion III i Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, hvad angår Kommissionen

— Forslag til ændringer af bevillingerne i sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX og X i det almindelige budget for regnskabsåret 2018, hvad angår Europa-Parlamentet, Rådet, Domstolen, Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget, Den Europæiske Ombudsmand, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil.

I henhold til traktatbestemmelserne bør ændringsforslagene opnå stemmer fra flertallet af Europa-Parlamentets medlemmer for at blive vedtaget.

(De vedtagne ændringsforslag fremgår af bilaget til ”Vedtagne tekster”.)

(Flertal af Parlamentets medlemmer)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

Indlæg

Inden afstemningen:

Siegfried Mureşan (ordfører) havde foreslået følgende tekniske ændringer i overenstemmelse med afstemningen i BUDG:

Konto 09 04 77 05 - Ændringsforslag 1735: det endelige niveau for betalinger justeres til 1 250 000 EUR
Artikel 24 01 07 – Ændringsforslag 1838: de endelige beløb, inkl. reserven på 10 %, opføres på niveauet i budgetforslaget.
Parlamentet godkendte disse ændringer.

Efter afstemningen:

Märt Kivine (formand for Rådet) noterede sig forskellene i Rådets og Parlamentets holdninger og indvilgede i, at Forligsudvalget blev indkaldt i henhold til artikel 314, stk. 4, litra c), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik