Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο

7.1. Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 - όλα τα τμήματα (ψηφοφορία)
CRE

— Σχέδια τροπολογιών επί των πιστώσεων του Τμήματος III του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 όσον αφορά την Επιτροπή·

— Σχέδια τροπολογιών επί των πιστώσεων των Τμημάτων I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX και X του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, το Δικαστήριο, το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των Συνθηκών, τα σχέδια τροπολογιών, προκειμένου να εγκριθούν, πρέπει να ψηφισθούν από την πλειοψηφία των βουλευτών που απαρτίζουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

(Τα σχέδια τροπολογιών που εγκρίθηκαν παρατίθενται στο Παράρτημα στα "Κείμενα που Εγκρίθηκαν".)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

Παρεμβάσεις

Πριν από την ψηφοφορία:

Ο Siegfried Mureşan (εισηγητής) προτείνει τις ακόλουθες τεχνικές τροποποιήσεις, σύμφωνα με την ψηφοφορία στην επιτροπή BUDG:

Γραμμή 09 04 77 05 - Τροπολογία 1735: το τελικό ύψος των πληρωμών θα οριστεί στα 1 250 000 EUR·
Γραμμή 24 01 07 - Τροπολογία 1838: τα τελικά συνολικά ποσά, συμπεριλαμβανομένου του αποθεματικού 10%, θα είναι στο επίπεδο του σχεδίου προϋπολογισμού.
Το Σώμα εγκρίνει τις εν λόγω τροποποιήσεις
.

Μετά την ψηφοφορία:

Ο Märt Kivine (Πρόεδρος του Συμβουλίου) επισημαίνει τις διαφορές μεταξύ της θέσης του Κοινοβουλίου και της θέσης του Συμβουλίου και συμφωνεί να συγκληθεί η επιτροπή συνδιαλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 314 παράγραφος 4 στοιχείο γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου