Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 25. oktoober 2017 - Strasbourg

7.1. Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve projekt – kõik jaod (hääletus)
CRE

— Muudatusettepanekute projektid Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve III jao assigneeringute kohta (komisjon);

— Muudatusettepanekute projektid Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX ja X jao assigneeringute kohta, mis puudutavad Euroopa Parlamenti, nõukogu, Euroopa Kohut, Kontrollikoda, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteed, Regioonide Komiteed, ombudsmani, Euroopa Andmekaitseinspektorit ja Euroopa välisteenistust.

Aluslepingute kohaselt on muudatusettepanekute projektide vastuvõtmiseks vajalik Euroopa Parlamendi koosseisu liikmete häälteenamus.

(Vastuvõetud muudatusettepanekute projektid on toodud lisas „Vastuvõetud tekstid“.)

(parlamendi koosseisu häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

Sõnavõtud

Enne hääletust:

Siegfried Mureşan (raportöör) tegi BUDG-komisjonis toimunud hääletuse kohaselt järgmised tehnilised muudatused:

Artikkel 09 04 77 05 – muudatusettepanek 1735: maksete lõplikku taset kohandatakse 1 250 000 euroni;
Artikkel 24 01 07 – muudatusettepanek 1838: lõplikud kogusummad, sealhulgas 10% suurune reserv on eelarve projekti tasemel.
Parlament kiitis need muudatused heaks.

Pärast hääletust:

Märt Kivine (nõukogu eesistuja) võttis teadmiseks erinevused Euroopa Parlamendi ja nõukogu seisukohtades ning oli nõus lepituskomitee kokkukutsumisega kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõike 4 punktiga c.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika