Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 25 oktober 2017 - Strasbourg

7.1. Förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för 2018 - alla avsnitt (omröstning)
CRE

— Förslag till ändringar av anslagen i avsnitt III i Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018 avseende kommissionen,

— Förslag till ändringar av anslagen i avsnitt I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX och X i Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018 avseende Europaparlamentet, rådet, domstolen, Revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén, Europeiska ombudsmannen, Europeiska datatillsynsmannen och Europeiska utrikestjänsten.

Enligt fördragen måste en majoritet av Europaparlamentets samtliga ledamöter rösta för ett förslag till ändring för att det ska antas.

(De antagna förslagen till ändringar anges i bilagan ”Antagna texter”.)

(majoritet av parlamentets ledamöter)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

Inlägg:

Före omröstningen:

Siegfried Mureşan (föredragande) föreslog följande tekniska ändringar, i enlighet med omröstningsresultatet från BUDG-utskottet:

Budgetpost 09 04 77 05 - Ändring 1735: slutnivån på betalningarna ändrs till EUR 1 250 000.
Budgetpost 24 01 07 - Ändring 1838: de slutliga totalbeloppen, inbegripet reserven på 10 %, läggs på budgetförslagets nivå.
Parlementet godkände dessa ändringar.

Efter omröstningen:

Märt Kivine (rådets tjänstgörande ordförande) noterade skillnaderna mellan parlamentets och rådets respektive ståndpunkter och uttryckte sitt stöd för sammankallandet av förlikningskommittén i enlighet med artikel 314.4 c) i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy