Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2114(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0310/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0310/2017

Συζήτηση :

PV 25/10/2017 - 13
CRE 25/10/2017 - 13

Ψηφοφορία :

PV 26/10/2017 - 10.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0418

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο

13. Οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τις οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ [2017/2114(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)

Ο Gunnar Hökmark παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Yana Toom (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL).

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Sofia Ribeiro, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pedro Silva Pereira, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Lieve Wierinck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, Marco Valli, Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, Gunnar Hökmark, Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, Othmar Karas, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, Enrique Calvet Chambon, Bernard Monot, Maria Arena, Richard Sulík, Jakob von Weizsäcker, Luigi Morgano και Alfred Sant.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Luke Ming Flanagan, Bronis Ropė και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνουν οι Valdis Dombrovskis και Gunnar Hökmark.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.10.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου