Показалец 
Протокол
PDF 279kWORD 82k
Сряда, 25 октомври 2017 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)
 3.Създаване на Система за влизане/излизане с цел регистриране на данните относно влизането и излизането на граждани на трети държави, преминаващи външните граници на ЕС ***I - Изменение на Кодекса на шенгенските граници във връзка с използването на Системата за влизане/излизане ***I (разискване)
 4.Борба срещу сексуалния тормоз и сексуалната злоупотреба в ЕС (разискване)
 5.Възобновяване на заседанието
 6.Състав на комисиите и делегациите
 7.Време за гласуване
  
7.1.Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година - всички раздели (гласуване)
  
7.2.Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година - всички раздели (гласуване)
  
7.3.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюджет на ЕС - Европейски съвет и Съвет (гласуване)
  
7.4.Защита на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени ***I (гласуване)
  
7.5.Създаване на Система за влизане/излизане с цел регистриране на данните относно влизането и излизането на граждани на трети държави, преминаващи външните граници на ЕС ***I (гласуване)
  
7.6.Изменение на Кодекса на шенгенските граници във връзка с използването на Системата за влизане/излизане ***I (гласуване)
  
7.7.Аспекти, свързани с основните права, в контекста на интеграцията на ромите в ЕС: борба срещу антиромските настроения (гласуване)
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Борбата с незаконната имиграция и контрабандата на хора в Средиземноморието. (разискване по актуални въпроси)
 13.Икономически политики на еврозоната (разискване)
 14.Нормативна уредба на опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации ***I - Пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници ***I (разискване)
 15.Мандат за провеждането на търговските преговори с Австралия - Мандат за провеждането на търговските преговори с Нова Зеландия (разискване)
 16.Неутралност на системите за резервации на полети и ограничаване на достъпа до информация за полетите (разискване)
 17.Състав на комисиите и делегациите
 18.Механизми за реагиране на горски пожари в Северна Испания и Португалия (разискване)
 19.Внасяне на документи
 20.Трансфери на бюджетни кредити
 21.Дневен ред на следващото заседание
 22.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.01 ч.


2. Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)

Председателят съобщи, че в съответствие с член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността е получила от групите ECR и PPE и от известен брой депутати искане за поставяне на гласуване в Парламента на решението на комисията LIBE за започване на междуинституционални преговори въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно зачитането на личния живот и защитата на личните данни в електронните съобщения и за отмяна на Директива 2002/58/ЕО (Регламент относно правото на неприкосновеност на личния живот и електронните съобщения) (COM(2017)0010 – C8-0009/2017 – 2017/0003(COD)) - Докладчик: Marju Lauristin (A8-0324/2017), обявено на заседанието от понеделник, 23 октомври 2017г. (точка 10 от протокола от 23.10.2017 г).

Гласуването относно решението на комисията LIBE за започване на междуинституционални преговори ще се проведе утре, четвъртък 26 октомври 2017г.

Председателят съобщи, че не е получила искане за поставяне на гласуване от страна на група членове на ЕП, нито от една или повече политически групи, достигащи поне средния праг, за поставяне на гласуване на останалите решения за започване на междуинстутуционални преговори, обявени на заседанието от понеделник, 23 октомври 2017г. (точка 10 от протокола от 23.10.2017 г).

Във връзка с това комисиите имаха възможност да започнат преговорите след изтичането на срока, предвиден в член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността.


3. Създаване на Система за влизане/излизане с цел регистриране на данните относно влизането и излизането на граждани на трети държави, преминаващи външните граници на ЕС ***I - Изменение на Кодекса на шенгенските граници във връзка с използването на Системата за влизане/излизане ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Система за влизане/излизане с цел регистриране на данните относно влизането и излизането и данните относно отказа за влизане на граждани на трети държави, преминаващи външните граници на държавите – членки на Европейския съюз, за определяне на условията за достъп до Системата за влизане/излизане за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕО) № 767/2008 и Регламент (ЕС) № 1077/2011 [COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 във връзка с използването на Системата за влизане/излизане [COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra представя докладите.

Изказа се Dimitris Avramopoulos (член на Комисията).

Изказаха се: Barbara Kudrycka, от името на групата PPE, Tanja Fajon, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Milan Zver, Jussi Halla-aho, от името на групата ECR, Angelika Mlinar, от името на групата ALDE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Jan Philipp Albrecht, от името на групата Verts/ALE, Gerard Batten, от името на групата EFDD, Auke Zijlstra, от името на групата ENF, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tomáš Zdechovský, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Monika Hohlmeier (докладчик по становището на комисията BUDG), която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Lampros Fountoulis, Dubravka Šuica, Birgit Sippel, Helga Stevens, Gérard Deprez, Cornelia Ernst, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Monika Hohlmeier, Tim Aker, Gilles Lebreton, Diane Dodds, Carlos Coelho, Josef Weidenholzer, Anders Primdahl Vistisen, Georg Mayer, Heinz K. Becker, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jan Philipp Albrecht, Birgit Sippel, относно протичането на разискването, Iratxe García Pérez, Ulrike Trebesius, Jeroen Lenaers, Maria Grapini, Notis Marias, Емил Радев, Cécile Kashetu Kyenge и Željana Zovko.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ivica Tolić, Emilian Pavel, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Georgios Epitideios, Csaba Sógor и Tibor Szanyi.

Изказаха се: Dimitris Avramopoulos и Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.5 от протокола от 25.10.2017 г и точка 7.6 от протокола от 25.10.2017 г.


4. Борба срещу сексуалния тормоз и сексуалната злоупотреба в ЕС (разискване)

Изявление на Комисията: Борба срещу сексуалния тормоз и сексуалната злоупотреба в ЕС (2017/2897(RSP))

Cecilia Malmström (член на Комисията) направи изявление.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, от името на групата PPE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gerard Batten, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Angelika Mlinar, от името на групата ALDE, Malin Björk, от името на групата GUE/NGL, Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE, Daniela Aiuto, от името на групата EFDD, Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, Diane James, Barbara Matera, Udo Bullmann, Julie Girling, Sophia in 't Veld, Eleonora Forenza, Ernest Urtasun, Margot Parker, Anna Záborská, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Branislav Škripek, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Linnéa Engström, Deirdre Clune, Vilija Blinkevičiūtė, Catherine Bearder, Ángela Vallina, Karima Delli, Csaba Sógor, Csaba Sógor, Pina Picierno, Hilde Vautmans, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, Stanislav Polčák, Anna Hedh, Edouard Martin, Biljana Borzan и Elisabeth Morin-Chartier.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Patricija Šulin, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Georgios Epitideios, Marijana Petir, Julie Ward, Mairead McGuinness, Wajid Khan, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jean-Paul Denanot, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Tiemo Wölken и Maria Grapini.

Изказа се Cecilia Malmström.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—    Arne Gericke, от името на групата ECR относно борбата срещу сексуалния тормоз и сексуалната злоупотреба в ЕС (2017/2897(RSP)) (B8-0576/2017);

—    Ska Keller, Ulrike Lunacek, Florent Marcellesi, Terry Reintke, Judith Sargentini, Ernest Urtasun, Monika Vana и Molly Scott Cato, от името на групата Verts/ALE относно борбата срещу сексуалния тормоз и сексуалната злоупотреба в ЕС (2017/2897(RSP)) (B8-0577/2017);

—    Iratxe García Pérez, Maria Arena, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nessa Childers, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Monika Beňová, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Ana Gomes, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Karin Kadenbach, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Clare Moody, Jens Nilsson, Maria Noichl, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Liliana Rodrigues, Maria João Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tibor Szanyi, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho и Richard Corbett, от името на групата S&D, Относно борбата срещу сексуалния тормоз и сексуалната злоупотреба в ЕС (2017/2897(RSP)) (B8-0578/2017);

—    Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Ángela Vallina, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Eleonora Forenza, Sabine Lösing, Stefan Eck, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada и Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL, относно борбата срещу сексуалния тормоз и сексуалната злоупотреба в ЕС (2017/2897(RSP)) (B8-0579/2017);

—    Beatriz Becerra Basterrechea, Catherine Bearder, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica и Filiz Hyusmenova, от името на групата ALDE, относно борбата срещу сексуалния тормоз и сексуалната злоупотреба в ЕС (2017/2897(RSP)) (B8-0580/2017);

—    Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, относно борбата срещу сексуалния тормоз и сексуалната злоупотреба в ЕС (2017/2897(RSP)) (B8-0581/2017);

—    Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabeth Morin-Chartier, Manfred Weber и Esteban González Pons от името на групата PPEотносно борбата срещу сексуалния тормоз и сексуалната злоупотреба в ЕС (2017/2897(RSP)) (B8-0582/2017).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.6 от протокола от 26.10.2017 г.

(Заседанието беше прекъснато в 11.57 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател


5. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 12.02 ч.

Изказаха се: Pier Antonio Panzeri, относно освобождаването на Ибрахим Халава, ирландски гражданин, задържан и лишен от свобода в Египет, Janusz Korwin-Mikke, относно убийството на Дафне Каруана Галиция, и Eleonora Forenza, относно съдбата на съпредседателите на Демократичната партия на народите в Турция.


6. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групите S&D и ENF искания за следните назначения:

комисия ENVI: Rory Palmer

Делегация за връзки със Съединените американски щати: Rory Palmer

комисия ITRE: Nicolas Bay вече не е член.

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


7. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


7.1. Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година - всички раздели (гласуване)

— Проекти на изменения на бюджетните кредити в раздел III от общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година по отношение на Комисията;

— Проекти на изменения на бюджетните кредити в раздели I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX и X от общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година по отношение на Европейския парламент, Съвета, Съда на ЕС, Европейската сметна палата, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите, Омбудсмана, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за външна дейност.

Съгласно разпоредбите на договорите, за да бъдат приети проектите на изменения трябва да получат гласовете на мнозинството от членовете, които съставляват Европейския парламент.

(Приетите проекти на изменения се намират в приложението към „Приети текстове“.)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

Изказвания

Преди гласуването:

Siegfried Mureşan (докладчик) предложи следните технически промени в съответствие с гласуването в комисия BUDG:

Ред 09 04 77 05 - Изменение 1735: крайната сума на плащанията ще бъде 1 250 000 EUR;
Ред 24 01 07 - Изменение 1838: крайните общи суми, включително резервът от 10%, ще бъдат на равнището на проектобюджета.
Парламентът одобри тези корекции.

След гласуването:

Märt Kivine (Действащ председател на Съвета) отбеляза разликите между позицията на Парламента и тази на Съвета и изрази своето съгласие за свикването на помирителния комитет в съответствие с член 314, параграф 4, буква c) от Договора за функционирането на Европейския съюз.


7.2. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година - всички раздели (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година [11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчици: Siegfried Mureşan и Richard Ashworth (A8-0299/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0408)

Изказвания

Liadh Ní Riada представи устно изменение на изменение 17, което беше прието.


7.3. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюджет на ЕС - Европейски съвет и Съвет (гласуване)

Втори доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0291/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0409)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0409)

Освобождаването от отговорност е отказано (вж. Приложение IV, член 5, параграф 2, буква б) от Правилника за дейността).


7.4. Защита на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа [COM(2016)0248 - C8-0181/2016- 2016/0130(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2017)0410)


7.5. Създаване на Система за влизане/излизане с цел регистриране на данните относно влизането и излизането на граждани на трети държави, преминаващи външните граници на ЕС ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Система за влизане/излизане с цел регистриране на данните относно влизането и излизането и данните относно отказа за влизане на граждани на трети държави, преминаващи външните граници на държавите – членки на Европейския съюз, за определяне на условията за достъп до Системата за влизане/излизане за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕО) № 767/2008 и Регламент (ЕС) № 1077/2011 [COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

Идказаха се: Tanja Fajon, от името на групата S&D, след гласуването относно предложението з аотхвърляне на предложението на Комисията, за да поиска, съгласно член 59, параграф 3 от Правилника за дейността, измененията да се подложат на гласуване преди гласуването относно временното споразумение, и Agustín Díaz de Mera García Consuegra (докладчик) против това искане.

С електронно гласуване (291 гласа „за“, 330 гласа „против“, 41 гласа „въздържал се“ ) Парламентът отхвърли искането.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2017)0411)


7.6. Изменение на Кодекса на шенгенските граници във връзка с използването на Системата за влизане/излизане ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 във връзка с използването на Системата за влизане/излизане [COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2017)0412)


7.7. Аспекти, свързани с основните права, в контекста на интеграцията на ромите в ЕС: борба срещу антиромските настроения (гласуване)

Доклад относно аспектите, свързани с основните права, в контекста на интеграцията на ромите в ЕС: борба срещу антиромските настроения [2017/2038(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Soraya Post (A8-0294/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0413)

Изказвания

Inés Ayala Sender, преди гласуването, за да осъди съдържанието на изложба, посветена на Ромите от Перпинян, състояла се всъщност в помещенията на Парламента, и Edouard Ferrand, организатор на изложбата, за да защити тази инициатива.

Soraya Post (докладчик), след гласуването.


8. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Siegfried Mureşan и Richard Ashworth - A8-0299/2017
Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Jana Žitňanská, Eleftherios Synadinos, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Paloma López Bermejo, Petras Auštrevičius, Notis Marias, Момчил Неков, John Howarth и Stanislav Polčák

Доклад Marita Ulvskog - A8-0064/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski и Момчил Неков

Доклад Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A8-0057/2017
Tomáš Zdechovský, Diane James, Michaela Šojdrová, Eleftherios Synadinos, Tonino Picula, Notis Marias и Stanislav Polčák

Доклад Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A8-0059/2017
Petras Auštrevičius, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias и Stanislav Polčák

Доклад Soraya Post - A8-0294/2017
Tomáš Zdechovský, José Inácio Faria и Igor Šoltes.


9. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

Заседанието е прекъснато в 13.52 ч.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

10. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.02 ч.


11. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


12. Борбата с незаконната имиграция и контрабандата на хора в Средиземноморието. (разискване по актуални въпроси)

Борбата с незаконната имиграция и контрабандата на хора в Средиземноморието. (2017/2898(RSP))

Изказа се Matteo Salvini, за да направи въведение към разискването, предложено от групата ENF.

Изказаха се: Matti Maasikas (действащ председател на Съвета) и Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, от името на групата PPE, Elena Valenciano, от името на групата S&D, Edouard Ferrand, относно протичането на разискването (Председателят направи разяснения), Helga Stevens, от името на групата ECR, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Kristina Winberg, от името на групата EFDD, Nicolas Bay, от името на групата ENF, Krisztina Morvai, независим член на ЕП, Barbara Kudrycka, Knut Fleckenstein, Jussi Halla-aho, Angelika Mlinar, Marina Albiol Guzmán, James Carver, Auke Zijlstra, Konstantinos Papadakis, Cristian Dan Preda, Tanja Fajon, Monica Macovei, Malin Björk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Laura Ferrara, Marie-Christine Arnautu, Georgios Epitideios, Kinga Gál, Péter Niedermüller, Anna Elżbieta Fotyga, Neoklis Sylikiotis, Patrick O'Flynn, Angelo Ciocca, Janusz Korwin-Mikke, Barbara Matera, Pier Antonio Panzeri, Bernd Lucke, Miguel Urbán Crespo, Elmar Brok, Patrizia Toia, Roberts Zīle, Milan Zver, Enrique Guerrero Salom, Ангел Джамбазки, Jeroen Lenaers и Elly Schlein.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Zdzisław Krasnodębski, Carlos Coelho, Tonino Picula, Frank Engel, Miriam Dalli, Jaromír Štětina и Tomáš Zdechovský.

Изказаха се: Matti Maasikas и Valdis Dombrovskis.

Разискването приключи.


13. Икономически политики на еврозоната (разискване)

Икономически политики на еврозоната [2017/2114(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)

Gunnar Hökmark представи доклада.

Изказа се Yana Toom (докладчик по становището на комисията EMPL).

Изказа се Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Sofia Ribeiro, от името на групата PPE, Pedro Silva Pereira, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, Lieve Wierinck, от името на групата ALDE, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marco Valli, Marco Valli, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gunnar Hökmark, Marco Zanni, от името на групата ENF, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Othmar Karas, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, Enrique Calvet Chambon, Bernard Monot, Maria Arena, Richard Sulík, Jakob von Weizsäcker, Luigi Morgano и Alfred Sant.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Luke Ming Flanagan, Bronis Ropė и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказаха се: Valdis Dombrovskis и Gunnar Hökmark.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.7 от протокола от 26.10.2017 г.


14. Нормативна уредба на опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации ***I - Пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общите правила за секюритизациите и въвеждане на европейска нормативна уредба на опростени и прозрачни секюритизации, а също така и за изменение на директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО, 2011/61/ЕС и регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 648/2012 [COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Paul Tang (A8-0387/2016)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници [COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Othmar Karas (A8-0388/2016)

Paul Tang и Othmar Karas представиха докладите.

Изказа се Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ).

Изказа се Theodor Dumitru Stolojan, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Заместник-председател

Изказаха се: Jonás Fernández, от името на групата S&D, Kay Swinburne, от името на групата ECR, Petr Ježek, от името на групата ALDE, Nikolaos Chountis, от името на групата GUE/NGL, Molly Scott Cato, от името на групата Verts/ALE, Marco Valli, от името на групата EFDD, Barbara Kappel, от името на групата ENF, Gabriel Mato, Pervenche Berès, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Neena Gill, Sander Loones, Jeppe Kofod и Miguel Viegas.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказаха се: Valdis Dombrovskis, Paul Tang и Othmar Karas.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.3 от протокола от 26.10.2017 г и точка 10.4 от протокола от 26.10.2017 г.


15. Мандат за провеждането на търговските преговори с Австралия - Мандат за провеждането на търговските преговори с Нова Зеландия (разискване)

Доклад относно препоръката до Съвета относно предложения мандат за провеждането на търговските преговори с Австралия [2017/2192(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Daniel Caspary (A8-0311/2017)

Доклад относно препоръката до Съвета относно относно предложения мандат за провеждането на търговските преговори с Нова Зеландия [2017/2193(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Daniel Caspary (A8-0312/2017)

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Godelieve Quisthoudt-Rowohl, която замества докладчика, представя докладите.

Изказаха се: Момчил Неков (докладчик по становището на комисията AGRI), James Nicholson (докладчик по становището на комисията AGRI), Christofer Fjellner, от името на групата PPE, Karoline Graswander-Hainz, от името на групата S&D, David Campbell Bannerman, от името на групата ECR, Hannu Takkula, от името на групата ALDE, Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Christofer Fjellner, Klaus Buchner, от името на групата Verts/ALE, Nathan Gill, от името на групата EFDD, France Jamet, от името на групата ENF, Francisco José Millán Mon, Alessia Maria Mosca, Jan Zahradil, Monika Vana, Fabio Massimo Castaldo, Franz Obermayr, Adam Szejnfeld, David Martin, Zbigniew Kuźmiuk, Seán Kelly, Emmanuel Maurel, Artis Pabriks, Pedro Silva Pereira и Eric Andrieu.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Laima Liucija Andrikienė, Nicola Caputo, Notis Marias, Janusz Korwin-Mikke и Stanislav Polčák.

Изказаха се: Cecilia Malmström и Christofer Fjellner (в качеството на заместник на докладчика ).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.8 от протокола от 26.10.2017 г и точка 10.9 от протокола от 26.10.2017 г.


16. Неутралност на системите за резервации на полети и ограничаване на достъпа до информация за полетите (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000075/2017) зададен от Cláudia Monteiro de Aguiar, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Claudia Schmidt, Georges Bach, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, István Ujhelyi, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Rosa Estaràs Ferragut, Deirdre Clune, Kateřina Konečná, Andor Deli, Marek Plura, Gabriele Preuß, Olga Sehnalová, Birgit Collin-Langen, Matt Carthy, Paul Rübig, Nessa Childers, Seán Kelly, Tom Vandenkendelaere, Claudia Țapardel, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Peter Kouroumbashev, Ivo Belet, Miltiadis Kyrkos, Ivica Tolić, Lucy Anderson, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender, Antonio López-Istúriz White, Roberts Zīle, Salvatore Domenico Pogliese, Franck Proust, Renaud Muselier, Kostadinka Kuneva, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Ivan Štefanec, Anneleen Van Bossuyt, Artis Pabriks, József Nagy, Ramon Tremosa i Balcells, Eduard Kukan и Daniel Dalton, към Комисията: Неутралност на системите за резервации на полети (глобални системи за дистрибуция - GDS) и ограничаване на достъпа до информация за полетите (2017/2900(RSP) (B8-0604/2017)

Cláudia Monteiro de Aguiar разви въпроса.

Christos Stylianides (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Wim van de Camp, от името на групата PPE, и Isabella De Monte, от името на групата S&D.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се: Pavel Telička, от името на групата ALDE, Kosma Złotowski, от името на групата ECR, Kostadinka Kuneva, от името на групата GUE/NGL, Jakop Dalunde, от името на групата Verts/ALE, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Claudia Țapardel, Izaskun Bilbao Barandica, Bronis Ropė, Deirdre Clune, Olga Sehnalová, Henna Virkkunen, Петър Курумбашев и Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Stanislav Polčák и Notis Marias.

Изказа се Christos Stylianides.

Разискването приключи.


17. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групите PPE и EFDD следните искания за назначаване:

комисия ECON: David Coburn

Делегация за връзки с държавите от Южна Азия: Thomas Mann на мястото на Daniel Caspary

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


18. Механизми за реагиране на горски пожари в Северна Испания и Португалия (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Механизми за реагиране на горски пожари в Северна Испания и Португалия (2017/2899(RSP))

Matti Maasikas (действащ председател на Съвета) и Christos Stylianides (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Paulo Rangel, от името на групата PPE, Carlos Zorrinho, от името на групата S&D, António Marinho e Pinto, от името на групата ALDE, Miguel Viegas, от името на групата GUE/NGL, Florent Marcellesi, от името на групата Verts/ALE, Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Maria Lidia Senra Rodríguez и Nuno Melo.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyne GEBHARDT
Заместник-председател

Изказаха се: Jonás Fernández, Izaskun Bilbao Barandica, Estefanía Torres Martínez, Pilar Ayuso, Ángela Vallina, Lambert van Nistelrooij и Elisabetta Gardini.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Cláudia Monteiro de Aguiar, Ana Gomes, Notis Marias, Stanislav Polčák и Seán Kelly.

Изказаха се: Christos Stylianides и Matti Maasikas.

Разискването приключи.


19. Внасяне на документи

Внесени са следните документи:

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 25/2017 - Раздел III - Комисия (N8-0061/2017 - C8-0348/2017 - 2017/2218(GBD))
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 26/2017 - Раздел III - Комисия (N8-0062/2017 - C8-0349/2017 - 2017/2219(GBD))
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 3/2017 - Европейски икономически и социален комитет (N8-0063/2017 - C8-0359/2017 - 2017/2228(GBD))
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 2/2017 - Европейски икономически и социален комитет (N8-0064/2017 - C8-0361/2017 - 2017/2230(GBD))
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 22/2017 - Раздел III - Комисия (N8-0066/2017 - C8-0365/2017 - 2017/2232(GBD))
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 27/2017 - Раздел III - Комисия (N8-0067/2017 - C8-0367/2017 - 2017/2234(GBD))
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 21/2017 - Раздел III - Комисия (N8-0068/2017 - C8-0368/2017 - 2017/2235(GBD))
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 23/2017 - Раздел III - Комисия (N8-0069/2017 - C8-0369/2017 - 2017/2236(GBD))
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 24/2017 - Раздел III - Комисия (N8-0070/2017 - C8-0370/2017 - 2017/2237(GBD))
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити 5/2017 - Европейски омбудсман (N8-0071/2017 - C8-0371/2017 - 2017/2238(GBD))
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 28/2017 - Раздел III - Комисия (N8-0072/2017 - C8-0372/2017 - 2017/2239(GBD))
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 29/2017 - Раздел III - Комисия (N8-0073/2017 - C8-0373/2017 - 2017/2240(GBD))
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 30/2017 - Раздел III - Комисия (N8-0074/2017 - C8-0374/2017 - 2017/2241(GBD))
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG


20. Трансфери на бюджетни кредити

В съответствие с член 27, параграф 3 от Финансовия регламент, комисията по бюджети реши да одобри трансфера на бюджетни кредити на Европейската комисия DEC 20/2017 – Раздел III – Комисия;

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент, комисията по бюджети реши да не представя възражение срещу трансфера на бюджетни кредити на Комитета на регионите INF 4/2017 и INF 5/2017;

В съответствие с член 27, параграф 4 от Финансовия регламент, Съветът на Европейския съюз уведоми бюджетния орган за одобрението на трансферите на бюджетни кредити DEC 25/2017 и DEC 26/2017 – Раздел III – Комисия.


21. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 611.536/OJJE).


22. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 21.23 ч.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardti

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Адемов, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Джамбазки, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Курумбашев, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Кючюк, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Извинени:

Boutonnet, Cesa, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Händel, Hübner, Le Pen, Matias, Майдел, Punset, Seymour, Tamburrano, Żółtek

Правна информация - Политика за поверителност