Seznam 
Zápis
PDF 253kWORD 80k
Středa, 25. října 2017 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)
 3.Zřízení systému vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu státních příslušníků třetích zemí překračujících vnější hranice EU ***I – Změna Schengenského hraničního kodexu, pokud jde o používání systému vstupu/výstupu ***I (rozprava)
 4.Boj proti sexuálnímu obtěžování a zneužívání v EU (rozprava)
 5.Pokračování denního zasedání
 6.Členství ve výborech a delegacích
 7.Hlasování
  
7.1.Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rok 2018 – všechny oddíly (hlasování)
  
7.2.Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – všechny oddíly (hlasování)
  
7.3.Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada (hlasování)
  
7.4.Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům ***I (hlasování)
  
7.5.Zřízení systému vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu státních příslušníků třetích zemí překračujících vnější hranice EU ***I (hlasování)
  
7.6.Změna Schengenského hraničního kodexu, pokud jde o používání systému vstupu/výstupu ***I (hlasování)
  
7.7.Aspekty týkající se základních práv v integraci Romů v EU: boj proti nesnášenlivosti vůči Romům (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Pokračování denního zasedání
 11.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 12.Boj proti nedovolenému přistěhovalectví a převaděčství ve Středomoří (rozprava na aktuální téma)
 13.Hospodářská politika eurozóny (rozprava)
 14.Rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci ***I – Obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky ***I (rozprava)
 15.Mandát k vyjednávání v souvislosti s obchodními jednáními s Austrálií – Mandát k vyjednávání v souvislosti s obchodními jednáními s Novým Zélandem (rozprava)
 16.Neutralita rezervačních systémů leteckých společností a omezení přístupu k informacím o letech (rozprava)
 17.Členství ve výborech a delegacích
 18.Mechanismy reakce na lesní požáry v severním Španělsku a Portugalsku (rozprava)
 19.Předložení dokumentů
 20.Převody prostředků
 21.Pořad jednání příštího denního zasedání
 22.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:01.


2. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)

Předsedající oznámila, že od skupin ECR a PPE a rovněž od několika poslanců obdržela v souladu s čl. 69c odst. 2 jednacího řádu žádost, aby Parlament hlasoval o rozhodnutí výboru LIBE zahájit interinstitucionální jednání na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích a o zrušení směrnice 2002/58/ES (nařízení o soukromí a elektronických komunikacích) (COM(2017)0010 – C8-0009/2017 – 2017/0003(COD)). Zpravodajka: Marju Lauristin (A8-0324/2017), které bylo oznámeno v zápise z pondělí 23. října 2017 (bod 10 zápisu ze dne 23.10.2017).

Hlasování o rozhodnutí výboru LIBE zahájit interinstitucionální jednání se bude konat zítra, ve čtvrtek 26. října 2017.

Předsedající oznámila, že od poslanců nebo jedné či více politických skupin dosahujících přinejmenším střední prahové hodnoty neobdržela žádnou žádost, aby se hlasovalo o dalších rozhodnutích zahájit interinstitucionální jednání, která byla oznámena v zápise z pondělí 23. října 2017 (bod 10 zápisu ze dne 23.10.2017).

Výbory tudíž mohly po uplynutí lhůty stanovené v čl. 69c odst. 2 jednacího řádu zahájit jednání.


3. Zřízení systému vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu státních příslušníků třetích zemí překračujících vnější hranice EU ***I – Změna Schengenského hraničního kodexu, pokud jde o používání systému vstupu/výstupu ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států Evropské unie, kterým se stanoví podmínky přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva a kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008 a nařízení (EU) č. 1077/2011 [COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 2016/399, pokud jde o používání systému vstupu/výstupu (EES) [COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra uvedl zprávy.

Vystoupil Dimitris Avramopoulos (člen Komise).

Vystoupili: Barbara Kudrycka za skupinu PPE, Tanja Fajon za skupinu S&D, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Milan Zver, Jussi Halla-aho za skupinu ECR, Angelika Mlinar za skupinu ALDE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Jan Philipp Albrecht za skupinu Verts/ALE, Gerard Batten za skupinu EFDD, Auke Zijlstra za skupinu ENF, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tomáš Zdechovský, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Monika Hohlmeier (zpravodajka výboru BUDG), která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Lampros Fountoulis, Dubravka Šuica, Birgit Sippel, Helga Stevens, Gérard Deprez, Cornelia Ernst, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Monika Hohlmeier, Tim Aker, Gilles Lebreton, Diane Dodds, Carlos Coelho, Josef Weidenholzer, Anders Primdahl Vistisen, Georg Mayer, Heinz K. Becker, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jan Philipp Albrecht, Birgit Sippel k průběhu rozpravy, Iratxe García Pérez, Ulrike Trebesius, Jeroen Lenaers, Maria Grapini, Notis Marias, Emil Radev, Cécile Kashetu Kyenge a Željana Zovko.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ivica Tolić, Emilian Pavel, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Georgios Epitideios, Csaba Sógor a Tibor Szanyi.

Vystoupili: Dimitris Avramopoulos a Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.5 zápisu ze dne 25.10.2017 a bod 7.6 zápisu ze dne 25.10.2017.


4. Boj proti sexuálnímu obtěžování a zneužívání v EU (rozprava)

Prohlášení Komise: Boj proti sexuálnímu obtěžování a zneužívání v EU (2017/2897(RSP))

Cecilia Malmström (členka Komise) učinila prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz za skupinu PPE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gerard Batten, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR, Angelika Mlinar za skupinu ALDE, Malin Björk za skupinu GUE/NGL, Terry Reintke za skupinu Verts/ALE, Daniela Aiuto za skupinu EFDD, Mylène Troszczynski za skupinu ENF, Diane James, Barbara Matera, Udo Bullmann, Julie Girling, Sophia in 't Veld, Eleonora Forenza, Ernest Urtasun, Margot Parker, Anna Záborská, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Branislav Škripek, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Linnéa Engström, Deirdre Clune, Vilija Blinkevičiūtė, Catherine Bearder, Ángela Vallina, Karima Delli, Csaba Sógor, Csaba Sógor, Pina Picierno, Hilde Vautmans, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, Stanislav Polčák, Anna Hedh, Edouard Martin, Biljana Borzan a Elisabeth Morin-Chartier.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Patricija Šulin, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Georgios Epitideios, Marijana Petir, Julie Ward, Mairead McGuinness, Wajid Khan, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jean-Paul Denanot, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Tiemo Wölken a Maria Grapini.

Vystoupila Cecilia Malmström.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—    Arne Gericke za skupinu ECR o potírání sexuálního obtěžování a zneužívání v EU (2017/2897(RSP)) (B8-0576/2017);

—    Ska Keller, Ulrike Lunacek, Florent Marcellesi, Terry Reintke, Judith Sargentini, Ernest Urtasun, Monika Vana a Molly Scott Cato za skupinu Verts/ALE o potírání sexuálního obtěžování a zneužívání v EU (2017/2897(RSP)) (B8-0577/2017);

—    Iratxe García Pérez, Maria Arena, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nessa Childers, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Monika Beňová, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Ana Gomes, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Karin Kadenbach, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Clare Moody, Jens Nilsson, Maria Noichl, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Liliana Rodrigues, Maria João Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tibor Szanyi, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho a Richard Corbett za skupinu S&D o potírání sexuálního obtěžování a zneužívání v EU (2017/2897(RSP)) (B8-0578/2017);

—    Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Ángela Vallina, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Eleonora Forenza, Sabine Lösing, Stefan Eck, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada a Neoklis Sylikiotis za skupinu GUE/NGL o potírání sexuálního obtěžování a zneužívání v EU (2017/2897(RSP)) (B8-0579/2017);

—    Beatriz Becerra Basterrechea, Catherine Bearder, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica a Filiz Hyusmenova za skupinu ALDE o potírání sexuálního obtěžování a zneužívání v EU (2017/2897(RSP)) (B8-0580/2017);

—    Mylène Troszczynski za skupinu ENF o potírání sexuálního obtěžování a zneužívání v EU (2017/2897(RSP)) (B8-0581/2017);

—    Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabeth Morin-Chartier, Manfred Weber a Esteban González Pons za skupinu PPE o potírání sexuálního obtěžování a zneužívání v EU (2017/2897(RSP)) (B8-0582/2017).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.6 zápisu ze dne 26.10.2017.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:57.)

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda


5. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo ve 12:02.

Vystoupili: Pier Antonio Panzeri k propuštění irského státního příslušníka Ibrahima Halawy, který byl zadržován v Egyptě, na svobodu, Janusz Korwin-Mikke k zavraždění Daphne Caruanové Galiziové a Eleonora Forenza k osudu spolupředsedů Lidové demokratické strany (HDP) v Turecku.


6. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupin S&D a ENF tyto žádosti o jmenování:

výbor ENVI: Rory Palmer

delegace pro vztahy se Spojenými státy: Rory Palmer

výbor ITRE: Nicolas Bay již není členem.

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


7. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


7.1. Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rok 2018 – všechny oddíly (hlasování)

— Návrhy změn u prostředků v oddíle III – Komise návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018;

— Návrhy změn u prostředků v oddílech I – Evropský parlament, II – Rada, IV – Soudní dvůr, V – Účetní dvůr, VI – Evropský hospodářský a sociální výbor, VII – Výbor regionů, VIII – Evropský veřejný ochránce práv, IX – Evropský inspektor ochrany údajů a X – Evropská služba pro vnější činnost návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018.

Podle ustanovení Smluv musí být návrhy změn přijaty většinou hlasů všech poslanců Evropského parlamentu.

(Přijaté návrhy změn jsou uvedeny v příloze k přijatým textům.)

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

Vystoupení

Před hlasováním:

Siegfried Mureşan (zpravodaj) navrhl v souladu s hlasováním ve výboru BUDG tyto technické změny:

položka 09 04 77 05 – pozměňovací návrh 1735: platby dosáhnou konečné výše 1 250 000 EUR;
položka 24 01 07 – pozměňovací návrh 1838: konečné celkové částky včetně 10% rezervy budou odpovídat výši uvedené v návrhu rozpočtu.
Parlament tyto změny schválil.

Po hlasování:

Märt Kivine (úřadující předseda Rady) vzal po hlasování na vědomí rozdílné postoje Parlamentu a Rady a vyslovil souhlas se svoláním dohodovacího výboru v souladu s čl. 314 odst. 4 písm. c) Smlouvy o fungování Evropské unie.


7.2. Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – všechny oddíly (hlasování)

Zpráva týkající se postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018 [11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: Siegfried Mureşan a Richard Ashworth (A8-0299/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0408)

Vystoupení

Liadh Ní Riada předložila ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 17, který byl vzat v potaz.


7.3. Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada (hlasování)

Druhá zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015, oddíl II – Evropská rada a Rada [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0291/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2017)0409)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0409)

Udělení absolutoria bylo odmítnuto (viz příloha IV čl. 5 odst. 2 písm. b) jednacího řádu).


7.4. Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci [COM(2016)0248 - C8-0181/2016- 2016/0130(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2017)0410)


7.5. Zřízení systému vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu státních příslušníků třetích zemí překračujících vnější hranice EU ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států Evropské unie, kterým se stanoví podmínky přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva a kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008 a nařízení (EU) č. 1077/2011 [COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

Vystoupili: Tanja Fajon za skupinu S&D po hlasování o návrhu na zamítnutí návrhu Komise s žádostí, aby se v souladu s čl. 59 odst. 3 jednacího řádu hlasovalo o pozměňovacích návrzích před hlasováním o předběžné dohodě, a Agustín Díaz de Mera García Consuegra (zpravodaj) proti této žádosti.

Parlament žádost zamítl EH (291 pro, 330 proti, 41 zdržení se).

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2017)0411)


7.6. Změna Schengenského hraničního kodexu, pokud jde o používání systému vstupu/výstupu ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 2016/399, pokud jde o používání systému vstupu/výstupu (EES) [COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2017)0412)


7.7. Aspekty týkající se základních práv v integraci Romů v EU: boj proti nesnášenlivosti vůči Romům (hlasování)

Zpráva o aspektech týkajících se základních práv v integraci Romů v EU: boj proti nesnášenlivosti vůči Romům [2017/2038(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Soraya Post (A8-0294/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0413)

Vystoupení

Inés Ayala Sender před hlasování, aby odsoudila obsahovou náplň výstavy o Cikánech v Perpignanu, která se v současnosti koná v prostorách Evropského parlamentu, a pořadatel výstavy Edouard Ferrand, aby tuto iniciativu podpořil.

Soraya Post (zpravodajka) po skončení hlasování.


8. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Siegfried Mureşan a Richard Ashworth - A8-0299/2017
Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Jana Žitňanská, Eleftherios Synadinos, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Paloma López Bermejo, Petras Auštrevičius, Notis Marias, Momchil Nekov, John Howarth a Stanislav Polčák

zpráva Marita Ulvskog - A8-0064/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski a Momchil Nekov

zpráva Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A8-0057/2017
Tomáš Zdechovský, Diane James, Michaela Šojdrová, Eleftherios Synadinos, Tonino Picula, Notis Marias a Stanislav Polčák

zpráva Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A8-0059/2017
Petras Auštrevičius, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias a Stanislav Polčák

zpráva Soraya Post - A8-0294/2017
Tomáš Zdechovský, José Inácio Faria a Igor Šoltes.


9. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 13:52.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

10. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:02.


11. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


12. Boj proti nedovolenému přistěhovalectví a převaděčství ve Středomoří (rozprava na aktuální téma)

Boj proti nedovolenému přistěhovalectví a převaděčství ve Středomoří (2017/2898(RSP))

Vystoupil Matteo Salvini, aby uvedl rozpravu, kterou navrhla skupina ENF.

Vystoupili: Matti Maasikas (úřadující předseda Rady) a Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise).

Vystoupili: Elissavet Vozemberg-Vrionidi za skupinu PPE, Elena Valenciano za skupinu S&D, Edouard Ferrand k průběhu rozpravy (předsedající poskytl upřesnění), Helga Stevens za skupinu ECR, Cecilia Wikström za skupinu ALDE, Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, Kristina Winberg za skupinu EFDD, Nicolas Bay za skupinu ENF, Krisztina Morvai – nezařazená poslankyně, Barbara Kudrycka, Knut Fleckenstein, Jussi Halla-aho, Angelika Mlinar, Marina Albiol Guzmán, James Carver, Auke Zijlstra, Konstantinos Papadakis, Cristian Dan Preda, Tanja Fajon, Monica Macovei, Malin Björk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Laura Ferrara, Marie-Christine Arnautu, Georgios Epitideios, Kinga Gál, Péter Niedermüller, Anna Elżbieta Fotyga, Neoklis Sylikiotis, Patrick O'Flynn, Angelo Ciocca, Janusz Korwin-Mikke, Barbara Matera, Pier Antonio Panzeri, Bernd Lucke, Miguel Urbán Crespo, Elmar Brok, Patrizia Toia, Roberts Zīle, Milan Zver, Enrique Guerrero Salom, Angel Dzhambazki, Jeroen Lenaers a Elly Schlein.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupili: Zdzisław Krasnodębski, Carlos Coelho, Tonino Picula, Frank Engel, Miriam Dalli, Jaromír Štětina a Tomáš Zdechovský.

Vystoupili: Matti Maasikas a Valdis Dombrovskis.

Rozprava skončila.


13. Hospodářská politika eurozóny (rozprava)

Zpráva o hospodářských politikách eurozóny [2017/2114(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)

Gunnar Hökmark uvedl zprávu.

Vystoupila Yana Toom (zpravodajka výboru EMPL).

Vystoupil Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise).

Vystoupili: Sofia Ribeiro za skupinu PPE, Pedro Silva Pereira za skupinu S&D, Notis Marias za skupinu ECR, Lieve Wierinck za skupinu ALDE, Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marco Valli, Marco Valli za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gunnar Hökmark, Marco Zanni za skupinu ENF, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Othmar Karas, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, Enrique Calvet Chambon, Bernard Monot, Maria Arena, Richard Sulík, Jakob von Weizsäcker, Luigi Morgano a Alfred Sant.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Luke Ming Flanagan, Bronis Ropė a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystoupili: Valdis Dombrovskis a Gunnar Hökmark.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.7 zápisu ze dne 26.10.2017.


14. Rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci ***I – Obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná pravidla pro sekuritizaci a vytváří se evropský rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012 [COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Paul Tang (A8-0387/2016)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky [COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Othmar Karas (A8-0388/2016)

Paul Tang a Othmar Karas uvedli zprávy.

Vystoupil Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise).

Vystoupil Theodor Dumitru Stolojan za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
místopředseda

Vystoupili: Jonás Fernández za skupinu S&D, Kay Swinburne za skupinu ECR, Petr Ježek za skupinu ALDE, Nikolaos Chountis za skupinu GUE/NGL, Molly Scott Cato za skupinu Verts/ALE, Marco Valli za skupinu EFDD, Barbara Kappel za skupinu ENF, Gabriel Mato, Pervenche Berès, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Neena Gill, Sander Loones, Jeppe Kofod a Miguel Viegas.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Notis Marias.

Vystoupili: Valdis Dombrovskis, Paul Tang a Othmar Karas.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.3 zápisu ze dne 26.10.2017 a bod 10.4 zápisu ze dne 26.10.2017.


15. Mandát k vyjednávání v souvislosti s obchodními jednáními s Austrálií – Mandát k vyjednávání v souvislosti s obchodními jednáními s Novým Zélandem (rozprava)

Zpráva o doporučení Radě týkajícím se navrhovaného mandátu k vyjednávání pro obchodní jednání s Austrálií [2017/2192(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Daniel Caspary (A8-0311/2017)

Zpráva o doporučení Radě týkajícím se navrhovaného mandátu k vyjednávání pro obchodní jednání s Novým Zélandem [2017/2193(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Daniel Caspary (A8-0312/2017)

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Godelieve Quisthoudt-Rowohl (zastupující zpravodaje) uvedla zprávy.

Vystoupili: Momchil Nekov (zpravodaj výboru AGRI), James Nicholson (zpravodaj výboru AGRI), Christofer Fjellner za skupinu PPE, Karoline Graswander-Hainz za skupinu S&D, David Campbell Bannerman za skupinu ECR, Hannu Takkula za skupinu ALDE, Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Christofer Fjellner, Klaus Buchner za skupinu Verts/ALE, Nathan Gill za skupinu EFDD, France Jamet za skupinu ENF, Francisco José Millán Mon, Alessia Maria Mosca, Jan Zahradil, Monika Vana, Fabio Massimo Castaldo, Franz Obermayr, Adam Szejnfeld, David Martin, Zbigniew Kuźmiuk, Seán Kelly, Emmanuel Maurel, Artis Pabriks, Pedro Silva Pereira a Eric Andrieu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Laima Liucija Andrikienė, Nicola Caputo, Notis Marias, Janusz Korwin-Mikke a Stanislav Polčák.

Vystoupili: Cecilia Malmström a Christofer Fjellner (zastupující zpravodaje).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.8 zápisu ze dne 26.10.2017 a bod 10.9 zápisu ze dne 26.10.2017.


16. Neutralita rezervačních systémů leteckých společností a omezení přístupu k informacím o letech (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000075/2017), kterou pokládají Cláudia Monteiro de Aguiar, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Claudia Schmidt, Georges Bach, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, István Ujhelyi, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Rosa Estaràs Ferragut, Deirdre Clune, Kateřina Konečná, Andor Deli, Marek Plura, Gabriele Preuß, Olga Sehnalová, Birgit Collin-Langen, Matt Carthy, Paul Rübig, Nessa Childers, Seán Kelly, Tom Vandenkendelaere, Claudia Țapardel, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Peter Kouroumbashev, Ivo Belet, Miltiadis Kyrkos, Ivica Tolić, Lucy Anderson, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender, Antonio López-Istúriz White, Roberts Zīle, Salvatore Domenico Pogliese, Franck Proust, Renaud Muselier, Kostadinka Kuneva, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Ivan Štefanec, Anneleen Van Bossuyt, Artis Pabriks, József Nagy, Ramon Tremosa i Balcells, Eduard Kukan a Daniel Dalton Komisi: Neutralita rezervačních systémů leteckých společností a omezení přístupu k informacím o letech (2017/2900(RSP)) (B8-0604/2017)

Cláudia Monteiro de Aguiar rozvinula otázku.

Christos Stylianides (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Wim van de Camp za skupinu PPE, a Isabella De Monte za skupinu S&D.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: Pavel Telička za skupinu ALDE, Kosma Złotowski za skupinu ECR, Kostadinka Kuneva za skupinu GUE/NGL, Jakop Dalunde za skupinu Verts/ALE, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Claudia Țapardel, Izaskun Bilbao Barandica, Bronis Ropė, Deirdre Clune, Olga Sehnalová, Henna Virkkunen, Peter Kouroumbashev a Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák a Notis Marias.

Vystoupil Christos Stylianides.

Rozprava skončila.


17. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupin PPE a EFDD následující žádosti o jmenování:

výbor ECON: David Coburn

delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie: Thomas Mann, kterým je nahrazen Daniel Caspary

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


18. Mechanismy reakce na lesní požáry v severním Španělsku a Portugalsku (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Mechanismy reakce na lesní požáry v severním Španělsku a Portugalsku (2017/2899(RSP))

Matti Maasikas (úřadující předseda Rady) a Christos Stylianides (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Paulo Rangel za skupinu PPE, Carlos Zorrinho za skupinu S&D, António Marinho e Pinto za skupinu ALDE, Miguel Viegas za skupinu GUE/NGL, Florent Marcellesi za skupinu Verts/ALE, Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Maria Lidia Senra Rodríguez a Nuno Melo.

PŘEDSEDNICTVÍ: Evelyne GEBHARDT
místopředsedkyně

Vystoupili: Jonás Fernández, Izaskun Bilbao Barandica, Estefanía Torres Martínez, Pilar Ayuso, Ángela Vallina, Lambert van Nistelrooij a Elisabetta Gardini.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Cláudia Monteiro de Aguiar, Ana Gomes, Notis Marias, Stanislav Polčák a Seán Kelly.

Vystoupili: Christos Stylianides a Matti Maasikas.

Rozprava skončila.


19. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

- Návrh na převod prostředků DEC 25/2017 - Oddíl III - Komise (N8-0061/2017 - C8-0348/2017 - 2017/2218(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG


- Návrh na převod prostředků DEC 26/2017 - Oddíl III - Komise (N8-0062/2017 - C8-0349/2017 - 2017/2219(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 3/2017 – Evropský hospodářský a sociální výbor (N8-0063/2017 - C8-0359/2017 - 2017/2228(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 2/2017 – Evropský hospodářský a sociální výbor (N8-0064/2017 - C8-0361/2017 - 2017/2230(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 22/2017 - Oddíl III - Komise (N8-0066/2017 - C8-0365/2017 - 2017/2232(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 27/2017 - Oddíl III - Komise (N8-0067/2017 - C8-0367/2017 - 2017/2234(GBD)

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 21/2017 - Oddíl III - Komise (N8-0068/2017 - C8-0368/2017 - 2017/2235(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 23/2017 - Oddíl III - Komise (N8-0069/2017 - C8-0369/2017 - 2017/2236(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 24 /2017 - Oddíl III - Komise (N8-0070/2017 - C8-0370/2017 - 2017/2237(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků 5/2017 - Evropský veřejný ochránce práv (N8-0071/2017 - C8-0371/2017 - 2017/2238(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 28/2017 - Oddíl III - Komise (N8-0072/2017 - C8-0372/2017 - 2017/2239(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 29/2017 - Oddíl III - Komise (N8-0073/2017 - C8-0373/2017 - 2017/2240(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 30/2017 - Oddíl III - Komise (N8-0074/2017 - C8-0374/2017 - 2017/2241(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG


20. Převody prostředků

Rozpočtový výbor v souladu s čl. 27 odst. 3 finančního nařízení rozhodl schválit převod prostředků Evropské komise DEC 20/2017 - oddíl III – Komise;

Rozpočtový výbor v souladu s článkem 25 finančního nařízení rozhodl nevyslovit námitky k převodům prostředků Výboru regionů INF 4/2017 a INF 5/2017;

Rada Evropské unie v souladu s čl. 27 odst. 4 finančního nařízení informovala rozpočtový orgán o schválení předvodů prostředků DEC 25/2017 a DEC 26/2017 - oddíl III – Komise.


21. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 611.536/OJJE).


22. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 21:23.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardti

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Boutonnet, Cesa, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Händel, Hübner, Le Pen, Matias, Maydell, Punset, Seymour, Tamburrano, Żółtek

Právní upozornění - Ochrana soukromí