Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 252kWORD 79k
Keskiviikko 25. lokakuuta 2017 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 3.Rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustaminen EU:n ulkorajat ylittävien kolmansien maiden kansalaisten maahantuloa ja maastalähtöä koskevien tietojen rekisteröimiseksi ***I - Schengenin rajasäännöstön muuttaminen rajanylitystietojärjestelmän käytön osalta ***I (keskustelu)
 4.Seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön torjuminen EU:ssa (keskustelu)
 5.Istunnon jatkaminen
 6.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 7.Äänestykset
  
7.1.Esitys Euroopan unionin talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 - kaikki pääluokat (äänestys)
  
7.2.Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2018 - kaikki pääluokat (äänestys)
  
7.3.Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (äänestys)
  
7.4.Työntekijöiden suojeleminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen liittyviltä vaaroilta ***I (äänestys)
  
7.5.Rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustaminen EU:n ulkorajat ylittävien kolmansien maiden kansalaisten maahantuloa ja maastalähtöä koskevien tietojen rekisteröimiseksi ***I (äänestys)
  
7.6.Schengenin rajasäännöstön muuttaminen rajanylitystietojärjestelmän käytön osalta ***I (äänestys)
  
7.7.Perusoikeusnäkökohdat romanien integroinnissa EU:ssa: romanivastaisuuden torjunta (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Istunnon jatkaminen
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Laittoman maahanmuuton ja ihmissalakuljetuksen torjunta Välimerellä (ajankohtainen keskustelu)
 13.Euroalueen talouspolitiikka (keskustelu)
 14.Kehys yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle ***I - Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimukset ***I (keskustelu)
 15.Neuvotteluvaltuutus Australian kanssa käytäviin kauppaneuvotteluihin - Neuvotteluvaltuutus Uuden-Seelannin kanssa käytäviin kauppaneuvotteluihin (keskustelu)
 16.Lentoliikenteen varausjärjestelmien puolueettomuus ja lentotietojen saatavuuden rajoittaminen (keskustelu)
 17.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 18.Pohjois-Espanjan ja Portugalin metsäpalojen hallintamekanismit (keskustelu)
 19.Vastaanotetut asiakirjat
 20.Määrärahojen siirrot
 21.Seuraavan istunnon esityslista
 22.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.01.


2. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)

Puhemies ilmoitti saaneensa ECR- ja PPE-ryhmältä ja useilta parlamentin jäseniltä pyynnön toimittaa parlamentissa äänestys työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdan mukaisesti LIBE-valiokunnan päätöksestä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksityiselämän kunnioittamisesta ja henkilötietojen suojasta sähköisessä viestinnässä ja direktiivin 2002/58/EY kumoamisesta (sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus) annetun mietinnön perusteella (COM(2017)0010 – C8-0009/2017 – 2017/0003(COD)). Esittelijä: Marju Lauristin (A8-0324/2017), josta ilmoitettiin maanantaina 23. lokakuuta 2017 pidetyn istunnon pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 23.10.2017, kohta 10).

Äänestys LIBE-valiokunnan päätöksestä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut toimitetaan huomenna torstaina 26. lokakuuta 2017.

Puhemies ilmoitti, ettei hän ollut vastaanottanut yhtään vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittavan määrän jäseniä tai yhden tai useamman poliittisen ryhmän pyyntöä toimittaa äänestys muista toimielinten välisiä neuvotteluja koskevista päätöksistä, joista ilmoitettiin maanantaina 23. lokakuuta 2017 pidetyn istunnon pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 23.10.2017, kohta 10).

Valiokunnat ovat näin ollen voineet aloittaa neuvottelut työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdassa vahvistetun määräajan päätyttyä.


3. Rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustaminen EU:n ulkorajat ylittävien kolmansien maiden kansalaisten maahantuloa ja maastalähtöä koskevien tietojen rekisteröimiseksi ***I - Schengenin rajasäännöstön muuttaminen rajanylitystietojärjestelmän käytön osalta ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden ulkorajat ylittävien kolmansien maiden kansalaisten maahantuloa, maastalähtöä ja pääsyn epäämistä koskevien tietojen rekisteröimiseksi ja edellytysten määrittämisestä pääsylle EES:n tietoihin lainvalvontatarkoituksissa sekä asetuksen (EY) N:o 767/2008 ja asetuksen (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta [COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta rajanylitystietojärjestelmän käytön osalta [COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra esitteli mietinnöt.

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Barbara Kudrycka PPE-ryhmän puolesta, Tanja Fajon S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Milan Zver, Jussi Halla-aho ECR-ryhmän puolesta, Angelika Mlinar ALDE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gerard Batten EFDD-ryhmän puolesta, Auke Zijlstra ENF-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tomáš Zdechovský, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Monika Hohlmeier (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Lampros Fountoulis, Dubravka Šuica, Birgit Sippel, Helga Stevens, Gérard Deprez, Cornelia Ernst, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Monika Hohlmeier, Tim Aker, Gilles Lebreton, Diane Dodds, Carlos Coelho, Josef Weidenholzer, Anders Primdahl Vistisen, Georg Mayer, Heinz K. Becker, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jan Philipp Albrecht, Birgit Sippel keskustelun kulusta, Iratxe García Pérez, Ulrike Trebesius, Jeroen Lenaers, Maria Grapini, Notis Marias, Emil Radev, Cécile Kashetu Kyenge ja Željana Zovko.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ivica Tolić, Emilian Pavel, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Georgios Epitideios, Csaba Sógor ja Tibor Szanyi.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.10.2017, kohta 7.5 ja istunnon pöytäkirja 25.10.2017, kohta 7.6.


4. Seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön torjuminen EU:ssa (keskustelu)

Komission julkilausuma: Seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön torjuminen EU:ssa (2017/2897(RSP))

Cecilia Malmström (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gerard Batten, Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, Angelika Mlinar ALDE-ryhmän puolesta, Malin Björk GUE/NGL-ryhmän puolesta, Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta, Daniela Aiuto EFDD-ryhmän puolesta, Mylène Troszczynski ENF-ryhmän puolesta, Diane James, Barbara Matera, Udo Bullmann, Julie Girling, Sophia in 't Veld, Eleonora Forenza, Ernest Urtasun, Margot Parker, Anna Záborská, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Branislav Škripek, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Linnéa Engström, Deirdre Clune, Vilija Blinkevičiūtė, Catherine Bearder, Ángela Vallina, Karima Delli, Csaba Sógor, Csaba Sógor, Pina Picierno, Hilde Vautmans, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn, Stanislav Polčák, Anna Hedh, Edouard Martin, Biljana Borzan ja Elisabeth Morin-Chartier.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Patricija Šulin, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Georgios Epitideios, Marijana Petir, Julie Ward, Mairead McGuinness, Wajid Khan, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jean-Paul Denanot, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Tiemo Wölken ja Maria Grapini.

Cecilia Malmström käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön torjumisesta EU:ssa (2017/2897(RSP)) (B8-0576/2017)

—   Ska Keller, Ulrike Lunacek, Florent Marcellesi, Terry Reintke, Judith Sargentini, Ernest Urtasun, Monika Vana ja Molly Scott Cato Verts/ALE-ryhmän puolesta seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön torjumisesta EU:ssa (2017/2897(RSP)) (B8-0577/2017)

—   Iratxe García Pérez, Maria Arena, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nessa Childers, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Monika Beňová, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Ana Gomes, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Karin Kadenbach, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Clare Moody, Jens Nilsson, Maria Noichl, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Liliana Rodrigues, Maria João Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tibor Szanyi, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho ja Richard Corbett S&D-ryhmän puolesta seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön torjumisesta EU:ssa (2017/2897(RSP)) (B8-0578/2017)

—   Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Ángela Vallina, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Eleonora Forenza, Sabine Lösing, Stefan Eck, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada ja Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön torjumisesta EU:ssa (2017/2897(RSP)) (B8-0579/2017)

—    Beatriz Becerra Basterrechea, Catherine Bearder, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica ja Filiz Hyusmenova ALDE-ryhmän puolesta seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön torjumisesta EU:ssa (2017/2897(RSP)) (B8-0580/2017)

—   Mylène Troszczynski ENF-ryhmän puolesta seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön torjumisesta EU:ssa (2017/2897(RSP)) (B8-0581/2017)

—   Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabeth Morin-Chartier, Manfred Weber ja Esteban González Pons PPE-ryhmän puolesta seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön torjumisesta EU:ssa (2017/2897(RSP)) (B8-0582/2017).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.10.2017, kohta 10.6.

(Istunto keskeytettiin klo 11.57.)

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI


5. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 12.02.

Puheenvuorot: Pier Antonio Panzeri Egyptissä pidätetyn ja vangitun Irlannin kansalaisen Ibrahim Halawan vapauttamisesta, Janusz Korwin-Mikke Daphne Caruana Galizian murhasta ja Eleonora Forenza Turkin HDP-puolueen yhteispuheenjohtajien kohtalosta.


6. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut S&D- ja ENF-ryhmiltä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

ENVI-valiokunta: Rory Palmer

suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta: Rory Palmer

ITRE-valiokunta: Nicolas Bay ei ole enää valiokunnan jäsen.

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


7. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


7.1. Esitys Euroopan unionin talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 - kaikki pääluokat (äänestys)

— tarkistusluonnokset esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018, pääluokka III — komissio

— tarkistusluonnokset esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018, pääluokat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX ja X — Euroopan parlamentti, neuvosto, unionin tuomioistuin, Euroopan tilintarkastustuomioistuin, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, alueiden komitea, Euroopan oikeusasiamies, Euroopan tietosuojavaltuutettu ja Euroopan ulkosuhdehallinto.

Perussopimusten määräysten mukaisesti tarkistusluonnosten hyväksymiseen vaaditaan parlamentin jäsenten enemmistö.

(Hyväksytyt tarkistusluonnokset ovat Hyväksyttyjen tekstien liitteenä.)

(parlamentin jäsenten enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

Puheenvuorot:

Ennen äänestystä:

Siegfried Mureşan (esittelijä) ehdotti seuraavia teknisiä mukautuksia BUDG-valiokunnan äänestyksen perusteella:

Budjettikohta 09 04 77 05 – Tarkistus 1735: maksujen lopullista tasoa mukautetaan 1 250 000 euroon.
Budjettikohta 24 01 07 – Tarkistus 1838: lopulliset kokonaismäärät, joihin sisältyy 10 prosentin varaus, vahvistetaan talousarvioesityksen tasolle.
Parlamentti hyväksyi nämä mukautukset.

Äänestyksen jälkeen:

Märt Kivine (neuvoston puheenjohtaja) totesi panneensa merkille erot parlamentin ja neuvoston kannan välillä ja antoi hyväksyntänsä sovittelukomitean kokoon kutsumiselle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 4 kohdan c alakohdan mukaisesti.


7.2. Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2018 - kaikki pääluokat (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 [11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Siegfried Mureşan ja Richard Ashworth (A8-0299/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0408)

Puheenvuorot:

Liadh Ní Riada esitti tarkistukseen 17 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


7.3. Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (äänestys)

Toinen mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0291/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0409)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0409)

Vastuuvapaus evättiin (ks. työjärjestyksen liite IV, 5 artiklan 2 kohdan b alakohta).


7.4. Työntekijöiden suojeleminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen liittyviltä vaaroilta ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta [COM(2016)0248 - C8-0181/2016- 2016/0130(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0410)


7.5. Rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustaminen EU:n ulkorajat ylittävien kolmansien maiden kansalaisten maahantuloa ja maastalähtöä koskevien tietojen rekisteröimiseksi ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden ulkorajat ylittävien kolmansien maiden kansalaisten maahantuloa, maastalähtöä ja pääsyn epäämistä koskevien tietojen rekisteröimiseksi ja edellytysten määrittämisestä pääsylle EES:n tietoihin lainvalvontatarkoituksissa sekä asetuksen (EY) N:o 767/2008 ja asetuksen (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta [COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

Puheenvuorot: Tanja Fajon S&D-ryhmän puolesta komission ehdotuksen hylkäämisestä äänestämisen jälkeen pyytääkseen työjärjestyksen 59 artiklan 3 kohdan mukaisesti, että tarkistuksista äänestetään ennen alustavasta sopimuksesta toimitettavaa äänestystä, ja Agustín Díaz de Mera García Consuegra (esittelijä) vastustaakseen tätä pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (291 puolesta, 330 vastaan, 41 tyhjää).

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0411)


7.6. Schengenin rajasäännöstön muuttaminen rajanylitystietojärjestelmän käytön osalta ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta rajanylitystietojärjestelmän käytön osalta [COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0412)


7.7. Perusoikeusnäkökohdat romanien integroinnissa EU:ssa: romanivastaisuuden torjunta (äänestys)

Mietintö perusoikeusnäkökohdista romanien integroinnissa EU:ssa: romanivastaisuuden torjunta [2017/2038(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Soraya Post (A8-0294/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0413)

Puheenvuorot:

Inés Ayala Sender ennen äänestystä kannellakseen tällä hetkellä parlamentin tiloissa olevan Perpignanin romaneja koskevan näyttelyn sisällöstä ja näyttelyn järjestäjä Edouard Ferrand puolustaakseen tätä aloitetta.

Soraya Post (esittelijä) äänestyksen jälkeen.


8. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Siegfried Mureşan ja Richard Ashworth - A8-0299/2017
Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Jana Žitňanská, Eleftherios Synadinos, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Paloma López Bermejo, Petras Auštrevičius, Notis Marias, Momchil Nekov, John Howarth ja Stanislav Polčák

Mietintö Marita Ulvskog - A8-0064/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Momchil Nekov

Mietintö Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A8-0057/2017
Tomáš Zdechovský, Diane James, Michaela Šojdrová, Eleftherios Synadinos, Tonino Picula, Notis Marias ja Stanislav Polčák

Mietintö Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A8-0059/2017
Petras Auštrevičius, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias ja Stanislav Polčák

Mietintö Soraya Post - A8-0294/2017
Tomáš Zdechovský, José Inácio Faria ja Igor Šoltes.


9. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

Istunto keskeytettiin klo 13.52.


Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

10. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.02.


11. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


12. Laittoman maahanmuuton ja ihmissalakuljetuksen torjunta Välimerellä (ajankohtainen keskustelu)

Laittoman maahanmuuton ja ihmissalakuljetuksen torjunta Välimerellä (2017/2898(RSP))

Matteo Salvini käytti puheenvuoron alustaakseen ENF-ryhmän ehdottaman keskustelun.

Puheenvuorot: Matti Maasikas (neuvoston puheenjohtaja) ja Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja).

Puheenvuorot: Elissavet Vozemberg-Vrionidi PPE-ryhmän puolesta, Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta, Edouard Ferrand keskustelun kulusta (puhemies täsmensi asiaa), Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Kristina Winberg EFDD-ryhmän puolesta, Nicolas Bay ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Krisztina Morvai, Barbara Kudrycka, Knut Fleckenstein, Jussi Halla-aho, Angelika Mlinar, Marina Albiol Guzmán, James Carver, Auke Zijlstra, Konstantinos Papadakis, Cristian Dan Preda, Tanja Fajon, Monica Macovei, Malin Björk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Laura Ferrara, Marie-Christine Arnautu, Georgios Epitideios, Kinga Gál, Péter Niedermüller, Anna Elżbieta Fotyga, Neoklis Sylikiotis, Patrick O'Flynn, Angelo Ciocca, Janusz Korwin-Mikke, Barbara Matera, Pier Antonio Panzeri, Bernd Lucke, Miguel Urbán Crespo, Elmar Brok, Patrizia Toia, Roberts Zīle, Milan Zver, Enrique Guerrero Salom, Angel Dzhambazki, Jeroen Lenaers ja Elly Schlein.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Zdzisław Krasnodębski, Carlos Coelho, Tonino Picula, Frank Engel, Miriam Dalli, Jaromír Štětina ja Tomáš Zdechovský.

Puheenvuorot: Matti Maasikas ja Valdis Dombrovskis.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


13. Euroalueen talouspolitiikka (keskustelu)

Mietintö euroalueen talouspolitiikasta [2017/2114(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)

Gunnar Hökmark esitteli mietinnön.

Yana Toom (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Sofia Ribeiro PPE-ryhmän puolesta, Pedro Silva Pereira S&D-ryhmän puolesta, Notis Marias ECR-ryhmän puolesta, Lieve Wierinck ALDE-ryhmän puolesta, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marco Valli, Marco Valli EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gunnar Hökmark, Marco Zanni ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Othmar Karas, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, Enrique Calvet Chambon, Bernard Monot, Maria Arena, Richard Sulík, Jakob von Weizsäcker, Luigi Morgano ja Alfred Sant.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Luke Ming Flanagan, Bronis Ropė ja Doru-Claudian Frunzulică.

Puheenvuorot: Valdis Dombrovskis ja Gunnar Hökmark.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.10.2017, kohta 10.7.


14. Kehys yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle ***I - Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimukset ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisistä arvopaperistamissäännöistä ja eurooppalaisesta kehyksestä yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle sekä direktiivien 2009/65/EY, 2009/138/EY ja 2011/61/EU ja asetusten (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta [COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Paul Tang (A8-0387/2016)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista annetun asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta [COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Othmar Karas (A8-0388/2016)

Paul Tang ja Othmar Karas esittelivät mietinnöt.

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Theodor Dumitru Stolojan PPE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Puheenvuorot: Jonás Fernández S&D-ryhmän puolesta, Kay Swinburne ECR-ryhmän puolesta, Petr Ježek ALDE-ryhmän puolesta, Nikolaos Chountis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Molly Scott Cato Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Valli EFDD-ryhmän puolesta, Barbara Kappel ENF-ryhmän puolesta, Gabriel Mato, Pervenche Berès, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Neena Gill, Sander Loones, Jeppe Kofod ja Miguel Viegas.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias.

Puheenvuorot: Valdis Dombrovskis, Paul Tang ja Othmar Karas.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.10.2017, kohta 10.3 ja istunnon pöytäkirja 26.10.2017, kohta 10.4.


15. Neuvotteluvaltuutus Australian kanssa käytäviin kauppaneuvotteluihin - Neuvotteluvaltuutus Uuden-Seelannin kanssa käytäviin kauppaneuvotteluihin (keskustelu)

Mietintö suosituksesta neuvostolle neuvotteluvaltuutuksesta Australian kanssa käytäviin kauppaneuvotteluihin [2017/2192(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Daniel Caspary (A8-0311/2017)

Mietintö suosituksesta neuvostolle neuvotteluvaltuutuksesta Uuden-Seelannin kanssa käytäviin kauppaneuvotteluihin [2017/2193(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Daniel Caspary (A8-0312/2017)

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Godelieve Quisthoudt-Rowohl (esittelijän sijainen) esitteli mietinnöt.

Puheenvuorot: Momchil Nekov (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), James Nicholson (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Christofer Fjellner PPE-ryhmän puolesta, Karoline Graswander-Hainz S&D-ryhmän puolesta, David Campbell Bannerman ECR-ryhmän puolesta, Hannu Takkula ALDE-ryhmän puolesta, Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Christofer Fjellner, Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nathan Gill EFDD-ryhmän puolesta, France Jamet ENF-ryhmän puolesta, Francisco José Millán Mon, Alessia Maria Mosca, Jan Zahradil, Monika Vana, Fabio Massimo Castaldo, Franz Obermayr, Adam Szejnfeld, David Martin, Zbigniew Kuźmiuk, Seán Kelly, Emmanuel Maurel, Artis Pabriks, Pedro Silva Pereira ja Eric Andrieu.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Laima Liucija Andrikienė, Nicola Caputo, Notis Marias, Janusz Korwin-Mikke ja Stanislav Polčák.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström ja Christofer Fjellner (esittelijän sijainen).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.10.2017, kohta 10.8 ja istunnon pöytäkirja 26.10.2017, kohta 10.9.


16. Lentoliikenteen varausjärjestelmien puolueettomuus ja lentotietojen saatavuuden rajoittaminen (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000075/2017) – Cláudia Monteiro de Aguiar, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Claudia Schmidt, Georges Bach, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, István Ujhelyi, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Rosa Estaràs Ferragut, Deirdre Clune, Kateřina Konečná, Andor Deli, Marek Plura, Gabriele Preuß, Olga Sehnalová, Birgit Collin-Langen, Matt Carthy, Paul Rübig, Nessa Childers, Seán Kelly, Tom Vandenkendelaere, Claudia Țapardel, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Peter Kouroumbashev, Ivo Belet, Miltiadis Kyrkos, Ivica Tolić, Lucy Anderson, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender, Antonio López-Istúriz White, Roberts Zīle, Salvatore Domenico Pogliese, Franck Proust, Renaud Muselier, Kostadinka Kuneva, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Ivan Štefanec, Anneleen Van Bossuyt, Artis Pabriks, József Nagy, Ramon Tremosa i Balcells, Eduard Kukan ja Daniel Dalton komissiolle: Lentoliikenteen varausjärjestelmien puolueettomuus ja lentotietojen saatavuuden rajoittaminen (2017/2900(RSP))(B8-0604/2017)

Cláudia Monteiro de Aguiar esitteli kysymyksen.

Christos Stylianides (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Wim van de Camp PPE-ryhmän puolesta ja Isabella De Monte S&D-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta, Kosma Złotowski ECR-ryhmän puolesta, Kostadinka Kuneva GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jakop Dalunde Verts/ALE-ryhmän puolesta, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Claudia Țapardel, Izaskun Bilbao Barandica, Bronis Ropė, Deirdre Clune, Olga Sehnalová, Henna Virkkunen, Peter Kouroumbashev ja Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák ja Notis Marias.

Christos Stylianides käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


17. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut PPE- ja EFDD-ryhmiltä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

ECON-valiokunta: David Coburn

suhteista Etelä-Aasian maihin vastaava valtuuskunta: Daniel Casparyn tilalle Thomas Mann

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


18. Pohjois-Espanjan ja Portugalin metsäpalojen hallintamekanismit (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Pohjois-Espanjan ja Portugalin metsäpalojen hallintamekanismit (2017/2899(RSP))

Matti Maasikas (neuvoston puheenjohtaja) ja Christos Stylianides (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Paulo Rangel PPE-ryhmän puolesta, Carlos Zorrinho S&D-ryhmän puolesta, António Marinho e Pinto ALDE-ryhmän puolesta, Miguel Viegas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Florent Marcellesi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Maria Lidia Senra Rodríguez ja Nuno Melo.

Puhetta johti
varapuhemies Evelyne GEBHARDT

Puheenvuorot: Jonás Fernández, Izaskun Bilbao Barandica, Estefanía Torres Martínez, Pilar Ayuso, Ángela Vallina, Lambert van Nistelrooij ja Elisabetta Gardini.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Cláudia Monteiro de Aguiar, Ana Gomes, Notis Marias, Stanislav Polčák ja Seán Kelly.

Puheenvuorot: Christos Stylianides ja Matti Maasikas.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


19. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

- Määrärahasiirtoesitys DEC 25/2017 - Pääluokka III – Komissio (N8-0061/2017 - C8-0348/2017 - 2017/2218(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 26/2017 - Pääluokka III – Komissio (N8-0062/2017 - C8-0349/2017 - 2017/2219(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys INF 3/2017 – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (N8-0063/2017 - C8-0359/2017 - 2017/2228(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys INF 2/2017 – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (N8-0064/2017 - C8-0361/2017 - 2017/2230(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 22/2017 – Pääluokka III – Komissio (N8-0066/2017 - C8-0365/2017 - 2017/2232(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 27/2017 – Pääluokka III – Komissio (N8-0067/2017 - C8-0367/2017 - 2017/2234(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 21/2017 – Pääluokka III – Komissio (N8-0068/2017 - C8-0368/2017 - 2017/2235(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 23/2017 – Pääluokka III – Komissio (N8-0069/2017 - C8-0369/2017 - 2017/2236(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 24/2017 – Pääluokka III – Komissio (N8-0070/2017 - C8-0370/2017 - 2017/2237(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys 5/2017 – Euroopan oikeusasiamies (N8-0071/2017 - C8-0371/2017 - 2017/2238(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 28/2017 – Pääluokka III – Komissio (N8-0072/2017 - C8-0372/2017 - 2017/2239(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 29/2017 – Pääluokka III – Komissio (N8-0073/2017 - C8-0373/2017 - 2017/2240(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 30/2017 – Pääluokka III – Komissio (N8-0074/2017 - C8-0374/2017 - 2017/2241(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG


20. Määrärahojen siirrot

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 3 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt hyväksyä Euroopan komission määrärahasiirron DEC 20/2017 - Pääluokka III – Komissio.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta päätti olla vastustamatta alueiden komitean määrärahasiirtoja INF 4/2017 ja INF 5/2017.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 4 kohdan mukaisesti Euroopan unionin neuvosto on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle hyväksyneensä määrärahasiirrot DEC 25/2017 ja DEC 26/2017 – Pääluokka III – Komissio.


21. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 611.536/OJJE).


22. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 21.23.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardti

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Boutonnet, Cesa, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Händel, Hübner, Le Pen, Matias, Maydell, Punset, Seymour, Tamburrano, Żółtek

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö