Index 
Jegyzőkönyv
PDF 257kWORD 78k
2017. október 25., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 69c. cikke)
 3.Az EU külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok be- és kilépésére vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer létrehozása ***I – A Schengeni határellenőrzési kódex módosítása a határregisztrációs rendszer alkalmazásának tekintetében ***I (vita)
 4.A szexuális zaklatás és erőszak elleni küzdelem az Unióban (vita)
 5.Az ülés folytatása
 6.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 7.Szavazások órája
  
7.1.Az Európai Unió 2018. évi általános költségvetésének tervezete – összes szakasz (szavazás)
  
7.2.Az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre szóló általános költségvetése – összes szakasz (szavazás)
  
7.3.2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Tanács és Tanács (szavazás)
  
7.4.A rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelme ***I (szavazás)
  
7.5.Az EU külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok be- és kilépésére vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer létrehozása ***I (szavazás)
  
7.6.A Schengeni határellenőrzési kódex módosítása a határregisztrációs rendszer alkalmazásának tekintetében ***I (szavazás)
  
7.7.A romák Unió-beli integrációjának alapjogi szempontjai: a cigányellenességgel szembeni küzdelem (szavazás)
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
 9.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 10.Az ülés folytatása
 11.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 12.Az illegális bevándorlás és az embercsempészet elleni küzdelem a Földközi-tenger térségében (vita időszerű kérdésekről)
 13.Az euróövezet gazdaságpolitikája (vita)
 14.Az egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítás európai kerete ***I – A hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelmények ***I (vita)
 15.Az Ausztráliával folytatandó kereskedelmi tárgyalásokra irányuló tárgyalási megbízatás – Az Új-Zélanddal folytatandó kereskedelmi tárgyalásokra irányuló tárgyalási megbízatás (vita)
 16.A légitársaságok helyfoglalási rendszereinek semlegessége és a repüléstájékoztatáshoz való hozzáférés korlátozása (vita)
 17.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 18.Az észak-spanyolországi és portugáliai erdőtüzek esetében alkalmazott reagálási mechanizmusok (vita)
 19.Dokumentumok benyújtása
 20.Előirányzatok átcsoportosítása
 21.A következő ülésnap napirendje
 22.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.01-kor nyitják meg.


2. A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 69c. cikke)

Az elnök bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 69c. cikkének (2) bekezdése értelmében parlamenti szavazásra irányuló kérést nyújtott be hozzá az ECR és a PPE képviselőcsoport, valamint bizonyos számú képviselő, a LIBE bizottság arra vonatkozó határozatáról, hogy az elektronikus hírközlés során a magánélet tiszteletben tartásáról és a személyes adatok védelméről, valamint a 2002/58/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (elektronikus hírközlési adatvédelmi rendelet) irányuló javaslatról szóló jelentés alapján indítsanak intézményközi tárgyalásokat (COM(2017)0010 – C8-0009/2017 – 2017/0003(COD)). Előadó: Marju Lauristin (A8-0324/2017), bejelentve a 2017. október 23-i ülésnap jegyzőkönyvében (2017.10.23-i jegyzőkönyv, 10. pont ).

A LIBE bizottság intézményközi tárgyalások megnyitásáról szóló határozatáról tartandó szavazásra 2017. október 26-án, csütörtökön kerül sor.

Az elnök bejelenti, hogy nem kapott a legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselőtől vagy egy vagy több képviselőcsoporttól arra irányuló kérést, hogy a 2017. október 23-i, hétfői ülésnap jegyzőkönyvében bejelentett többi, intézményközi tárgyalások megnyitásáról szóló határozatot bocsássák szavazásra. (2017.10.23-i jegyzőkönyv, 10. pont ).

A bizottságok tehát megkezdhetik a tárgyalásokat az eljárási szabályzat 69c. cikkének (2) bekezdésében rögzített határidő elteltével.


3. Az EU külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok be- és kilépésére vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer létrehozása ***I – A Schengeni határellenőrzési kódex módosítása a határregisztrációs rendszer alkalmazásának tekintetében ***I (vita)

Jelentés az Európai Unió tagállamainak külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok be- és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer létrehozásáról és a határregisztrációs rendszerhez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

Jelentés az (EU) 2016/399 rendeletnek a határregisztrációs rendszer alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra előterjeszti a jelentéseket.

Felszólal: Dimitrisz Avramopulosz (a Bizottság tagja).

Felszólal: Barbara Kudrycka, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tanja Fajon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Milan Zver, Jussi Halla-aho, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Angelika Mlinar, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Jan Philipp Albrecht, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gerard Batten, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Auke Zijlstra, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tomáš Zdechovský, Eleftherios Synadinos, független, Monika Hohlmeier (a BUDG bizottság véleményének előadója), aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Lampros Fountoulis, Dubravka Šuica, Birgit Sippel, Helga Stevens, Gérard Deprez, Cornelia Ernst, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Monika Hohlmeier, Tim Aker, Gilles Lebreton, Diane Dodds, Carlos Coelho, Josef Weidenholzer, Anders Primdahl Vistisen, Georg Mayer, Heinz K. Becker, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jan Philipp Albrecht, Birgit Sippel, a vita lefolytatásával kapcsolatban, Iratxe García Pérez, Ulrike Trebesius, Jeroen Lenaers, Maria Grapini, Notis Marias, Emil Radev, Cécile Kashetu Kyenge és Željana Zovko.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ivica Tolić, Emilian Pavel, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Georgios Epitideios, Sógor Csaba és Szanyi Tibor.

Felszólal: Dimitrisz Avramopulosz és Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.10.25-i jegyzőkönyv, 7.5. pont és 2017.10.25-i jegyzőkönyv, 7.6. pont .


4. A szexuális zaklatás és erőszak elleni küzdelem az Unióban (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A szexuális zaklatás és erőszak elleni küzdelem az Unióban (2017/2897(RSP))

Cecilia Malmström (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gerard Batten, Iratxe García Pérez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jadwiga Wiśniewska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Angelika Mlinar, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Malin Björk, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Terry Reintke, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Daniela Aiuto, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mylène Troszczynski, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Diane James, Barbara Matera, Udo Bullmann, Julie Girling, Sophia in 't Veld, Eleonora Forenza, Ernest Urtasun, Margot Parker, Anna Záborská, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Branislav Škripek, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Linnéa Engström, Deirdre Clune, Vilija Blinkevičiūtė, Catherine Bearder, Ángela Vallina, Karima Delli, Csaba Sógor, Csaba Sógor, Pina Picierno, Hilde Vautmans, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Coburn, Stanislav Polčák, Anna Hedh, Edouard Martin, Biljana Borzan és Elisabeth Morin-Chartier.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Patricija Šulin, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Georgios Epitideios, Marijana Petir, Julie Ward, Mairead McGuinness, Wajid Khan, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jean-Paul Denanot, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Tiemo Wölken és Maria Grapini.

Felszólal: Cecilia Malmström.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—    Arne Gericke, a(z) ECR képviselőcsoport nevében a szexuális zaklatás és erőszak ellen az Unióban folytatott küzdelemről (2017/2897(RSP)) (B8-0576/2017);

—    Ska Keller, Ulrike Lunacek, Florent Marcellesi, Terry Reintke, Judith Sargentini, Ernest Urtasun, Monika Vana et Molly Scott Cato, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében a szexuális zaklatás és erőszak ellen az Unióban folytatott küzdelemről (2017/2897(RSP)) (B8-0577/2017);

—    Iratxe García Pérez, Maria Arena, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nessa Childers, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Monika Beňová, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Ana Gomes, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Karin Kadenbach, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Clare Moody, Jens Nilsson, Maria Noichl, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Liliana Rodrigues, Maria João Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Szanyi Tibor, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho et Richard Corbett, az S&D képviselőcsoport nevében, a szexuális zaklatás és erőszak ellen az Unióban folytatott küzdelemről (2017/2897(RSP)) (B8-0578/2017);

—    Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Ángela Vallina, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Eleonora Forenza, Sabine Lösing, Stefan Eck, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada et Neoklis Sylikiotis, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a szexuális zaklatás és erőszak ellen a Unióban folytatott küzdelemről (2017/2897(RSP)) (B8-0579/2017);

—    Beatriz Becerra Basterrechea, Catherine Bearder, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica et Filiz Hyusmenova, az ALDE képviselőcsoport nevében, a szexuális zaklatás és erőszak ellen az Unióban folytatott küzdelemről (2017/2897(RSP)) (B8-0580/2017);

—    Mylène Troszczynski, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, a szexuális zaklatás és erőszak ellen az Unióban folytatott küzdelemről (2017/2897(RSP)) (B8-0581/2017);

—    Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabeth Morin-Chartier, Manfred Weber et Esteban González Pons a PPE képviselőcsoport nevében a szexuális zaklatás és visszaélés ellen az Unióban folytatott küzdelemről (2017/2897(RSP)) (B8-0582/2017).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.10.26-i jegyzőkönyv, 10.6. pont .

(A 11.57-kor felfüggesztik.)

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök


5. Az ülés folytatása

Az ülés 12.02-kor folytatódik.

Felszólal: Pier Antonio Panzeri, Ibrahim Halawával, az Egyiptomban letartóztatott és bebörtönzött ír állampolgárral kapcsolatban, Janusz Korwin-Mikke, Daphne Caruana Galizia meggyilkolásával kapcsolatban, és Eleonora Forenza, a törökországi HDP társelnökeinek sorsával kapcsolatban.


6. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmeket juttatta el az S&D és az ENF képviselőcsoport:

ENVI bizottság: Rory Palmer

Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Rory Palmer

ITRE bizottság: Nicolas Bay már nem tagja a bizottságnak.

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


7. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


7.1. Az Európai Unió 2018. évi általános költségvetésének tervezete – összes szakasz (szavazás)

— Módosítástervezetek az Európai Unió 2018. évi általános költségvetésének a Bizottságra vonatkozó, III. szakaszához;

— Módosítástervezetek az Európai Unió 2018. évi általános költségvetésének I., II., IV., V., VI., VII., VIII., IX. és X. szakaszához, melyek az Európai Parlamentre, a Tanácsra, a Bíróságra, az Európai Számvevőszékre, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságra, a Régiók Bizottságára, az ombudsmanra, az európai adatvédelmi biztosra és az Európai Külügyi Szolgálatra vonatkoznak.

A Szerződéseknek megfelelően a módosítástervezetek elfogadásához az Európai Parlament képviselői többségének szavazata szükséges.

(Az elfogadott módosítástervezetek az „Elfogadott szövegek” mellékletében találhatók.)

(az összes parlamenti képviselő többsége)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

Felszólalások

A szavazás előtt:

Siegfried Mureşan (előadó) az alábbi technikai módosításokat javasolja a BUDG bizottsági szavazásnak megfelelően:

09 04 77 05. jogcím – 1735. módosítás: a kifizetések végső szintjének kiigazítása 1 250 000 euróra;
24 01 07. jogcímcsoport – 1838. módosítás: a végösszegek értéke, beleértve a 10%-os tartalékét is, a költségvetés-tervezetben szereplő szint lesz.
A
Parlament jóváhagyja ezeket a változtatásokat.

A szavazás után:

Märt Kivine (a Tanács soros elnöke) tudomásul veszi a Parlament és a Tanács álláspontja közti különbséget, és egyetért az egyeztetőbizottságnak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikke (4) bekezdésének c) pontja szerinti összehívásával.


7.2. Az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre szóló általános költségvetése – összes szakasz (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének tervezetéről szóló tanácsi álláspontról [11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadók: Siegfried Mureşan és Richard Ashworth (A8-0299/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0408)

Felszólalások

Liadh Ní Riada a 17. módosításhoz szóbeli módosítást terjeszt elő, amelyet elfogadnak.


7.3. 2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Tanács és Tanács (szavazás)

Második jelentés az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0291/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0409)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0409)

A mentesítés megadását elutasítják (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (2) bekezdésének b) pontját).


7.4. A rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelme ***I (szavazás)

Jelentés a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0248 - C8-0181/2016- 2016/0130(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2017)0410)


7.5. Az EU külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok be- és kilépésére vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer létrehozása ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Unió tagállamainak külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok be- és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer létrehozásáról és a határregisztrációs rendszerhez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva.

Felszólal Tanja Fajon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a Bizottság javaslatának elutasítására irányuló javaslatról szóló szavazás után, aki az eljárási szabályzat 59. cikkének (3) bekezdése alapján kéri, hogy a módosításokat bocsássák szavazásra az ideiglenes megállapodásról szóló szavazás előtt, valamint Agustín Díaz de Mera García Consuegra (előadó), aki ellenzi ezt a javaslatot.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (291 mellette, 330 ellene, 41 tartózkodás).

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2017)0411)


7.6. A Schengeni határellenőrzési kódex módosítása a határregisztrációs rendszer alkalmazásának tekintetében ***I (szavazás)

Jelentés az (EU) 2016/399 rendeletnek a határregisztrációs rendszer alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva.

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2017)0412)


7.7. A romák Unió-beli integrációjának alapjogi szempontjai: a cigányellenességgel szembeni küzdelem (szavazás)

Jelentés a romák unióbeli integrációjának alapjogi szempontjairól és a cigányellenességgel szembeni küzdelemről [2017/2038(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Soraya Post (A8-0294/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0413)

Felszólalások

Inés Ayala Sender, a szavazás előtt, aki kifogásolja a Parlament épületében jelenleg látható, a perpignani cigányokról szóló kiállítás tartalmát, és Edouard Ferrand, a kiállítás szervezője, aki védelmébe veszi a kezdeményezést.

Soraya Post (előadó), a szavazás után.


8. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament honlapján, a képviselők számára fenntartott oldalakon találhatók.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Siegfried Mureşan és Richard Ashworth-jelentés – A8-0299/2017
Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Jana Žitňanská, Eleftherios Synadinos, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Paloma López Bermejo, Petras Auštrevičius, Notis Marias, Momchil Nekov, John Howarth és Stanislav Polčák

Marita Ulvskog-jelentés – A8-0064/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski és Momchil Nekov

Agustín Díaz de Mera García Consuegra-jelentés – A8-0057/2017
Tomáš Zdechovský, Diane James, Michaela Šojdrová, Eleftherios Synadinos, Tonino Picula, Notis Marias és Stanislav Polčák

Agustín Díaz de Mera García Consuegra-jelentés – A8-0059/2017
Petras Auštrevičius, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias és Stanislav Polčák

Soraya Post-jelentés – A8-0294/2017
Tomáš Zdechovský, José Inácio Faria és Igor Šoltes.


9. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

Az ülést 13.52-kor felfüggesztik.


ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

10. Az ülés folytatása

Az ülés 15.02-kor folytatódik.


11. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


12. Az illegális bevándorlás és az embercsempészet elleni küzdelem a Földközi-tenger térségében (vita időszerű kérdésekről)

Az illegális bevándorlás és az embercsempészet elleni küzdelem a Földközi-tenger térségében (2017/2898(RSP))

Felszólal: Matteo Salvini, aki bevezeti a ENF képviselőcsoport által javasolt vitát.

Felszólal: Matti Maasikas (a Tanács soros elnöke) és Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Elena Valenciano, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Edouard Ferrand, a vita lefolytatásával kapcsolatban (az elnök pontosítást tesz), Helga Stevens, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Barbara Spinelli, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Kristina Winberg, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Nicolas Bay, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Morvai Krisztina, független, Barbara Kudrycka, Knut Fleckenstein, Jussi Halla-aho, Angelika Mlinar, Marina Albiol Guzmán, James Carver, Auke Zijlstra, Konstantinos Papadakis, Cristian Dan Preda, Tanja Fajon, Monica Macovei, Malin Björk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Laura Ferrara, Marie-Christine Arnautu, Georgios Epitideios, Gál Kinga, Niedermüller Péter, Anna Elżbieta Fotyga, Neoklis Sylikiotis, Patrick O'Flynn, Angelo Ciocca, Janusz Korwin-Mikke, Barbara Matera, Pier Antonio Panzeri, Bernd Lucke, Miguel Urbán Crespo, Elmar Brok, Patrizia Toia, Roberts Zīle, Milan Zver, Enrique Guerrero Salom, Angel Dzhambazki, Jeroen Lenaers és Elly Schlein.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal: Zdzisław Krasnodębski, Carlos Coelho, Tonino Picula, Frank Engel, Miriam Dalli, Jaromír Štětina és Tomáš Zdechovský.

Felszólal: Matti Maasikas és Valdis Dombrovskis.

A vitát berekesztik.


13. Az euróövezet gazdaságpolitikája (vita)

Jelentés az euróövezet gazdaságpolitikájáról [2017/2114(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)

Gunnar Hökmark előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Yana Toom (az EMPL bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Sofia Ribeiro, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pedro Silva Pereira, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Notis Marias, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Lieve Wierinck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Dimitrios Papadimoulis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marco Valli, Marco Valli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gunnar Hökmark, Marco Zanni, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Eleftherios Synadinos, független, Othmar Karas, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, Enrique Calvet Chambon, Bernard Monot, Maria Arena, Richard Sulík, Jakob von Weizsäcker, Luigi Morgano és Alfred Sant.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo, Luke Ming Flanagan, Bronis Ropė és Doru-Claudian Frunzulică.

Felszólal: Valdis Dombrovskis és Gunnar Hökmark.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.10.26-i jegyzőkönyv, 10.7. pont .


14. Az egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítás európai kerete ***I – A hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelmények ***I (vita)

Jelentés az értékpapírosítás közös szabályainak meghatározásáról, az egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítás európai keretrendszerének létrehozásáról, valamint a 2009/65/EK, a 2009/138/EK és a 2011/61/EU irányelv és az 1060/2009/EK és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Paul Tang (A8-0387/2016)

Jelentés a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 575/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Othmar Karas (A8-0388/2016)

Paul Tang és Othmar Karas előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Theodor Dumitru Stolojan, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO alelnök

Felszólal: Jonás Fernández, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Kay Swinburne, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Petr Ježek, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Nikolaos Chountis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Molly Scott Cato, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Valli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Barbara Kappel, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Gabriel Mato, Pervenche Berès, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Neena Gill, Sander Loones, Jeppe Kofod és Miguel Viegas.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias.

Felszólal: Valdis Dombrovskis, Paul Tang és Othmar Karas.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.10.26-i jegyzőkönyv, 10.3. pont és 2017.10.26-i jegyzőkönyv, 10.4. pont .


15. Az Ausztráliával folytatandó kereskedelmi tárgyalásokra irányuló tárgyalási megbízatás – Az Új-Zélanddal folytatandó kereskedelmi tárgyalásokra irányuló tárgyalási megbízatás (vita)

Jelentés a Tanácsnak az Ausztráliával folytatandó kereskedelmi tárgyalásokra vonatkozóan javasolt tárgyalási meghatalmazásról szóló ajánlásról [2017/2192(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Daniel Caspary (A8-0311/2017)

Jelentés a Tanácsnak az Új-Zélanddal folytatandó kereskedelmi tárgyalásokra vonatkozóan javasolt tárgyalási meghatalmazásról szóló ajánlásról [2017/2193(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Daniel Caspary (A8-0312/2017)

Felszólal: Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

Godelieve Quisthoudt-Rowohl (az előadó helyettese) előterjeszti a jelentéseket.

Felszólal: Momchil Nekov (az AGRI bizottság véleményének előadója), James Nicholson (az AGRI bizottság véleményének előadója), Christofer Fjellner, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Karoline Graswander-Hainz, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, David Campbell Bannerman, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Hannu Takkula, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Christofer Fjellner, Klaus Buchner, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Nathan Gill, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, France Jamet, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Francisco José Millán Mon, Alessia Maria Mosca, Jan Zahradil, Monika Vana, Fabio Massimo Castaldo, Franz Obermayr, Adam Szejnfeld, David Martin, Zbigniew Kuźmiuk, Seán Kelly, Emmanuel Maurel, Artis Pabriks, Pedro Silva Pereira és Eric Andrieu.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Laima Liucija Andrikienė, Nicola Caputo, Notis Marias, Janusz Korwin-Mikke és Stanislav Polčák.

Felszólal: Cecilia Malmström és Christofer Fjellner (az előadó helyettese).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.10.26-i jegyzőkönyv, 10.8. pont és 2017.10.26-i jegyzőkönyv, 10.9. pont .


16. A légitársaságok helyfoglalási rendszereinek semlegessége és a repüléstájékoztatáshoz való hozzáférés korlátozása (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000075/2017) felteszi: Cláudia Monteiro de Aguiar, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Claudia Schmidt, Georges Bach, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Ujhelyi István, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Rosa Estaràs Ferragut, Deirdre Clune, Kateřina Konečná, Deli Andor, Marek Plura, Gabriele Preuß, Olga Sehnalová, Birgit Collin-Langen, Matt Carthy, Paul Rübig, Nessa Childers, Seán Kelly, Tom Vandenkendelaere, Claudia Țapardel, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Peter Kouroumbashev, Ivo Belet, Miltiadis Kyrkos, Ivica Tolić, Lucy Anderson, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender, Antonio López-Istúriz White, Roberts Zīle, Salvatore Domenico Pogliese, Franck Proust, Renaud Muselier, Kostadinka Kuneva, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Ivan Štefanec, Anneleen Van Bossuyt, Artis Pabriks, Nagy József, Ramon Tremosa i Balcells, Eduard Kukan és Daniel Dalton, a Bizottsághoz: A légitársaságok helyfoglalási rendszereinek semlegessége és a repüléstájékoztatáshoz való hozzáférés korlátozása (2017/2900(RSP)) (B8-0604/2017)

Cláudia Monteiro de Aguiar kifejti a kérdést.

Hrisztosz Sztilianidesz (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Wim van de Camp, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, és Isabella De Monte, a(z) S&D képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal: Pavel Telička, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kosma Złotowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Kostadinka Kuneva, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jakop Dalunde, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Claudia Țapardel, Izaskun Bilbao Barandica, Bronis Ropė, Deirdre Clune, Olga Sehnalová, Henna Virkkunen, Peter Kouroumbashev és Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák és Notis Marias.

Felszólal: Hrisztos Sztilianidesz.

A vitát berekesztik.


17. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmeket juttatta el a(z) PPE és a(z) EFDD képviselőcsoport:

ECON bizottság: David Coburn

A Dél-Ázsia országaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Daniel Caspary helyett Thomas Mann

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


18. Az észak-spanyolországi és portugáliai erdőtüzek esetében alkalmazott reagálási mechanizmusok (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az észak-spanyolországi és portugáliai erdőtüzek esetében alkalmazott reagálási mechanizmusok (2017/2899(RSP))

Matti Maasikas (a Tanács soros elnöke) és Christos Stylianides (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Paulo Rangel, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Carlos Zorrinho, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, António Marinho e Pinto, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Miguel Viegas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Florent Marcellesi, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Maria Lidia Senra Rodríguez és Nuno Melo.

ELNÖKÖL:
Evelyne GEBHARDT alelnök

Felszólal: Jonás Fernández, Izaskun Bilbao Barandica, Estefanía Torres Martínez, Pilar Ayuso, Ángela Vallina, Lambert van Nistelrooij és Elisabetta Gardini.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Cláudia Monteiro de Aguiar, Ana Gomes, Notis Marias, Stanislav Polčák és Seán Kelly.

Felszólal: Hrisztosz Sztilianidesz és Matti Maasikas.

A vitát berekesztik.


19. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

- Javaslat a DEC 25/2017. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N8-0061/2017 - C8-0348/2017 - 2017/2218(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat a DEC 26/2017. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N8-0062/2017 - C8-0349/2017 – 2017/2219(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG- Javaslat az INF 3/2017. számú előirányzat-átcsoportosításra – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (N8-0063/2017 - C8-0359/2017 – 2017/2228(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat az INF 2/2017. számú előirányzat-átcsoportosításra – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (N8-0064/2017 - C8-0361/2017 – 2017/2230(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat a DEC 22/2017. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz - Bizottság (N8-0066/2017 - C8-0365/2017 – 2017/2232(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat a DEC 27/2017. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz - Bizottság (N8-0067/2017 - C8-0367/2017 – 2017/2234(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG


- Javaslat a DEC 21/2017. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz - Bizottság (N8-0068/2017 - C8-0368/2017 – 2017/2235(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG


- Javaslat a DEC 23/2017. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz - Bizottság (N8-0069/2017 - C8-0369/2017 – 2017/2236(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG


- Javaslat a DEC 24/2017. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz - Bizottság (N8-0070/2017 - C8-0370/2017 – 2017/2237(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat az 5/2017. számú előirányzat-átcsoportosításra - Európai ombudsman (N8-0071/2017 - C8-0371/2017 – 2017/2238(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat a DEC 28/2017. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N8-0072/2017 - C8-0372/2017 – 2017/2239(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat a DEC 29/2017. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N8-0073/2017 - C8-0373/2017 – 2017/2240(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG


- Javaslat a DEC 30/2017. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N8-0074/2017 - C8-0374/2017 – 2017/2241(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG


20. Előirányzatok átcsoportosítása

A költségvetési rendelet 27. cikke (3) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja az Európai Bizottság DEC 20/2017. számú – III. szakasz – Bizottság előirányzat-átcsoportosítását;

A költségvetési rendelet 25. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést a Régiók Bizottsága INF 4/2017. és INF 5/2017. számú előirányzat-átcsoportosítása ellen;

A költségvetési rendelet 27. cikkének megfelelően az Európai Unió Tanácsa tájékoztatta a költségvetési hatóságot a DEC 25/2017. és DEC 26/2017. számú – III. szakasz – Bizottság előirányzat-átcsoportosítások jóváhagyásáról.


21. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 611.536/OJJE).


22. Az ülés berekesztése

Az ülést 21.23-kor berekesztik.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardti

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Boutonnet, Cesa, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Händel, Hübner, Le Pen, Matias, Maydell, Punset, Seymour, Tamburrano, Żółtek

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat