Rodyklė 
Protokolas
PDF 256kWORD 79k
Trečiadienis, 2017 m. spalio 25 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69 c straipsnis)
 3.Atvykimo ir išvykimo sistemos (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių ES išorės sienas, atvykimo ir išvykimo duomenys, sukūrimas ***I - Šengeno sienų kodekso dalinis keitimas dėl atvykimo ir išvykimo sistemos naudojimo ***I (diskusijos)
 4.Kova su seksualiniu priekabiavimu ir prievarta ES (diskusijos)
 5.Posėdžio atnaujinimas
 6.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 7.Balsuoti skirtas laikas
  7.1.Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto projektas - Visi skirsniai (balsavimas)
  7.2.Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai (balsavimas)
  7.3.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Taryba ir Europos Vadovų Taryba (balsavimas)
  7.4.Darbuotojų apsauga nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe ***I (balsavimas)
  7.5.Atvykimo ir išvykimo sistemos (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių ES išorės sienas, atvykimo ir išvykimo duomenys, sukūrimas ***I (balsavimas)
  7.6.Šengeno sienų kodekso dalinis keitimas dėl atvykimo ir išvykimo sistemos naudojimo ***I (balsavimas)
  7.7.Pagrindinių teisių aspektai romų integracijoje ES: kova su priešiškumu romams (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 10.Posėdžio atnaujinimas
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 12.Kova su nelegalia imigracija ir neteisėtu žmonių gabenimu Viduržemio jūros regione (diskusija aktualia tema)
 13.Euro zonos ekonominė politika (diskusijos)
 14.Paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais sistema ***I - Prudenciniai reikalavimai kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ***I (diskusijos)
 15.Derybų įgaliojimai prekybos deryboms su Australija - Derybų įgaliojimai prekybos deryboms su Naująja Zelandija (diskusijos)
 16.Oro transporto bilietų rezervavimo sistemų neutralumas ir ribota prieiga prie skrydžių informacijos (diskusijos)
 17.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 18.Reagavimo į miškų gaisrus Šiaurės Ispanijoje ir Portugalijoje mechanizmai (diskusijos)
 19.Gauti dokumentai
 20.Asignavimų perkėlimas
 21.Kito posėdžio darbotvarkė
 22.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.01 val.


2. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69 c straipsnis)

Pirmininkė paskelbė, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalį gavo ECR ir PPE frakcijų bei tam tikrų Parlamento narių prašymą balsuoti Parlamente dėl LIBE komiteto sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas remiantis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl teisės į privatų gyvenimą ir asmens duomenų apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje, kuriuo panaikinama Direktyva 2002/58/EB (Reglamentas dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (COM(2017)0010 – C8 0009/2017 – 2017/0003(COD)). Pranešėja: Marju Lauristin (A8-0324/2017) paskelbta pirmadienio, 2017 m. spalio 23 d. posėdžio protokole (2017 10 23 protokolo 10 punktas).

Balsavimas dėl LIBE komiteto sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas vyks rytoj, ketvirtadienį, 2017 m. spalio 26 d.

Pirmininkė paskelbė, kad iš kelių frakcijų ir Parlamento narių, kurių skaičius siekia vidutinę ribą, negavo prašymo balsuoti dėl kitų sprendimų pradėti tarpinstitucines derybas, kaip paskelbta pirmadienio, 2017 m. spalio 23 d. posėdžio protokole (2017 10 23 protokolo 10 punktas).

Taigi komitetai galės pradėti derybas pasibaigus 69c straipsnio 2 dalyje nurodytam terminui.


3. Atvykimo ir išvykimo sistemos (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių ES išorės sienas, atvykimo ir išvykimo duomenys, sukūrimas ***I - Šengeno sienų kodekso dalinis keitimas dėl atvykimo ir išvykimo sistemos naudojimo ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienas, atvykimo ir išvykimo bei atsisakymo leisti jiems atvykti duomenys, nustatomos prieigos prie AIS teisėsaugos tikslais sąlygos ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 767/2008 ir Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011 [COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl atvykimo ir išvykimo sistemos naudojimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 2016/399 [COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra pristatė pranešimus.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys).

Kalbėjo: Barbara Kudrycka PPE frakcijos vardu, Tanja Fajon S&D frakcijos vardu, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Milan Zver, Jussi Halla-aho ECR frakcijos vardu, Angelika Mlinar ALDE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), Jan Philipp Albrecht Verts/ALE frakcijos vardu, Gerard Batten EFDD frakcijos vardu, Auke Zijlstra ENF frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tomáš Zdechovský), Eleftherios Synadinos, nepriklausomas Parlamento narys, Monika Hohlmeier (BUDG komiteto nuomonės referentė) (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Lampros Fountoulis), Dubravka Šuica, Birgit Sippel, Helga Stevens, Gérard Deprez, Cornelia Ernst (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Monika Hohlmeier), Tim Aker, Gilles Lebreton, Diane Dodds, Carlos Coelho, Josef Weidenholzer, Anders Primdahl Vistisen, Georg Mayer, Heinz K. Becker (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jan Philipp Albrecht), Birgit Sippel dėl diskusijų eigos, Iratxe García Pérez, Ulrike Trebesius, Jeroen Lenaers, Maria Grapini, Notis Marias, Emil Radev, Cécile Kashetu Kyenge ir Željana Zovko.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ivica Tolić, Emilian Pavel, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Georgios Epitideios, Csaba Sógor ir Tibor Szanyi.

Kalbėjo: Dimitris Avramopoulos ir Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 10 25 protokolo 7.5 punktas ir 2017 10 25 protokolo 7.6 punktas


4. Kova su seksualiniu priekabiavimu ir prievarta ES (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Kova su seksualiniu priekabiavimu ir prievarta ES (2017/2897(RSP))

Cecilia Malmström (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Gerard Batten), Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu, Jadwiga Wiśniewska ECR frakcijos vardu, Angelika Mlinar ALDE frakcijos vardu, Malin Björk GUE/NGL frakcijos vardu, Terry Reintke Verts/ALE frakcijos vardu, Daniela Aiuto EFDD frakcijos vardu, Mylène Troszczynski ENF frakcijos vardu, Diane James, Barbara Matera, Udo Bullmann, Julie Girling, Sophia in 't Veld, Eleonora Forenza, Ernest Urtasun, Margot Parker, Anna Záborská, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Branislav Škripek, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Linnéa Engström, Deirdre Clune, Vilija Blinkevičiūtė, Catherine Bearder, Ángela Vallina, Karima Delli, Csaba Sógor, Csaba Sógor, Pina Picierno, Hilde Vautmans (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn), Stanislav Polčák, Anna Hedh, Edouard Martin, Biljana Borzan ir Elisabeth Morin-Chartier.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Patricija Šulin, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Georgios Epitideios, Marijana Petir, Julie Ward, Mairead McGuinness, Wajid Khan, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jean-Paul Denanot, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Tiemo Wölken ir Maria Grapini.

Kalbėjo Cecilia Malmström.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—    Arne Gericke ECR frakcijos vardu dėl kovos su seksualiniu priekabiavimu ir prievarta ES (2017/2897(RSP)) (B8-0576/2017);

—    Ska Keller, Ulrike Lunacek, Florent Marcellesi, Terry Reintke, Judith Sargentini, Ernest Urtasun, Monika Vana et Molly Scott Cato Verts/ALE frakcijos vardu dėl kovos su seksualiniu priekabiavimu ir prievarta ES (2017/2897(RSP)) (B8-0577/2017);

—    Iratxe García Pérez, Maria Arena, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nessa Childers, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Monika Beňová, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Ana Gomes, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Karin Kadenbach, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Clare Moody, Jens Nilsson, Maria Noichl, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Liliana Rodrigues, Maria João Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tibor Szanyi, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho et Richard Corbett S&D frakcijos vardu dėl kovos su seksualiniu priekabiavimu ir prievarta ES (2017/2897(RSP)) (B8-0578/2017);

—    Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Ángela Vallina, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Eleonora Forenza, Sabine Lösing, Stefan Eck, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada et Neoklis Sylikiotis GUE/NGL frakcijos vardu dėl kovos su seksualiniu priekabiavimu ir prievarta ES (2017/2897(RSP)) (B8-0579/2017);

—    Beatriz Becerra Basterrechea, Catherine Bearder, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica et Filiz Hyusmenova ALDE frakcijos vardu dėl kovos su seksualiniu priekabiavimu ir prievarta ES (2017/2897(RSP)) (B8-0580/2017);

—    Mylène Troszczynski ENF frakcijos vardu dėl kovos su seksualiniu priekabiavimu ir prievarta ES (2017/2897(RSP)) (B8-0581/2017);

—    Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabeth Morin-Chartier, Manfred Weber et Esteban González Pons PPE frakcijos vardudėl kovos su seksualiniu priekabiavimu ir prievarta ES (2017/2897(RSP)) (B8-0582/2017).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 10 26 protokolo 10.6 punktas

(Posėdis sustabdytas 11.57 val.)

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Pier Antonio Panzeri dėl Airijos piliečio Ibrahim'o Halawa, kuris buvo areštuotas ir įkalintas Egipte, išlaisvinimo, Janusz Korwin-Mikke dėl Daphnės Caruana Galizia nužudymo ir Eleonora Forenza dėl Liaudies demokratinės partijos (HDP) bendrapirmininkų Turkijoje likimo.


5. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 12.02 val.

Kalbėjo: Pier Antonio Panzeri dėl Egipte areštuoto ir įkalinto Airijos piliečio Ibrahim Halawa išlaisvinimo, Janusz Korwin-Mikke dėl Daphne Caruana Galizia nužudymo ir Eleonora Forenza dėl Liaudies demokratinės partijos (HDP) bendrapirmininkių likimo Turkijoje.


6. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos S&D ir ENF frakcijų prašymus dėl paskyrimo:

ENVI komitetas: Rory Palmer

Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis: Rory Palmer

ITRE komitetas: Nicolas Bay nebe šio komiteto narys.

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


7. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


7.1. Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto projektas - Visi skirsniai (balsavimas)

— Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto III skirsnio (Komisija) asignavimų pakeitimų projektai;

— Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX ir X skirsnių (Europos Parlamentas, Taryba, Teisingumo Teismas, Audito Rūmai, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, Regionų komitetas, Ombudsmenas, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas ir Europos išorės veiksmų tarnyba) asignavimų pakeitimų projektai.

Pagal sutarčių nuostatas, kad pakeitimų projektai būtų priimti, reikalinga visų Europos Parlamento narių balsų dauguma.

(Patvirtintų pakeitimų projektai pateikiami priede „Priimti tekstai“.)

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

Kalbėjo:

Prieš balsavimą:

Siegfried Mureşan (pranešėjas) pasiūlė šiuos techninius paketimus, už kuriuos balsavo BUDG komitetas:

Eilutė 09 04 77 05 - Pakeitimas 1735: pritaikytas galutinis mokėjimų lygis EUR 1 250 000;
Eilutė 24 01 07 - Pakeitimas 1838: galutinės bendros sumos, apimančios 10 proc. rezervą, liks, kaip numatyta biudžeto projekte.
Parlamentas pritarė šiems pakeitimams.

Po balsavimo:

Märt Kivine (pareigas einantis Tarybos pirmininkas) atkreipė dėmesį į Parlamento ir Tarybos pozicijų skirtumus ir sutiko, kad pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 4 dalies c pastraipą būtų sušauktas Taikinimo komitetas.


7.2. Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl 2018 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto [11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Siegfried Mureşan ir Richard Ashworth (A8-0299/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0408)

Kalbėjo:

Liadh Ní Riada pateikė pakeitimo 17 žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas balsuoti.


7.3. 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Taryba ir Europos Vadovų Taryba (balsavimas)

Antrasis pranešimas dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Taryba ir Europos Vadovų Taryba [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0291/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2017)0409)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0409)

Nesuteiktas biudžeto įvykdymo patvirtinimas (žr. DTT IV priedo 5 straipsnio 2 dalies b punktą).


7.4. Darbuotojų apsauga nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe [COM(2016)0248 - C8-0181/2016- 2016/0130(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2017)0410)


7.5. Atvykimo ir išvykimo sistemos (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių ES išorės sienas, atvykimo ir išvykimo duomenys, sukūrimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienas, atvykimo ir išvykimo bei atsisakymo leisti jiems atvykti duomenys, nustatomos prieigos prie AIS teisėsaugos tikslais sąlygos ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 767/2008 ir Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011 [COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

SIŪLOMA ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

Kalbėjo:

Tanja Fajon S&D frakcijos vardu po balsavimo dėl pasiūlymo atmesti Komisijos pasiūlymą, ji pagal DTT 59 straipsnio 3 dalį paprašė, kad pakeitimai būtų pateikiami balsavimui iki balsavimo dėl laikino susitarimo, ir Agustín Díaz de Mera García Consuegra (pranešėjas) prieš šį prašymą.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (291 balsavo už, 330 – prieš, 41 susilaikė) atmetė prašymą.

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2017)0411)


7.6. Šengeno sienų kodekso dalinis keitimas dėl atvykimo ir išvykimo sistemos naudojimo ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl atvykimo ir išvykimo sistemos naudojimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 2016/399 [COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

SIŪLOMA ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2017)0412)


7.7. Pagrindinių teisių aspektai romų integracijoje ES: kova su priešiškumu romams (balsavimas)

Pranešimas dėl pagrindinių teisių aspektų romų integracijoje ES: kova su priešiškumu romams [2017/2038(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Soraya Post (A8-0294/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0413)

Kalbėjo:

Inés Ayala Sender iki balsavimo pradžios, ji pasmerkė šiuo metu Parlamento patalpose vykstančios parodos apie Perpinjano čigonus turinį ir Edouard Ferrand, parodos organizatorius, jis gynė šią iniciatyvą.

Soraya Post (pranešėja) balsavimui pasibaigus.


8. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Siegfried Mureşan ir Richard Ashworth - A8-0299/2017
Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Jana Žitňanská, Eleftherios Synadinos, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Paloma López Bermejo, Petras Auštrevičius, Notis Marias, Momchil Nekov, John Howarth ir Stanislav Polčák

Pranešimas: Marita Ulvskog - A8-0064/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski ir Momchil Nekov

Pranešimas: Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A8-0057/2017
Tomáš Zdechovský, Diane James, Michaela Šojdrová, Eleftherios Synadinos, Tonino Picula, Notis Marias ir Stanislav Polčák

Pranešimas: Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A8-0059/2017
Petras Auštrevičius, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias ir Stanislav Polčák

Pranešimas: Soraya Post - A8-0294/2017
Tomáš Zdechovský, José Inácio Faria ir Igor Šoltes.


9. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

Posėdis sustabdytas 13.52 val.


PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

10. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.02 val.


11. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


12. Kova su nelegalia imigracija ir neteisėtu žmonių gabenimu Viduržemio jūros regione (diskusija aktualia tema)

Kova su nelegalia imigracija ir neteisėtu žmonių gabenimu Viduržemio jūros regione (2017/2898(RSP))

Kalbėjo Matteo Salvini, pradėdamas ENF pasiūlytą diskusiją.

Kalbėjo: Matti Maasikas (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Elissavet Vozemberg-Vrionidi PPE frakcijos vardu, Elena Valenciano S&D frakcijos vardu, Edouard Ferrand dėl diskusijų eigos (Pirmininkas patikslino), Helga Stevens ECR frakcijos vardu, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu, Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, Kristina Winberg EFDD frakcijos vardu, Nicolas Bay ENF frakcijos vardu, Krisztina Morvai, nepriklausoma Parlamento narė, Barbara Kudrycka, Knut Fleckenstein, Jussi Halla-aho, Angelika Mlinar, Marina Albiol Guzmán, James Carver, Auke Zijlstra, Konstantinos Papadakis, Cristian Dan Preda, Tanja Fajon, Monica Macovei, Malin Björk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Laura Ferrara, Marie-Christine Arnautu, Georgios Epitideios, Kinga Gál, Péter Niedermüller, Anna Elżbieta Fotyga, Neoklis Sylikiotis, Patrick O'Flynn, Angelo Ciocca, Janusz Korwin-Mikke, Barbara Matera, Pier Antonio Panzeri, Bernd Lucke, Miguel Urbán Crespo, Elmar Brok, Patrizia Toia, Roberts Zīle, Milan Zver, Enrique Guerrero Salom, Angel Dzhambazki, Jeroen Lenaers ir Elly Schlein.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Zdzisław Krasnodębski, Carlos Coelho, Tonino Picula, Frank Engel, Miriam Dalli, Jaromír Štětina ir Tomáš Zdechovský.

Kalbėjo: Matti Maasikas ir Valdis Dombrovskis.

Diskusijos baigtos.


13. Euro zonos ekonominė politika (diskusijos)

Pranešimas dėl euro zonos ekonominės politikos [2017/2114(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)

Gunnar Hökmark pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Yana Toom (EMPL komiteto nuomonės referentė).

Kalbėjo Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Sofia Ribeiro PPE frakcijos vardu, Pedro Silva Pereira S&D frakcijos vardu, Notis Marias ECR frakcijos vardu, Lieve Wierinck ALDE frakcijos vardu, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu, Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marco Valli), Marco Valli EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Gunnar Hökmark), Marco Zanni ENF frakcijos vardu, Eleftherios Synadinos, nepriklausomas Parlamento narys, Othmar Karas, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, Enrique Calvet Chambon, Bernard Monot, Maria Arena, Richard Sulík, Jakob von Weizsäcker, Luigi Morgano ir Alfred Sant.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Luke Ming Flanagan, Bronis Ropė ir Doru-Claudian Frunzulică.

Kalbėjo: Valdis Dombrovskis ir Gunnar Hökmark.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 10 26 protokolo 10.7 punktas


14. Paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais sistema ***I - Prudenciniai reikalavimai kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos bendros pakeitimo vertybiniais popieriais taisyklės ir sukuriama paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais Europos sistema ir iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB, 2009/138/EB, 2011/61/ES bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 648/2012 [COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Paul Tang (A8-0387/2016)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms [COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Othmar Karas (A8-0388/2016)

Paul Tang ir Othmar Karas pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo Theodor Dumitru Stolojan PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Jonás Fernández S&D frakcijos vardu, Kay Swinburne ECR frakcijos vardu, Petr Ježek ALDE frakcijos vardu, Nikolaos Chountis GUE/NGL frakcijos vardu, Molly Scott Cato Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Valli EFDD frakcijos vardu, Barbara Kappel ENF frakcijos vardu, Gabriel Mato, Pervenche Berès, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Neena Gill, Sander Loones, Jeppe Kofod ir Miguel Viegas.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias.

Kalbėjo: Valdis Dombrovskis, Paul Tang ir Othmar Karas.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 10 26 protokolo 10.3 punktas ir 2017 10 26 protokolo 10.4 punktas


15. Derybų įgaliojimai prekybos deryboms su Australija - Derybų įgaliojimai prekybos deryboms su Naująja Zelandija (diskusijos)

Pranešimas dėl rekomendacijos Tarybai dėl siūlomų prekybos derybų su Australija įgaliojimų [2017/2192(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Daniel Caspary (A8-0311/2017)

Pranešimas dėl rekomendacijos Tarybai dėl siūlomų prekybos derybų su Naująja Zelandija įgaliojimų [2017/2193(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Daniel Caspary (A8-0312/2017)

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Godelieve Quisthoudt-Rowohl(pavaduojanti pranešėja) pristatė pranešimus.

Kalbėjo: Momchil Nekov (AGRI komiteto nuomonės referentas), James Nicholson (AGRI komiteto nuomonės referentas), Christofer Fjellner PPE frakcijos vardu, Karoline Graswander-Hainz S&D frakcijos vardu, David Campbell Bannerman ECR frakcijos vardu, Hannu Takkula ALDE frakcijos vardu, Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Christofer Fjellner), Klaus Buchner Verts/ALE frakcijos vardu, Nathan Gill EFDD frakcijos vardu, France Jamet ENF frakcijos vardu, Francisco José Millán Mon, Alessia Maria Mosca, Jan Zahradil, Monika Vana, Fabio Massimo Castaldo, Franz Obermayr, Adam Szejnfeld, David Martin, Zbigniew Kuźmiuk, Seán Kelly, Emmanuel Maurel, Artis Pabriks, Pedro Silva Pereira ir Eric Andrieu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Laima Liucija Andrikienė, Nicola Caputo, Notis Marias, Janusz Korwin-Mikke ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo: Cecilia Malmström ir Christofer Fjellner (pavaduojantis pranešėjas).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 10 26 protokolo 10.8 punktas ir 2017 10 26 protokolo 10.9 punktas


16. Oro transporto bilietų rezervavimo sistemų neutralumas ir ribota prieiga prie skrydžių informacijos (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000075/2017), kurį pateikė Cláudia Monteiro de Aguiar, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Claudia Schmidt, Georges Bach, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, István Ujhelyi, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Rosa Estaràs Ferragut, Deirdre Clune, Kateřina Konečná, Andor Deli, Marek Plura, Gabriele Preuß, Olga Sehnalová, Birgit Collin-Langen, Matt Carthy, Paul Rübig, Nessa Childers, Seán Kelly, Tom Vandenkendelaere, Claudia Țapardel, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Peter Kouroumbashev, Ivo Belet, Miltiadis Kyrkos, Ivica Tolić, Lucy Anderson, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender, Antonio López-Istúriz White, Roberts Zīle, Salvatore Domenico Pogliese, Franck Proust, Renaud Muselier, Kostadinka Kuneva, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Ivan Štefanec, Anneleen Van Bossuyt, Artis Pabriks, József Nagy, Ramon Tremosa i Balcells, Eduard Kukan ir Daniel Dalton, Komisijai: Oro transporto bilietų rezervavimo sistemų neutralumas ir ribota prieiga prie skrydžių informacijos (2017/2900(RSP)) (B8-0604/2017)

Cláudia Monteiro de Aguiar pristatė klausimą.

Christos Stylianides (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Wim van de Camp PPE frakcijos vardu ir Isabella De Monte S&D frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Pavel Telička ALDE frakcijos vardu, Kosma Złotowski ECR frakcijos vardu, Kostadinka Kuneva GUE/NGL frakcijos vardu, Jakop Dalunde Verts/ALE frakcijos vardu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Claudia Țapardel, Izaskun Bilbao Barandica, Bronis Ropė, Deirdre Clune, Olga Sehnalová, Henna Virkkunen, Peter Kouroumbashev ir Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák ir Notis Marias.

Kalbėjo Christos Stylianides.

Diskusijos baigtos.


17. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos PPE ir EFDD frakcijų prašymus dėl paskyrimo:

ECON komitetas: David Coburn

Delegacija ryšiams su Pietų Azijos šalimis: Thomas Mann vietoj Daniel Caspary

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


18. Reagavimo į miškų gaisrus Šiaurės Ispanijoje ir Portugalijoje mechanizmai (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Reagavimo į miškų gaisrus Šiaurės Ispanijoje ir Portugalijoje mechanizmai (2017/2899(RSP))

Matti Maasikas (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Christos Stylianides (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Paulo Rangel PPE frakcijos vardu, Carlos Zorrinho S&D frakcijos vardu, António Marinho e Pinto ALDE frakcijos vardu, Miguel Viegas GUE/NGL frakcijos vardu, Florent Marcellesi Verts/ALE frakcijos vardu, Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Maria Lidia Senra Rodríguez ir Nuno Melo.

PIRMININKAVO: Evelyne GEBHARDT
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Jonás Fernández, Izaskun Bilbao Barandica, Estefanía Torres Martínez, Pilar Ayuso, Ángela Vallina, Lambert van Nistelrooij ir Elisabetta Gardini.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Cláudia Monteiro de Aguiar, Ana Gomes, Notis Marias, Stanislav Polčák ir Seán Kelly.

Kalbėjo: Christos Stylianides ir Matti Maasikas.

Diskusijos baigtos.


19. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 25/2017. III skirsnis- Komisija (N8-0061/2017 - C8-0348/2017 - 2017/2218(GBD))

Perduota atsakingam komitetui: BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 26/2017. III skirsnis - Komisija (N8-0062/2017 - C8-0349/2017 - 2017/2219(GBD))

Perduota atsakingam komitetui: BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 3/2017. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (N8-0063/2017 - C8-0359/2017 - 2017/2228(GBD))

Perduota atsakingam komitetui: BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 2/2017. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (N8-0064/2017 - C8-0361/2017 - 2017/2230(GBD))

Perduota atsakingam komitetui: BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 22/2017. III skirsnis - Komisija (N8-0066/2017 - C8-0365/2017 - 2017/2232(GBD))

Perduota atsakingam komitetui: BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 27/2017. III skirsnis - Komisija (N8-0067/2017 - C8-0367/2017 - 2017/2234(GBD))

Perduota atsakingam komitetui: BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 21/2017. III skirsnis - Komisija (N8-0068/2017 - C8-0368/2017 - 2017/2235(GBD))

Perduota atsakingam komitetui: BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 23/2017. III skirsnis - Komisija (N8-0069/2017 - C8-0369/2017 - 2017/2236(GBD))

Perduota atsakingam komitetui: BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 24/2017. III skirsnis - Komisija (N8-0070/2017 - C8-0370/2017 - 2017/2237(GBD))

Perduota atsakingam komitetui: BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. 5/2017. Europos ombudsmenas (N8-0071/2017 - C8-0371/2017 - 2017/2238(GBD))

Perduota atsakingam komitetui: BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 28/2017. III skirsnis – Komisija (N8-0072/2017 - C8-0372/2017 - 2017/2239(GBD))

Perduota atsakingam komitetui: BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 29/2017. III skirsnis – Komisija (N8-0073/2017 - C8-0373/2017 - 2017/2240(GBD))

Perduota atsakingam komitetui: BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 30/2017. III skirsnis – Komisija (N8-0074/2017 - C8-0374/2017 - 2017/2241(GBD))

Perduota atsakingam komitetui: BUDG


20. Asignavimų perkėlimas

Remiantis Finansinio reglamento 27 straipsnio 3 dalimi Biudžeto komitetas nusprendė patenkinti Europos Komisijos prašymą dėl asignavimų perkėlimo DEC 20/2017 - III skirsnis – Komisija;

Remiantis Finansinio reglamento 25 straipsniu Biudžeto komitetas nusprendė neteikti prieštaravimų dėl Regionų komiteto prašymų dėl asignavimų perkėlimo INF 4/2017 ir INF 5/2017;

Remiantis Finansinio reglamento 27 straipsnio 4 dalimi Europos Sąjungos Taryba informavo biudžeto valdymo institucija, kad patvirtino asignavimų perkėlimus DEC 25/2017 ir DEC 26/2017 - III skirsnis – Komisija.


21. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 611.536/OJJE).


22. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 21.23 val.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Boutonnet, Cesa, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Händel, Hübner, Le Pen, Matias, Maydell, Punset, Seymour, Tamburrano, Żółtek

Teisinė informacija - Privatumo politika