Indekss 
Protokols
PDF 257kWORD 79k
Trešdiena, 2017. gada 25. oktobris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)
 3.Ieceļošanas/izceļošanas sistēmas (IIS) izveide, lai reģistrētu trešo valstu valstspiederīgo, kuri šķērso Eiropas Savienības dalībvalstu ārējās robežas, ieceļošanas un izceļošanas datus ***I - Grozījumu izdarīšana Šengenas Robežu kodeksā attiecībā uz ieceļošanas/izceļošanas sistēmas izmantošanu ***I (debates)
 4.Seksuālās uzmākšanās un izmantošanas apkarošana Eiropas Savienībā (debates)
 5.Sēdes atsākšana
 6.Komiteju un delegāciju sastāvs
 7.Balsošanas laiks
  
7.1.Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta projekts — visas iedaļas (balsošana)
  
7.2.Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas (balsošana)
  
7.3.ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome (balsošana)
  
7.4.Darba ņēmēju aizsardzība pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā ***I (balsošana)
  
7.5.Ieceļošanas/izceļošanas sistēmas (IIS) izveide, lai reģistrētu trešo valstu valstspiederīgo, kuri šķērso Eiropas Savienības dalībvalstu ārējās robežas, ieceļošanas un izceļošanas datus ***I (balsošana)
  
7.6.Grozījumu izdarīšana Šengenas Robežu kodeksā attiecībā uz ieceļošanas/izceļošanas sistēmas izmantošanu ***I (balsošana)
  
7.7.Romu integrācijas Eiropas Savienībā pamattiesību aspekti: cīņa pret antičigānismu (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 10.Sēdes atsākšana
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.Cīņa pret nelikumīgu imigrāciju un cilvēku kontrabandu Vidusjūras reģionā (debates par aktuāliem jautājumiem)
 13.Eurozonas ekonomikas politikas nostādnes (debates)
 14.Vienkāršas, pārredzamas un standartizētas vērtspapīrošanas regulējuma izveidošana ***I - Prudenciālās prasības kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām ***I (debates)
 15.Sarunu pilnvaras tirdzniecības sarunās ar Austrāliju - Sarunu pilnvaras tirdzniecības sarunās ar Jaunzēlandi (debates)
 16.Aviobiļešu rezervēšanas sistēmu neitralitāte un piekļuves ierobežošana lidojumu informācijai (debates)
 17.Komiteju un delegāciju sastāvs
 18.Mehānismi reaģēšanai uz meža ugunsgrēkiem Spānijas ziemeļos un Portugālē (debates)
 19.Dokumentu iesniegšana
 20.Apropriāciju pārvietojumi
 21.Nākamās sēdes darba kārtība
 22.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.01.


2. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)

Sēdes vadītāja paziņoja, ka viņa ir saņēmusi ECR un PPE grupu, kā arī vairāku deputātu pieprasījumu saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punktu balsot Parlamentā par pirmdienas, 2017. gada 23. oktobra, sēdes protokolā (23.10.2017. protokola 10. punkts) paziņoto LIBE komitejas lēmumu sākt iestāžu sarunas, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par privātās dzīves neaizskaramību un personas datu aizsardzību elektronisko sakaru jomā un ar ko atceļ Direktīvu 2002/58/EK (Privātuma un elektronisko sakaru regula) (COM(2017)0010 – C8-0009/2017 – 2017/0003(COD). Referente: Marju Lauristin (A8-0324/2017)).

Balsošana par LIBE komitejas lēmumu sākt iestāžu sarunas notiks nākamajā dienā — ceturtdien, 2017. gada 26. oktobrī.

Sēdes vadītāja paziņoja, ka viņa nav saņēmusi pieprasījumu no vairākām politiskajām grupām vai deputātiem, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, attiecībā uz citiem pirmdienas, 2017. gada 23. oktobra, protokolā (23.10.2017. protokola 10. punkts) paziņotajiem lēmumiem sākt iestāžu sarunas.

Tādējādi pēc Reglamenta 69.c panta 2. punktā noteiktā termiņa beigām komitejas var sākt sarunas.


3. Ieceļošanas/izceļošanas sistēmas (IIS) izveide, lai reģistrētu trešo valstu valstspiederīgo, kuri šķērso Eiropas Savienības dalībvalstu ārējās robežas, ieceļošanas un izceļošanas datus ***I - Grozījumu izdarīšana Šengenas Robežu kodeksā attiecībā uz ieceļošanas/izceļošanas sistēmas izmantošanu ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), lai reģistrētu to trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un izceļošanas datus un ieceļošanas atteikumus, kuri šķērso Eiropas Savienības dalībvalstu ārējās robežas, un ar ko paredz nosacījumus piekļuvei IIS tiesībaizsardzības nolūkos un groza Regulu (EK) Nr. 767/2008 un Regulu (ES) Nr. 1077/2011 [COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2016/399 attiecībā uz ieceļošanas/izceļošanas sistēmas izmantošanu [COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017).

Agustín Díaz de Mera García Consuegra iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis).

Uzstājās Barbara Kudrycka PPE grupas vārdā, Tanja Fajon S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Milan Zver, Jussi Halla-aho ECR grupas vārdā, Angelika Mlinar ALDE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE grupas vārdā, Gerard Batten EFDD grupas vārdā, Auke Zijlstra ENF grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tomáš Zdechovský, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Monika Hohlmeier (BUDG komitejas atzinuma sagatavotāja), kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Lampros Fountoulis, Dubravka Šuica, Birgit Sippel, Helga Stevens, Gérard Deprez, Cornelia Ernst, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Monika Hohlmeier, Tim Aker, Gilles Lebreton, Diane Dodds, Carlos Coelho, Josef Weidenholzer, Anders Primdahl Vistisen, Georg Mayer, Heinz K. Becker, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jan Philipp Albrecht, Birgit Sippel par debašu norisi, Iratxe García Pérez, Ulrike Trebesius, Jeroen Lenaers, Maria Grapini, Notis Marias, Emil Radev, Cécile Kashetu Kyenge un Željana Zovko.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ivica Tolić, Emilian Pavel, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Georgios Epitideios, Csaba Sógor un Tibor Szanyi.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos un Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 25.10.2017. protokola 7.5. punkts un 25.10.2017. protokola 7.6. punkts.


4. Seksuālās uzmākšanās un izmantošanas apkarošana Eiropas Savienībā (debates)

Komisijas paziņojums: Seksuālās uzmākšanās un izmantošanas apkarošana Eiropas Savienībā (2017/2897(RSP)).

Cecilia Malmström (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Agnieszka Kozłowska-Rajewicz PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gerard Batten, Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā, Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā, Angelika Mlinar ALDE grupas vārdā, Malin Björk GUE/NGL grupas vārdā, Terry Reintke Verts/ALE grupas vārdā, Daniela Aiuto EFDD grupas vārdā, Mylène Troszczynski ENF grupas vārdā, Diane James, Barbara Matera, Udo Bullmann, Julie Girling, Sophia in 't Veld, Eleonora Forenza, Ernest Urtasun, Margot Parker, Anna Záborská, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Branislav Škripek, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Linnéa Engström, Deirdre Clune, Vilija Blinkevičiūtė, Catherine Bearder, Ángela Vallina, Karima Delli, Csaba Sógor, Csaba Sógor, Pina Picierno, Hilde Vautmans, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn, Stanislav Polčák, Anna Hedh, Edouard Martin, Biljana Borzan un Elisabeth Morin-Chartier.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Patricija Šulin, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Georgios Epitideios, Marijana Petir, Julie Ward, Mairead McGuinness, Wajid Khan, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jean-Paul Denanot, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Tiemo Wölken un Maria Grapini.

Uzstājās Cecilia Malmström.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—    Arne Gericke ECR grupas vārdā - par seksuālās uzmākšanās un izmantošanas apkarošanu Eiropas Savienībā (2017/2897(RSP)) (B8-0576/2017);

—    Ska Keller, Ulrike Lunacek, Florent Marcellesi, Terry Reintke, Judith Sargentini, Ernest Urtasun, Monika Vana un Molly Scott Cato Verts/ALE grupas vārdā - par seksuālās uzmākšanās un izmantošanas apkarošanu Eiropas Savienībā (2017/2897(RSP)) (B8-0577/2017);

—    Iratxe García Pérez, Maria Arena, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nessa Childers, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Monika Beňová, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Ana Gomes, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Karin Kadenbach, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Clare Moody, Jens Nilsson, Maria Noichl, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Liliana Rodrigues, Maria João Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tibor Szanyi, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho et Richard Corbett S&D grupas vārdā - par cīņu pret seksuālu uzmākšanos un izmantošanu ES (2017/2897(RSP)) (B8-0578/2017);

—    Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Ángela Vallina, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Eleonora Forenza, Sabine Lösing, Stefan Eck, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada et Neoklis Sylikiotis GUE/NGL grupas vārdā - par seksuālās uzmākšanās un izmantošanas apkarošanu Eiropas Savienībā (2017/2897(RSP)) (B8-0579/2017);

—    Beatriz Becerra Basterrechea, Catherine Bearder, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica et Filiz Hyusmenova ALDE grupas vārdā - par seksuālās uzmākšanās un izmantošanas apkarošanu Eiropas Savienībā (2017/2897(RSP)) (B8-0580/2017);

—    Mylène Troszczynski ENF grupas vārdā - par seksuālās uzmākšanās un izmantošanas apkarošanu Eiropas Savienībā (2017/2897(RSP)) (B8-0581/2017);

—    Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabeth Morin-Chartier, Manfred Weber un Esteban González Pons PPE grupas vārdā - par seksuālās uzmākšanās un izmantošanas apkarošanu Eiropas Savienībā (2017/2897(RSP)) (B8-0582/2017).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 26.10.2017. protokola 10.6. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.57.)

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks


5. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 12.02.

Uzstājās Pier Antonio Panzeri par Ēģiptē aizturētā un apcietinātā Īrijas pilsoņa Ibrahim Halawa atbrīvošanu, Janusz Korwin-Mikke par Daphne Caruana Galizia slepkavību un Eleonora Forenza par Turcijas HDP politiskās partijas līdzpriekšsēdētāju likteni.


6. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis S&D un ENF grupu pieprasījumus izdarīt šādas izmaiņas komiteju un delegāciju sastāvā:

ENVI komiteja: Rory Palmer;

Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm: Rory Palmer;

ITRE komiteja: Nicolas Bay vairs nav šīs komitejas loceklis.

Izmaiņas uzskatīs par apstiprinātām, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


7. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


7.1. Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta projekts — visas iedaļas (balsošana)

— Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta III iedaļas apropriāciju grozījumu projekti attiecībā uz Komisiju;

— Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX un X iedaļas apropriāciju grozījumu projekti attiecībā uz Eiropas Parlamentu, Padomi, Tiesu, Eiropas Revīzijas palātu, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, Reģionu komiteju, Eiropas ombudu, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju un Eiropas Ārējās darbības dienestu.

Saskaņā ar Līgumu noteikumiem, lai grozījumu projektus pieņemtu, tiem ir jāsaņem Eiropas Parlamenta deputātu balsu vairākums.

(Pieņemto grozījumu projekti atrodami pielikumā “Pieņemtie teksti”.)

(Parlamenta deputātu vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

Uzstāšanās

Pirms balsošanas:

Siegfried Mureşan (referents) ierosināja šādus tehniskus grozījumus atbilstoši balsojumam BUDG komitejā:

09 04 77 05. pozīcija – grozījums Nr. 1735: galīgais maksājumu apmērs koriģēts uz EUR 1 250 000;
24 01 07. pozīcija – grozījums Nr. 1838: galīgās summas, ieskaitot 10 % rezervi, noteiktas budžeta projektā paredzētajā apmērā.
Parlaments apstiprināja šīs izmaiņas.

Pēc balsošanas:

Märt Kivine (amatā esošais Padomes priekšsēdētājs) pieņēma zināšanai atšķirības starp Parlamenta un Padomes nostāju un pauda piekrišanu Samierināšanas komitejas sasaukšanai saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 4. punkta c) apakšpunktu.


7.2. Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta projektu [11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)] - Budžeta komiteja. Referenti: Siegfried Mureşan un Richard Ashworth (A8-0299/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0408).

Uzstāšanās

Liadh Ní Riada ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 17. Ierosinātais mutiskais grozījums tika pieņemts.


7.3. ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome (balsošana)

Otrais ziņojums par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa — Eiropadome un Padome [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0291/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0409).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0409).

Apstiprinājums par budžeta izpildi netika sniegts (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 2. punkta b) apakšpunktu).


7.4. Darba ņēmēju aizsardzība pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā [COM(2016)0248 - C8-0181/2016- 2016/0130(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Marita Ulvskog (A8-0064/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0410).


7.5. Ieceļošanas/izceļošanas sistēmas (IIS) izveide, lai reģistrētu trešo valstu valstspiederīgo, kuri šķērso Eiropas Savienības dalībvalstu ārējās robežas, ieceļošanas un izceļošanas datus ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), lai reģistrētu to trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un izceļošanas datus un ieceļošanas atteikumus, kuri šķērso Eiropas Savienības dalībvalstu ārējās robežas, un ar ko paredz nosacījumus piekļuvei IIS tiesībaizsardzības nolūkos un groza Regulu (EK) Nr. 767/2008 un Regulu (ES) Nr. 1077/2011 [COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

Pēc balsošanas par priekšlikumu noraidīt Komisijas priekšlikumu uzstājās Tanja Fajon S&D grupas vārdā, saskaņā ar Reglamenta 59. panta 3. punktu pieprasot, lai pirms balsošanas par provizorisko vienošanos notiktu balsošana par grozījumiem, un Agustín Díaz de Mera García Consuegra (referents), kurš iebilda pret šo pieprasījumu.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu noraidīja (291 par, 330 pret, 41 atturas).

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0411).


7.6. Grozījumu izdarīšana Šengenas Robežu kodeksā attiecībā uz ieceļošanas/izceļošanas sistēmas izmantošanu ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2016/399 attiecībā uz ieceļošanas/izceļošanas sistēmas izmantošanu [COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0412).


7.7. Romu integrācijas Eiropas Savienībā pamattiesību aspekti: cīņa pret antičigānismu (balsošana)

Ziņojums par romu integrācijas Eiropas Savienībā pamattiesību aspektiem: cīņa pret antičigānismu [2017/2038(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Soraya Post (A8-0294/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0413).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Inés Ayala Sender, paužot nosodījumu par Parlamenta telpās patlaban aplūkojamās izstādes par Perpiņānas čigāniem saturu, un izstādes organizators Edouard Ferrand, kurš aizstāvēja šo iniciatīvu.

Balsošanas noslēgumā uzstājās Soraya Post (referente).


8. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Siegfried Mureşan un Richard Ashworth ziņojums - A8-0299/2017
Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Jana Žitňanská, Eleftherios Synadinos, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Paloma López Bermejo, Petras Auštrevičius, Notis Marias, Momchil Nekov, John Howarth un Stanislav Polčák

Marita Ulvskog ziņojums - A8-0064/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski un Momchil Nekov

Agustín Díaz de Mera García Consuegra ziņojums - A8-0057/2017
Tomáš Zdechovský, Diane James, Michaela Šojdrová, Eleftherios Synadinos, Tonino Picula, Notis Marias un Stanislav Polčák

Agustín Díaz de Mera García Consuegra ziņojums - A8-0059/2017
Petras Auštrevičius, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias un Stanislav Polčák

Soraya Post ziņojums - A8-0294/2017
Tomáš Zdechovský, José Inácio Faria un Igor Šoltes


9. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.52.)


SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

10. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta 15.02.


11. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


12. Cīņa pret nelikumīgu imigrāciju un cilvēku kontrabandu Vidusjūras reģionā (debates par aktuāliem jautājumiem)

Cīņa pret nelikumīgu imigrāciju un cilvēku kontrabandu Vidusjūras reģionā (2017/2898(RSP)).

Uzstājās Matteo Salvini, lai sāktu debates, kuras bija ierosinājusi ENF grupa.

Uzstājās Matti Maasikas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Elissavet Vozemberg-Vrionidi PPE grupas vārdā, Elena Valenciano S&D grupas vārdā, Edouard Ferrand par debašu norisi (sēdes vadītājs sniedza precizējumus), Helga Stevens ECR grupas vārdā, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā, Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, Kristina Winberg EFDD grupas vārdā, Nicolas Bay ENF grupas vārdā, Krisztina Morvai, pie grupām nepiederoša deputāte, Barbara Kudrycka, Knut Fleckenstein, Jussi Halla-aho, Angelika Mlinar, Marina Albiol Guzmán, James Carver, Auke Zijlstra, Konstantinos Papadakis, Cristian Dan Preda, Tanja Fajon, Monica Macovei, Malin Björk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Laura Ferrara, Marie-Christine Arnautu, Georgios Epitideios, Kinga Gál, Péter Niedermüller, Anna Elżbieta Fotyga, Neoklis Sylikiotis, Patrick O'Flynn, Angelo Ciocca, Janusz Korwin-Mikke, Barbara Matera, Pier Antonio Panzeri, Bernd Lucke, Miguel Urbán Crespo, Elmar Brok, Patrizia Toia, Roberts Zīle, Milan Zver, Enrique Guerrero Salom, Angel Dzhambazki, Jeroen Lenaers un Elly Schlein.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Zdzisław Krasnodębski, Carlos Coelho, Tonino Picula, Frank Engel, Miriam Dalli, Jaromír Štětina un Tomáš Zdechovský.

Uzstājās Matti Maasikas un Valdis Dombrovskis.

Debates tika slēgtas.


13. Eurozonas ekonomikas politikas nostādnes (debates)

Ziņojums par eurozonas ekonomikas politikas nostādnēm [2017/2114(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017).

Gunnar Hökmark iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Yana Toom (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja).

Uzstājās Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Sofia Ribeiro PPE grupas vārdā, Pedro Silva Pereira S&D grupas vārdā, Notis Marias ECR grupas vārdā, Lieve Wierinck ALDE grupas vārdā, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marco Valli, Marco Valli EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gunnar Hökmark, Marco Zanni ENF grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Othmar Karas, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, Enrique Calvet Chambon, Bernard Monot, Maria Arena, Richard Sulík, Jakob von Weizsäcker, Luigi Morgano un Alfred Sant.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo, Luke Ming Flanagan, Bronis Ropė un Doru-Claudian Frunzulică.

Uzstājās Valdis Dombrovskis un Gunnar Hökmark.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 26.10.2017. protokola 10.7. punkts.


14. Vienkāršas, pārredzamas un standartizētas vērtspapīrošanas regulējuma izveidošana ***I - Prudenciālās prasības kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka kopīgus noteikumus par vērtspapīrošanu, izveido Eiropas mēroga regulējumu attiecībā uz vienkāršu, pārredzamu un standartizētu vērtspapīrošanu un groza Direktīvu 2009/65/EK, Direktīvu 2009/138/EK, Direktīvu 2011/61/ES, Regulu (EK) Nr. 1060/2009 un Regulu (ES) Nr. 648/2012 [COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Paul Tang (A8-0387/2016).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām [COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Othmar Karas (A8-0388/2016).

Paul Tang un Othmar Karas iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Theodor Dumitru Stolojan PPE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Jonás Fernández S&D grupas vārdā, Kay Swinburne ECR grupas vārdā, Petr Ježek ALDE grupas vārdā, Nikolaos Chountis GUE/NGL grupas vārdā, Molly Scott Cato Verts/ALE grupas vārdā, Marco Valli EFDD grupas vārdā, Barbara Kappel ENF grupas vārdā, Gabriel Mato, Pervenche Berès, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Neena Gill, Sander Loones, Jeppe Kofod un Miguel Viegas.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias.

Uzstājās Valdis Dombrovskis, Paul Tang un Othmar Karas.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 26.10.2017. protokola 10.3. punkts un 26.10.2017. protokola 10.4. punkts.


15. Sarunu pilnvaras tirdzniecības sarunās ar Austrāliju - Sarunu pilnvaras tirdzniecības sarunās ar Jaunzēlandi (debates)

Ziņojums par ieteikumu Padomei par ierosinātajām sarunu pilnvarām tirdzniecības sarunās ar Austrāliju [2017/2192(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Daniel Caspary (A8-0311/2017).

Ziņojums par ieteikumu Padomei par ierosinātajām sarunu pilnvarām tirdzniecības sarunās ar Jaunzēlandi [2017/2193(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Daniel Caspary (A8-0312/2017).

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Godelieve Quisthoudt-Rowohl (aizstājot referentu) iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Momchil Nekov (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs), James Nicholson (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs), Christofer Fjellner PPE grupas vārdā, Karoline Graswander-Hainz S&D grupas vārdā, David Campbell Bannerman ECR grupas vārdā, Hannu Takkula ALDE grupas vārdā, Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Christofer Fjellner, Klaus Buchner Verts/ALE grupas vārdā, Nathan Gill EFDD grupas vārdā, France Jamet ENF grupas vārdā, Francisco José Millán Mon, Alessia Maria Mosca, Jan Zahradil, Monika Vana, Fabio Massimo Castaldo, Franz Obermayr, Adam Szejnfeld, David Martin, Zbigniew Kuźmiuk, Seán Kelly, Emmanuel Maurel, Artis Pabriks, Pedro Silva Pereira un Eric Andrieu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Laima Liucija Andrikienė, Nicola Caputo, Notis Marias, Janusz Korwin-Mikke un Stanislav Polčák.

Uzstājās Cecilia Malmström un Christofer Fjellner (aizstājot referentu).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 26.10.2017. protokola 10.8. punkts un 26.10.2017. protokola 10.9. punkts.


16. Aviobiļešu rezervēšanas sistēmu neitralitāte un piekļuves ierobežošana lidojumu informācijai (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000075/2017) un kuru uzdeva Cláudia Monteiro de Aguiar, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Claudia Schmidt, Georges Bach, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, István Ujhelyi, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Rosa Estaràs Ferragut, Deirdre Clune, Kateřina Konečná, Andor Deli, Marek Plura, Gabriele Preuß, Olga Sehnalová, Birgit Collin-Langen, Matt Carthy, Paul Rübig, Nessa Childers, Seán Kelly, Tom Vandenkendelaere, Claudia Țapardel, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Peter Kouroumbashev, Ivo Belet, Miltiadis Kyrkos, Ivica Tolić, Lucy Anderson, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender, Antonio López-Istúriz White, Roberts Zīle, Salvatore Domenico Pogliese, Franck Proust, Renaud Muselier, Kostadinka Kuneva, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Ivan Štefanec, Anneleen Van Bossuyt, Artis Pabriks, József Nagy, Ramon Tremosa i Balcells, Eduard Kukan un Daniel Dalton Komisijai: Aviobiļešu rezervēšanas sistēmu (GDS) neitralitāte un piekļuves ierobežošana lidojumu informācijai (2017/2900(RSP)) (B8-0604/2017).

Cláudia Monteiro de Aguiar izvērsa jautājumu.

Christos Stylianides (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Wim van de Camp PPE grupas vārdā un Isabella De Monte S&D grupas vārdā.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Pavel Telička ALDE grupas vārdā, Kosma Złotowski ECR grupas vārdā, Kostadinka Kuneva GUE/NGL grupas vārdā, Jakop Dalunde Verts/ALE grupas vārdā, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Claudia Țapardel, Izaskun Bilbao Barandica, Bronis Ropė, Deirdre Clune, Olga Sehnalová, Henna Virkkunen, Peter Kouroumbashev un Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák un Notis Marias.

Uzstājās Christos Stylianides.

Debates tika slēgtas.


17. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis PPE grupas un EFDD grupas pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus:

ECON komiteja: David Coburn;

Delegācija attiecībām ar Dienvidāzijas valstīm: Thomas Mann – Daniel Caspary vietā.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


18. Mehānismi reaģēšanai uz meža ugunsgrēkiem Spānijas ziemeļos un Portugālē (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Mehānismi reaģēšanai uz meža ugunsgrēkiem Spānijas ziemeļos un Portugālē (2017/2899(RSP)).

Matti Maasikas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Christos Stylianides (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Paulo Rangel PPE grupas vārdā, Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā, António Marinho e Pinto ALDE grupas vārdā, Miguel Viegas GUE/NGL grupas vārdā, Florent Marcellesi Verts/ALE grupas vārdā, Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Maria Lidia Senra Rodríguez un Nuno Melo.

SĒDI VADA: Evelyne GEBHARDT
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Jonás Fernández, Izaskun Bilbao Barandica, Estefanía Torres Martínez, Pilar Ayuso, Ángela Vallina, Lambert van Nistelrooij un Elisabetta Gardini.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Cláudia Monteiro de Aguiar, Ana Gomes, Notis Marias, Stanislav Polčák un Seán Kelly.

Uzstājās Christos Stylianides un Matti Maasikas.

Debates tika slēgtas.


19. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 25/2017, III iedaļa — Komisija (N8-0061/2017 - C8-0348/2017 – 2017/2218(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 26/2017, III iedaļa — Komisija (N8-0062/2017 - C8-0349/2017 – 2017/2219(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 3/2017 — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (N8-0063/2017 - C8-0359/2017 – 2017/2228(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 2/2017 — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (N8-0064/2017 - C8-0361/2017 – 2017/2230(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 22/2017, III iedaļa — Komisija (N8-0066/2017 - C8-0365/2017 – 2017/2232(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 27/2017, III iedaļa — Komisija (N8-0067/2017 - C8-0367/2017 – 2017/2234(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 21/2017, III iedaļa — Komisija (N8-0068/2017 - C8-0368/2017 – 2017/2235(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 23/2017, III iedaļa — Komisija (N8-0069/2017 - C8-0369/2017 – 2017/2236(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 24/2017, III iedaļa — Komisija (N8-0070/2017 - C8-0370/2017 – 2017/2237(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. 5/2017 — Eiropas Ombuds (N8-0071/2017 - C8-0371/2017 – 2017/2238(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 28/2017, III iedaļa — Komisija (N8-0072/2017 - C8-0372/2017 – 2017/2239(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 29/2017, III iedaļa — Komisija (N8-0073/2017 - C8-0373/2017 – 2017/2240(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 30/2017, III iedaļa — Komisija (N8-0074/2017 - C8-0374/2017 – 2017/2241(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG


20. Apropriāciju pārvietojumi

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 3. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Eiropas Komisijas apropriāciju pārvietojumu DEC 20/2017, III iedaļa — Komisija;

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret Reģionu komitejas apropriāciju pārvietojumiem INF 4/2017 un INF 5/2017;

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 4. punktu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju par to, ka ir apstiprinājusi apropriāciju pārvietojumus DEC 25/2017 un DEC 26/2017, III iedaļa — Komisija.


21. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 611.536/OJJE).


22. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 21.23.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardti

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Boutonnet, Cesa, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Händel, Hübner, Le Pen, Matias, Maydell, Punset, Seymour, Tamburrano, Żółtek

Juridisks paziņojums - Privātuma politika