Index 
Notulen
PDF 259kWORD 78k
Woensdag 25 oktober 2017 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 3.Instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de EU overschrijden ***I - Wijziging van de Schengengrenscode wat betreft het gebruik van het inreis-uitreissysteem ***I (debat)
 4.De strijd tegen seksuele intimidatie en seksueel misbruik in de EU (debat)
 5.Hervatting van de vergadering
 6.Samenstelling commissies en delegaties
 7.Stemmingen
  
7.1.Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor 2018 - alle afdelingen (stemming)
  
7.2.Algemene begroting van de Europese Unie voor 2018 – alle afdelingen (stemming)
  
7.3.Kwijting 2015: algemene begroting van de EU – Europese Raad en Raad (stemming)
  
7.4.Bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia ***I (stemming)
  
7.5.Instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de EU overschrijden ***I (stemming)
  
7.6.Wijziging van de Schengengrenscode wat betreft het gebruik van het inreis-uitreissysteem ***I (stemming)
  
7.7.Grondrechtelijke aspecten bij de integratie van Roma in de EU: bestrijding van zigeunerhaat (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Hervatting van de vergadering
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.De strijd tegen irreguliere immigratie en mensensmokkel in het Middellandse Zeegebied (actualiteitendebat)
 13.Het economisch beleid van de eurozone (debat)
 14.Een kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie ***I - Prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen ***I (debat)
 15.Onderhandelingsmandaat voor de handelsbesprekingen tussen de EU en Australië - Onderhandelingsmandaat voor de handelsbesprekingen tussen de EU en Nieuw-Zeeland (debat)
 16.Neutraliteit van de boekingssystemen van luchtvaartmaatschappijen en beperking van de toegang tot vluchtinformatie (debat)
 17.Samenstelling commissies en delegaties
 18.Responsmechanismen voor de bosbranden in het noorden van Spanje en Portugal (debat)
 19.Ingekomen stukken
 20.Kredietoverschrijvingen
 21.Agenda van de volgende vergadering
 22.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.01 uur geopend.


2. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee dat zij van de ECR- en PPE-Fracties, alsook van een aantal parlementsleden een verzoek heeft ontvangen om, overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement, ter plenaire vergadering te stemmen over het besluit van de Commissie LIBE om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens in elektronische communicatie, en tot intrekking van Richtlijn 2002/58/EG (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie) (COM(2017)0010 – C8-0009/2017 – 2017/0003(COD)). Rapporteur: Marju Lauristin (A8-0324/2017) zoals aangekondigd in de notulen van maandag 23 oktober 2017 (punt 10 van de notulen van 23.10.2017).

De stemming over het besluit van de Commissie LIBE om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen vindt morgen, donderdag 26 oktober 2017, plaats.

De Voorzitter deelt mee dat zij geen verzoek heeft ontvangen van leden of een fractie of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken, om de andere besluiten om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen zoals aangekondigd in de notulen van maandag 23 oktober 2017 (punt 10 van de notulen van 23.10.2017) in stemming te brengen.

De commissies konden dus van start gaan met de onderhandelingen na het verstrijken van de in artikel 69 quater, lid 2, bedoelde termijn.


3. Instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de EU overschrijden ***I - Wijziging van de Schengengrenscode wat betreft het gebruik van het inreis-uitreissysteem ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens en van gegevens over weigering van toegang ten aanzien van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de Europese Unie overschrijden en tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot het EES voor rechtshandhavingsdoeleinden en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 767/2008 en Verordening (EU) nr. 1077/2011 [COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/399 in verband met het gebruik van het inreis-uitreissysteem (EES) [COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra leidt de verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Barbara Kudrycka, namens de PPE-Fractie, Tanja Fajon, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Milan Zver, Jussi Halla-aho, namens de ECR-Fractie, Angelika Mlinar, namens de ALDE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Jan Philipp Albrecht, namens de Verts/ALE-Fractie, Gerard Batten, namens de EFDD-Fractie, Auke Zijlstra, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tomáš Zdechovský, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Monika Hohlmeier (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Lampros Fountoulis, Dubravka Šuica, Birgit Sippel, Helga Stevens, Gérard Deprez, Cornelia Ernst, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Monika Hohlmeier, Tim Aker, Gilles Lebreton, Diane Dodds, Carlos Coelho, Josef Weidenholzer, Anders Primdahl Vistisen, Georg Mayer, Heinz K. Becker, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jan Philipp Albrecht, Birgit Sippel, over het verloop van het debat, Iratxe García Pérez, Ulrike Trebesius, Jeroen Lenaers, Maria Grapini, Notis Marias, Emil Radev, Cécile Kashetu Kyenge en Željana Zovko.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ivica Tolić, Emilian Pavel, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Georgios Epitideios, Csaba Sógor en Tibor Szanyi.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos en Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.5 van de notulen van 25.10.2017 en punt 7.6 van de notulen van 25.10.2017.


4. De strijd tegen seksuele intimidatie en seksueel misbruik in de EU (debat)

Verklaring van de Commissie: De strijd tegen seksuele intimidatie en seksueel misbruik in de EU (2017/2897(RSP))

Cecilia Malmström (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gerard Batten, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Angelika Mlinar, namens de ALDE-Fractie, Malin Björk, namens de GUE/NGL-Fractie, Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie, Daniela Aiuto, namens de EFDD-Fractie, Mylène Troszczynski, namens de ENF-Fractie, Diane James, Barbara Matera, Udo Bullmann, Julie Girling, Sophia in 't Veld, Eleonora Forenza, Ernest Urtasun, Margot Parker, Anna Záborská, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Branislav Škripek, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Linnéa Engström, Deirdre Clune, Vilija Blinkevičiūtė, Catherine Bearder, Ángela Vallina, Karima Delli, Csaba Sógor, Csaba Sógor, Pina Picierno, Hilde Vautmans, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, Stanislav Polčák, Anna Hedh, Edouard Martin, Biljana Borzan en Elisabeth Morin-Chartier.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Patricija Šulin, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Georgios Epitideios, Marijana Petir, Julie Ward, Mairead McGuinness, Wajid Khan, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jean-Paul Denanot, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Tiemo Wölken en Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—    Arne Gericke, namens de ECR-Fractie, over de bestrijding van seksuele intimidatie en seksueel misbruik in de EU (2017/2897(RSP)) (B8-0576/2017);

—    Ska Keller, Ulrike Lunacek, Florent Marcellesi, Terry Reintke, Judith Sargentini, Ernest Urtasun, Monika Vana en Molly Scott Cato, namens de Verts/ALE-Fractie, over de bestrijding van seksuele intimidatie en seksueel misbruik in de EU (2017/2897(RSP)) (B8-0577/2017);

—    Iratxe García Pérez, Maria Arena, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nessa Childers, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Monika Beňová, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Ana Gomes, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Karin Kadenbach, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Clare Moody, Jens Nilsson, Maria Noichl, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Liliana Rodrigues, Maria João Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tibor Szanyi, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho en Richard Corbett, namens de S&D-Fractie, over de bestrijding van seksuele intimidatie en seksueel misbruik in de EU (2017/2897(RSP)) (B8-0578/2017);

—    Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Ángela Vallina, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Eleonora Forenza, Sabine Lösing, Stefan Eck, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada en Neoklis Sylikiotis, namens de GUE/NGL-Fractie, over de bestrijding van seksuele intimidatie en seksueel misbruik in de EU (2017/2897(RSP)) (B8-0579/2017);

—    Beatriz Becerra Basterrechea, Catherine Bearder, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica en Filiz Hyusmenova, namens de ALDE-Fractie, over de bestrijding van seksuele intimidatie en seksueel misbruik in de EU (2017/2897(RSP)) (B8-0580/2017);

—    Mylène Troszczynski, namens de ENF-Fractie, over de bestrijding van seksuele intimidatie en seksueel misbruik in de EU (2017/2897(RSP)) (B8-0581/2017);

—    Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabeth Morin-Chartier, Manfred Weber en Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, over bestrijding van seksuele intimidatie en seksueel misbruik in de EU (2017/2897(RSP)) (B8-0582/2017).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.6 van de notulen van 26.10.2017.

(De vergadering wordt om 11.57 uur onderbroken.)

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter


5. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 12.02 uur hervat.

Het woord wordt gevoerd door Pier Antonio Panzeri, over de vrijlating van Ibrahim Halawa, een Ierse burger die is gearresteerd en gevangengezet in Egypte, Janusz Korwin-Mikke, over de moord op Daphne Caruana Galizia, en Eleonora Forenza, over het lot van de medevoorzitters van de HDP in Turkije.


6. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de S&D- en ENF-Fracties de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie ENVI: Rory Palmer

Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten: Rory Palmer

Commissie ITRE: Nicolas Bay is niet langer lid.

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


7. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


7.1. Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor 2018 - alle afdelingen (stemming)

— Ontwerpamendementen op de kredieten van afdeling III van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018 betreffende de Commissie;

— Ontwerpamendementen op de kredieten van de afdelingen I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX en X van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018 betreffende het Europees Parlement, de Raad, het Hof van Justitie, de Rekenkamer, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's, de Ombudsman, de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming en de Europese Dienst voor extern optreden.

Volgens de Verdragen is voor aanneming van de ontwerpamendementen de meerderheid van de leden van het Europees Parlement vereist.

(De aangenomen ontwerpamendementen zijn opgenomen in de bijlage "Aangenomen teksten".)

(Meerderheid van de leden van het Parlement)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

Het woord werd gevoerd door:

Voor de stemming heeft

Siegfried Mureşan (rapporteur) de volgende technische wijzigingen voorgesteld, overeenkomstig de stemming in de Commissie BUDG:

Lijn 09 04 77 05 - Amendement 1735: het definitieve bedrag aan betalingskredieten zal worden aangepast tot 1 250 000 EUR;
Lijn 24 01 07 - Amendement 1838: de totale definitieve bedragen, met inbegrip van de reserve van 10 %, zullen overeenstemmen met de bedragen uit de ontwerpbegroting.
Het Parlement heeft zijn goedkeuring gehecht aan deze wijzigingen
.

Na de stemming heeft

Märt Kivine (fungerend voorzitter van de Raad) kennis genomen van de verschillen tussen het standpunt van het Parlement en dat van de Raad en zijn goedkeuring gehecht aan de bijeenroeping van het bemiddelingscomité overeenkomstig artikel 314, lid 4, alinea c), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.


7.2. Algemene begroting van de Europese Unie voor 2018 – alle afdelingen (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018 [11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Siegfried Mureşan en Richard Ashworth (A8-0299/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0408)

Het woord werd gevoerd door:

Liadh Ní Riada, die een mondeling amendement op amendement 17 indiende, dat in aanmerking werd genomen.


7.3. Kwijting 2015: algemene begroting van de EU – Europese Raad en Raad (stemming)

Tweede verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling II - Europese Raad en Raad [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0291/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2017)0409)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0409)

De kwijting wordt geweigerd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 2, onder b), van het Reglement).


7.4. Bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk [COM(2016)0248 - C8-0181/2016- 2016/0130(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0410)


7.5. Instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de EU overschrijden ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens en van gegevens over weigering van toegang ten aanzien van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de Europese Unie overschrijden en tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot het EES voor rechtshandhavingsdoeleinden en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 767/2008 en Verordening (EU) nr. 1077/2011 [COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

Het woord wordt gevoerd door Tanja Fajon, namens de S&D-Fractie, na de stemming over het voorstel tot verwerping van het Commissievoorstel, om overeenkomstig artikel 59, lid 3, van het Reglement te vragen dat de amendementen in stemming worden gebracht vóór de stemming over het voorlopig akkoord, en Agustín Díaz de Mera García Consuegra (rapporteur), die zich uitspreekt tegen dit verzoek.

Bij ES (291 voor, 330 tegen, 41 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0411)


7.6. Wijziging van de Schengengrenscode wat betreft het gebruik van het inreis-uitreissysteem ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/399 in verband met het gebruik van het inreis-uitreissysteem (EES) [COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0412)


7.7. Grondrechtelijke aspecten bij de integratie van Roma in de EU: bestrijding van zigeunerhaat (stemming)

Verslag over grondrechtelijke aspecten bij de integratie van Roma in de EU: bestrijding van zigeunerhaat [2017/2038(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Soraya Post (A8-0294/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0413)

Het woord werd gevoerd door:

Inés Ayala Sender, vóór de stemming, om te protesteren tegen de inhoud van de tentoonstelling over de zigeuners van Perpignan, die momenteel te bekijken is in de gebouwen van het Parlement, en Edouard Ferrand, organisator van de tentoonstelling, ter verdediging van het initiatief.

Soraya Post (rapporteur), na afloop van de stemming.


8. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Siegfried Mureşan en Richard Ashworth - A8-0299/2017
Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Jana Žitňanská, Eleftherios Synadinos, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Paloma López Bermejo, Petras Auštrevičius, Notis Marias, Momchil Nekov, John Howarth en Stanislav Polčák

Verslag Marita Ulvskog - A8-0064/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski en Momchil Nekov

Verslag Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A8-0057/2017
Tomáš Zdechovský, Diane James, Michaela Šojdrová, Eleftherios Synadinos, Tonino Picula, Notis Marias en Stanislav Polčák

Verslag Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A8-0059/2017
Petras Auštrevičius, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias en Stanislav Polčák

Verslag Soraya Post - A8-0294/2017
Tomáš Zdechovský, José Inácio Faria en Igor Šoltes.


9. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 13.52 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

10. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt hervat om 15.02 uur.


11. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


12. De strijd tegen irreguliere immigratie en mensensmokkel in het Middellandse Zeegebied (actualiteitendebat)

De strijd tegen irreguliere immigratie en mensensmokkel in het Middellandse Zeegebied (2017/2898(RSP))

Het woord wordt gevoerd door Matteo Salvini om het door de ENF-Fractie voorgestelde debat te openen.

Het woord wordt gevoerd door Matti Maasikas (fungerend voorzitter van de Raad) en Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Elissavet Vozemberg-Vrionidi, namens de PPE-Fractie, Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie, Edouard Ferrand, over het verloop van het debat (de Voorzitter geeft nadere toelichting), Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Kristina Winberg, namens de EFDD-Fractie, Nicolas Bay, namens de ENF-Fractie, Krisztina Morvai, niet-fractiegebonden lid, Barbara Kudrycka, Knut Fleckenstein, Jussi Halla-aho, Angelika Mlinar, Marina Albiol Guzmán, James Carver, Auke Zijlstra, Konstantinos Papadakis, Cristian Dan Preda, Tanja Fajon, Monica Macovei, Malin Björk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Laura Ferrara, Marie-Christine Arnautu, Georgios Epitideios, Kinga Gál, Péter Niedermüller, Anna Elżbieta Fotyga, Neoklis Sylikiotis, Patrick O'Flynn, Angelo Ciocca, Janusz Korwin-Mikke, Barbara Matera, Pier Antonio Panzeri, Bernd Lucke, Miguel Urbán Crespo, Elmar Brok, Patrizia Toia, Roberts Zīle, Milan Zver, Enrique Guerrero Salom, Angel Dzhambazki, Jeroen Lenaers en Elly Schlein.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Zdzisław Krasnodębski, Carlos Coelho, Tonino Picula, Frank Engel, Miriam Dalli, Jaromír Štětina en Tomáš Zdechovský.

Het woord wordt gevoerd door Matti Maasikas en Valdis Dombrovskis.

Het debat wordt gesloten.


13. Het economisch beleid van de eurozone (debat)

Verslag over het economisch beleid van de eurozone [2017/2114(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)

Gunnar Hökmark leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Yana Toom (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL).

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Sofia Ribeiro, namens de PPE-Fractie, Pedro Silva Pereira, namens de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, Lieve Wierinck, namens de ALDE-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marco Valli, Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gunnar Hökmark, Marco Zanni, namens de ENF-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Othmar Karas, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, Enrique Calvet Chambon, Bernard Monot, Maria Arena, Richard Sulík, Jakob von Weizsäcker, Luigi Morgano en Alfred Sant.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Luke Ming Flanagan, Bronis Ropė en Doru-Claudian Frunzulică.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis en Gunnar Hökmark.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.7 van de notulen van 26.10.2017.


14. Een kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie ***I - Prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende securitisatie en tot instelling van een Europees kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/65/EG, 2009/138/EG en 2011/61/EU en de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 648/2012 [COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Paul Tang (A8-0387/2016)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) Nr. 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen [COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Othmar Karas (A8-0388/2016)

Paul Tang en Othmar Karas leiden de verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Theodor Dumitru Stolojan, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jonás Fernández, namens de S&D-Fractie, Kay Swinburne, namens de ECR-Fractie, Petr Ježek, namens de ALDE-Fractie, Nikolaos Chountis, namens de GUE/NGL-Fractie, Molly Scott Cato, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, Barbara Kappel, namens de ENF-Fractie, Gabriel Mato, Pervenche Berès, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Neena Gill, Sander Loones, Jeppe Kofod en Miguel Viegas.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis, Paul Tang en Othmar Karas.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.3 van de notulen van 26.10.2017 en punt 10.4 van de notulen van 26.10.2017.


15. Onderhandelingsmandaat voor de handelsbesprekingen tussen de EU en Australië - Onderhandelingsmandaat voor de handelsbesprekingen tussen de EU en Nieuw-Zeeland (debat)

Verslag over de aanbeveling aan de Raad over het voorgestelde onderhandelingsmandaat voor de handelsbesprekingen met Australië [2017/2192(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Daniel Caspary (A8-0311/2017)

Verslag over de aanbeveling aan de Raad over het voorgestelde onderhandelingsmandaat voor handelsonderhandelingen met Nieuw-Zeeland [2017/2193(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Daniel Caspary (A8-0312/2017)

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Godelieve Quisthoudt-Rowohl (ter vervanging van de rapporteur) leidt de verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Momchil Nekov (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), James Nicholson (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Christofer Fjellner, namens de PPE-Fractie, Karoline Graswander-Hainz, namens de S&D-Fractie, David Campbell Bannerman, namens de ECR-Fractie, Hannu Takkula, namens de ALDE-Fractie, Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Christofer Fjellner, Klaus Buchner, namens de Verts/ALE-Fractie, Nathan Gill, namens de EFDD-Fractie, France Jamet, namens de ENF-Fractie, Francisco José Millán Mon, Alessia Maria Mosca, Jan Zahradil, Monika Vana, Fabio Massimo Castaldo, Franz Obermayr, Adam Szejnfeld, David Martin, Zbigniew Kuźmiuk, Seán Kelly, Emmanuel Maurel, Artis Pabriks, Pedro Silva Pereira en Eric Andrieu.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Laima Liucija Andrikienė, Nicola Caputo, Notis Marias, Janusz Korwin-Mikke en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström en Christofer Fjellner (ter vervanging van de rapporteur).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.8 van de notulen van 26.10.2017 en punt 10.9 van de notulen van 26.10.2017.


16. Neutraliteit van de boekingssystemen van luchtvaartmaatschappijen en beperking van de toegang tot vluchtinformatie (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000075/2017) van Cláudia Monteiro de Aguiar, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Claudia Schmidt, Georges Bach, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, István Ujhelyi, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Rosa Estaràs Ferragut, Deirdre Clune, Kateřina Konečná, Andor Deli, Marek Plura, Gabriele Preuß, Olga Sehnalová, Birgit Collin-Langen, Matt Carthy, Paul Rübig, Nessa Childers, Seán Kelly, Tom Vandenkendelaere, Claudia Țapardel, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Peter Kouroumbashev, Ivo Belet, Miltiadis Kyrkos, Ivica Tolić, Lucy Anderson, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender, Antonio López-Istúriz White, Roberts Zīle, Salvatore Domenico Pogliese, Franck Proust, Renaud Muselier, Kostadinka Kuneva, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Ivan Štefanec, Anneleen Van Bossuyt, Artis Pabriks, József Nagy, Ramon Tremosa i Balcells, Eduard Kukan en Daniel Dalton, aan de Commissie: Neutraliteit van de boekingssystemen van luchtvaartmaatschappijen (GDS) en beperking van de toegang tot vluchtinformatie (2017/2900(RSP)) (B8-0604/2017)

Cláudia Monteiro de Aguiar licht de vraag toe.

Christos Stylianides (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Wim van de Camp, namens de PPE-Fractie, en Isabella De Monte, namens de S&D-Fractie.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie, Kosma Złotowski, namens de ECR-Fractie, Kostadinka Kuneva, namens de GUE/NGL-Fractie, Jakop Dalunde, namens de Verts/ALE-Fractie, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Claudia Țapardel, Izaskun Bilbao Barandica, Bronis Ropė, Deirdre Clune, Olga Sehnalová, Henna Virkkunen, Peter Kouroumbashev en Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides.

Het debat wordt gesloten.


17. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de PPE- en EFDD-Fracties de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie ECON: David Coburn

Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen: Thomas Mann in plaats van Daniel Caspary

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


18. Responsmechanismen voor de bosbranden in het noorden van Spanje en Portugal (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Responsmechanismen voor de bosbranden in het noorden van Spanje en Portugal (2017/2899(RSP))

Matti Maasikas (fungerend voorzitter van de Raad) en Christos Stylianides (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Paulo Rangel, namens de PPE-Fractie, Carlos Zorrinho, namens de S&D-Fractie, António Marinho e Pinto, namens de ALDE-Fractie, Miguel Viegas, namens de GUE/NGL-Fractie, Florent Marcellesi, namens de Verts/ALE-Fractie, Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Maria Lidia Senra Rodríguez en Nuno Melo.

VOORZITTER: Evelyne GEBHARDT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jonás Fernández, Izaskun Bilbao Barandica, Estefanía Torres Martínez, Pilar Ayuso, Ángela Vallina, Lambert van Nistelrooij en Elisabetta Gardini.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Cláudia Monteiro de Aguiar, Ana Gomes, Notis Marias, Stanislav Polčák en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides en Matti Maasikas.

Het debat wordt gesloten.


19. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 25/2017 - Afdeling III – Commissie (N8-0061/2017 - C8-0348/2017 - 2017/2218(GBD))

verwezen naar ten principale: BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 26/2017 - Afdeling III – Commissie (N8-0062/2017 - C8-0349/2017 - 2017/2219(GBD))

verwezen naar ten principale: BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving INF 3/2017 – Europees Economisch en Sociaal Comité (N8-0063/2017 - C8-0359/2017 - 2017/2228(GBD))

verwezen naar ten principale: BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving INF 2/2017 - Europees Economisch en Sociaal Comité (N8-0064/2017 - C8-0361/2017 - 2017/2230(GBD))

verwezen naar ten principale: BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 22/2017 - Afdeling III – Commissie (N8-0066/2017 - C8-0365/2017 - 2017/2232(GBD))

verwezen naar ten principale: BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 27/2017 - Afdeling III – Commissie (N8-0067/2017 - C8-0367/2017 - 2017/2234(GBD))

verwezen naar ten principale: BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 21/2017 - Afdeling III – Commissie (N8-0068/2017 - C8-0368/2017 - 2017/2235(GBD))

verwezen naar ten principale: BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 23/2017 - Afdeling III – Commissie (N8-0069/2017 - C8-0369/2017 - 2017/2236(GBD))

verwezen naar ten principale: BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 24/2017 - Afdeling III – Commissie (N8-0070/2017 - C8-0370/2017 - 2017/2237(GBD))

verwezen naar ten principale: BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving 5/2017 - Europese Ombudsman (N8-0071/2017 - C8-0371/2017 - 2017/2238(GBD))

verwezen naar ten principale: BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 28/2017 - Afdeling III – Commissie (N8-0072/2017 - C8-0372/2017 - 2017/2239(GBD))

verwezen naar ten principale: BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 29/2017 - Afdeling III – Commissie (N8-0073/2017 - C8-0373/2017 - 2017/2240(GBD))

verwezen naar ten principale: BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 30/2017 - Afdeling III – Commissie (N8-0074/2017 - C8-0374/2017 - 2017/2241(GBD))

verwezen naar ten principale: BUDG


20. Kredietoverschrijvingen

Overeenkomstig artikel 27, lid 3, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan kredietoverschrijving DEC 20/2017 van de Europese Commissie – Afdeling III – Commissie;

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen kredietoverschrijvingen INF 4/2017 en INF 5/2017 van het Comité van de Regio's;

Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de goedkeuring van kredietoverschrijvingen DEC 25/2017 en DEC 26/2017 – Afdeling III – Commissie.


21. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 611.536/OJJE).


22. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 21.23 uur gesloten.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Boutonnet, Cesa, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Händel, Hübner, Le Pen, Matias, Maydell, Punset, Seymour, Tamburrano, Żółtek

Juridische mededeling - Privacybeleid