Zoznam 
Zápisnica
PDF 258kWORD 80k
Streda, 25. októbra 2017 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 3.Zriadenie systému vstup/výstup (EES) na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice EÚ ***I - Zmena Kódexu schengenských hraníc, pokiaľ ide o používanie systému vstup/výstup ***I (rozprava)
 4.Boj proti sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu v EÚ (rozprava)
 5.Pokračovanie zasadnutia
 6.Zloženie výborov a delegácií
 7.Hlasovanie
  7.1.Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rok 2018 - všetky oddiely (hlasovanie)
  7.2.Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018 – všetky oddiely (hlasovanie)
  7.3.Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada (hlasovanie)
  7.4.Ochrana pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov ***I (hlasovanie)
  7.5.Zriadenie systému vstup/výstup (EES) na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice EÚ ***I (hlasovanie)
  7.6.Zmena Kódexu schengenských hraníc, pokiaľ ide o používanie systému vstup/výstup ***I (hlasovanie)
  7.7.Aspekty týkajúce sa základných práv pri integrácii Rómov v EÚ: boj proti neznášanlivosti voči Rómom (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Pokračovanie rokovania
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu a prevádzačstvu v Stredozemí (tematická rozprava)
 13.Hospodárske politiky eurozóny (rozprava)
 14.Spoločné pravidlá sekuritizácie a vytvorenie európskeho rámca pre jednoduchú, transparentnú a štandardizovanú sekuritizáciu ***I - Prudenciálne požiadavky na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti ***I (rozprava)
 15.Mandát na obchodné rokovania s Austráliou - Mandát na obchodné rokovania s Novým Zélandom (rozprava)
 16.Neutralita počítačových rezervačných systémov v leteckej doprave a obmedzenie prístupu k informáciám o letoch (rozprava)
 17.Zloženie výborov a delegácií
 18.Mechanizmy reakcie na lesné požiare v severnom Španielsku a Portugalsku (rozprava)
 19.Predložené dokumenty
 20.Presun rozpočtových prostriedkov
 21.Program rokovania na nasledujúci deň
 22.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.01 h.


2. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)

Predsedníčka oznámila, že dostala žiadosť o hlasovanie v Parlamente podľa článku 69c ods. 2 rokovacieho poriadku od skupín ECR a PPE, ako aj od určitého počtu poslancov o rozhodnutí výboru LIBE začať medziinštitucionálne rokovania na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rešpektovaní súkromného života a ochrane osobných údajov v elektronických komunikáciách a o zrušení smernice 2002/58/ES (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (COM(2017)0010 – C8-0009/2017 – 2017/0003(COD)). Spravodajkyňa: Marju Lauristin (A8-0324/2017) oznámená v zápisnici z pondelka 23. októbra 2017 (bod 10 zápisnice z 23.10.2017).

Hlasovanie o rozhodnutí výboru LIBE začať medziinštitucionálne rokovania sa uskutoční zajtra vo štvrtok 26. októbra 2017.

Predsedníčka oznámila, že nedostala žiadosť o hlasovanie od určitého počtu poslancov, politickej skupiny či politických skupín, ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, o ďalších rozhodnutiach začať medziinštitucionálne rokovania oznámené v zápisnici z pondelka 23. októbra 2017 (bod 10 zápisnice z 23.10.2017).

Výbory teda mohli začať rokovania po uplynutí lehoty uvedenej v článku 69c ods. 2 rokovacieho poriadku.


3. Zriadenie systému vstup/výstup (EES) na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice EÚ ***I - Zmena Kódexu schengenských hraníc, pokiaľ ide o používanie systému vstup/výstup ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup (EES) na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe a odopretí vstupu v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice členských štátov Európskej únie a ktorým sa stanovujú podmienky prístupu do systému vstup/výstup na účely presadzovania práva a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 767/2008 a nariadenie (EÚ) č. 1077/2011 [COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/399, pokiaľ ide o používanie systému vstup/výstup [COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra uviedol správy.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Barbara Kudrycka v mene skupiny PPE, Tanja Fajon v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Milan Zver, Jussi Halla-aho v mene skupiny ECR, Angelika Mlinar v mene skupiny ALDE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Jan Philipp Albrecht v mene skupiny Verts/ALE, Gerard Batten v mene skupiny EFDD, Auke Zijlstra v mene skupiny ENF, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tomáš Zdechovský, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Monika Hohlmeier (spravodajkyňa výboru BUDG požiadaného o stanovisko), ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Lampros Fountoulis, Dubravka Šuica, Birgit Sippel, Helga Stevens, Gérard Deprez, Cornelia Ernst, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Monika Hohlmeier, Tim Aker, Gilles Lebreton, Diane Dodds, Carlos Coelho, Josef Weidenholzer, Anders Primdahl Vistisen, Georg Mayer, Heinz K. Becker, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jan Philipp Albrecht, Birgit Sippel, o priebehu rozpravy, Iratxe García Pérez, Ulrike Trebesius, Jeroen Lenaers, Maria Grapini, Notis Marias, Emil Radev, Cécile Kashetu Kyenge a Željana Zovko.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ivica Tolić, Emilian Pavel, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Georgios Epitideios, Csaba Sógor a Tibor Szanyi.

Vystúpili: Dimitris Avramopoulos a Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.5 zápisnice zo dňa 25.10.2017 a bod 7.6 zápisnice zo dňa 25.10.2017.


4. Boj proti sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu v EÚ (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Boj proti sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu v EÚ (2017/2897(RSP))

Cecilia Malmström (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz v mene skupiny PPE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gerard Batten, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Angelika Mlinar v mene skupiny ALDE, Malin Björk v mene skupiny GUE/NGL, Terry Reintke v mene skupiny Verts/ALE, Daniela Aiuto v mene skupiny EFDD, Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF, Diane James, Barbara Matera, Udo Bullmann, Julie Girling, Sophia in 't Veld, Eleonora Forenza, Ernest Urtasun, Margot Parker, Anna Záborská, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Branislav Škripek, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Linnéa Engström, Deirdre Clune, Vilija Blinkevičiūtė, Catherine Bearder, Ángela Vallina, Karima Delli, Csaba Sógor, Csaba Sógor, Pina Picierno, Hilde Vautmans, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Stanislav Polčák, Anna Hedh, Edouard Martin, Biljana Borzan a Elisabeth Morin-Chartier.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Patricija Šulin, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Georgios Epitideios, Marijana Petir, Julie Ward, Mairead McGuinness, Wajid Khan, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jean-Paul Denanot, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Tiemo Wölken a Maria Grapini.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—    Arne Gericke v mene skupiny ECR o boji proti sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu v EÚ (2017/2897(RSP)) (B8-0576/2017);

—    Ska Keller, Ulrike Lunacek, Florent Marcellesi, Terry Reintke, Judith Sargentini, Ernest Urtasun, Monika Vana et Molly Scott Cato, v mene skupiny Verts/ALE o boji proti sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu v EÚ (2017/2897(RSP)) (B8-0577/2017);

—    Iratxe García Pérez, Maria Arena, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nessa Childers, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Monika Beňová, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Ana Gomes, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Karin Kadenbach, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Clare Moody, Jens Nilsson, Maria Noichl, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Liliana Rodrigues, Maria João Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tibor Szanyi, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho et Richard Corbett, v mene skupiny S&D o boji proti sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu v EÚ (2017/2897(RSP)) (B8-0578/2017);

—    Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Ángela Vallina, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Eleonora Forenza, Sabine Lösing, Stefan Eck, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada et Neoklis Sylikiotis, v mene skupiny GUE/NGL o boji proti sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu v EÚ (2017/2897(RSP)) (B8-0579/2017);

—    Beatriz Becerra Basterrechea, Catherine Bearder, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica et Filiz Hyusmenova, v mene skupiny ALDE, o boji proti sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu v EÚ (2017/2897(RSP)) (B8-0580/2017);

—    Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF o boji proti sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu v EÚ (2017/2897(RSP)) (B8-0581/2017);

—    Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabeth Morin-Chartier, Manfred Weber et Esteban González Pons v mene skupiny PPE o boji proti sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu v EÚ (2017/2897 (RSP)) (B8-0582/2017).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.6 zápisnice zo dňa 26.10.2017.

(Schôdza bola prerušená o 11.57 h.)

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda


5. Pokračovanie zasadnutia

Schôdza pokračovala o 12.02 h.

Vystúpili: Pier Antonio Panzeri, k prepusteniu Ibrahima Halawu, írskeho štátneho príslušníka zatknutého a uväzneného v Egypte, Janusz Korwin-Mikke, k zavraždeniu Daphne Caruany Galiziovej, a Eleonora Forenza, k osudu spolupredsedov Ľudovej demokratickej strany (HDP) v Turecku.


6. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupín S&D a ENF tieto žiadosti o menovanie:

výbor ENVI: Rory Palmer

Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými: Rory Palmer

výbor ITRE: Nicolas Bay už nie je členom.

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


7. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


7.1. Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rok 2018 - všetky oddiely (hlasovanie)

— Návrhy na zmenu rozpočtových prostriedkov v oddiele III všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018, pokiaľ ide o Komisiu;

— Návrhy na zmenu rozpočtových prostriedkov v oddieloch I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX a X všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018, pokiaľ ide o Európsky parlament, Radu, Súdny dvor, Dvor audítorov, Európsky hospodársky a sociálny výbor, Výbor regiónov, ombudsmana, európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť.

Podľa ustanovení zmlúv musí návrhy na zmenu podporiť väčšina poslancov, ktorí tvoria Európsky parlament, aby boli tieto návrhy prijaté.

(Prijaté návrhy na zmenu sú uvedené v prílohe ako „Prijaté texty“.)

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

Vystúpenia:

Pred hlasovaním:

Siegfried Mureşan (spravodajca) navrhol tieto technické zmeny, v súlade s hlasovaním vo výbore BUDG:

Riadok 09 04 77 05 – Pozmeňujúci návrh 1735: konečná výška platieb sa upraví na 1 250 000 EUR;
Riadok 24 01 07 - Pozmeňujúci návrh 1838: konečné celkové sumy vrátane rezervy vo výške 10 % budú na úrovni návrhu rozpočtu.
Parlament schválil tieto zmeny.

Po hlasovaní:

Märt Kivine (úradujúci predseda Rady) vzal na vedomie rozdiely medzi pozíciou Parlamentu a pozíciou Rady a vyjadril súhlas so zvolaním Zmierovacieho výboru v súlade s článkom 314 ods. 4 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie.


7.2. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018 – všetky oddiely (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018 [11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Siegfried Mureşan a Richard Ashworth (A8-0299/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0408)

Vystúpenia:

Liadh Ní Riada predložila ústny pozmeňujúci návrh k pozmeňujúcemu návrhu 17, ktorý bol prijatý.


7.3. Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada (hlasovanie)

Druhá správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel II – Európska rada a Rada [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0291/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2017)0409)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0409)

Absolutórium sa zamieta (pozri prílohu IV, článok 5 ods. 2 písm. b) rokovacieho poriadku).


7.4. Ochrana pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci [COM(2016)0248 - C8-0181/2016- 2016/0130(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2017)0410)


7.5. Zriadenie systému vstup/výstup (EES) na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice EÚ ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup (EES) na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe a odopretí vstupu v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice členských štátov Európskej únie a ktorým sa stanovujú podmienky prístupu do systému vstup/výstup na účely presadzovania práva a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 767/2008 a nariadenie (EÚ) č. 1077/2011 [COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

Vystúpili: Tanja Fajon v mene skupiny S&D, po hlasovaní o návrhu na zamietnutie návrhu Komisie, s cieľom požiadať v súlade s článkom 59 ods. 3 rokovacieho poriadku, aby sa o pozmeňujúcich návrhoch hlasovalo pred hlasovaním o predbežnej dohode, a Agustín Díaz de Mera García Consuegra (spravodajca) proti tejto žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v elektronickom hlasovaní (za: 291, proti: 330, zdržali sa hlasovania: 41).

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2017)0411)


7.6. Zmena Kódexu schengenských hraníc, pokiaľ ide o používanie systému vstup/výstup ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/399, pokiaľ ide o používanie systému vstup/výstup [COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2017)0412)


7.7. Aspekty týkajúce sa základných práv pri integrácii Rómov v EÚ: boj proti neznášanlivosti voči Rómom (hlasovanie)

Správa o aspektoch základných práv v integrácii Rómov v EÚ: boj proti protirómskemu zmýšľaniu [2017/2038(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Soraya Post (A8-0294/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0413)

Vystúpenia:

Inés Ayala Sender, pred hlasovaním, aby odsúdila obsah výstavy o Rómoch z Perpignanu, ktorá prebieha v súčasnosti v priestoroch Parlamentu, a Edouard Ferrand, organizátor výstavy, aby bránil túto iniciatívu.

Soraya Post (spravodajkyňa), po hlasovaní.


8. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Siegfried Mureşan a Richard Ashworth - A8-0299/2017
Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Jana Žitňanská, Eleftherios Synadinos, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Paloma López Bermejo, Petras Auštrevičius, Notis Marias, Momchil Nekov, John Howarth a Stanislav Polčák

Správa: Marita Ulvskog - A8-0064/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski a Momchil Nekov

Správa: Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A8-0057/2017
Tomáš Zdechovský, Diane James, Michaela Šojdrová, Eleftherios Synadinos, Tonino Picula, Notis Marias a Stanislav Polčák

Správa: Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A8-0059/2017
Petras Auštrevičius, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias a Stanislav Polčák

Správa: Soraya Post - A8-0294/2017
Tomáš Zdechovský, José Inácio Faria a Igor Šoltes.


9. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

         Rokovanie bolo prerušené o 13.52 h.


PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

10. Pokračovanie rokovania

Schôdza pokračovala o 15.02.


11. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


12. Boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu a prevádzačstvu v Stredozemí (tematická rozprava)

Boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu a prevádzačstvu v Stredozemí (2017/2898(RSP))

V rozprave vystúpil Matteo Salvini, aby začal rozpravu navrhovanú skupinou ENF.

V rozprave vystúpili: Matti Maasikas (úradujúci predseda Rady) a Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Elissavet Vozemberg-Vrionidi v mene skupiny PPE, Elena Valenciano v mene skupiny S&D, Edouard Ferrand, o priebehu rozpravy (predseda poskytol spresnenia), Helga Stevens v mene skupiny ECR, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, Kristina Winberg v mene skupiny EFDD, Nicolas Bay v mene skupiny ENF, Krisztina Morvai – nezaradená poslankyňa, Barbara Kudrycka, Knut Fleckenstein, Jussi Halla-aho, Angelika Mlinar, Marina Albiol Guzmán, James Carver, Auke Zijlstra, Konstantinos Papadakis, Cristian Dan Preda, Tanja Fajon, Monica Macovei, Malin Björk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Laura Ferrara, Marie-Christine Arnautu, Georgios Epitideios, Kinga Gál, Péter Niedermüller, Anna Elżbieta Fotyga, Neoklis Sylikiotis, Patrick O'Flynn, Angelo Ciocca, Janusz Korwin-Mikke, Barbara Matera, Pier Antonio Panzeri, Bernd Lucke, Miguel Urbán Crespo, Elmar Brok, Patrizia Toia, Roberts Zīle, Milan Zver, Enrique Guerrero Salom, Angel Dzhambazki, Jeroen Lenaers a Elly Schlein.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Zdzisław Krasnodębski, Carlos Coelho, Tonino Picula, Frank Engel, Miriam Dalli, Jaromír Štětina a Tomáš Zdechovský.

V rozprave vystúpili: Matti Maasikas a Valdis Dombrovskis.

Rozprava sa skončila.


13. Hospodárske politiky eurozóny (rozprava)

Správa o hospodárskych politikách eurozóny [2017/2114(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)

Gunnar Hökmark uviedol správu.

V rozprave vystúpil Yana Toom (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Sofia Ribeiro v mene skupiny PPE, Pedro Silva Pereira v mene skupiny S&D, Notis Marias v mene skupiny ECR, Lieve Wierinck v mene skupiny ALDE, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marco Valli, Marco Valli v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gunnar Hökmark, Marco Zanni v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Othmar Karas, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, Enrique Calvet Chambon, Bernard Monot, Maria Arena, Richard Sulík, Jakob von Weizsäcker, Luigi Morgano a Alfred Sant.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Luke Ming Flanagan, Bronis Ropė a Doru-Claudian Frunzulică.

V rozprave vystúpili: Valdis Dombrovskis a Gunnar Hökmark.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.7 zápisnice zo dňa 26.10.2017.


14. Spoločné pravidlá sekuritizácie a vytvorenie európskeho rámca pre jednoduchú, transparentnú a štandardizovanú sekuritizáciu ***I - Prudenciálne požiadavky na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá sekuritizácie a vytvára sa európsky rámec pre jednoduchú, transparentnú a štandardizovanú sekuritizáciu a ktorým sa menia smernice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EÚ a nariadenia (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 648/2012 [COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Paul Tang (A8-0387/2016)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti [COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Othmar Karas (A8-0388/2016)

Paul Tang a Othmar Karas uviedli svoje správy

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

V rozprave vystúpil Theodor Dumitru Stolojan v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Jonás Fernández v mene skupiny S&D, Kay Swinburne v mene skupiny ECR, Petr Ježek v mene skupiny ALDE, Nikolaos Chountis v mene skupiny GUE/NGL, Molly Scott Cato v mene skupiny Verts/ALE, Marco Valli v mene skupiny EFDD, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Gabriel Mato, Pervenche Berès, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Neena Gill, Sander Loones, Jeppe Kofod a Miguel Viegas.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

V rozprave vystúpili: Valdis Dombrovskis, Paul Tang a Othmar Karas.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.3 zápisnice zo dňa 26.10.2017 a bod 10.4 zápisnice zo dňa 26.10.2017.


15. Mandát na obchodné rokovania s Austráliou - Mandát na obchodné rokovania s Novým Zélandom (rozprava)

Správa o odporúčaní Rade týkajúce sa navrhovaného mandátu na obchodné rokovania s Austráliou [2017/2192(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Daniel Caspary (A8-0311/2017)

Správa o odporúčaní Rade týkajúce sa navrhovaného mandátu na obchodné rokovania s Novým Zélandom [2017/2193(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Daniel Caspary (A8-0312/2017)

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Godelieve Quisthoudt-Rowohl (v zastúpení spravodajcu) uviedol správy.

Vystúpili títo poslanci: Momchil Nekov (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), James Nicholson (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Christofer Fjellner v mene skupiny PPE, Karoline Graswander-Hainz v mene skupiny S&D, David Campbell Bannerman v mene skupiny ECR, Hannu Takkula v mene skupiny ALDE, Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Christofer Fjellner, Klaus Buchner v mene skupiny Verts/ALE, Nathan Gill v mene skupiny EFDD, France Jamet v mene skupiny ENF, Francisco José Millán Mon, Alessia Maria Mosca, Jan Zahradil, Monika Vana, Fabio Massimo Castaldo, Franz Obermayr, Adam Szejnfeld, David Martin, Zbigniew Kuźmiuk, Seán Kelly, Emmanuel Maurel, Artis Pabriks, Pedro Silva Pereira a Eric Andrieu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Laima Liucija Andrikienė, Nicola Caputo, Notis Marias, Janusz Korwin-Mikke a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpili: Cecilia Malmström a Christofer Fjellner (v zastúpení spravodajcu).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.8 zápisnice zo dňa 26.10.2017 a bod 10.9 zápisnice zo dňa 26.10.2017.


16. Neutralita počítačových rezervačných systémov v leteckej doprave a obmedzenie prístupu k informáciám o letoch (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000075/2017) ktorú položil Cláudia Monteiro de Aguiar, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Claudia Schmidt, Georges Bach, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, István Ujhelyi, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Rosa Estaràs Ferragut, Deirdre Clune, Kateřina Konečná, Andor Deli, Marek Plura, Gabriele Preuß, Olga Sehnalová, Birgit Collin-Langen, Matt Carthy, Paul Rübig, Nessa Childers, Seán Kelly, Tom Vandenkendelaere, Claudia Țapardel, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Peter Kouroumbashev, Ivo Belet, Miltiadis Kyrkos, Ivica Tolić, Lucy Anderson, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender, Antonio López-Istúriz White, Roberts Zīle, Salvatore Domenico Pogliese, Franck Proust, Renaud Muselier, Kostadinka Kuneva, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Ivan Štefanec, Anneleen Van Bossuyt, Artis Pabriks, József Nagy, Ramon Tremosa i Balcells, Eduard Kukan a Daniel Dalton, pre Komisiu: Neutralita počítačových rezervačných systémov v leteckej doprave a obmedzenie prístupu k informáciám o letoch (2017/2900(RSP)) (B8-0604/2017)

Cláudia Monteiro de Aguiar rozvinula otázku.

Christos Stylianides (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Wim van de Camp v mene skupiny PPE a Isabella De Monte v mene skupiny S&D.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Pavel Telička v mene skupiny ALDE, Kosma Złotowski v mene skupiny ECR, Kostadinka Kuneva v mene skupiny GUE/NGL, Jakop Dalunde v mene skupiny Verts/ALE, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Claudia Țapardel, Izaskun Bilbao Barandica, Bronis Ropė, Deirdre Clune, Olga Sehnalová, Henna Virkkunen, Peter Kouroumbashev a Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák a Notis Marias.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides.

Rozprava sa skončila.


17. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupín PPE a EFDD tieto žiadosti o menovania:

výbor ECON: David Coburn

Delegácia pre vzťahy s krajinami južnej Ázie: Thomas Mann namiesto Daniela Casparyho

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


18. Mechanizmy reakcie na lesné požiare v severnom Španielsku a Portugalsku (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Mechanizmy reakcie na lesné požiare v severnom Španielsku a Portugalsku (2017/2899(RSP))

Matti Maasikas (úradujúci predseda Rady) a Christos Stylianides (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Paulo Rangel v mene skupiny PPE, Carlos Zorrinho v mene skupiny S&D, António Marinho e Pinto v mene skupiny ALDE, Miguel Viegas v mene skupiny GUE/NGL, Florent Marcellesi v mene skupiny Verts/ALE, Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Maria Lidia Senra Rodríguez a Nuno Melo.

PREDSEDNÍCTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Jonás Fernández, Izaskun Bilbao Barandica, Estefanía Torres Martínez, Pilar Ayuso, Ángela Vallina, Lambert van Nistelrooij a Elisabetta Gardini.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Cláudia Monteiro de Aguiar, Ana Gomes, Notis Marias, Stanislav Polčák a Seán Kelly.

V rozprave vystúpili: Christos Stylianides a Matti Maasikas.

Rozprava sa skončila.


19. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 25/2017 - Oddiel III - Komisia (N8-0061/2017 - C8-0348/2017 - 2017/2218(GBD))

predložené

gestorský výbor:

BUDG


- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 26/2017 - Oddiel III - Komisia (N8-0062/2017 - C8-0349/2017 - 2017/2219(GBD))

predložené

gestorský výbor:

BUDG


- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 3/2017 – Európsky hospodársky a sociálny výbor (N8-0063/2017 - C8-0359/2017 – 2017/2228(GBD))

predložené

gestorský výbor:

BUDG- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 2/2017 - Európsky hospodársky a sociálny výbor (N8-0064/2017 - C8-0361/2017 – 2017/2230(GBD))

predložené

gestorský výbor:

BUDG- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 22/2017 - Oddiel III - Komisia (N8-0066/2017 - C8-0365/2017 – 2017/2232(GBD))

predložené

gestorský výbor:

BUDG


- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 27/2017 - Oddiel III - Komisia (N8-0067/2017 - C8-0367/2017 – 2017/2234(GBD))

predložené

gestorský výbor:

BUDG- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 21/2017 - Oddiel III - Komisia (N8-0068/2017 - C8-0368/2017 – 2017/2235(GBD))

predložené

gestorský výbor:

BUDG- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 23/2017 - Oddiel III - Komisia (N8-0069/2017 - C8-0369/2017 – 2017/2236(GBD))

predložené

gestorský výbor:

BUDG


- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 24/2017 - Oddiel III - Komisia (N8-0070/2017 - C8-0370/2017 – 2017/2237(GBD))

predložené

gestorský výbor:

BUDG


- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov 5/2017 - Európsky ombudsman (N8-0071/2017 - C8-0371/2017 - 2017/2238(GBD))

predložené

gestorský výbor:

BUDG


- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 28/2017 – Oddiel III – Komisia (N8-0072/2017 - C8-0372/2017 – 2017/2239(GBD))

predložené

gestorský výbor:

BUDG- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 29/2017 – Oddiel III – Komisia (N8-0073/2017 - C8-0373/2017 – 2017/2240(GBD))

predložené

gestorský výbor:

BUDG- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 30/2017 – Oddiel III – Komisia (N8-0074/2017 - C8-0374/2017 – 2017/2241(GBD))

predložené

gestorský výbor:

BUDG


20. Presun rozpočtových prostriedkov

V súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet sa rozhodol schváliť presun rozpočtových prostriedkov Európskej komisie č. DEC 20/2017 - Oddiel III – Komisia;

V súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet sa rozhodol nevzniesť námietku v súvislosti s presunom rozpočtových prostriedkov Výboru regiónov INF 4/2017 a INF 5/2017;

V súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o schválení presunu rozpočtových prostriedkov č. DEC 25/2017 a DEC 26/2017 - Oddiel III – Komisia.


21. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 611.536/OJJE).


22. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 21.23 h.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardti

generálny tajomník

podpredsedníčka


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Boutonnet, Cesa, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Händel, Hübner, Le Pen, Matias, Maydell, Punset, Seymour, Tamburrano, Żółtek

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia