Kazalo 
Zapisnik
PDF 248kWORD 79k
Sreda, 25. oktober 2017 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)
 3.Vzpostavitev sistema vstopa/izstopa (SVI) za evidentiranje podatkov o vstopu in izstopu državljanov tretjih držav pri prehajanju zunanjih meja EU ***I - Sprememba Zakonika o schengenskih mejah v zvezi z uporabo sistema vstopa/izstopa ***I (razprava)
 4.Boj proti spolnemu nadlegovanju in zlorabam v EU (razprava)
 5.Nadaljevanje seje
 6.Sestava odborov in delegacij
 7.Čas glasovanja
  
7.1.Predlog splošnega proračuna Evropske unije za leto 2018 – vsi oddelki (glasovanje)
  
7.2.Splošni proračun Evropske unije za leto 2018 – vsi oddelki (glasovanje)
  
7.3.Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski svet in Svet (glasovanje)
  
7.4.Varovanje delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem ***I (glasovanje)
  
7.5.Vzpostavitev sistema vstopa/izstopa (SVI) za evidentiranje podatkov o vstopu in izstopu državljanov tretjih držav pri prehajanju zunanjih meja EU ***I (glasovanje)
  
7.6.Sprememba Zakonika o schengenskih mejah v zvezi z uporabo sistema vstopa/izstopa ***I (glasovanje)
  
7.7.Vidiki temeljnih pravic pri vključevanju Romov v EU: boj proti anticiganizmu (glasovanje)
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanj
 10.Nadaljevanje seje
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 12.Preprečevanje nezakonitega priseljevanja in tihotapljenja ljudi prek Sredozemlja (tematska razprava)
 13.Ekonomske politike euroobmočja (razprava)
 14.Okvir za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje ***I - Bonitetne zahteve za kreditne institucije in investicijska podjetja ***I (razprava)
 15.Pogajalski mandat za trgovinska pogajanja z Avstralijo - Pogajalski mandat za trgovinska pogajanja z Novo Zelandijo (razprava)
 16.Nevtralnost sistemov rezervacij letalskih vozovnic in omejevanje dostopa do informacij o letih (razprava)
 17.Sestava odborov in delegacij
 18.Mehanizmi za odziv na gozdne požare v severni Španiji in na Portugalskem (razprava)
 19.Predložitev dokumentov
 20.Prerazporeditev sredstev
 21.Dnevni red naslednje seje
 22.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.01.


2. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)

Predsedujoča je sporočila, da je od skupin ECR in PPE ter poslancev prejela zahtevo za glasovanje Parlamenta v skladu s členom 69c(2) Poslovnika o odločitvi odbora LIBE, da na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spoštovanju zasebnega življenja in varstvu osebnih podatkov na področju elektronskih komunikacij ter razveljavitvi Direktive 2002/58/ES (uredba o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) (COM(2017)0010 – C8-0009/2017 – 2017/0003(COD)) začne pogajanja. Poročevalka: Marju Lauristin (A8-0324/2017). Predlog je bil razglašen v zapisniku v ponedeljek, 23. oktobra 2017 (točka 10 zapisnika z dne 23.10.2017).

Glasovanje o odločitvi odbora LIBE o začetku medinstitucionalnih pogajanj bo potekalo jutri, v četrtek, 26. oktobra 2017.

Predsedujoča je sporočila tudi, da pa glede ostalih odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj, razglašenih v zapisniku v ponedeljek, 23. oktobra 2017 (točka 10 zapisnika z dne 23.10.2017), ni prejela zahteve za glasovanje od poslancev ali politične skupine oziroma skupin, ki dosegajo vsaj srednji prag.

Odbori so tako lahko začeli pogajanju po preteku roka iz člena 69(c)(2) Poslovnika.


3. Vzpostavitev sistema vstopa/izstopa (SVI) za evidentiranje podatkov o vstopu in izstopu državljanov tretjih držav pri prehajanju zunanjih meja EU ***I - Sprememba Zakonika o schengenskih mejah v zvezi z uporabo sistema vstopa/izstopa ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema vstopa/izstopa (SVI) za evidentiranje podatkov o vstopu in izstopu ter zavrnitvi vstopa državljanov tretjih držav pri prehajanju zunanjih meja držav članic Evropske unije in določitvi pogojev za dostop do SVI zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter spremembi Uredbe (ES) št. 767/2008 in Uredbe (EU) št. 1077/2011 [COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/399 v zvezi z uporabo sistema vstopa/izstopa [COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra je predstavil poročili.

Govoril je Dimitris Avramopoulos (član Komisije).

Govorili so Barbara Kudrycka v imenu skupine PPE, Tanja Fajon v imenu skupine S&D, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Milan Zver, Jussi Halla-aho v imenu skupine ECR, Angelika Mlinar v imenu skupine ALDE, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, Jan Philipp Albrecht v imenu skupine Verts/ALE, Gerard Batten v imenu skupine EFDD, Auke Zijlstra v imenu skupine ENF, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tomáš Zdechovský, Eleftherios Synadinos samostojni poslanec, Monika Hohlmeier (pripravljavka mnenja odbora BUDG), ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Lampros Fountoulis, Dubravka Šuica, Birgit Sippel, Helga Stevens, Gérard Deprez, Cornelia Ernst, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Monika Hohlmeier, Tim Aker, Gilles Lebreton, Diane Dodds, Carlos Coelho, Josef Weidenholzer, Anders Primdahl Vistisen, Georg Mayer, Heinz K. Becker, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jan Philipp Albrecht, Birgit Sippel o poteku razprave, Iratxe García Pérez, Ulrike Trebesius, Jeroen Lenaers, Maria Grapini, Notis Marias, Emil Radev, Cécile Kashetu Kyenge in Željana Zovko.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ivica Tolić, Emilian Pavel, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Georgios Epitideios, Csaba Sógor in Tibor Szanyi.

Govorila sta Dimitris Avramopoulos in Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.5 zapisnika z dne 25.10.2017 in točka 7.6 zapisnika z dne 25.10.2017.


4. Boj proti spolnemu nadlegovanju in zlorabam v EU (razprava)

Izjava Komisije: Boj proti spolnemu nadlegovanju in zlorabam v EU (2017/2897(RSP))

Cecilia Malmström (članica Komisije) je podala izjavo.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Govorili so Agnieszka Kozłowska-Rajewicz v imenu skupine PPE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gerard Batten, Iratxe García Pérez v imenu skupine S&D, Jadwiga Wiśniewska v imenu skupine ECR, Angelika Mlinar v imenu skupine ALDE, Malin Björk v imenu skupine GUE/NGL, Terry Reintke v imenu skupine Verts/ALE, Daniela Aiuto v imenu skupine EFDD, Mylène Troszczynski v imenu skupine ENF, Diane James, Barbara Matera, Udo Bullmann, Julie Girling, Sophia in 't Veld, Eleonora Forenza, Ernest Urtasun, Margot Parker, Anna Záborská, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Branislav Škripek, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Linnéa Engström, Deirdre Clune, Vilija Blinkevičiūtė, Catherine Bearder, Ángela Vallina, Karima Delli, Csaba Sógor, Csaba Sógor, Pina Picierno, Hilde Vautmans, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Coburn, Stanislav Polčák, Anna Hedh, Edouard Martin, Biljana Borzan in Elisabeth Morin-Chartier.

Po postopku "catch the eye" so govorili Patricija Šulin, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Georgios Epitideios, Marijana Petir, Julie Ward, Mairead McGuinness, Wajid Khan, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jean-Paul Denanot, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Tiemo Wölken in Maria Grapini.

Govorila je Cecilia Malmström.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—    Arne Gericke v imenu skupine ECR o boju proti spolnemu nadlegovanju in zlorabam v EU (2017/2897(RSP)) (B8-0576/2017);

—    Ska Keller, Ulrike Lunacek, Florent Marcellesi, Terry Reintke, Judith Sargentini, Ernest Urtasun, Monika Vana in Molly Scott Cato v imenu skupine Verts/ALE o boju proti spolnemu nadlegovanju in zlorabam v EU (2017/2897(RSP)) (B8-0577/2017);

—    Iratxe García Pérez, Maria Arena, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nessa Childers, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Monika Beňová, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Ana Gomes, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Karin Kadenbach, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Clare Moody, Jens Nilsson, Maria Noichl, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Liliana Rodrigues, Maria João Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tibor Szanyi, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho in Richard Corbett v imenu skupine S&D o boju proti spolnemu nadlegovanju in zlorabam v EU (2017/2897(RSP)) (B8-0578/2017);

—    Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Ángela Vallina, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Eleonora Forenza, Sabine Lösing, Stefan Eck, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada in Neoklis Sylikiotis v imenu skupine GUE/NGL o boju proti spolnemu nadlegovanju in zlorabam v EU (2017/2897(RSP)) (B8-0579/2017);

—    Beatriz Becerra Basterrechea, Catherine Bearder, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica in Filiz Hyusmenova v imenu skupine ALDE o boju proti spolnemu nadlegovanju in zlorabam v EU (2017/2897(RSP)) (B8-0580/2017);

—    Mylène Troszczynski v imenu skupine ENF o boju proti spolnemu nadlegovanju in zlorabam v EU (2017/2897(RSP)) (B8-0581/2017);

—    Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabeth Morin-Chartier, Manfred Weber in Esteban González Pons v imenu skupine PPEo boju proti spolnemu nadlegovanju in zlorabam v EU (2017/2897(RSP)) (B8-0582/2017).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.6 zapisnika z dne 26.10.2017.

(Seja je bila prekinjena ob 11.57.)

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Govorili so Pier Antonio Panzeri o izpustitvi irskega državaljana Ibrahima Halave, ki je bil zaprt v Egiptu, Janusz Korwin-Mikke o umoru Daphne Caruana Galizia in Eleonora Forenza o usodi sopredsednikov stranke HDP v Turčiji.


5. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 12.02.

Govorili so Pier Antonio Panzeri o izpustitivi Ibrahima Halave – irskega državljana, ki je bil aretiran in zaprt v Egiptu, Janusz Korwin-Mikke o umoru Daphne Caruane Galizie ter Eleonora Forenza o usodi sopredsednikov HDP v Turčiji.


6. Sestava odborov in delegacij

Predsedujoči je od skupin S&D in ENF prejel zahteve za naslednja imenovanja:

odbor ENVI: Rory Palmer

Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike: Rory Palmer

odbor ITRE: Nicolas Bay ni več član.

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


7. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


7.1. Predlog splošnega proračuna Evropske unije za leto 2018 – vsi oddelki (glasovanje)

— Osnutki dopolnitev proračunskih sredstev oddelka III splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, kar zadeva Komisijo;

— Osnutki dopolnitev proračunskih sredstev oddelkov I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX in X splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, kar zadeva Evropski parlament, Svet, Sodišče, Računsko sodišče, Ekonomsko-socialni odbor, Odbor regij, varuha človekovih pravic, evropskega nadzornika za varstvo podatkov in Evropsko službo za zunanje delovanje.

V skladu z določbami pogodb je za sprejetje osnutkov dopolnitev potrebna večina vseh poslancev Evropskega parlamenta.

(Sprejete dopolnitve je mogoče najti v prilogi pod naslovom "Sprejeta besedila".)

(večina vseh poslancev Parlamenta)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

Govori

Pred glasovanjem:

Siegfried Mureşan (poročevalec) je v skladu z glasovanjem v odboru BUDG predlagal naslednji tehnični spremembi:

vrstica 09 04 77 05 – dopolnitev 1735: končna raven plačil bo prilagojena na 1 250 000 EUR;
vrstica 24 01 07 – dopolnitev 1838: končni skupni zneski, vključno z 10-odstotno rezervo, bodo na ravni predloga proračuna.
Parlement je te spremembe odobril.

Po glasovanju:

Märt Kivine (predsedujoči Svetu) se je seznanil z razlikami v stališčih Parlamenta in Sveta ter se strinjal, da se v skladu s členom 314(4)( c) Pgodbe o delovanju Evropske unije skliče spravni odbor.


7.2. Splošni proračun Evropske unije za leto 2018 – vsi oddelki (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018 [11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)] - Odbor za proračun. Soporočevalca: Siegfried Mureşan in Richard Ashworth (A8-0299/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0408)

Govori

Liadh Ní Riada je vložila ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 17, ki je bil upoštevan.


7.3. Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski svet in Svet (glasovanje)

Drugo poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, oddelek II – Evropski svet in Svet [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Bart Staes (A8-0291/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0409)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0409)

Zavrnitev podelitve razrešnice (glej člen 5(2)(b) Priloge IV Poslovnika).


7.4. Varovanje delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu [COM(2016)0248 - C8-0181/2016- 2016/0130(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2017)0410)


7.5. Vzpostavitev sistema vstopa/izstopa (SVI) za evidentiranje podatkov o vstopu in izstopu državljanov tretjih držav pri prehajanju zunanjih meja EU ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema vstopa/izstopa (SVI) za evidentiranje podatkov o vstopu in izstopu ter zavrnitvi vstopa državljanov tretjih držav pri prehajanju zunanjih meja držav članic Evropske unije in določitvi pogojev za dostop do SVI zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter spremembi Uredbe (ES) št. 767/2008 in Uredbe (EU) št. 1077/2011 [COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

Tanja Fajon v imenu skupine S&D po glasovanju o predlogu zavrnitve predloga Komisije v skladu s členom 59(3) Poslovnika, ki je zahtevala, da se o predlogih sprememb glasuje pred glasovanjem o začasnem dogovoru, in Agustín Díaz de Mera García Consuegra (poročevalec), ki je tej zahtevi nasprotoval.

Parlament je zahtevo zavrnil (EG) (291 glasov za, 330 glasov proti, 41 vzdržanih glasov).

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2017)0411)


7.6. Sprememba Zakonika o schengenskih mejah v zvezi z uporabo sistema vstopa/izstopa ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/399 v zvezi z uporabo sistema vstopa/izstopa [COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2017)0412)


7.7. Vidiki temeljnih pravic pri vključevanju Romov v EU: boj proti anticiganizmu (glasovanje)

Poročilo o vidikih temeljnih pravic pri vključevanju Romov v EU: boj proti anticiganizmu [2017/2038(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Soraya Post (A8-0294/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0413)

Govori

Inés Ayala Sender pred glasovanjem, da bi obsodila vsebino razstave o ciganih iz Perpignana, ki je trenutno na ogled v prostorih Parlamenta, in Edouard Ferrand, organizator razstave, da bi to pobudo branil.

Soraya Post (poročevalka) po glasovanju.


8. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Siegfried Mureşan in Richard Ashworth - A8-0299/2017
Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Jana Žitňanská, Eleftherios Synadinos, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Paloma López Bermejo, Petras Auštrevičius, Notis Marias, Momchil Nekov, John Howarth in Stanislav Polčák

Poročilo: Marita Ulvskog - A8-0064/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski in Momchil Nekov

Poročilo: Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A8-0057/2017
Tomáš Zdechovský, Diane James, Michaela Šojdrová, Eleftherios Synadinos, Tonino Picula, Notis Marias in Stanislav Polčák

Poročilo: Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A8-0059/2017
Petras Auštrevičius, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias in Stanislav Polčák

Poročilo: Soraya Post - A8-0294/2017
Tomáš Zdechovský, José Inácio Faria in Igor Šoltes.


9. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronska različica na spletišču Europarl se bo redno posodabljala najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

(Seja je bila prekinjena ob 13.52.)


PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

10. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 15.02.


11. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


12. Preprečevanje nezakonitega priseljevanja in tihotapljenja ljudi prek Sredozemlja (tematska razprava)

Preprečevanje nezakonitega priseljevanja in tihotapljenja ljudi prek Sredozemlja (2017/2898(RSP))

Govoril je Matteo Salvini za začetek razprave, ki jo je predlagala skupina ENF.

Govorila sta Matti Maasikas (predsedujoči Svetu) in Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije).

Govorili so Elissavet Vozemberg-Vrionidi v imenu skupine PPE, Elena Valenciano v imenu skupine S&D, Edouard Ferrand o poteku razprave (predsedujoči poda nekaj pojasnil), Helga Stevens v imenu skupine ECR, Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE, Barbara Spinelli v imenu skupine GUE/NGL, Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE, Kristina Winberg v imenu skupine EFDD, Nicolas Bay v imenu skupine ENF, Krisztina Morvai samostojna poslanka, Barbara Kudrycka, Knut Fleckenstein, Jussi Halla-aho, Angelika Mlinar, Marina Albiol Guzmán, James Carver, Auke Zijlstra, Konstantinos Papadakis, Cristian Dan Preda, Tanja Fajon, Monica Macovei, Malin Björk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Laura Ferrara, Marie-Christine Arnautu, Georgios Epitideios, Kinga Gál, Péter Niedermüller, Anna Elżbieta Fotyga, Neoklis Sylikiotis, Patrick O'Flynn, Angelo Ciocca, Janusz Korwin-Mikke, Barbara Matera, Pier Antonio Panzeri, Bernd Lucke, Miguel Urbán Crespo, Elmar Brok, Patrizia Toia, Roberts Zīle, Milan Zver, Enrique Guerrero Salom, Angel Dzhambazki, Jeroen Lenaers in Elly Schlein.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Govorili so Zdzisław Krasnodębski, Carlos Coelho, Tonino Picula, Frank Engel, Miriam Dalli, Jaromír Štětina in Tomáš Zdechovský.

Govorila sta Matti Maasikas in Valdis Dombrovskis.

Razprava se je zaključila.


13. Ekonomske politike euroobmočja (razprava)

Poročilo o ekonomskih politikah euroobmočja [2017/2114(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)

Gunnar Hökmark je predstavil poročilo.

Govorila je Yana Toom (pripravljavka mnenja odbora EMPL).

Govoril je Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije).

Govorili so Sofia Ribeiro v imenu skupine PPE, Pedro Silva Pereira v imenu skupine S&D, Notis Marias v imenu skupine ECR, Lieve Wierinck v imenu skupine ALDE, Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL, Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marco Valli, Marco Valli v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gunnar Hökmark, Marco Zanni v imenu skupine ENF, Eleftherios Synadinos samostojni poslanec, Othmar Karas, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, Enrique Calvet Chambon, Bernard Monot, Maria Arena, Richard Sulík, Jakob von Weizsäcker, Luigi Morgano in Alfred Sant.

Po postopku "catch the eye" so govorili Nicola Caputo, Luke Ming Flanagan, Bronis Ropė in Doru-Claudian Frunzulică.

Govorila sta Valdis Dombrovskis in Gunnar Hökmark.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.7 zapisnika z dne 26.10.2017.


14. Okvir za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje ***I - Bonitetne zahteve za kreditne institucije in investicijska podjetja ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi skupnih pravil za listinjenje in vzpostavitvi evropskega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje ter o spremembah direktiv 2009/65/ES, 2009/138/ES in 2011/61/EU ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 648/2012 [COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Paul Tang (A8-0387/2016)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja [COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Othmar Karas (A8-0388/2016)

Paul Tang in Othmar Karas sta predstavila poročili.

Govoril je Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije).

Govoril je Theodor Dumitru Stolojan v imenu skupine PPE.

PREDSEDSTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredsednik

Govorili so Jonás Fernández v imenu skupine S&D, Kay Swinburne v imenu skupine ECR, Petr Ježek v imenu skupine ALDE, Nikolaos Chountis v imenu skupine GUE/NGL, Molly Scott Cato v imenu skupine Verts/ALE, Marco Valli v imenu skupine EFDD, Barbara Kappel v imenu skupine ENF, Gabriel Mato, Pervenche Berès, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Neena Gill, Sander Loones, Jeppe Kofod in Miguel Viegas.

Po postopku "catch the eye" je govoril Notis Marias.

Govorili so Valdis Dombrovskis, Paul Tang in Othmar Karas.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.3 zapisnika z dne 26.10.2017 in točka 10.4 zapisnika z dne 26.10.2017.


15. Pogajalski mandat za trgovinska pogajanja z Avstralijo - Pogajalski mandat za trgovinska pogajanja z Novo Zelandijo (razprava)

Poročilo Priporočilo Svetu o predlaganem pogajalskem mandatu za trgovinska pogajanja z Avstralijo [2017/2192(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Daniel Caspary (A8-0311/2017)

Poročilo Priporočilo Svetu o predlaganem pogajalskem mandatu za trgovinska pogajanja z Novo Zelandijo [2017/2193(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Daniel Caspary (A8-0312/2017)

Govorila je Cecilia Malmström (članica Komisije).

Godelieve Quisthoudt-Rowohl (nadomestnica, ki je imenovana za poročevalko) je predstavila poročila.

Govorili so Momchil Nekov (pripravljavec mnenja odbora AGRI), James Nicholson (pripravljavec mnenja odbora AGRI), Christofer Fjellner v imenu skupine PPE, Karoline Graswander-Hainz v imenu skupine S&D, David Campbell Bannerman v imenu skupine ECR, Hannu Takkula v imenu skupine ALDE, Patrick Le Hyaric v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Christofer Fjellner, Klaus Buchner v imenu skupine Verts/ALE, Nathan Gill v imenu skupine EFDD, France Jamet v imenu skupine ENF, Francisco José Millán Mon, Alessia Maria Mosca, Jan Zahradil, Monika Vana, Fabio Massimo Castaldo, Franz Obermayr, Adam Szejnfeld, David Martin, Zbigniew Kuźmiuk, Seán Kelly, Emmanuel Maurel, Artis Pabriks, Pedro Silva Pereira in Eric Andrieu.

Po postopku "catch the eye" so govorili Laima Liucija Andrikienė, Nicola Caputo, Notis Marias, Janusz Korwin-Mikke in Stanislav Polčák.

Govorila sta Cecilia Malmström in Christofer Fjellner (namesto poročevalca).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.8 zapisnika z dne 26.10.2017 in točka 10.9 zapisnika z dne 26.10.2017.


16. Nevtralnost sistemov rezervacij letalskih vozovnic in omejevanje dostopa do informacij o letih (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000075/2017), ki so ga postavili Cláudia Monteiro de Aguiar, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Claudia Schmidt, Georges Bach, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, István Ujhelyi, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Rosa Estaràs Ferragut, Deirdre Clune, Kateřina Konečná, Andor Deli, Marek Plura, Gabriele Preuß, Olga Sehnalová, Birgit Collin-Langen, Matt Carthy, Paul Rübig, Nessa Childers, Seán Kelly, Tom Vandenkendelaere, Claudia Țapardel, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Peter Kouroumbashev, Ivo Belet, Miltiadis Kyrkos, Ivica Tolić, Lucy Anderson, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender, Antonio López-Istúriz White, Roberts Zīle, Salvatore Domenico Pogliese, Franck Proust, Renaud Muselier, Kostadinka Kuneva, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Ivan Štefanec, Anneleen Van Bossuyt, Artis Pabriks, József Nagy, Ramon Tremosa i Balcells, Eduard Kukan in Daniel Dalton Komisiji: Nevtralnost sistemov rezervacij letalskih vozovnic in omejevanje dostopa do informacij o letih (2017/2900(RSP) (B8-0604/2017)

Cláudia Monteiro de Aguiar je predstavila vprašanje.

Christos Stylianides (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorila sta Wim van de Camp v imenu skupine PPE in Isabella De Monte v imenu skupine S&D.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Govorili so Pavel Telička v imenu skupine ALDE, Kosma Złotowski v imenu skupine ECR, Kostadinka Kuneva v imenu skupine GUE/NGL, Jakop Dalunde v imenu skupine Verts/ALE, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Claudia Țapardel, Izaskun Bilbao Barandica, Bronis Ropė, Deirdre Clune, Olga Sehnalová, Henna Virkkunen, Peter Kouroumbashev in Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Stanislav Polčák in Notis Marias.

Govoril je Christos Stylianides.

Razprava se je zaključila.


17. Sestava odborov in delegacij

Predsedujoči je od skupin PPE in EFDD prejel zahteve za naslednji imenovanji:

odbor ECON: David Coburn

Delegacija za odnose z državami Južne Azije: Thomas Mann namesto Daniela Casparyja

Imenovanji se bosta šteli za potrjeni, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


18. Mehanizmi za odziv na gozdne požare v severni Španiji in na Portugalskem (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Mehanizmi za odziv na gozdne požare v severni Španiji in na Portugalskem (2017/2899(RSP))

Matti Maasikas (predsedujoči Svetu) in Christos Stylianides (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Paulo Rangel v imenu skupine PPE, Carlos Zorrinho v imenu skupine S&D, António Marinho e Pinto v imenu skupine ALDE, Miguel Viegas v imenu skupine GUE/NGL, Florent Marcellesi v imenu skupine Verts/ALE, Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Maria Lidia Senra Rodríguez in Nuno Melo.

PREDSEDSTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsednica

Govorili so Jonás Fernández, Izaskun Bilbao Barandica, Estefanía Torres Martínez, Pilar Ayuso, Ángela Vallina, Lambert van Nistelrooij in Elisabetta Gardini.

Po postopku "catch the eye" so govorili Cláudia Monteiro de Aguiar, Ana Gomes, Notis Marias, Stanislav Polčák in Seán Kelly.

Govorila sta Christos Stylianides in Matti Maasikas.

Razprava se je zaključila.


19. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

- Predlog prerazporeditve odobritev DEC 25/2017 - oddelek III - Komisija (N8-0061/2017 - C8-0348/2017 - 2017/2218(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

posredovano pristojnemu odboru: BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev DEC 26/2017 - oddelek III - Komisija (N8-0062/2017 - C8-0349/2017 - 2017/2219(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev INF 3/2017 - Evropski ekonomsko-socialni odbor (N8-0063/2017 - C8-0359/2017 - 2017/2228(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev INF 2/2017 - Evropski ekonomsko-socialni odbor (N8-0064/2017 - C8-0361/2017 - 2017/2230(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev DEC 22/2017 - oddelek III - Komisija (N8-0066/2017 - C8-0365/2017 - 2017/2232(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev DEC 27/2017 - oddelek III - Komisija (N8-0067/2017 - C8-0367/2017 - 2017/2234(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev DEC 21/2017 - oddelek III - Komisija (N8-0068/2017 - C8-0368/2017 - 2017/2235(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev DEC 23/2017 - oddelek III - Komisija (N8-0069/2017 - C8-0369/2017 - 2017/2236(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev DEC 24/2017 - oddelek III - Komisija (N8-0070/2017 - C8-0370/2017 - 2017/2237(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev 5/2017 - Evropski varuh človekovih pravic (N8-0071/2017 - C8-0371/2017 - 2017/2238(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev DEC 28/2017 - oddelek III - Komisija (N8-0072/2017 - C8-0372/2017 - 2017/2239(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritve DEC 29/2017 - oddelek III - Komisija (N8-0073/2017 - C8-0373/2017 - 2017/2240(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev DEC 30/2017 - oddelek III - Komisija (N8-0074/2017 - C8-0374/2017 - 2017/2241(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG


20. Prerazporeditev sredstev

Odbor za proračun je v skladu s členom 27(3) finančne uredbe sklenil, da bo odobril prerazporeditev sredstev Komisije št. DEC 20/2017 – oddelek III – Komisija;

Odbor za proračun je v skladu s členom 25 finančne uredbe sklenil, da ne bo nasprotoval prerazporeditvi sredstev Odbora regij št. INF 4/2017 in št. INF 5/2017;

Svet Evropske unije je proračunski organ v skladu s členom 27(4) finančne uredbe obvestil o odobritvi prerazporeditve sredstev št. DEC 25/2017 in DEC 26/2017 – oddelek III – Komisija.


21. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 611.536/OJJE).


22. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 21.23.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardti

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Boutonnet, Cesa, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Händel, Hübner, Le Pen, Matias, Maydell, Punset, Seymour, Tamburrano, Żółtek

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov