Index 
Protokoll
PDF 254kWORD 78k
Onsdagen den 25 oktober 2017 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 3.Inrättande av ett in- och utresesystem som har till syfte att registrera in- och utreseuppgifter för tredjelandsmedborgare som passerar Europeiska unionens yttre gränser ***I - Ändring av kodexen om Schengengränserna när det gäller användningen av in- och utresesystemet ***I (debatt)
 4.Bekämpandet av sexuella trakasserier och övergrepp i EU (debatt)
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning
 7.Omröstning
  
7.1.Förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för 2018 - alla avsnitt (omröstning)
  
7.2.Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018 – alla avsnitt (omröstning)
  
7.3.Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet (omröstning)
  
7.4.Skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen ***I (omröstning)
  
7.5.Inrättande av ett in- och utresesystem som har till syfte att registrera in- och utreseuppgifter för tredjelandsmedborgare som passerar Europeiska unionens yttre gränser ***I (omröstning)
  
7.6.Ändring av kodexen om Schengengränserna när det gäller användningen av in- och utresesystemet ***I (omröstning)
  
7.7.Aspekter som rör de grundläggande rättigheterna i integreringen av romer i EU: kampen mot antiziganism (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Kampen mot olaglig invandring och människosmuggling i Medelhavsområdet (debatt om en aktuell fråga)
 13.Den ekonomiska politiken i euroområdet (debatt)
 14.En ram för enkla, transparenta och standardiserade värdepapperiseringar ***I - Tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag ***I (debatt)
 15.Förhandlingsmandat för handelsförhandlingar med Australien - Förhandlingsmandat för handelsförhandlingar med Nya Zeeland (debatt)
 16.Neutrala flygbokningssystem (GDS) och begränsningar i tillgången till flyginformation (debatt)
 17.Utskottens och delegationernas sammansättning
 18.Motåtgärder mot skogsbränderna i norra Spanien och Portugal (debatt)
 19.Inkomna dokument
 20.Anslagsöverföringar
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde
 22.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.01.


2. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att hon mottagit en begäran från ECR- och PPE-grupperna och ett antal ledamöter om omröstning i enlighet med artikel 69c.2 i arbetsordningen för LIBE-utskottets beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om respekt för privatlivet och skydd av personuppgifter i samband med elektronisk kommunikation och upphävande av direktiv 2002/58/EG (förordning om integritet och elektronisk kommunikation) (COM(2017)0010 – C8-0009/2017 – 2017/0003(COD)). Föredragande: Marju Lauristin (A8-0324/2017), tillkännagivet i protokollet från sammanträdet den 23 oktober 2017 (punkt 10 i protokollet av den 23.10.2017).

Omröstningen om LIBE-utskottets beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar skulle hållas påföljande dag, torsdagen den 26 oktober 2017.

Talmannen meddelade att hon inte mottagit någon begäran om omröstning från ledamöter eller från en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet för de andra besluten att inleda interinstitutionella förhandlingar som tillkännagivits i protokollet från sammanträdet måndagen den 23 oktober 2017 (punkt 10 i protokollet av den 23.10.2017).

Utskotten hade därmed kunnat inleda förhandlingarna efter den tidsfrist som avses i artikel 69c.2 i arbetsordningen.


3. Inrättande av ett in- och utresesystem som har till syfte att registrera in- och utreseuppgifter för tredjelandsmedborgare som passerar Europeiska unionens yttre gränser ***I - Ändring av kodexen om Schengengränserna när det gäller användningen av in- och utresesystemet ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett in- och utresesystem som har till syfte att registrera in- och utreseuppgifter och uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare som passerar Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser och om fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för brottsbekämpande ändamål och om ändring av förordning (EG) nr 767/2008 och förordning (EU) nr 1077/2011 [COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/399 vad gäller användningen av in- och utresesystemet [COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra redogjorde för betänkandena.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Barbara Kudrycka för PPE-gruppen, Tanja Fajon för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Milan Zver, Jussi Halla-aho för ECR-gruppen, Angelika Mlinar för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Jan Philipp Albrecht för Verts/ALE-gruppen, Gerard Batten för EFDD-gruppen, Auke Zijlstra för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomáš Zdechovský, Eleftherios Synadinos, grupplös, Monika Hohlmeier (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lampros Fountoulis, Dubravka Šuica, Birgit Sippel, Helga Stevens, Gérard Deprez, Cornelia Ernst, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Monika Hohlmeier, Tim Aker, Gilles Lebreton, Diane Dodds, Carlos Coelho, Josef Weidenholzer, Anders Primdahl Vistisen, Georg Mayer, Heinz K. Becker, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jan Philipp Albrecht, Birgit Sippel, om debattens förlopp, Iratxe García Pérez, Ulrike Trebesius, Jeroen Lenaers, Maria Grapini, Notis Marias, Emil Radev, Cécile Kashetu Kyenge och Željana Zovko.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivica Tolić, Emilian Pavel, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Georgios Epitideios, Csaba Sógor och Tibor Szanyi.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.5 i protokollet av den 25.10.2017 och punkt 7.6 i protokollet av den 25.10.2017.


4. Bekämpandet av sexuella trakasserier och övergrepp i EU (debatt)

Uttalande av kommissionen: Bekämpandet av sexuella trakasserier och övergrepp i EU (2017/2897(RSP))

Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gerard Batten, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Angelika Mlinar för ALDE-gruppen, Malin Björk för GUE/NGL-gruppen, Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, Daniela Aiuto för EFDD-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Diane James, Barbara Matera, Udo Bullmann, Julie Girling, Sophia in 't Veld, Eleonora Forenza, Ernest Urtasun, Margot Parker, Anna Záborská, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Branislav Škripek, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Linnéa Engström, Deirdre Clune, Vilija Blinkevičiūtė, Catherine Bearder, Ángela Vallina, Karima Delli, Csaba Sógor, Csaba Sógor, Pina Picierno, Hilde Vautmans, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn, Stanislav Polčák, Anna Hedh, Edouard Martin, Biljana Borzan och Elisabeth Morin-Chartier.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Patricija Šulin, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Georgios Epitideios, Marijana Petir, Julie Ward, Mairead McGuinness, Wajid Khan, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jean-Paul Denanot, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Tiemo Wölken och Maria Grapini.

Talare: Cecilia Malmström.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—    Arne Gericke för ECR-gruppen om bekämpandet av sexuella trakasserier och övergrepp i EU (2017/2897(RSP)) (B8-0576/2017);

—    Ska Keller, Ulrike Lunacek, Florent Marcellesi, Terry Reintke, Judith Sargentini, Ernest Urtasun, Monika Vana och Molly Scott Cato, för Verts/ALE-gruppen om bekämpandet av sexuella trakasserier och övergrepp i EU (2017/2897(RSP)) (B8-0577/2017);

—    Iratxe García Pérez, Maria Arena, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nessa Childers, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Monika Beňová, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Ana Gomes, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Karin Kadenbach, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Clare Moody, Jens Nilsson, Maria Noichl, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Liliana Rodrigues, Maria João Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tibor Szanyi, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho och Richard Corbett, för S&D-gruppen, om bekämpandet av sexuella trakasserier och övergrepp i EU (2017/2897(RSP)) (B8-0578/2017);

—    Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Ángela Vallina, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Eleonora Forenza, Sabine Lösing, Stefan Eck, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada och Neoklis Sylikiotis, för GUE/NGL-gruppen, om bekämpandet av sexuella trakasserier och övergrepp i EU (2017/2897(RSP)) (B8-0579/2017);

—    Beatriz Becerra Basterrechea, Catherine Bearder, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica och Filiz Hyusmenova, för ALDE-gruppen, om bekämpandet av sexuella trakasserier och övergrepp i EU (2017/2897(RSP)) (B8-0580/2017);

—    Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, om bekämpandet av sexuella trakasserier och övergrepp i EU (2017/2897(RSP)) (B8-0581/2017);

—    Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabeth Morin-Chartier, Manfred Weber och Esteban González Pons för PPE-gruppen, om bekämpandet av sexuella trakasserier och övergrepp i EU (2017/2897(RSP)) (B8-0582/2017).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.6 i protokollet av den 26.10.2017.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.57.)

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman


5. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 12.02.

Talare: Pier Antonio Panzeri, om frisläppandet av Ibrahim Halawa, irländsk medborgare fängslad i Egypten, Janusz Korwin-Mikke, om mordet på Daphne Caruana Galizia, och Eleonora Forenza, om situationen för de två ordförandena för HDP i Turkiet.


6. Utskottens och delegationernas sammansättning

Talmannen hade mottagit följande begäranden om nomineringar från S&D- och ENF-grupperna:

ENVI-utskottet: Rory Palmer

delegationen för förbindelserna med Förenta staterna: Rory Palmer

ITRE-utskottet: Nicolas Bay är inte längre ledamot av utskottet..

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.


7. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


7.1. Förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för 2018 - alla avsnitt (omröstning)

— Förslag till ändringar av anslagen i avsnitt III i Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018 avseende kommissionen,

— Förslag till ändringar av anslagen i avsnitt I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX och X i Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018 avseende Europaparlamentet, rådet, domstolen, Revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén, Europeiska ombudsmannen, Europeiska datatillsynsmannen och Europeiska utrikestjänsten.

Enligt fördragen måste en majoritet av Europaparlamentets samtliga ledamöter rösta för ett förslag till ändring för att det ska antas.

(De antagna förslagen till ändringar anges i bilagan ”Antagna texter”.)

(majoritet av parlamentets ledamöter)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

Inlägg:

Före omröstningen:

Siegfried Mureşan (föredragande) föreslog följande tekniska ändringar, i enlighet med omröstningsresultatet från BUDG-utskottet:

Budgetpost 09 04 77 05 - Ändring 1735: slutnivån på betalningarna ändrs till EUR 1 250 000.
Budgetpost 24 01 07 - Ändring 1838: de slutliga totalbeloppen, inbegripet reserven på 10 %, läggs på budgetförslagets nivå.
Parlementet godkände dessa ändringar.

Efter omröstningen:

Märt Kivine (rådets tjänstgörande ordförande) noterade skillnaderna mellan parlamentets och rådets respektive ståndpunkter och uttryckte sitt stöd för sammankallandet av förlikningskommittén i enlighet med artikel 314.4 c) i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.


7.2. Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018 – alla avsnitt (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018 [11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Siegfried Mureşan och Richard Ashworth (A8-0299/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0408)

Inlägg:

Liadh Ní Riada lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 17. Detta muntliga ändringsförslag beaktades.


7.3. Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet (omröstning)

Betänkande 2 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0291/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0409)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0409)

Ansvarsfrihet beviljades inte (se bilaga IV, artikel 5.2 b i arbetsordningen).


7.4. Skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet [COM(2016)0248 - C8-0181/2016- 2016/0130(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2017)0410)


7.5. Inrättande av ett in- och utresesystem som har till syfte att registrera in- och utreseuppgifter för tredjelandsmedborgare som passerar Europeiska unionens yttre gränser ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett in- och utresesystem som har till syfte att registrera in- och utreseuppgifter och uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare som passerar Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser och om fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för brottsbekämpande ändamål och om ändring av förordning (EG) nr 767/2008 och förordning (EU) nr 1077/2011 [COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG OM ATT AVVISA KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

Talare: Tanja Fajon för S&D-gruppen, efter omröstningen om förslaget till förkastande av kommissionens förslag, för att begära, i enlighet med artikel 59.3 i arbetsordningen, att ändringsförslagen skulle gå till omröstning före den preliminära överenskommelsen, och Agustín Díaz de Mera García Consuegra (föredragande), som talade mot denna begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran via EO (291 röster för, 330 röster emot, 41 nedlagda röster).

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2017)0411)


7.6. Ändring av kodexen om Schengengränserna när det gäller användningen av in- och utresesystemet ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/399 vad gäller användningen av in- och utresesystemet [COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

FÖRSLAG OM ATT AVVISA KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2017)0412)


7.7. Aspekter som rör de grundläggande rättigheterna i integreringen av romer i EU: kampen mot antiziganism (omröstning)

Betänkande om aspekter som rör de grundläggande rättigheterna i integreringen av romer i EU: kampen mot antiziganism [2017/2038(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Soraya Post (A8-0294/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0413)

Inlägg:

Inés Ayala Sender, före omröstningen, för att kritisera innehållet i en pågående utställning i parlamentets lokaler om den romska befolkningen (”gitans”) i Perpignan, och Edouard Ferrand, som organsiserat utställningen och försvarade initiativet.

Soraya Post (föredragande), efter omröstningen.


8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Siegfried Mureşan och Richard Ashworth - A8-0299/2017
Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Jana Žitňanská, Eleftherios Synadinos, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Paloma López Bermejo, Petras Auštrevičius, Notis Marias, Momchil Nekov, John Howarth och Stanislav Polčák

Betänkande Marita Ulvskog - A8-0064/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski och Momchil Nekov

Betänkande Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A8-0057/2017
Tomáš Zdechovský, Diane James, Michaela Šojdrová, Eleftherios Synadinos, Tonino Picula, Notis Marias och Stanislav Polčák

Betänkande Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A8-0059/2017
Petras Auštrevičius, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias och Stanislav Polčák

Betänkande Soraya Post - A8-0294/2017
Tomáš Zdechovský, José Inácio Faria och Igor Šoltes


9. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.52.)


ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

10. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.02.


11. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


12. Kampen mot olaglig invandring och människosmuggling i Medelhavsområdet (debatt om en aktuell fråga)

Kampen mot olaglig invandring och människosmuggling i Medelhavsområdet (2017/2898(RSP))

Talare: Matteo Salvini som inledde debatten på förslag av ENF-gruppen.

Talare: Matti Maasikas (rådets tjänstgörande ordförande) och Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Elissavet Vozemberg-Vrionidi för PPE-gruppen, Elena Valenciano för S&D-gruppen, Edouard Ferrand, om debattens förlopp (talmannen svarade), Helga Stevens för ECR-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Kristina Winberg för EFDD-gruppen, Nicolas Bay för ENF-gruppen, Krisztina Morvai, grupplös, Barbara Kudrycka, Knut Fleckenstein, Jussi Halla-aho, Angelika Mlinar, Marina Albiol Guzmán, James Carver, Auke Zijlstra, Konstantinos Papadakis, Cristian Dan Preda, Tanja Fajon, Monica Macovei, Malin Björk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Laura Ferrara, Marie-Christine Arnautu, Georgios Epitideios, Kinga Gál, Péter Niedermüller, Anna Elżbieta Fotyga, Neoklis Sylikiotis, Patrick O'Flynn, Angelo Ciocca, Janusz Korwin-Mikke, Barbara Matera, Pier Antonio Panzeri, Bernd Lucke, Miguel Urbán Crespo, Elmar Brok, Patrizia Toia, Roberts Zīle, Milan Zver, Enrique Guerrero Salom, Angel Dzhambazki, Jeroen Lenaers och Elly Schlein.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Zdzisław Krasnodębski, Carlos Coelho, Tonino Picula, Frank Engel, Miriam Dalli, Jaromír Štětina och Tomáš Zdechovský.

Talare: Matti Maasikas och Valdis Dombrovskis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


13. Den ekonomiska politiken i euroområdet (debatt)

Betänkande om den ekonomiska politiken i euroområdet [2017/2114(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)

Gunnar Hökmark redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Yana Toom (föredragande av yttrande från utskottet EMPL).

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Sofia Ribeiro för PPE-gruppen, Pedro Silva Pereira för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Lieve Wierinck för ALDE-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marco Valli, Marco Valli för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gunnar Hökmark, Marco Zanni för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Othmar Karas, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, Enrique Calvet Chambon, Bernard Monot, Maria Arena, Richard Sulík, Jakob von Weizsäcker, Luigi Morgano och Alfred Sant.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Luke Ming Flanagan, Bronis Ropė och Doru-Claudian Frunzulică.

Talare: Valdis Dombrovskis och Gunnar Hökmark.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.7 i protokollet av den 26.10.2017.


14. En ram för enkla, transparenta och standardiserade värdepapperiseringar ***I - Tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler för värdepapperisering och om inrättandet av ett europeiskt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG, 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012 [COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Paul Tang (A8-0387/2016)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag [COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Othmar Karas (A8-0388/2016)

Paul Tang och Othmar Karas redogjorde för betänkandena.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Theodor Dumitru Stolojan för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman

Talare: Jonás Fernández för S&D-gruppen, Kay Swinburne för ECR-gruppen, Petr Ježek för ALDE-gruppen, Nikolaos Chountis för GUE/NGL-gruppen, Molly Scott Cato för Verts/ALE-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Gabriel Mato, Pervenche Berès, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Neena Gill, Sander Loones, Jeppe Kofod och Miguel Viegas.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Valdis Dombrovskis, Paul Tang och Othmar Karas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.3 i protokollet av den 26.10.2017 och punkt 10.4 i protokollet av den 26.10.2017.


15. Förhandlingsmandat för handelsförhandlingar med Australien - Förhandlingsmandat för handelsförhandlingar med Nya Zeeland (debatt)

Betänkande om rekommendation till rådet om förhandlingsmandatet för EU:s handelsförhandlingar med Australien [2017/2192(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Daniel Caspary (A8-0311/2017)

Betänkande om rekommendation till rådet om det föreslagna förhandlingsmandatet för handelsförhandlingarna med Nya Zeeland [2017/2193(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Daniel Caspary (A8-0312/2017)

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Godelieve Quisthoudt-Rowohl (som ersatte föredraganden) redogjorde för betänkandena.

Talare: Momchil Nekov (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), James Nicholson (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Christofer Fjellner för PPE-gruppen, Karoline Graswander-Hainz för S&D-gruppen, David Campbell Bannerman för ECR-gruppen, Hannu Takkula för ALDE-gruppen, Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Christofer Fjellner, Klaus Buchner för Verts/ALE-gruppen, Nathan Gill för EFDD-gruppen, France Jamet för ENF-gruppen, Francisco José Millán Mon, Alessia Maria Mosca, Jan Zahradil, Monika Vana, Fabio Massimo Castaldo, Franz Obermayr, Adam Szejnfeld, David Martin, Zbigniew Kuźmiuk, Seán Kelly, Emmanuel Maurel, Artis Pabriks, Pedro Silva Pereira och Eric Andrieu.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Laima Liucija Andrikienė, Nicola Caputo, Notis Marias, Janusz Korwin-Mikke och Stanislav Polčák.

Talare: Cecilia Malmström och Christofer Fjellner (som ersatte föredraganden).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.8 i protokollet av den 26.10.2017 och punkt 10.9 i protokollet av den 26.10.2017.


16. Neutrala flygbokningssystem (GDS) och begränsningar i tillgången till flyginformation (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000075/2017) från Cláudia Monteiro de Aguiar, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Claudia Schmidt, Georges Bach, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, István Ujhelyi, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Rosa Estaràs Ferragut, Deirdre Clune, Kateřina Konečná, Andor Deli, Marek Plura, Gabriele Preuß, Olga Sehnalová, Birgit Collin-Langen, Matt Carthy, Paul Rübig, Nessa Childers, Seán Kelly, Tom Vandenkendelaere, Claudia Țapardel, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Peter Kouroumbashev, Ivo Belet, Miltiadis Kyrkos, Ivica Tolić, Lucy Anderson, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender, Antonio López-Istúriz White, Roberts Zīle, Salvatore Domenico Pogliese, Franck Proust, Renaud Muselier, Kostadinka Kuneva, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Ivan Štefanec, Anneleen Van Bossuyt, Artis Pabriks, József Nagy, Ramon Tremosa i Balcells, Eduard Kukan och Daniel Dalton, till kommissionen: Neutrala flygbokningssystem (GDS) och begränsningar i tillgången till flyginformation (2017/2900(RSP)) (B8-0604/2017)

Cláudia Monteiro de Aguiar utvecklade frågan.

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Wim van de Camp för PPE-gruppen, och Isabella De Monte för S&D-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Pavel Telička för ALDE-gruppen, Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Kostadinka Kuneva för GUE/NGL-gruppen, Jakop Dalunde för Verts/ALE-gruppen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Claudia Țapardel, Izaskun Bilbao Barandica, Bronis Ropė, Deirdre Clune, Olga Sehnalová, Henna Virkkunen, Peter Kouroumbashev och Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák och Notis Marias.

Talare: Christos Stylianides.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


17. Utskottens och delegationernas sammansättning

Grupperna PPE och EFDD hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

ECON-utskottet: David Coburn

delegationen för förbindelserna med Sydasien: Thomas Mann i stället för Daniel Caspary

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.


18. Motåtgärder mot skogsbränderna i norra Spanien och Portugal (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Motåtgärder mot skogsbränderna i norra Spanien och Portugal (2017/2899(RSP))

Matti Maasikas (rådets tjänstgörande ordförande) och Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Paulo Rangel för PPE-gruppen, Carlos Zorrinho för S&D-gruppen, António Marinho e Pinto för ALDE-gruppen, Miguel Viegas för GUE/NGL-gruppen, Florent Marcellesi för Verts/ALE-gruppen, Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Maria Lidia Senra Rodríguez och Nuno Melo.

ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT
Vice talman

Talare: Jonás Fernández, Izaskun Bilbao Barandica, Estefanía Torres Martínez, Pilar Ayuso, Ángela Vallina, Lambert van Nistelrooij och Elisabetta Gardini.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Cláudia Monteiro de Aguiar, Ana Gomes, Notis Marias, Stanislav Polčák och Seán Kelly.

Talare: Christos Stylianides och Matti Maasikas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


19. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

- Förslag till anslagsöverföring DEC 25/2017 – Avsnitt III – Kommissionen (N8-0061/2017 - C8-0348/2017 - 2017/2218(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 26/2017 – Avsnitt III – Kommissionen (N8-0062/2017 - C8-0349/2017 - 2017/2219(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 3/2017 - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (N8-0063/2017 - C8-0359/2017 - 2017/2228(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG


- Förslag till anslagsöverföring INF 2/2017 - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (N8-0064/2017 - C8-0361/2017 - 2017/2230(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG


- Förslag till anslagsöverföring DEC 22/2017- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0066/2017 - C8-0365/2017 - 2017/2232(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 27/2017- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0067/2017 - C8-0367/2017 - 2017/2234(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG


- Förslag till anslagsöverföring DEC 21/2017- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0068/2017 - C8-0368/2017 - 2017/2235(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 23/2017- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0069/2017 - C8-0369/2017 - 2017/2236(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG


- Förslag till anslagsöverföring DEC 24/2017- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0070/2017 - C8-0370/2017 - 2017/2237(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG


- Förslag till anslagsöverföring 5/2017 - Europeiska ombudsmannen (N8-0071/2017 - C8-0371/2017 - 2017/2238(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG


- Förslag till anslagsöverföring DEC 28/2017 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0072/2017 - C8-0372/2017 - 2017/2239(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG


- Förslag till anslagsöverföring DEC 29/2017 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0073/2017 - C8-0373/2017 - 2017/2240(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG


- Förslag till anslagsöverföring DEC 30/2017 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0074/2017 - C8-0374/2017 - 2017/2241(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG


20. Anslagsöverföringar

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen beslutat att godkänna anslagsöverföringen från kommissionen DEC 20/2017 - Avsnitt III – kommissionen.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot anslagsöverföringarna från regionkommittén INF 4/2017 och INF 5/2017.

Europeiska unionens råd hade i enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen underrättat budgetmyndigheten om godkännandet av anslagsöverföringarna DEC 25/2017 och DEC 26/2017 - Avsnitt III – kommissionen.


21. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 611.536/OJJE).


22. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 21.23.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardti

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Boutonnet, Cesa, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Händel, Hübner, Le Pen, Matias, Maydell, Punset, Seymour, Tamburrano, Żółtek

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy