Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0226(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0387/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0387/2016

Συζήτηση :

PV 25/10/2017 - 14
CRE 25/10/2017 - 14

Ψηφοφορία :

PV 26/10/2017 - 10.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0415

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο

10.3. Πλαίσιο για απλές, διαφανείς και τυποποιημένες τιτλοποιήσεις ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κοινών κανόνων για τιτλοποιήσεις και τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου για απλές, διαφανείς και τυποποιημένες τιτλοποιήσεις και την τροποποίηση των οδηγιών 2009/65/EΚ, 2009/138/EΚ, 2011/61/EΕ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 [COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Paul Tang (A8-0387/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0415)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου