Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 26. oktober 2017 - Strasbourg

10. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


10.1. Valg af en næstformand i Europa-Parlamentet (afstemning)

Formanden meddelte, at han havde modtaget indstilling af Heidi Hautala som kandidat.

Da Heidi Hautala var eneste kandidat, foreslog formanden, at forsamlingen foretog valg ved akklamation, jf. forretningsordenens artikel 15, stk. 1.

Formanden erklærede Heidi Hautala for valgt til næstformand i Parlamentet og lykønskede hende med valget.

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 20, stk. 1, indtog hun sin forgængers, Ulrike Lunaceks, plads i næstformændenes rangfølge.

Indlæg

Knut Fleckenstein om valg af de andre afgående næstformænd.

FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand


10.2. Gennemførelse af miljøansvarsdirektivet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om anvendelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april 2004 om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader ("miljøansvarsdirektivet") [2016/2251(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Laura Ferrara (A8-0297/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0414)


10.3. Ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for securitisering og om oprettelse af en europæisk ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering og om ændring af direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF og 2011/61/EU og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 648/2012 [COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Paul Tang (A8-0387/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2017)0415)


10.4. Tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber [COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Othmar Karas (A8-0388/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2017)0416)


10.5. Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: forordning om databeskyttelse og elektronisk kommunikation

Betænkning om forslag til Eurpa-Parlamentets og Rådets forordning om respekt for privatliv og beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med elektronisk kommunikation og om ophævelse af direktiv 2002/58/EF (forordning om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation) (COM(2017)0010 – C8- 0009/2017 – 2017/0003(COD)). Ordfører: Marju Lauristin (A8-0324/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

AFGØRELSE OM AT INDLEDE INTERINSTITUTIONELLE FORHANDLINGER

Godkendt

Indlæg

Inden afstemningen, Birgit Sippel og efter afstemningen, Marju Lauristin (ordfører) og Petri Sarvamaa.


10.6. Bekæmpelse af seksuel chikane og seksuelle overgreb i EU (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0576/2017, B8-0577/2017, B8-0578/2017, B8-0579/2017, B8-0580/2017, B8-0581/2017 og B8-0582/2017 (2017/2897(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0576/2017

(erstatter B8-0576/2017, B8-0577/2017, B8-0578/2017, B8-0579/2017, B8-0580/2017 og B8-0582/2017):

stillet af:

—   Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, for PPE-Gruppen

—   Gianni Pittella, Costas Mavrides, Evelyn Regner, Nicola Caputo, Karoline Graswander-Hainz, Nicola Danti, Simona Bonafè, Clara Eugenia Aguilera García, Elena Valenciano, Brando Benifei, Soledad Cabezón Ruiz, Cécile Kashetu Kyenge, Claudia Țapardel, Sergio Gutiérrez Prieto, Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Udo Bullmann, Nessa Childers, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Edouard Martin, Julie Ward, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Maria Noichl, Tonino Picula, Dietmar Köster, for S&D-Gruppen

—   Arne Gericke, for ECR-Gruppen

—   Martina Dlabajová, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, Renate Weber, Ivan Jakovčić, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nils Torvalds, Yana Toom, Kaja Kallas, Ulrike Müller, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthijs van Miltenburg, Cecilia Wikström, Johannes Cornelis van Baalen, Jan Huitema, Louis Michel, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Catherine Bearder, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, for ALDE-Gruppen

—   Malin Björk, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Stefan Eck, Sabine Lösing, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Nikolaos Chountis, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Stelios Kouloglou, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, for GUE/NGL-Gruppen

—   Ska Keller, Ulrike Lunacek, Philippe Lamberts, Max Andersson, Jan Philipp Albrecht, Bodil Valero, Karima Delli, Pascal Durand, Michael Cramer, Josep-Maria Terricabras, Alyn Smith, Julia Reda, Jordi Solé, Klaus Buchner, Marco Affronte, Florent Marcellesi, Linnéa Engström, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Jill Evans, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Monika Vana, Molly Scott Cato, Bart Staes, Benedek Jávor, Bronis Ropė, Margrete Auken, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ian Hudghton, Yannick Jadot, Eva Joly, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Michèle Rivasi, Indrek Tarand, Claude Turmes, for Verts/ALE-Gruppen

—   Daniela Aiuto, Isabella Adinolfi, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2017)0417)

(Forslag til beslutning B8-0581/2017 bortfaldt).


10.7. Den økonomiske politik i euroområdet (afstemning)

Betænkning om den økonomiske politik i euroområdet [2017/2114(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (indgivet af ENF-Gruppen)

Forkastet

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (indgivet af EFDD-Gruppen)

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING (ECON)

Vedtaget (P8_TA(2017)0418)


10.8. Forhandlingsmandat for handelsforhandlingerne med Australien (afstemning)

Betænkning om henstilling til Rådet om forslag til forhandlingsmandatet for handelsforhandlingerne med Australien [2017/2192(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Daniel Caspary (A8-0311/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0419)


10.9. Forhandlingsmandat for handelsforhandlingerne med New Zealand (afstemning)

Betænkning om henstilling til Rådet om forslag til forhandlingsmandatet for handelsforhandlingerne med New Zealand [2017/2193(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Daniel Caspary (A8-0312/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0420)


10.10. Tilsyn med anvendelsen af EU-retten 2015 (afstemning)

Betænkning om tilsyn med anvendelsen af EU-retten 2015 [2017/2011(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0421)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik