Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 26 oktober 2017 - Strasbourg

15. Rådets ståndpunkt vid första behandlingen

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 64.1 i arbetsordningen, mottagandet av rådets ståndpunkt, skälen till antagandet av denna samt kommissionens ståndpunkt om följande dokument:

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om hållbar förvaltning av externa fiskeflottor och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1006/2008 (11382/2/2017 - C8-0358/2017 – 2015/0289(COD) – (COM(2017)0633))

hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

Den tidsfrist på tre månader som parlamentet har för att anta sin ståndpunkt började således löpa följande dag, den 27 oktober 2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy