Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 26 октомври 2017 г. - Страсбург

17. Решения относно някои документи

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 52 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 19 октомври 2017 г.)

комисия CONT

- Годишен доклад за 2016 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС — Борба срещу измамите (2017/2216(INI))

комисия CULT

- Модернизиране на образованието в ЕС (COM(2017)0247 - 2017/2224(INI))
(подпомагаща: FEMM, EMPL (член 54 от Правилника за дейността))

комисия ECON

- Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за 2018 г. (2017/2226(INI))
(подпомагаща: FEMM, ENVI, REGI, BUDG (член 54 от Правилника за дейността))

комисия REGI

- Въздействие на политиката на сближаване на ЕС върху Северна Ирландия (2017/2225(INI))
(подпомагаща: CONT)

Асоциирани комисии (член 54 от Правилника за дейността)

(Съгласно решението на Председателския съвет от 19 октомври 2017 г.)

комисия ECON

- Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за 2018 г. (2017/2226(INI))
(подпомагаща: FEMM, ENVI, REGI, BUDG (член 54 от Правилника за дейността))

комисия CULT

- Модернизиране на образованието в ЕС (COM(2017)0247 - - 2017/2224(INI))
(подпомагаща: FEMM, EMPL (член 54 от Правилника за дейността))

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 216, параграф 8 от Правилника за дейността)

комисия PETI

- Доклад за разискванията в комисията по петиции през 2016 г. (член 216, параграф 7 от Правилника за дейността) (2017/2222(INI))

Сезиране на комисии

комисия FEMM

- Положението в Унгария (съгласно резолюцията на Европейския парламент от 17 май 2017 г.) (2017/2131(INL))
Разглеждане в комисия: водеща: LIBE
подпомагаща: FEMM, AFCO, CULT

комисия IMCO

- Права и задължения на пътниците, използващи железопътен транспорт (преработен текст) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: TRAN
подпомагаща: IMCO, JURI (член 104 от Правилника за дейността)

Правна информация - Политика за поверителност