Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο

17. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 52 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 19ης Οκτωβρίου 2017)

επιτροπή CONT

- Ετήσια έκθεση του 2016 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Καταπολέμηση της απάτης (2017/2216(INI))

επιτροπή CULT

- Εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης στην ΕΕ (COM(2017)0247 - 2017/2224(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM, EMPL (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή ECON

- Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018 (2017/2226(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM, ENVI, REGI, BUDG (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή REGI

- Ο αντίκτυπος της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στη Βόρεια Ιρλανδία (2017/2225(INI))
(γνωμοδότηση: CONT)

Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 54 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 19ης Οκτωβρίου 2017)

επιτροπή ECON

- Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018 (2017/2226(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM, ENVI, REGI, BUDG (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή CULT

- Εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης στην ΕΕ (COM(2017)0247 - - 2017/2224(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM, EMPL (άρθρο 54 του Κανονισμού))

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 216 παράγραφος 8 του Κανονισμού)

επιτροπή PETI

- Έκθεση σχετικά με τις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2016, άρθρο 216 παράγραφος 7 του Κανονισμού (2017/2222(INI))

Παραπομπή στις επιτροπές

επιτροπή FEMM

- Η κατάσταση στην Ουγγαρία (σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Μαΐου 2017) (2017/2131(INL))
αναπομπή επί της ουσίας: LIBE
γνωμοδότηση: FEMM, AFCO, CULT

επιτροπή IMCO

- Δικαιώματα και υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών (αναδιατύπωση) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN
γνωμοδότηση: IMCO, JURI (άρθρο 104 του Κανονισμού)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου