Index 
Notulen
PDF 560kWORD 37k
Donderdag 26 oktober 2017 - Straatsburg
Uitslag van de stemming

 Afkortingen en tekens

 1. Tenuitvoerlegging van de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn 

Verslag: Laura Ferrara (A8-0297/2017)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
een enkele stemmingHS+502, 74, 35

 2. Een kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie ***I 

Verslag: Paul Tang (A8-0387/2016)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Voorstel tot verwerping van het voorstel van de Commissie
voorstel tot verwerping van het voorstel van de Commissie2GUE/NGL-
Voorlopig akkoord
voorlopig akkoord3commissieHS+459, 135, 23

 3. Prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen ***I 

Verslag: Othmar Karas (A8-0388/2016)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Voorlopig akkoord
voorlopig akkoord2commissieHS+458, 135, 26

 4. Besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen: richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie 

Verslag: Marju Lauristin (A8-0324/2017)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
stemming: besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen:HS+318, 280, 20
Verzoek om hoofdelijke stemming:
EFDD, PPE: eindstemming
Diversen:
Het verzoek om in stemming te brengen werd ingediend door de PPE- en ECR-Fractie en lid Morten Løkkegaard (artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement).

 5. De strijd tegen seksuele intimidatie en seksueel misbruik in de EU 

Ontwerpresoluties: B8-0576/2017, B8-0577/2017, B8-0578/2017, B8-0579/2017, B8-0580/2017, B8‑0581/2017, B8-0582/2017

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0576/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD)
§ 12ENFHS-74, 519, 20
§ 10§oorspronkelijke tekstso
1+
2+
3+
§ 11§oorspronkelijke tekstso
1+
2+
§ 12§oorspronkelijke tekstas+
§ 13§oorspronkelijke tekstso
1+
2+
na § 153PPEHS+510, 73, 32
§ 16, streepje 4§oorspronkelijke tekstHS+386, 214, 13
§ 16, streepje 6§oorspronkelijke tekstso
1+
2/HS+338, 252, 24
§ 16, streepje 75PPEHS+532, 5, 77
na § 186ALDE+
§ 21§oorspronkelijke tekstso
1+
2+
overw D1ENF-
4PPEHS+518, 45, 53
overw I§oorspronkelijke tekstso
1+
2+
overw O§oorspronkelijke tekstso
1/HS+575, 12, 28
2/HS+324, 239, 51
3+
stemming: resolutie (als geheel)HS+580, 10, 27
Ontwerpresoluties van de fracties
B8-0576/2017ECR
B8-0577/2017Verts/ALE
B8-0578/2017S&DHS
B8-0579/2017GUE/NGL
B8-0580/2017ALDE
B8-0581/2017ENF
B8-0582/2017PPEHS
Verzoeken om hoofdelijke stemming
S&D:eindstemming: RC-B8-0576/2017 en B8-0578/2017
ENF:amendement 2
PPE:eindstemming: B8-0582/2017, amendementen 3, 4, 5, § 16, streepje 4
GUE/NGL:eindstemming: RC-B8-0576/2017, § 16, streepje 6, 2e deel en eindstemming
Verts/ALE:overweging O, 1e en 2e deel
Verzoeken om aparte stemming
ECR, PPE:§ 12
Verzoeken om stemming in onderdelen
ECR:
overweging I
1e deel"overwegende dat hardnekkige genderstereotypes, seksisme, seksuele intimidatie en misbruik overal in Europa en in de hele wereld een structureel en wijdverbreid probleem zijn, en dat dit verschijnsel los staat van de leeftijd, opleiding, inkomen of maatschappelijke positie van de slachtoffers of de daders; overwegende dat slachtoffers fysieke, seksuele, emotionele en psychologische gevolgen ondervinden;"
2e deel"overwegende dat de ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen, genderstereotypes en seksisme, met inbegrip van seksistische haatzaaiende uitlatingen, zowel online als offline, grondoorzaken van alle vormen van geweld tegen vrouwen zijn, en ertoe hebben geleid dat mannen vrouwen domineren en discrimineren en dat vrouwen een volledige ontplooiing onmogelijk wordt gemaakt;"
ENF:
§ 13
1e deel"roept op tot de verdere integrering van vrouwen in besluitvormingsprocedures, in vakbonden en in hogere functies binnen organisaties in de openbare en particuliere sector;"
2e deel"roept de Commissie en de lidstaten op om, samen met ngo's, sociale partners en organen voor de bevordering van gelijke behandeling, meer substantiële maatregelen te nemen die het bewustzijn rond de rechten van slachtoffers van seksuele intimidatie en gendergerelateerde discriminatie moeten vergroten; benadrukt dat de lidstaten, ondernemersorganisaties en vakbonden dringend meer aandacht moeten vestigen op seksuele intimidatie, en dat zij vrouwen moeten aanmoedigen en ondersteunen om incidenten onmiddellijk te melden;"
PPE:
§ 21
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "beschermende"
2e deeldeze woorden
ECR, PPE:
overweging O
1e deel"overwegende dat vrouwen in de Europese Unie niet op gelijkwaardige wijze beschermd zijn tegen gendergerelateerd geweld, seksuele intimidatie en misbruik"
2e deel"vanwege verschillen in beleid en wetgeving in de lidstaten; overwegende dat de rechtssystemen vrouwen niet voldoende ondersteunen;"
3e deel"overwegende dat de dader bij gendergerelateerd geweld vaak een bekende van het slachtoffer is en dat het slachtoffer vaak afhankelijk is van die persoon, wat de angst kan vergroten om het geweld te melden;"
ECR, ENF:
§ 10
1e deel"vraagt de Commissie en de lidstaten om de ratificering van het Verdrag van Istanbul te versnellen;"
2e deel"verzoekt de lidstaten dit verdrag volledig uit te voeren, en ook een systeem van verzameling van uitgesplitste gegevens op te zetten met gegevens over leeftijd en geslacht van de daders en de relatie tussen de dader en het slachtoffer en met inbegrip van seksuele intimidatie;" zonder de woorden: "dit verdrag volledig uit te voeren, en ook"
3e deel"dit verdrag volledig uit te voeren, en ook"
§ 11
1e deel"verzoekt de Commissie een voorstel voor een richtlijn in te dienen tegen alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes en gendergerelateerd geweld;"
2e deel"herhaalt zijn verzoek aan de Europese Commissie om met een alomvattende EU‑strategie te komen tegen alle vormen van gendergerelateerd geweld, inclusief seksuele intimidatie en seksueel misbruik van vrouwen en meisjes;"
ECR, ENF, PPE:
§ 16, streepje 6
1e deelgehele tekst zonder het woord: "verplichte"
2e deeldit woord
Diversen:
António Marinho e Pinto (ALDE-Fractie), Barbara Matera, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Rosa Estaràs Ferragut, Elisabeth Morin-Chartier (PPE-Fractie), Michela Giuffrida en Maria Grapini (S&D-Fractie) zijn medeondertekenaar van gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0576/2017.
Marijana Petir en Lívia Járóka (PPE-Fractie) zijn medeondertekenaar van ontwerpresolutie B8‑0582/2017.

 6. Het economisch beleid van de eurozone 

Verslag: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
alternatieve ontwerpresolutie1ENFHS-68, 527, 15
alternatieve ontwerpresolutie2EFDDHS-75, 506, 32
§ 42§oorspronkelijke tekstas+
§ 47§oorspronkelijke tekstso
1+
2/ES+313, 278, 20
§ 59§oorspronkelijke tekstso
1+
2/ES-285, 301, 25
§ 61§oorspronkelijke tekstso
1+
2-
3-
§ 62§oorspronkelijke tekstso
1+
2/ES+309, 297, 6
§ 65§oorspronkelijke tekstso
1+
2/ES+283, 272, 55
stemming: resolutie van de Commissie ECONHS+382, 176, 51
Verzoeken om hoofdelijke stemming
ENF:amendement 1
EFDD:amendement 2
Verzoeken om aparte stemming
meer dan 76 leden:§ 42
Verzoeken om stemming in onderdelen
meer dan 76 leden:
§ 47
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "wijst erop dat adequate, houdbare pensioenen een universeel recht zijn;"
2e deeldeze woorden
§ 59
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "betreurt evenwel het feit dat geen vooruitgang is geboekt met betrekking tot zwangerschapsverlof;"
2e deeldeze woorden
§ 61
1e deel"vraagt de lidstaten om proactief beleid en passende investeringen in te voeren die bedoeld en ontworpen zijn om vrouwen en mannen die na een periode in gezins- en zorggerelateerde verlofstelsels toetreden tot de arbeidsmarkt, ernaar terugkeren, aan het werk blijven en carrière maken te ondersteunen met duurzame en kwaliteitsvolle werkgelegenheid, in overeenstemming met artikel 27 van het Europees Sociaal Handvest;" zonder de woorden: "en carrière maken"
2e deel"en carrière maken"
3e deel"benadrukt met name dat het volgende gegarandeerd moet worden: terugkeer naar dezelfde of een gelijkwaardige of vergelijkbare functie; bescherming tegen ontslag en minder gunstige behandeling wegens zwangerschap; het recht verlof om gezinsredenen aan te vragen of te nemen; en een periode van bescherming voor wie terugkeert, om de betrokkenen in staat te stellen weer te wennen aan hun taken; herinnert eraan dat wijzigingen van werkroosters en/of van de arbeidsorganisatie bij de herintreding (met inbegrip van de verplichting voor de werkgever om weigeringen te rechtvaardigen) en deelname aan opleidingen eveneens gewaarborgd moeten zijn;"
§ 62
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "de bewijslast om te keren"
2e deeldeze woorden
§ 65
1e deel"verzoekt om een geïntegreerde anti-armoedestrategie om de armoededoelstelling van de Europa 2020-strategie te verwezenlijken; benadrukt de rol van de minimuminkomensregelingen van de lidstaten bij het terugdringen van armoede, met name wanneer zij vergezeld gaan van maatregelen voor sociale inclusie, waaraan de begunstigden deelnemen;"
2e deel"verzoekt de lidstaten te werken aan de geleidelijke verwezenlijking van minimuminkomensregelingen die niet alleen toereikend zijn, maar waarbij ook voldoende dekking en benutting wordt gegarandeerd; verstaat onder een toereikend minmuminkomen een inkomen dat onontbeerlijk is om gedurende het hele leven waardig te leven en volledig aan de samenleving deel te nemen; wijst erop dat een minimuminkomen, om toereikend te zijn, boven de armoedegrens moet liggen om tegemoet te komen aan de fundamentele behoeften van personen, met inbegrip van niet-monetaire aspecten zoals toegang tot onderwijs en een leven lang leren, fatsoenlijke huisvesting, hoogwaardige gezondheidszorg, sociale activiteiten en maatschappelijke participatie;"

 7. Onderhandelingsmandaat voor de handelsbesprekingen tussen de EU en Australië 

Verslag: Daniel Caspary (A8-0311/2017)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
na § 57ENF-
na § 71Verts/ALEso
1/ES-
2-148, 313, 144
§ 104GUE/NGLHS-118, 429, 57
§ 118ENFHS-83, 506, 13
§ 129ENFHS-99, 485, 16
§ 1410ENFHS-55, 499, 43
na § 1411ENFHS-65, 489, 47
na § 162Verts/ALEHS-191, 266, 138
na § 173Verts/ALEHS-170, 291, 141
§ 19, na letter d12ENFHS-78, 477, 42
§ 19, letter j14ENFHS-72, 496, 33
§ 19, na letter d15ENFHS-76, 477, 44
§ 19, letter g§oorspronkelijke tekstso
1/HS+553, 48, 5
2/HS+434, 154, 6
§ 19, letter k13ENF-
§oorspronkelijke tekstso
1+
2+
na § 1916ENFHS-86, 477, 41
na visum 65ENF-
overw I6ENF-
stemming: resolutie (als geheel)HS+452, 126, 25
Verzoeken om hoofdelijke stemming
GUE/NGL:amendement 4
ENF:amendementen 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16
ECR:§ 19, letter g
Verzoeken om stemming in onderdelen
ECR:
§ 19, letter g
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "in het kader waarvan, naast diverse andere handhavingsmethoden, een op sancties gebaseerd mechanisme wordt overwogen"
2e deeldeze woorden
ALDE:
§ 19, letter k
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "en de meest gevoelige sectoren mogelijk buiten beschouwing worden gelaten bij de onderhandelingen"
2e deeldeze woorden
ENF:
amendement 1
1e deel"verzoekt de Raad besprekingen met het Parlement aan te vatten over ruimere samenwerking bij het formuleren van de onderhandelingsmandaten met betrekking tot toekomstige handelsovereenkomsten,"
2e deel"teneinde een interinstitutioneel akkoord te faciliteren waardoor het Parlement en de Raad de taak om de Commissie te machtigen om over handelsovereenkomsten te onderhandelen, volledig delen;"

 8. Onderhandelingsmandaat voor de handelsbesprekingen tussen de EU en Nieuw‑Zeeland 

Verslag: Daniel Caspary (A8-0312/2017)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
§ 97ENF-
na § 91Verts/ALEso
1-
2-
§ 114GUE/NGLHS-111, 426, 60
§ 128ENFHS-80, 499, 12
§ 139ENFHS-93, 487, 8
§ 1510ENFHS-60, 510, 24
na § 1511ENFHS-71, 475, 47
na § 193Verts/ALEHS-171, 283, 139
§ 20, letter a12ENFHS-75, 473, 40
§ 20, na letter f13ENF-
§ 20, letter g§oorspronkelijke tekstso
1/HS+548, 41, 3
2/HS+435, 153, 7
§ 20, letter j14ENFso
1/HS-72, 459, 57
2/HS-74, 470, 47
§ 20, letter k§oorspronkelijke tekstso
1+
2+
na § 2115ENFHS-95, 451, 43
na visum 75ENF-
overw J6ENF-
stemming: resolutie (als geheel)HS+440, 122, 27
Verzoeken om hoofdelijke stemming
GUE/NGL:amendement 4
ENF:amendementen 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 15
Verzoeken om stemming in onderdelen
ECR:
§ 20, letter g
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "in het kader waarvan, naast diverse andere handhavingsmethoden, een op sancties gebaseerd mechanisme wordt overwogen"
2e deeldeze woorden
ENF:
amendement 1
1e deel"verzoekt de Raad besprekingen met het Parlement aan te vatten over ruimere samenwerking bij het formuleren van de onderhandelingsmandaten met betrekking tot toekomstige handelsovereenkomsten,"
2e deel"teneinde een interinstitutioneel akkoord te faciliteren waardoor het Parlement en de Raad de taak om de Commissie te machtigen om over handelsovereenkomsten te onderhandelen, volledig delen;"
amendement 14
1e deeltoevoeging van "waarbij moet worden opgemerkt dat het feit dat er naast de geografische aanduidingen in derde landen ook huismerken met soortgelijke namen op de markt zijn ertoe leidt dat de Europese producten op de markt onvoldoende beschermd worden, omdat de eindconsument een misleidend en onduidelijk beeld krijgt van de oorsprong van levensmiddelen"
2e deel(niet van toepassing op de Nederlandse versie)
ALDE:
§ 20, letter k
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "en de meest gevoelige sectoren mogelijk buiten beschouwing worden gelaten bij de onderhandelingen"
2e deeldeze woorden
Diversen:
Amendement 2 werd ingetrokken.

 9. De controle op de toepassing van het EU-recht 2015 

Verslag: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
na § 11GUE/NGLHS-99, 470, 11
§ 2§oorspronkelijke tekstso
1/HS+528, 35, 20
2/HS+313, 253, 13
§ 25§oorspronkelijke tekstHS+437, 106, 41
na § 252GUE/NGLHS-113, 458, 15
§ 26§oorspronkelijke tekstas-
§ 27§oorspronkelijke tekstso
1+
2-
§ 28§oorspronkelijke tekstas-
§ 29§oorspronkelijke tekstHS+298, 268, 4
§ 30§oorspronkelijke tekstHS-228, 273, 65
§ 31§oorspronkelijke tekstHS-95, 278, 193
§ 33§oorspronkelijke tekstso
1+
2/ES-275, 276, 7
§ 41§oorspronkelijke tekstso
1/HS-100, 300, 157
2/HS+428, 111, 14
na § 463GUE/NGLHS-57, 442, 42
stemming: resolutie (als geheel)HS+385, 109, 21
Verzoeken om hoofdelijke stemming
PPE:§§ 2, 30, 31, amendementen 1, 2, 3
GUE/NGL:§§ 25, 29, 41
Verzoeken om aparte stemming
ALDE, PPE:§§ 26, 28, 29, 30, 31
Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
§ 2
1e deel"merkt met name op dat de Commissie het probleem van de slechte luchtkwaliteit in Europa heeft aangepakt door een aantal inbreukprocedures in te leiden wegens schending van Richtlijn 2008/50/EG in verband met de voortdurende overschrijding van de grenswaarden voor NO2"
2e deel"betreurt evenwel dat de Commissie in 2015 niet dezelfde controlebevoegdheden heeft uitgeoefend om te voorkomen dat er vervuilende dieselauto's op de markt werden gebracht die in belangrijke mate ertoe bijdragen dat deze grenswaarden voor de uitstoot van NO2 in de atmosfeer worden overschreden, en die niet voldoen aan de EU-voorschriften inzake typegoedkeuring en de emissies van personenvoertuigen en lichte bedrijfsvoertuigen;"
§ 33
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "betreurt het feit dat de EU haar toezeggingen inzake de verdeling van vluchtelingen geen gestand doet en dat de lidstaten hun verplichting om een bepaald aantal vluchtelingen te ontvangen niet nakomen;"
2e deeldeze woorden
PPE, ALDE:
§ 27
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "ook als zij handelen als groepsonderdeel van internationale kredietverleners ('trojka')"
2e deeldeze woorden
§ 41
1e deel"wijst erop dat het bezuinigingsbeleid en de door de lidstaten in dat kader doorgevoerde bezuinigingen op hun overheidssectoren en rechtsstelsels hebben geleid tot een verslechtering van de bescherming van de rechten van burgers en tegelijkertijd de problemen in verband met de correcte omzetting van de het EU-recht hebben verergerd;"
2e deel"is van oordeel dat de juiste toepassing van het EU-acquis belangrijk is om ervoor te zorgen dat zowel burgers als ondernemingen de voordelen van het EU-beleid genieten; doet derhalve een beroep op de Commissie om de handhaving van het EU-recht te versterken door de omzetting in en de conformiteit van nationale wetgeving structureel en systematisch te controleren in volledige overeenstemming met de EU-Verdragen en het EU-Handvest; wijst erop dat de EU-wetgeving het resultaat is van een vrij en democratisch proces; is verheugd dat de Commissie bij haar controle op de toepassing van het EU-recht in de lidstaten naar behoren rekening houdt met de beginselen van beter wetgeven;"
Juridische mededeling - Privacybeleid