Показалец 
Протокол
PDF 281kWORD 83k
Четвъртък, 26 октомври 2017 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Петиции
 4.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 5.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 6.Мониторинг на прилагането на правото на ЕС през 2015 г. (разискване)
 7.Прилагане на Директивата за екологичната отговорност (разискване)
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Награда „Сахаров“ за 2017 г. (обявяване на лауреатите)
 10.Време за гласуване
  
10.1.Избиране на заместник-председател (гласуване)
  
10.2.Прилагане на Директивата за екологичната отговорност (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.3.Нормативна уредба на опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации ***I (гласуване)
  
10.4.Пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници ***I (гласуване)
  
10.5.Решение за започване на междуинституционални преговори: Регламент за неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения
  
10.6.Борба срещу сексуалния тормоз и сексуалната злоупотреба в ЕС (гласуване)
  
10.7.Икономически политики на еврозоната (гласуване)
  
10.8.Мандат за провеждането на търговските преговори с Австралия (гласуване)
  
10.9.Мандат за провеждането на търговските преговори с Нова Зеландия (гласуване)
  
10.10.Мониторинг на прилагането на правото на ЕС през 2015 г. (гласуване)
 11.Обяснениe на вот
 12.Поправки на вот и намерения за гласуване
 13.Възобновяване на заседанието
 14.Одобряване на протокола от предишното заседание
 15.Позиция на Съвета на първо четене
 16.Запитвания, последвани от разисквания (разискване)
 17.Решения относно някои документи
 18.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 19.График на следващите заседания
 20.Закриване на заседанието
 21.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.00 ч.


2. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Европейския съюз (COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AFET, ITRE, JURI, ECON, LIBE

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1092/2010 за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск (COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

AFCO, JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 по отношение на правилата, които се прилагат за временното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници (COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Гърция — EGF/2017/003GR/Attica retail (COM(2017)0613 - C8-0360/2017 - 2017/2229(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, REGI

- Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 904/2010 по отношение на сертифицираното данъчно задължено лице (COM(2017)0567 - C8-0362/2017 - 2017/0248(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

JURI

- Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на хармонизирането и опростяването на някои правила от системата на данъка върху добавената стойност и въвеждането на окончателната система за данъчно облагане на търговията между държавите членки (COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

JURI

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Финландия — EGF/2017/005 FI/търговия на дребно (COM(2017)0618 - C8-0364/2017 - 2017/2231(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, REGI

- Преразглеждане на рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Комисията (N8-0065/2017 - C8-0366/2017 - 2017/2233(ACI))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO

- Предложение за решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Маракешкия договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали (12629/2017 - C8-0375/2017 - 2014/0297(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

FEMM, CULT, EMPL

2) от членове на Парламента, предложения за резолюция (член 133 от Правилника за дейността)

- Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно заплахите, на които Европейската комисия излага свободата на изразяване на мнение (B8-0537/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Ivan Jakovčić Jozo Radoš. Предложение за резолюция за създаване на трансгранични противопожарни екипи за намеса на ЕС (B8-0563/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

REGI

- Nicola Caputo. Предложение за резолюция относно Европейската система за управление на железопътния превоз (ERTMS) (B8-0564/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN


3. Петиции

Изброените по-долу петиции, вписани в регистъра на посочените дати в съответствие с член 215, параграфи 9 и 10 от Правилника за дейността, са изпратени на компетентната комисия:

23 октомври 2017 г.

Claudio Bertoni (n° 0882/2017); (*) (n° 0883/2017); Hans Bosbach (n° 0884/2017); Dirk Fischer (n° 0885/2017); Laia del Barrio (n° 0886/2017); (*) (n° 0887/2017); (*) (n° 0888/2017); Debora Greco (n°0889/2017); Flavio Miccono (n° 0890/2017); (*) (n° 0891/2017); (*) (n° 0892/2017); (*) (n° 0893/2017); (*) (n° 0894/2017); Ileana Martínez Cabrera (n° 0895/2017); (*) (n° 0896/2017); (*) (n° 0897/2017); (*) (n° 0898/2017); Jordi Royo Mata (n° 0899/2017); Maria Massó Duxans (n° 0900/2017); (*) (n° 0901/2017); (*) (n° 0902/2017); (*) (n° 0903/2017); (*) (n° 0904/2017); (*) (n° 0905/2017); Patricia Graham (n° 0906/2017); (*) (n° 0907/2017); Clara Gutman (n° 0908/2017); (*) (n° 0909/2017); (*) (n° 0910/2017); (*) (n° 0911/2017); Olivier Caisou-Rousseau (n° 0912/2017); (*) (n° 0913/2017); Christian Clemente (n° 0914/2017); (*) (n° 0915/2017); Marco Arietti (n° 0916/2017); (*) (n° 0917/2017); (*) (n° 0918/2017); (*) (n° 0919/2017); Pietro Varlese (n° 0920/2017); (*) (n° 0921/2017); Cristian Bereanu (n° 0922/2017); (*) (n° 0923/2017); Fadel Galal (n° 0924/2017); Bruno Terriou (n° 0925/2017); María Pilar Guillamón (n° 0926/2017); (*) (n° 0927/2017); Aurelio Rosini (n° 0928/2017); Albert Cardona (n° 0929/2017); (*) (n° 0930/2017); Pietro Varlese (n° 0931/2017); Pietro Varlese (n° 0932/2017); (*) (n° 0933/2017); (*) (n° 0934/2017); Kyriakos Tsipouras (n° 0935/2017); Fernando Pérez Ramírez (n° 0936/2017); (*) (n° 0937/2017); Karine Bachelier (n° 0938/2017); (*) (n° 0939/2017); (*) (n° 0940/2017); (*) (n° 0941/2017); (*) (n° 0942/2017); (*) (n° 0943/2017); (*) (n° 0944/2017); Maya Manolova (n° 0945/2017); Domenico Sanino (n° 0946/2017); Julia Baines (n° 0947/2017); (*) (n° 0948/2017); Ruth Coustick-Deal (n° 0949/2017); (*) (n° 0950/2017); (*) (n° 0951/2017); (*) (n° 0952/2017); (*) (n° 0953/2017); (*) (n° 0954/2017); Wolfgang Gerber (n° 0955/2017); (*) (n° 0956/2017); Apostolos Pappas (n° 0957/2017); Fotios Mandanas (n° 0958/2017); Roderich Weissenfels (n° 0959/2017); (*) (n° 0960/2017); (*) (n° 0961/2017); (*) (n° 0962/2017); (*) (n° 0963/2017).

(*) име с поверителен характер

Председателят съобщи, че на 23 октомври 2017 г. е отправил към компетентната комисия, в съответствие с разпоредбите на член 215, параграф 15 от Правилника за дейността, петициите, получени в Европейския парламент, изпратени от физически или юридически лица, които не са граждани на Европейския съюз и които не пребивават или нямат седалище в държава членка.


4. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 139/2014 по отношение на класификацията на писти за излитане и кацане (D049657/04 - 2017/2926(RPS) - срок: 23 януари 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Регламент на Комисията за определяне на подробни правила за въздушните операции с аеростати в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент (D051664/02 - 2017/2928(RPS) - срок: 23 януари 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 2 Плащане на базата на акции (D052729/01 - 2017/2891(RPS) - срок: 7 януари 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ECON
подпомагаща: JURI (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на допълненията към приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на канцерогенните, мутагенните или токсичните за репродукцията вещества (D052843/01 - 2017/2892(RPS) - срок: 13 януари 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: ITRE (член 54 от Правилника за дейността), IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати (Е 338-452) в замразени вертикални месни шишове (D052941/02 - 2017/2920(RPS) - срок: 19 Декември 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от живачни съединения във или върху определени продукти (D052945/02 - 2017/2893(RPS) - срок: 13 декември 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от 2-фенилфенол, бенсулфурон-метил, диметахлор и луфенурон във или върху определени продукти (D052946/02 - 2017/2911(RPS) - срок: 18 декември 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI


5. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета с установяването на условия за оценка на въздействието от прекратяване на изготвянето или промяната на съществуващ референтен показател (C(2017)06537 - 2017/2889(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 3 Октомври 2017

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) 2015/751 на Европейския парламент и на Съвета относно обменните такси за платежни операции, свързани с карти, във връзка с регулаторните технически стандарти за определяне на изискванията, които трябва да се спазват от платежните картови схеми и обработващите субекти, за да се осигури прилагането на изискванията за независимост по отношение на счетоводството, организацията и процеса на вземане на решения (C(2017)06652 - 2017/2890(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 4 Октомври 2017

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложение IIIб към Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (C(2017)06902 - 2017/2915(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 18 Октомври 2017

Разглеждане в комисия: водеща: INTA

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти за прага на значимост на просрочено кредитно задължение (C(2017)06940 - 2017/2912(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 19 Октомври 2017

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 658/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно таксите, дължими на Европейската агенция по лекарствата за извършване на дейности по фармакологична бдителност по отношение на лекарствените продукти за хуманна употреба (C(2017)06946 - 2017/2923(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 18 Октомври 2017

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 2015/2195 за допълване на Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд по отношение на определянето на стандартни таблици на единичните разходи и еднократни суми за възстановяването на разходи от Комисията на държавите членки и за поправка на посочения делегиран регламент (C(2017)06953 - 2017/2917(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 20 Октомври 2017

Разглеждане в комисия: водеща: EMPL

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложения I, II, VI, VIII и IX към Регламент (ЕС) № 1007/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно наименованията на текстилните влакна и свързаното с тях етикетиране и маркиране на текстилните продукти по отношение на техния влакнест състав (C(2017)06967 - 2017/2918(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 20 Октомври 2017

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/86 за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов на някои дънни видове в Средиземно море (C(2017)06981 - 2017/2914(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 23 Октомври 2017

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за установяване на минимално изключение от задължението за разтоварване при риболова на някои дребни пелагични видове в Средиземно море (C(2017)06982 - 2017/2919(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 23 Октомври 2017

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен и дълбоководен риболов в северозападните води (C(2017)06990 - 2017/2913(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 20 Октомври 2017

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/2374 за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен риболов в югозападните води (C(2017)06995 - 2017/2921(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 20 Октомври 2017

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен риболов в Северно море и във водите на Съюза от участък ІІа на ICES за 2018 г. (C(2017)06997 - 2017/2916(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 20 Октомври 2017

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

Проекти на делегирани актове, за които срокът за внасяне на възражения се удължава по искане на компетентната комисия:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) №1233/2011 на Европейския парламент и на Съвета за прилагането на определени насоки в областта на официално подкрепяните експортни кредити (C(2017)06315 – 2017/2863(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 25 Септември 2017

Удължаване на срока за внасяне на възражения: 2 месеца

Разглеждане в комисия: водеща: INTA

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложения II, III и IV към Регламент (ЕС) №978/2012 на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции C(2017)06339 - 2017/2871(DEA)

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 27 Септември 2017

Удължаване на срока за внасяне на възражения: 2 месеца

Разглеждане в комисия: водеща: INTA

Проекти на делегирани актове, за които крайният срок е променен от 1 на 3 месеца по искане на компетентната комисия:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/571 на Комисията за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно лицензирането на доставчиците на услуги за докладване на данни, организационните изисквания към тях и публикуването на информация за сделките - (C(2017) 6337 – 2017/2864(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 26 септември 2017 г.
Препращане на водещата комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията от 22 септември 2017 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с регулаторните технически стандарти относно споразуменията за непряк клиринг - (C(2017) 6268 – 2017/2860(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 22 септември 2017 г.
Препращане на водещата комисия: ECON


6. Мониторинг на прилагането на правото на ЕС през 2015 г. (разискване)

Доклад относно мониторинга на прилагането на правото на ЕС през 2015 г. [2017/2011(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

Kostas Chrysogonos представи доклада.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията).

Изказаха се: Kazimierz Michał Ujazdowski (докладчик по становището на комисията AFCO), Cecilia Wikström (докладчик по становището на комисията PETI), Daniel Buda, от името на групата PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, от името на групата S&D, Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, Jean-Marie Cavada, от името на групата ALDE, Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Jane Collins, от името на групата EFDD, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Krisztina Morvai, независим член на ЕП, Pavel Svoboda, Claudia Țapardel, Bernd Kölmel, Ángela Vallina, Eleonora Evi, Rosa Estaràs Ferragut, Sergio Gaetano Cofferati, Anders Primdahl Vistisen, Nikolaos Chountis, Francis Zammit Dimech, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marek Jurek, Емил Радев, Evelyn Regner, Notis Marias, Tomáš Zdechovský, Maria Grapini, Csaba Sógor и Stanislav Polčák.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Costas Mavrides, António Marinho e Pinto и Georgios Epitideios.

Изказаха се: Vytenis Povilas Andriukaitis и Kostas Chrysogonos.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.10 от протокола от 26.10.2017 г.


7. Прилагане на Директивата за екологичната отговорност (разискване)

Доклад относно прилагането на Директива 2004/35/EО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети (Директива за екологичната отговорност) [2016/2251(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Laura Ferrara (A8-0297/2017)

Laura Ferrara представи доклада.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Емил Радев, от името на групата PPE, Benedek Jávor (докладчик по становището на комисията ENVI), Jytte Guteland, от името на групата S&D, Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, Anneli Jäätteenmäki, от името на групата ALDE, Kostas Chrysogonos, от името на групата GUE/NGL, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Jane Collins, от името на групата EFDD, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Pavel Svoboda, Tiemo Wölken, Julie Girling, Frédérique Ries, Nikolaos Chountis, Mireille D'Ornano, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Jiří Maštálka и Sergio Gaetano Cofferati.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ivica Tolić, Nicola Caputo, Notis Marias, Eleftherios Synadinos, Stanislav Polčák, Maria Grapini, Krisztina Morvai и Jean-Paul Denanot.

Изказаха се: Vytenis Povilas Andriukaitis и Laura Ferrara.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.2 от протокола от 26.10.2017 г.

(Заседанието беше прекъснато в 11.40 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател


8. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 12.05 ч.


9. Награда „Сахаров“ за 2017 г. (обявяване на лауреатите)

Председателят съобщи, че Председателският съвет реши да награди с наградата Сахаров за 2017 г. демократичната опозиция във Венесуела - Националното събрание (представено от своя председател Хулио Борхес) и всички политически затворници от списъка на „Foro Penal Venezolano, представлявани от Леополдо Лопес, Антонио Ледесма, Даниел Себайос, Йон Гойкоечеа, Лорент Сале, Алфредо Рамос и Андреа Гонзалес.

Връчването на наградата ще се състои по време на месечната сесия през декември 2017 г. в Страсбург.


10. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


10.1. Избиране на заместник-председател (гласуване)

Председателят съобщи за получаването на кандидатурата на Heidi Hautala.

Тъй като Heidi Hautala беше единственият кандидат, Председателят предложи на Парламента да премине към избиране чрез акламация, в съответствие с член 15, параграф 1 от Правилника за дейността.

Председателят обяви Heidi Hautala за заместник-председател на Европейския парламент и я поздрави за нейното избиране.

В съответствие с член 20, параграф 1 от Правилника за дейността тя заема, по ред на присъствие, мястото на напускащата заместник-редседател Ulrike Lunacek.

Изказване

Knut Fleckenstein относно избора на останалите напускащи заместник-председатели.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател


10.2. Прилагане на Директивата за екологичната отговорност (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно прилагането на Директива 2004/35/EО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети (Директива за екологичната отговорност) [2016/2251(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Laura Ferrara (A8-0297/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0414)


10.3. Нормативна уредба на опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общите правила за секюритизациите и въвеждане на европейска нормативна уредба на опростени и прозрачни секюритизации, а също така и за изменение на директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО, 2011/61/ЕС и регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 648/2012 [COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Paul Tang (A8-0387/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2017)0415)


10.4. Пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници [COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Othmar Karas (A8-0388/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2017)0416)


10.5. Решение за започване на междуинституционални преговори: Регламент за неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно зачитането на личния живот и защитата на личните данни в електронните съобщения и за отмяна на Директива 2002/58/ЕО (Регламент за неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения) (COM(2017)0010 – C8- 0009/2017 – 2017/0003(COD)). Докладчик: Marju Lauristin (A8-0324/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

РЕШЕНИЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРЕГОВОРИ

Одобрява се

Изказвания

Преди гласуването, Birgit Sippel и след гласуването Marju Lauristin (Докладчик) и Petri Sarvamaa.


10.6. Борба срещу сексуалния тормоз и сексуалната злоупотреба в ЕС (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0576/2017, B8-0577/2017, B8-0578/2017, B8-0579/2017, B8-0580/2017, B8-0581/2017 и B8-0582/2017 (2017/2897(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0576/2017

(за замяна на B8-0576/2017, B8-0577/2017, B8-0578/2017, B8-0579/2017, B8-0580/2017 и B8-0582/2017):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, от името на групата PPE;

—   Gianni Pittella, Costas Mavrides, Evelyn Regner, Nicola Caputo, Karoline Graswander-Hainz, Nicola Danti, Simona Bonafè, Clara Eugenia Aguilera García, Elena Valenciano, Brando Benifei, Soledad Cabezón Ruiz, Cécile Kashetu Kyenge, Claudia Țapardel, Sergio Gutiérrez Prieto, Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Udo Bullmann, Nessa Childers, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Edouard Martin, Julie Ward, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Maria Noichl, Tonino Picula, Dietmar Köster, от името на групата S&D;

—   Arne Gericke, от името на групата ECR;

—   Martina Dlabajová, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, Renate Weber, Ivan Jakovčić, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nils Torvalds, Yana Toom, Kaja Kallas, Ulrike Müller, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthijs van Miltenburg, Cecilia Wikström, Johannes Cornelis van Baalen, Jan Huitema, Louis Michel, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Catherine Bearder, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, от името на групата ALDE;

—   Malin Björk, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Stefan Eck, Sabine Lösing, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Nikolaos Chountis, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Stelios Kouloglou, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, от името на групата GUE/NGL;

—   Ska Keller, Ulrike Lunacek, Philippe Lamberts, Max Andersson, Jan Philipp Albrecht, Bodil Valero, Karima Delli, Pascal Durand, Michael Cramer, Josep-Maria Terricabras, Alyn Smith, Julia Reda, Jordi Solé, Klaus Buchner, Marco Affronte, Florent Marcellesi, Linnéa Engström, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Jill Evans, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Monika Vana, Molly Scott Cato, Bart Staes, Benedek Jávor, Bronis Ropė, Margrete Auken, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ian Hudghton, Yannick Jadot, Eva Joly, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Michèle Rivasi, Indrek Tarand, Claude Turmes, от името на групата Verts/ALE;

—   Daniela Aiuto, Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2017)0417)

(Предложението за резолюция B8-0581/2017 отпада.)


10.7. Икономически политики на еврозоната (гласуване)

Икономически политики на еврозоната [2017/2114(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата ENF)

Отхвърля се

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата EFDD)

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (комисия ECON)

Приема се (P8_TA(2017)0418)


10.8. Мандат за провеждането на търговските преговори с Австралия (гласуване)

Доклад относно препоръката до Съвета относно мандата за провеждането на търговските преговори с Австралия [2017/2192(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Daniel Caspary (A8-0311/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0419)


10.9. Мандат за провеждането на търговските преговори с Нова Зеландия (гласуване)

Доклад относно препоръката до Съвета относно предложения мандат за провеждането на търговските преговори с Нова Зеландия [2017/2193(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Daniel Caspary (A8-0312/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0420)


10.10. Мониторинг на прилагането на правото на ЕС през 2015 г. (гласуване)

Доклад относно мониторинга на прилагането на правото на ЕС през 2015 г. [2017/2011(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0421)


11. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:


Доклад Paul Tang - A8-0387/2016
Andrejs Mamikins

Борба срещу сексуалния тормоз и сексуалната злоупотреба в ЕС - (2017/2897(RSP)) -RC-B8-0576/2017
Urszula Krupa, Anna Záborská и Marek Jurek

Доклад Gunnar Hökmark - A8-0310/2017
Andrejs Mamikins и Ангел Джамбазки

Доклад Daniel Caspary - A8-0311/2017
Jasenko Selimovic, Seán Kelly и Ангел Джамбазки

Доклад Daniel Caspary - A8-0312/2017
Jasenko Selimovic и Ангел Джамбазки

Доклад Kostas Chrysogonos - A8-0265/2017
Andrejs Mamikins


12. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

Заседанието е прекъснато в 12.55 ч.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyne GEBHARDT
Заместник-председател

13. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.00 ч.


14. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


15. Позиция на Съвета на първо четене

Председателят обяви, на основание член 64, параграф 1 от Правилника за дейността, че е получил от страна на Съвета следната позиция, придружена от мотивите за нейното приемане, както и позицията на Комисията относно:

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивото управление на външните риболовни флотове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета (11382/2/2017 - C8-0358/2017 – 2015/0289(COD) – (COM(2017)0633))

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

Срокът от три месеца, с който Парламентът разполага, за да приеме своята позиция, започва да тече от утре, 27 октомври 2017 г.


16. Запитвания, последвани от разисквания (разискване)

Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания

Координирани усилия на равнището на ЕС за увеличаване на обхвата на ваксинирането

Запитване с искане за писмен отговор, последвано от разисквания (O-000074/2017 от Piernicola Pedicini, Laura Agea, Rosa D'Amato, Tiziana Beghin, Marco Valli, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi и Joëlle Bergeron, от името на групата EFDD, към Комисията: Запитване - Kоординирани усилия на равнището на ЕС за увеличаване на обхвата на ваксинирането (2017/2867(RSP)) (B8-0603/2017)

Piernicola Pedicini разви въпроса.

Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Seán Kelly, от името на групата PPE, Andrea Cozzolino, от името на групата S&D, Urszula Krupa, от името на групата ECR, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, Joëlle Mélin, от името на групата ENF, Anna Záborská, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Piernicola Pedicini, Ангел Джамбазки и Jozo Radoš.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis.

Разискването приключи.


17. Решения относно някои документи

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 52 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 19 октомври 2017 г.)

комисия CONT

- Годишен доклад за 2016 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС — Борба срещу измамите (2017/2216(INI))

комисия CULT

- Модернизиране на образованието в ЕС (COM(2017)0247 - 2017/2224(INI))
(подпомагаща: FEMM, EMPL (член 54 от Правилника за дейността))

комисия ECON

- Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за 2018 г. (2017/2226(INI))
(подпомагаща: FEMM, ENVI, REGI, BUDG (член 54 от Правилника за дейността))

комисия REGI

- Въздействие на политиката на сближаване на ЕС върху Северна Ирландия (2017/2225(INI))
(подпомагаща: CONT)

Асоциирани комисии (член 54 от Правилника за дейността)

(Съгласно решението на Председателския съвет от 19 октомври 2017 г.)

комисия ECON

- Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за 2018 г. (2017/2226(INI))
(подпомагаща: FEMM, ENVI, REGI, BUDG (член 54 от Правилника за дейността))

комисия CULT

- Модернизиране на образованието в ЕС (COM(2017)0247 - - 2017/2224(INI))
(подпомагаща: FEMM, EMPL (член 54 от Правилника за дейността))

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 216, параграф 8 от Правилника за дейността)

комисия PETI

- Доклад за разискванията в комисията по петиции през 2016 г. (член 216, параграф 7 от Правилника за дейността) (2017/2222(INI))

Сезиране на комисии

комисия FEMM

- Положението в Унгария (съгласно резолюцията на Европейския парламент от 17 май 2017 г.) (2017/2131(INL))
Разглеждане в комисия: водеща: LIBE
подпомагаща: FEMM, AFCO, CULT

комисия IMCO

- Права и задължения на пътниците, използващи железопътен транспорт (преработен текст) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: TRAN
подпомагаща: IMCO, JURI (член 104 от Правилника за дейността)


18. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 192, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


19. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 13 ноември 2017 до 16 ноември 2017 г.


20. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 15.44 ч.


21. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Klaus Welle

Antonio Tajani

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Адемов, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Али, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Курумбашев, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Nagy, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Извинени:

Boutonnet, Cesa, Crowley, Händel, Hübner, Le Pen, Matias, Майдел, Punset, Seymour, Tamburrano, Żółtek

Правна информация - Политика за поверителност