Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 277kWORD 87k
Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων
 3.Αναφορές
 4.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 5.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 6.Έλεγχος της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ το 2015 (συζήτηση)
 7.Εφαρμογή της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη (συζήτηση)
 8.Επανάληψη της συνόδου
 9.Βραβείο Ζαχάρωφ 2017 (ανακοίνωση των νικητών)
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  
10.1.Εκλογή Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ψηφοφορία)
  
10.2.Εφαρμογή της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
10.3.Πλαίσιο για απλές, διαφανείς και τυποποιημένες τιτλοποιήσεις ***I (ψηφοφορία)
  
10.4.Aπαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων ***I (ψηφοφορία)
  
10.5.• Σεβασμός της ιδιωτικής ζωής και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και κατάργηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ (κανονισμός για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες)
  
10.6.Καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης στην ΕΕ (ψηφοφορία)
  
10.7.Οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ (ψηφοφορία)
  
10.8.Διαπραγματευτική εντολή για εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Αυστραλία (ψηφοφορία)
  
10.9.Διαπραγματευτική εντολή για εμπορικές διαπραγματεύσεις με τη Νέα Ζηλανδία (ψηφοφορία)
  
10.10.Έλεγχος της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ το 2015 (ψηφοφορία)
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 13.Επανάληψη της συνόδου
 14.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 15.Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 16.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)
 17.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 18.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 19.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 21.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AFET, ITRE, JURI, ECON, LIBE

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 σχετικά με τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

AFCO, JURI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 όσον αφορά τους κανόνες που εφαρμόζονται για την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα (COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση κατόπιν αίτησης της Ελλάδας – EGF/2017/003GR/Attica retail (COM(2017)0613 - C8-0360/2017 - 2017/2229(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, REGI

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.904/2010 όσον αφορά τον πιστοποιημένο υποκείμενο στον φόρο (COM(2017)0567 - C8-0362/2017 - 2017/0248(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

JURI

- Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά την εναρμόνιση και απλούστευση ορισμένων κανόνων στο σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας και τη θέσπιση του οριστικού συστήματος για τη φορολόγηση των συναλλαγών μεταξύ κρατών μελών (COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

JURI

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από αίτηση της Φινλανδίας — EGF/2017/005FI/Retail (COM(2017)0618 - C8-0364/2017 - 2017/2231(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, REGI

- Αναθεώρηση της συμφωνίας-πλαισίου σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής (N8-0065/2017 - C8-0366/2017 - 2017/2233(ACI))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFCO

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης τυφλών, αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων σε δημοσιευμένα έργα (12629/2017 - C8-0375/2017 - 2014/0297(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

FEMM, CULT, EMPL

2) από τους βουλευτές, προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος με θέμα τις απειλές στις οποίες εκθέτει η Επιτροπή την ελευθερία της έκφρασης (B8-0537/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Ivan Jakovčić και Jozo Radoš. Πρόταση ψηφίσματος για τη δημιουργία ενωσιακών διασυνοριακών ομάδων πυρόσβεσης (B8-0563/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

REGI

- Nicola Caputo. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS) (B8-0564/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN


3. Αναφορές

Οι παρακάτω αναφορές, οι οποίες έχουν καταχωριστεί στο γενικό πρωτόκολλο κατά τις ημερομηνίες που αναφέρονται κατωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφοι 9 και 10 του Κανονισμού, έχουν παραπεμφθεί στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 23 Οκτωβρίου 2017

Claudio Bertoni (αριθ. 0882/2017)· (*) (αριθ. 0883/2017)· Hans Bosbach (αριθ. 0884/2017)· Dirk Fischer (αριθ. 0885/2017)· Laia del Barrio (αριθ. 0886/2017)· (*) (αριθ. 0887/2017)· (*) (αριθ. 0888/2017)· Debora Greco (αριθ. 0889/2017)· Flavio Miccono (αριθ. 0890/2017)· (*) (αριθ. 0891/2017)· (*) (αριθ. 0892/2017)· (*) (αριθ. 0893/2017)· (*) (αριθ. 0894/2017)· Ileana Martínez Cabrera (αριθ. 0895/2017)· (*) (αριθ. 0896/2017)· (*) (αριθ. 0897/2017)· (*) (αριθ. 0898/2017)· Jordi Royo Mata (αριθ. 0899/2017)· Maria Massó Duxans (αριθ. 0900/2017)· (*) (αριθ. 0901/2017)· (*) (αριθ. 0902/2017)· (*) (αριθ. 0903/2017)· (*) (αριθ. 0904/2017)· (*) (αριθ. 0905/2017)· Patricia Graham (αριθ. 0906/2017)· (*) (αριθ. 0907/2017)· Clara Gutman (αριθ. 0908/2017)· (*) (αριθ. 0909/2017)· (*) (αριθ. 0910/2017)· (*) (αριθ. 0911/2017)· Olivier Caisou-Rousseau (αριθ. 0912/2017)· (*) (αριθ. 0913/2017)· Christian Clemente (αριθ. 0914/2017)· (*) (αριθ. 0915/2017)· Marco Arietti (αριθ. 0916/2017)· (*) (αριθ. 0917/2017)· (*) (αριθ. 0918/2017)· (*) (αριθ. 0919/2017)· Pietro Varlese (αριθ. 0920/2017)· (*) (αριθ. 0921/2017)· Cristian Bereanu (αριθ. 0922/2017)· (*) (αριθ. 0923/2017)· Fadel Galal (αριθ. 0924/2017)· Bruno Terriou (αριθ. 0925/2017)· María Pilar Guillamón (αριθ. 0926/2017)· (*) (αριθ. 0927/2017)· Aurelio Rosini (αριθ. 0928/2017)· Albert Cardona (αριθ. 0929/2017)· (*) (αριθ. 0930/2017)· Pietro Varlese (αριθ. 0931/2017)· Pietro Varlese (αριθ. 0932/2017)· (*) (αριθ. 0933/2017)· (*) (αριθ. 0934/2017)· Kyriakos Tsipouras (αριθ. 0935/2017)· Fernando Pérez Ramírez (αριθ. 0936/2017)· (*) (αριθ. 0937/2017)· Karine Bachelier (αριθ. 0938/2017)· (*) (αριθ. 0939/2017)· (*) (αριθ. 0940/2017)· (*) (αριθ. 0941/2017)· (*) (αριθ. 0942/2017)· (*) (αριθ. 0943/2017)· (*) (αριθ. 0944/2017)· Maya Manolova (αριθ. 0945/2017)· Domenico Sanino (αριθ. 0946/2017)· Julia Baines (αριθ. 0947/2017)· (*) (αριθ. 0948/2017)· Ruth Coustick-Deal (αριθ. 0949/2017)· (*) (αριθ. 0950/2017)· (*) (αριθ. 0951/2017)· (*) (αριθ. 0952/2017)· (*) (αριθ. 0953/2017)· (*) (αριθ. 0954/2017)· Wolfgang Gerber (αριθ. 0955/2017)· (*) (αριθ. 0956/2017)· Apostolos Pappas (αριθ. 0957/2017)· Fotios Mandanas (αριθ. 0958/2017)· Roderich Weissenfels (αριθ. 0959/2017)· (*) (αριθ. 0960/2017)· (*) (αριθ. 0961/2017)· (*) (αριθ. 0962/2017)· (*) (αριθ. 0963/2017).

(*) Απόρρητο όνομα

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι διαβίβασε στις 23 Οκτωβρίου 2017 στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 215 παράγραφος 15 του Κανονισμού, τις αναφορές που απηύθηναν στο Κοινοβούλιο φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν κατοικούν ούτε έχουν την καταστατική τους έδρα σε κράτος μέλος.


4. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 139/2014 όσον αφορά την ταξινόμηση των διαδρόμων (D049657/04 - 2017/2926(RPS) - προθεσμία: 23 Ιανουάριος 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων για τη λειτουργία των αερόστατων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D051664/02 - 2017/2928(RPS) - προθεσμία: 23 Ιανουάριος 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών (D052729/01 - 2017/2891(RPS) - προθεσμία: 7 Ιανουάριος 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ECON
γνωμοδότηση: JURI (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των προσαρτημάτων του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά τις καρκινογόνους, μεταλλαξιογόνους και τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες (ΚΜΤ) (D052843/01 - 2017/2892(RPS) - προθεσμία: 13 Ιανουάριος 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: ITRE (άρθρο 54 του Κανονισμού), IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση φωσφορικού οξέος – φωσφορικών αλάτων – διφωσφορικών αλάτων – τριφωσφορικών αλάτων και πολυφωσφορικών αλάτων (Ε 338-452) σε κατεψυγμένο γύρο (D052941/02 - 2017/2920(RPS) - προθεσμία: 19 Δεκέμβριος 2017)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ενώσεων υδραργύρου μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D052945/02 - 2017/2893(RPS) - προθεσμία: 13 Δεκέμβριος 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες 2-phenylphenol, bensulfuron-methyl, dimethachlor και lufenuron μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D052946/02 - 2017/2911(RPS) - προθεσμία: 18 Δεκέμβριος 2017)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI


5. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Σχέδια κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον καθορισμό των προϋποθέσεων προκειμένου να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις από την παύση ή αλλαγή υφιστάμενων δεικτών αναφοράς (C(2017)06537 - 2017/2889(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 3 Οκτωβρίου 2017

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες, όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα βάσει των οποίων θεσπίζονται οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται από τα συστήματα καρτών πληρωμής και τους φορείς επεξεργασίας ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή των απαιτήσεων ανεξαρτησίας από την άποψη της λογιστικής, της οργάνωσης και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων (C(2017)06652 - 2017/2890(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 4 Οκτωβρίου 2017

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙβ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία (C(2017)06902 - 2017/2915(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 18 Οκτωβρίου 2017

αναπομπή επί της ουσίας: INTA

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για το όριο σημαντικότητας για καθυστερημένες πιστωτικές υποχρεώσεις (C(2017)06940 - 2017/2912(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 1 μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 19 Οκτωβρίου 2017

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.658/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προσαρμογή στο ποσοστό του πληθωρισμού των τελών που καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για τη διενέργεια των δραστηριοτήτων φαρμακοεπαγρύπνησης όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (C(2017)06946 - 2017/2923(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 18 Οκτωβρίου 2017

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2195 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, όσον αφορά τον ορισμό των τυποποιημένων κλιμάκων μοναδιαίου κόστους και των κατ’ αποκοπή ποσών για την επιστροφή των δαπανών από την Επιτροπή στα κράτη μέλη, και τη διόρθωση του εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (C(2017)06953 - 2017/2917(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 20 Οκτωβρίου 2017

αναπομπή επί της ουσίας: EMPL

- Κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων I, II, VI, VIII και IX του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1007/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ονομασίες των υφανσίμων ινών και τη συναφή επισήμανση και τη σήμανση της σύνθεσης των ινών των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (C(2017)06967 - 2017/2918(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 20 Οκτωβρίου 2017

αναπομπή επί της ουσίας: IMCO

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του κατ’εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/86 για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων για ορισμένους τύπους αλιείας βενθοπελαγικών ειδών στη Μεσόγειο θάλασσα (C(2017)06981 - 2017/2914(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 23 Οκτωβρίου 2017

αναπομπή επί της ουσίας: PECH

- Κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη θέσπιση εξαίρεσης de minimis από την υποχρέωση εκφόρτωσης για ορισμένους τύπους αλιείας μικρών πελαγικών ειδών στη Μεσόγειο θάλασσα (C(2017)06982 - 2017/2919(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 23 Οκτωβρίου 2017

αναπομπή επί της ουσίας: PECH

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων για ορισμένους τύπους βενθοπελαγικής αλιείας και αλιείας βαθέων υδάτων στα Βορειοδυτικά Ύδατα για το έτος 2018 (C(2017)06990 - 2017/2913(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 20 Οκτωβρίου 2017

αναπομπή επί της ουσίας: PECH

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/2374 για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων για ορισμένους τύπους βενθοπελαγικής αλιείας στα Νοτιοδυτικά Ύδατα (C(2017)06995 - 2017/2921(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 20 Οκτωβρίου 2017

αναπομπή επί της ουσίας: PECH

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων για ορισμένους τύπους βενθοπελαγικής αλιείας στη Βόρεια Θάλασσα και στα ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης ICES IIa για το έτος 2018 (C(2017)06997 - 2017/2916(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 20 Οκτωβρίου 2017

αναπομπή επί της ουσίας: PECH

Σχέδια κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για τις οποίες έχει παραταθεί η προθεσμία προβολής αντιρρήσεων κατόπιν αιτήσεως της αρμόδιας επιτροπής:

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1233/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή ορισμένων κατευθυντήριων γραμμών στον τομέα των εξαγωγικών πιστώσεων οι οποίες τυγχάνουν δημόσιας στήριξης (C(2017)06315 – 2017/2863(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 25 Σεπτεμβρίου 2017

Παράταση της προθεσμίας για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες

αναπομπή επί της ουσίας: INTA

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση των παραρτημάτων IΙ, ΙII και IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (C(2017)06339 – 2017/2871(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 27 Σεπτεμβρίου 2017

Παράταση της προθεσμίας για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες

αναπομπή επί της ουσίας: INTA

Σχέδια κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για τα οποία έχει τροποποιηθεί η προθεσμία από 1 σε 3 μήνες κατόπιν αιτήσεως της αρμόδιας επιτροπής:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/571 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, τις οργανωτικές απαιτήσεις και τη δημοσίευση συναλλαγών για παρόχους υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων (C(2017) 6337 – 2017/2864(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 26 Σεπτεμβρίου 2017.
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ρυθμίσεις έμμεσης εκκαθάρισης (C(2017) 6268 – 2017/2860(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 22 Σεπτεμβρίου 2017.
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON


6. Έλεγχος της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ το 2015 (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ το 2015 [2017/2011(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Κώστας Χρυσόγονος (A8-0265/2017)

Ο Κώστας Χρυσόγονος παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Kazimierz Michał Ujazdowski (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO), Cecilia Wikström (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI), Daniel Buda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jean-Marie Cavada, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jane Collins, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Krisztina Morvai, μη εγγεγραμμένη, Pavel Svoboda, Claudia Țapardel, Bernd Kölmel, Ángela Vallina, Eleonora Evi, Rosa Estaràs Ferragut, Sergio Gaetano Cofferati, Anders Primdahl Vistisen, Νικόλαος Χουντής, Francis Zammit Dimech, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marek Jurek, Emil Radev, Evelyn Regner, Νότης Μαριάς, Tomáš Zdechovský, Maria Grapini, Csaba Sógor και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Κώστας Μαυρίδης, António Marinho e Pinto και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνουν οι Vytenis Povilas Andriukaitis και Κώστας Χρυσόγονος.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.10.2017.


7. Εφαρμογή της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας [2016/2251(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Laura Ferrara (A8-0297/2017)

Η Laura Ferrara παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Emil Radev, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Benedek Jávor (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Jytte Guteland, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Anneli Jäätteenmäki, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Κώστας Χρυσόγονος, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jane Collins, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Pavel Svoboda, Tiemo Wölken, Julie Girling, Frédérique Ries, Νικόλαος Χουντής, Mireille D'Ornano, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Jiří Maštálka και Sergio Gaetano Cofferati.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ivica Tolić, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Ελευθέριος Συναδινός, Stanislav Polčák, Maria Grapini, Krisztina Morvai και Jean-Paul Denanot.

Παρεμβαίνουν οι Vytenis Povilas Andriukaitis και Laura Ferrara.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.10.2017.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.40.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος


8. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.05.


9. Βραβείο Ζαχάρωφ 2017 (ανακοίνωση των νικητών)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε να απονείμει το Βραβείο Ζαχάρωφ 2017 στη δημοκρατική αντιπολίτευση της Βενεζουέλας: στην Εθνοσυνέλευση (που εκπροσωπείται από τον πρόεδρό της Julio Borges) και σε όλους τους πολιτικούς κρατουμένους, των οποίων τα ονόματα ανακοινώθηκαν από το «Foro Penal Venezolano» (Ποινικό Φόρουμ της Βενεζουέλας) και τους οποίους εκπροσωπούν οι Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos και Andrea González.

Η απονομή του βραβείου θα πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο συνόδου του Δεκεμβρίου 2017 στο Στρασβούργο.


10. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


10.1. Εκλογή Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ψηφοφορία)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε την υποψηφιότητα της Heidi Hautala.

Καθώς η Heidi Hautala είναι η μοναδική υποψήφια, ο Πρόεδρος προτείνει στην ολομέλεια να πραγματοποιηθεί η εκλογή διά βοής, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του Κανονισμού.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη Heidi Hautala Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη συγχαίρει για την εκλογή της.

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του Κανονισμού, καταλαμβάνει στη σειρά του προβαδίσματος τη θέση της απερχόμενης Αντιπροέδρου Ulrike Lunacek.

Παρέμβαση

Ο Knut Fleckenstein παρεμβαίνει σχετικά με την κάλυψη και άλλων θέσεων απερχόμενων Αντιπροέδρων.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος


10.2. Εφαρμογή της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας [2016/2251(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Laura Ferrara (A8-0297/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0414)


10.3. Πλαίσιο για απλές, διαφανείς και τυποποιημένες τιτλοποιήσεις ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κοινών κανόνων για τιτλοποιήσεις και τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου για απλές, διαφανείς και τυποποιημένες τιτλοποιήσεις και την τροποποίηση των οδηγιών 2009/65/EΚ, 2009/138/EΚ, 2011/61/EΕ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 [COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Paul Tang (A8-0387/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0415)


10.4. Aπαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων [COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Othmar Karas (A8-0388/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0416)


10.5. • Σεβασμός της ιδιωτικής ζωής και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και κατάργηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ (κανονισμός για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και την κατάργηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ («κανονισμός για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες») (COM(2017)0010 – C8- 0009/2017 – 2017/0003(COD)). Εισηγήτρια: Marju Lauristin (A8-0324/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Εγκρίνεται

Παρεμβάσεις

Πριν από την ψηφοφορία η Birgit Sippel και μετά την ψηφοφορία οι Marju Lauristin (εισηγήτρια) και Petri Sarvamaa.


10.6. Καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης στην ΕΕ (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0576/2017, B8-0577/2017, B8-0578/2017, B8-0579/2017, B8-0580/2017, B8-0581/2017 και B8-0582/2017 (2017/2897(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0576/2017

(αντικαθιστά τιςB8-0576/2017, B8-0577/2017, B8-0578/2017, B8-0579/2017, B8-0580/2017 και B8-0582/2017):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Gianni Pittella, Κώστας Μαυρίδης, Evelyn Regner, Nicola Caputo, Karoline Graswander-Hainz, Nicola Danti, Simona Bonafè, Clara Eugenia Aguilera García, Elena Valenciano, Brando Benifei, Soledad Cabezón Ruiz, Cécile Kashetu Kyenge, Claudia Țapardel, Sergio Gutiérrez Prieto, Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Udo Bullmann, Nessa Childers, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Edouard Martin, Julie Ward, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Maria Noichl, Tonino Picula, Dietmar Köster, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Martina Dlabajová, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, Renate Weber, Ivan Jakovčić, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nils Torvalds, Yana Toom, Kaja Kallas, Ulrike Müller, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthijs van Miltenburg, Cecilia Wikström, Johannes Cornelis van Baalen, Jan Huitema, Louis Michel, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Catherine Bearder, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Malin Björk, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Stefan Eck, Sabine Lösing, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Νικόλαος Χουντής, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Στέλιος Κούλογλου, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Ska Keller, Ulrike Lunacek, Philippe Lamberts, Max Andersson, Jan Philipp Albrecht, Bodil Valero, Karima Delli, Pascal Durand, Michael Cramer, Josep-Maria Terricabras, Alyn Smith, Julia Reda, Jordi Solé, Klaus Buchner, Marco Affronte, Florent Marcellesi, Linnéa Engström, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Jill Evans, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Monika Vana, Molly Scott Cato, Bart Staes, Benedek Jávor, Bronis Ropė, Margrete Auken, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ian Hudghton, Yannick Jadot, Eva Joly, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Michèle Rivasi, Indrek Tarand, Claude Turmes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Daniela Aiuto, Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0417)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0581/2017 καταπίπτει.)


10.7. Οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ [2017/2114(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (που κατέθεσε η Ομάδα ENF)

Απορρίπτεται

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (που κατέθεσε η Ομάδα EFDD)

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (επιτροπή ECON)

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0418)


10.8. Διαπραγματευτική εντολή για εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Αυστραλία (ψηφοφορία)

Έκθεση για τη σύσταση προς το Συμβούλιο σχετικά με την προτεινόμενη διαπραγματευτική εντολή για εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Αυστραλία [2017/2192(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Daniel Caspary (A8-0311/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0419)


10.9. Διαπραγματευτική εντολή για εμπορικές διαπραγματεύσεις με τη Νέα Ζηλανδία (ψηφοφορία)

Έκθεση για τη σύσταση προς το Συμβούλιο σχετικά με την προτεινόμενη διαπραγματευτική εντολή για εμπορικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με τη Νέα Ζηλανδία [2017/2193(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Daniel Caspary (A8-0312/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0420)


10.10. Έλεγχος της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ το 2015 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ το 2015 [2017/2011(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Κώστας Χρυσόγονος (A8-0265/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0421)


11. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:


Έκθεση Paul Tang - A8-0387/2016
Andrejs Mamikins

Καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης στην ΕΕ - (2017/2897(RSP)) -RC-B8-0576/2017
Urszula Krupa, Anna Záborská και Marek Jurek

Έκθεση Gunnar Hökmark - A8-0310/2017
Andrejs Mamikins και Angel Dzhambazki

Έκθεση Daniel Caspary - A8-0311/2017
Jasenko Selimovic, Seán Kelly και Angel Dzhambazki

Έκθεση Daniel Caspary - A8-0312/2017
Jasenko Selimovic και Angel Dzhambazki

Έκθεση Κώστας Χρυσόγονος - A8-0265/2017
Andrejs Mamikins


12. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.55.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Evelyne GEBHARDT
Αντιπρόεδρος

13. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.00.


14. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


15. Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση

Η Πρόεδρος ανακοινώνει, βάσει του άρθρου 64 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ότι έλαβε εκ μέρους του Συμβουλίου την ακόλουθη θέση μαζί με το σκεπτικό βάσει του οποίου την υιοθέτησε, καθώς και τη θέση της Επιτροπής:

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 του Συμβουλίου (11382/2/2017 - C8-0358/2017 – 2015/0289(COD)) - (COM(2017)0633))

αναπομπή επί της ουσίας: PECH

Η προθεσμία των τριών μηνών που διαθέτει το Σώμα για να εγκρίνει τη θέση του αρχίζει συνεπώς από αύριο, 27 Οκτωβρίου 2017.


16. Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)

Μείζονος σημασίας επερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση

Συντονισμένες προσπάθειες σε επίπεδο ΕΕ για την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης

Μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση (O-000074/2017 των Piernicola Pedicini, Laura Agea, Rosa D'Amato, Tiziana Beghin, Marco Valli, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi και Joëlle Bergeron, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, προς την Επιτροπή: Μείζονος σημασίας επερώτηση - Συντονισμένες προσπάθειες σε επίπεδο ΕΕ για την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης (2017/2867(RSP)) (B8-0603/2017)

Ο Piernicola Pedicini αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Andrea Cozzolino, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Anna Záborská, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, Piernicola Pedicini, Angel Dzhambazki και Jozo Radoš.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis.

Η συζήτηση περατώνεται.


17. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 52 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 19ης Οκτωβρίου 2017)

επιτροπή CONT

- Ετήσια έκθεση του 2016 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Καταπολέμηση της απάτης (2017/2216(INI))

επιτροπή CULT

- Εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης στην ΕΕ (COM(2017)0247 - 2017/2224(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM, EMPL (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή ECON

- Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018 (2017/2226(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM, ENVI, REGI, BUDG (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή REGI

- Ο αντίκτυπος της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στη Βόρεια Ιρλανδία (2017/2225(INI))
(γνωμοδότηση: CONT)

Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 54 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 19ης Οκτωβρίου 2017)

επιτροπή ECON

- Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018 (2017/2226(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM, ENVI, REGI, BUDG (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή CULT

- Εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης στην ΕΕ (COM(2017)0247 - - 2017/2224(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM, EMPL (άρθρο 54 του Κανονισμού))

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 216 παράγραφος 8 του Κανονισμού)

επιτροπή PETI

- Έκθεση σχετικά με τις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2016, άρθρο 216 παράγραφος 7 του Κανονισμού (2017/2222(INI))

Παραπομπή στις επιτροπές

επιτροπή FEMM

- Η κατάσταση στην Ουγγαρία (σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Μαΐου 2017) (2017/2131(INL))
αναπομπή επί της ουσίας: LIBE
γνωμοδότηση: FEMM, AFCO, CULT

επιτροπή IMCO

- Δικαιώματα και υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών (αναδιατύπωση) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN
γνωμοδότηση: IMCO, JURI (άρθρο 104 του Κανονισμού)


18. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 2 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


19. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 13 Νοεμβρίου 2017 έως τις 16 Νοεμβρίου 2017.


20. Λήξη της συνεδρίασης

Η Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 15.44.


21. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Matthews, Maurel, Μαυρίδης, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Boutonnet, Cesa, Crowley, Händel, Hübner, Le Pen, Matias, Maydell, Punset, Seymour, Tamburrano, Żółtek

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου