Indekss 
Protokols
PDF 255kWORD 79k
Ceturtdiena, 2017. gada 26. oktobris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Lūgumraksti
 4.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 5.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 6.ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzība 2015. gadā (debates)
 7.Direktīvas par atbildību vides jomā īstenošana (debates)
 8.Sēdes atsākšana
 9.2017. gada Saharova balva (laureātu paziņošana)
 10.Balsošanas laiks
  10.1.Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana (balsošana)
  10.2.Direktīvas par atbildību vides jomā īstenošana (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  10.3.Vienkāršas, pārredzamas un standartizētas vērtspapīrošanas regulējuma izveidošana ***I (balsošana)
  10.4.Prudenciālās prasības kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām ***I (balsošana)
  10.5.Lēmums sākt iestāžu sarunas: Privātuma un elektronisko sakaru regula
  10.6.Seksuālās uzmākšanās un izmantošanas apkarošana Eiropas Savienībā (balsošana)
  10.7.Eurozonas ekonomikas politikas nostādnes (balsošana)
  10.8.Sarunu pilnvaras tirdzniecības sarunās ar Austrāliju (balsošana)
  10.9.Sarunu pilnvaras tirdzniecības sarunās ar Jaunzēlandi (balsošana)
  10.10.ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzība 2015. gadā (balsošana)
 11.Balsojumu skaidrojumi
 12.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 13.Sēdes atsākšana
 14.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 15.Padomes nostāja pirmajā lasījumā
 16.Plašas interpelācijas (debates)
 17.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 18.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 19.Nākamo sēžu datumi
 20.Sēdes slēgšana
 21.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido satvaru ārvalstu tiešo ieguldījumu Eiropas Savienībā izvērtēšanai (COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AFET, ITRE, JURI, ECON, LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1092/2010 par Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzību un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošanu (COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

AFCO, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz noteikumiem, kuri piemērojami robežkontroles pagaidu atjaunošanai pie iekšējām robežām, groza Regulu (ES) 2016/399 (COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu Grieķijas pieteikumam — EGF/2017/003 GR/Attica retail (COM(2017)0613 - C8-0360/2017 - 2017/2229(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL, REGI

- Priekšlikums Padomes regulai, ar ko attiecībā uz sertificētu nodokļa maksātāju groza Regulu (ES) Nr. 904/2010 (COM(2017)0567 - C8-0362/2017 - 2017/0248(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

JURI

- Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2006/112/EK groza attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa sistēmas atsevišķu noteikumu saskaņošanu un vienkāršošanu un galīgās nodokļa uzlikšanas sistēmas ieviešanu tirdzniecībā starp dalībvalstīm (COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saistībā ar Somijas iesniegto pieteikumu EGF/2017/005 FI/Retail (COM(2017)0618 - C8-0364/2017 - 2017/2231(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL, REGI

- Pamatnolīguma par Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām pārskatīšana (N8-0065/2017 - C8-0366/2017 - 2017/2233(ACI)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Marrākešas līgumu, kas atvieglo piekļuvi iespieddarbiem personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ (12629/2017 - C8-0375/2017 - 2014/0297(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

FEMM, CULT, EMPL

2. Deputātu iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Komisijas radīto apdraudējumu vārda brīvībai (B8-0537/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Ivan Jakovčić un Jozo Radoš. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ES ugunsdzēsēju pārrobežu ātras reaģēšanas vienību izveidošanu (B8-0563/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

REGI

- Nicola Caputo. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmu (ERTMS) (B8-0564/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN


3. Lūgumraksti

Atbildīgajai komitejai ir iesniegti šādi lūgumraksti, kas saskaņā ar Reglamenta 215. panta 9. un 10. punktu ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos.

2017. gada 23. oktobris

Claudio Bertoni (Nr. 0882/2017); (*) (Nr. 0883/2017); Hans Bosbach (Nr. 0884/2017); Dirk Fischer (Nr. 0885/2017); Laia del Barrio (Nr. 0886/2017); (*) (Nr. 0887/2017); (*) (Nr. 0888/2017); Debora Greco (Nr.0889/2017); Flavio Miccono (Nr. 0890/2017); (*) (Nr. 0891/2017); (*) (Nr. 0892/2017); (*) (Nr. 0893/2017); (*) (Nr. 0894/2017); Ileana Martínez Cabrera (Nr. 0895/2017); (*) (Nr. 0896/2017); (*) (Nr. 0897/2017); (*) (Nr. 0898/2017); Jordi Royo Mata (Nr. 0899/2017); Maria Massó Duxans (Nr. 0900/2017); (*) (Nr. 0901/2017); (*) (Nr. 0902/2017); (*) (Nr. 0903/2017); (*) (Nr. 0904/2017); (*) (Nr. 0905/2017); Patricia Graham (Nr. 0906/2017); (*) (Nr. 0907/2017); Clara Gutman (Nr. 0908/2017); (*) (Nr. 0909/2017); (*) (Nr. 0910/2017); (*) (Nr. 0911/2017); Olivier Caisou-Rousseau (Nr. 0912/2017); (*) (Nr. 0913/2017); Christian Clemente (Nr. 0914/2017); (*) (Nr. 0915/2017); Marco Arietti (Nr. 0916/2017); (*) (Nr. 0917/2017); (*) (Nr. 0918/2017); (*) (Nr. 0919/2017); Pietro Varlese (Nr. 0920/2017); (*) (Nr. 0921/2017); Cristian Bereanu (Nr. 0922/2017); (*) (Nr. 0923/2017); Fadel Galal (Nr. 0924/2017); Bruno Terriou (Nr. 0925/2017); María Pilar Guillamón (Nr. 0926/2017); (*) (Nr. 0927/2017); Aurelio Rosini (Nr. 0928/2017); Albert Cardona (Nr. 0929/2017); (*) (Nr. 0930/2017); Pietro Varlese (Nr. 0931/2017); Pietro Varlese (Nr. 0932/2017); (*) (Nr. 0933/2017); (*) (Nr. 0934/2017); Kyriakos Tsipouras (Nr. 0935/2017); Fernando Pérez Ramírez (Nr. 0936/2017); (*) (Nr. 0937/2017); Karine Bachelier (Nr. 0938/2017); (*) (Nr. 0939/2017); (*) (Nr. 0940/2017); (*) (Nr. 0941/2017); (*) (Nr. 0942/2017); (*) (Nr. 0943/2017); (*) (Nr. 0944/2017); Maya Manolova (Nr. 0945/2017); Domenico Sanino (Nr. 0946/2017); Julia Baines (Nr. 0947/2017); (*) (Nr. 0948/2017); Ruth Coustick-Deal (Nr. 0949/2017); (*) (Nr. 0950/2017); (*) (Nr. 0951/2017); (*) (Nr. 0952/2017); (*) (Nr. 0953/2017); (*) (Nr. 0954/2017); Wolfgang Gerber (Nr. 0955/2017); (*) (Nr. 0956/2017); Apostolos Pappas (Nr. 0957/2017); Fotios Mandanas (Nr. 0958/2017); Roderich Weissenfels (Nr. 0959/2017); (*) (Nr. 0960/2017); (*) (Nr. 0961/2017); (*) (Nr. 0962/2017); (*) (Nr. 0963/2017).

(*) iesniedzēja vārds netiek izpausts

Priekšsēdētājs 2017. gada 23. oktobrī saskaņā ar Reglamenta 215. panta 15. punkta noteikumiem ir nosūtījis atbildīgajai komitejai lūgumrakstus, ko Eiropas Parlamentam iesniegušas fiziskas vai juridiskas personas, kuras nav Eiropas Savienības pilsoņi un kuru pastāvīgā dzīvesvieta vai juridiskā adrese nav kādā dalībvalstī.


4. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar ko Regulu (ES) Nr. 139/2014 groza attiecībā uz skrejceļu klasifikāciju (D049657/04 - 2017/2926(RPS) - termiņš: 2018. gada 23. janvāris).
Nodots atbildīgajai komitejai: TRAN.

- Komisijas regula, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 216/2008 nosaka sīki izstrādātus noteikumus gaisa balonu ekspluatācijai (D051664/02 - 2017/2928(RPS) - termiņš: 2018. gada 23. janvāris).
Nodots atbildīgajai komitejai: TRAN.

- Komisijas regula, ar kuru Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem noteiktus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002, groza attiecībā uz 2. starptautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS) “Akciju maksājumi” (D052729/01 - 2017/2891(RPS) - termiņš: 2018. gada 7. janvāris).
Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.
Atzinums: JURI (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas regula, ar kuru attiecībā uz CMR vielām groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), XVII pielikuma papildinājumus (D052843/01 - 2017/2892(RPS) - termiņš: 2018. gada 13. janvāris).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.
Atzinums: ITRE (Reglamenta 54. pants), IMCO (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu groza attiecībā uz fosforskābes, fosfātu, difosfātu, trifosfātu un polifosfātu (E 338-452) lietošanu uz vertikāli novietotiem iesmiem saldētā gaļā (D052941/02 - 2017/2920(RPS) - termiņš: 2017. gada 19. decembris).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu groza attiecībā uz dzīvsudraba savienojumu maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D052945/02 - 2017/2893(RPS) - termiņš: 2018. gada 13. decembris).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu groza attiecībā uz maksimālajiem 2-fenilfenola, bensulfuronmetila, dimetahlora un lufenurona atlieku līmeņiem konkrētos produktos un uz tiem (D052946/02 - 2017/2911(RPS) - termiņš: 2017. gada 18. decembris).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.


5. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam iesniegtie deleģēto aktu projekti

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz nosacījumu noteikšanu, lai novērtētu ietekmi, kura rodas no esošu etalonu izstrādes pārtraukšanas vai izmaiņām tajos (C(2017)06537 - 2017/2889(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 3. oktobri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/751 par starpbanku komisijas maksām, ko piemēro kartēm piesaistītiem maksājumu darījumiem, papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, ar ko ievieš prasības, kuras maksājumu karšu shēmām un apstrādes struktūrām jāievēro, lai nodrošinātu neatkarības prasību piemērošanu grāmatvedības, organizācijas un lēmumu pieņemšanas procesa ziņā (C(2017)06652 - 2017/2890(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 4. oktobri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1236/2005 par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai, IIIb pielikumu (C(2017)06902 - 2017/2915(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 18. oktobri.

Nodots atbildīgajai komitejai: INTA.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par būtiskuma robežvērtību attiecībā uz kavētām kredītsaistībām (C(2017)06940 - 2017/2912(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 19. oktobri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 658/2014 groza attiecībā uz to maksu summu koriģēšanu atbilstoši inflācijas līmenim, kas maksājamas Eiropas Zāļu aģentūrai par farmakovigilances darbību veikšanu attiecībā uz cilvēkiem paredzētām zālēm (C(2017)06946 - 2017/2923(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 18. oktobri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza un labo Deleģēto regulu (ES) 2015/2195 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu papildināšanu attiecībā uz vienību izmaksu standarta shēmu un vienreizējo maksājumu definīcijām saistībā ar izdevumiem, ko Komisija atmaksā dalībvalstīm (C(2017)06953 - 2017/2917(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 20. oktobri.

Nodots atbildīgajai komitejai: EMPL.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza I, II, VI, VIII un IX pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1007/2011 par tekstilšķiedru nosaukumiem un par tekstilizstrādājumu šķiedru sastāva etiķetēšanu un marķēšanu (C(2017)06967 - 2017/2918(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 20. oktobri.

Nodots atbildīgajai komitejai: IMCO.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2017/86, ar kuru izveido izmetumu plānu dažām bentiskajām zvejniecībām, kas darbojas Vidusjūrā (C(2017)06981 - 2017/2914(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 23. oktobri.

Nodots atbildīgajai komitejai: PECH.

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru dažām mazo pelaģisko sugu zvejniecībām, kas darbojas Vidusjūrā, nosaka de minimis atbrīvojumu no izkraušanas pienākuma (C(2017)06982 - 2017/2919(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 23. oktobri.

Nodots atbildīgajai komitejai: PECH.

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru izveido 2018. gada izmetumu plānu dažām bentiskajām zvejniecībām un dziļūdens zvejniecībām, kas darbojas ziemeļrietumu ūdeņos (C(2017)06990 - 2017/2913(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 20. oktobri.

Nodots atbildīgajai komitejai: PECH.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2016/2374, ar kuru izveido izmetumu plānu dažām bentiskajām zvejniecībām, kas darbojas dienvidrietumu ūdeņos (C(2017)06995 - 2017/2921(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 20. oktobri.

Nodots atbildīgajai komitejai: PECH.

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru izveido 2018. gada izmetumu plānu dažām bentiskajām zvejniecībām, kas darbojas Ziemeļjūrā un Savienības ūdeņos ICES IIa rajonā (C(2017)06997 - 2017/2916(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 20. oktobri.

Nodots atbildīgajai komitejai: PECH.

Deleģēto aktu projekti, kuriem pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma ir pagarināts termiņš iebildumu izteikšanai

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1233/2011 par dažu pamatnostādņu piemērošanu oficiāli atbalstītu eksporta kredītu jomā (C(2017)06315 - 2017/2863(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 25. septembri.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: 2 mēneši

Nodots atbildīgajai komitejai: INTA.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza II, III un IV pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu (C(2017)06339 - 2017/2871(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 27. septembri.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: 2 mēneši

Nodots atbildīgajai komitejai: INTA.

Deleģēto aktu projekti, kuriem pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma termiņš iebildumu izteikšanai ir mainīts no 1 uz 3 mēnešiem

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/571, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par atļauju izsniegšanu, organizatoriskām prasībām un darījumu publicēšanu attiecībā uz datu ziņošanas pakalpojumu sniedzējiem - (C(2017) 6337 - 2017/2864(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 26. septembri.
Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par netiešas tīrvērtes mehānismiem - (C(2017) 6268 - 2017/2860(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 22. septembri.
Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.


6. ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzība 2015. gadā (debates)

Ziņojums par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību 2015. gadā [2017/2011(INI)] - Juridiskā komiteja. Referents: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017).

Kostas Chrysogonos iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis).

Uzstājās Kazimierz Michał Ujazdowski (AFCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Cecilia Wikström (PETI komitejas atzinuma sagatavotāja), Daniel Buda PPE grupas vārdā, Sylvia-Yvonne Kaufmann S&D grupas vārdā, Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā, Jean-Marie Cavada ALDE grupas vārdā, Jiří Maštálka GUE/NGL grupas vārdā, Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, Jane Collins EFDD grupas vārdā, Gilles Lebreton ENF grupas vārdā, Krisztina Morvai, pie grupām nepiederoša deputāte, Pavel Svoboda, Claudia Țapardel, Bernd Kölmel, Ángela Vallina, Eleonora Evi, Rosa Estaràs Ferragut, Sergio Gaetano Cofferati, Anders Primdahl Vistisen, Nikolaos Chountis, Francis Zammit Dimech, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marek Jurek, Emil Radev, Evelyn Regner, Notis Marias, Tomáš Zdechovský, Maria Grapini, Csaba Sógor un Stanislav Polčák.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Costas Mavrides, António Marinho e Pinto un Georgios Epitideios.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis un Kostas Chrysogonos.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 26.10.2017. protokola 10.10. punkts.


7. Direktīvas par atbildību vides jomā īstenošana (debates)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīvas 2004/35/EK par atbildību vides jomā attiecībā uz videi nodarītā kaitējuma novēršanu un atlīdzināšanu piemērošanu [2016/2251(INI)] - Juridiskā komiteja. Referente: Laura Ferrara (A8-0297/2017).

Laura Ferrara iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis).

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Emil Radev PPE grupas vārdā, Benedek Jávor (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs), Jytte Guteland S&D grupas vārdā, Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā, Anneli Jäätteenmäki ALDE grupas vārdā, Kostas Chrysogonos GUE/NGL grupas vārdā, Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, Jane Collins EFDD grupas vārdā, Gilles Lebreton ENF grupas vārdā, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, Pavel Svoboda, Tiemo Wölken, Julie Girling, Frédérique Ries, Nikolaos Chountis, Mireille D'Ornano, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Jiří Maštálka un Sergio Gaetano Cofferati.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ivica Tolić, Nicola Caputo, Notis Marias, Eleftherios Synadinos, Stanislav Polčák, Maria Grapini, Krisztina Morvai un Jean-Paul Denanot.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis un Laura Ferrara.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 26.10.2017. protokola 10.2. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.40.)

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs


8. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 12.05.


9. 2017. gada Saharova balva (laureātu paziņošana)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka Priekšsēdētāju konference ir nolēmusi Saharova balvu 2017. gadā piešķirt Venecuēlas demokrātiskajai opozīcijai — Nacionālajai asamblejai (kuru pārstāv tās priekšsēdētājs Julio Borges) un visiem politieslodzītajiem, kuru vārdus uzskaitījusi organizācija “Foro Penal Venezolano” un kurus pārstāv Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos un Andrea González.

Balvas pasniegšanas ceremonija notiks 2017. gada decembra sesijā Strasbūrā.


10. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


10.1. Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana (balsošana)

Sēdes vadītājs paziņoja, ka ir saņemta Heidi Hautala kandidatūra.

Tā kā Heidi Hautala bija vienīgā kandidāte, sēdes vadītājs ierosināja Parlamentam saskaņā ar Reglamenta 15. panta 1. punktu viņu ievēlēt ar aklamāciju.

Sēdes vadītājs pasludināja Heidi Hautala par Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieci un apsveica viņu ar ievēlēšanu.

Saskaņā ar Reglamenta 20. panta 1. punktu Heidi Hautala hierarhiskā secībā stājas iepriekšējās priekšsēdētāja vietnieces Ulrike Lunacek vietā.

Uzstāšanās

Knut Fleckenstein uzdeva jautājumu par citu priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšanu.

SĒDI VADA: Pavel TELIČKA
Priekšsēdētāja vietnieks


10.2. Direktīvas par atbildību vides jomā īstenošana (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīvas 2004/35/EK par atbildību vides jomā attiecībā uz videi nodarītā kaitējuma novēršanu un atlīdzināšanu piemērošanu [2016/2251(INI)] - Juridiskā komiteja. Referente: Laura Ferrara (A8-0297/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0414).


10.3. Vienkāršas, pārredzamas un standartizētas vērtspapīrošanas regulējuma izveidošana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka kopīgus noteikumus par vērtspapīrošanu, izveido Eiropas mēroga regulējumu attiecībā uz vienkāršu, pārredzamu un standartizētu vērtspapīrošanu un groza Direktīvu 2009/65/EK, Direktīvu 2009/138/EK, Direktīvu 2011/61/ES, Regulu (EK) Nr. 1060/2009 un Regulu (ES) Nr. 648/2012 [COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Paul Tang (A8-0387/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0415).


10.4. Prudenciālās prasības kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām [COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Othmar Karas (A8-0388/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0416).


10.5. Lēmums sākt iestāžu sarunas: Privātuma un elektronisko sakaru regula

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par privātās dzīves neaizskaramību un personas datu aizsardzību elektronisko sakaru jomā un ar ko atceļ Direktīvu 2002/58/EK (“Privātuma un elektronisko sakaru regula”) (COM(2017)0010 – C8- 0009/2017 – 2017/0003(COD)). Referente: Marju Lauristin (A8-0324/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

LĒMUMS SĀKT IESTĀŽU SARUNAS

Apstiprināts.

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Birgit Sippel, un pēc balsošanas — Marju Lauristin (referente) un Petri Sarvamaa.


10.6. Seksuālās uzmākšanās un izmantošanas apkarošana Eiropas Savienībā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0576/2017, B8-0577/2017, B8-0578/2017, B8-0579/2017, B8-0580/2017, B8-0581/2017 un B8-0582/2017 (2017/2897(RSP))

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0576/2017

(aizstāj B8-0576/2017, B8-0577/2017, B8-0578/2017, B8-0579/2017, B8-0580/2017 un B8-0582/2017)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Agnieszka Kozłowska-Rajewicz PPE grupas vārdā;

—   Gianni Pittella, Costas Mavrides, Evelyn Regner, Nicola Caputo, Karoline Graswander-Hainz, Nicola Danti, Simona Bonafè, Clara Eugenia Aguilera García, Elena Valenciano, Brando Benifei, Soledad Cabezón Ruiz, Cécile Kashetu Kyenge, Claudia Țapardel, Sergio Gutiérrez Prieto, Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Udo Bullmann, Nessa Childers, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Edouard Martin, Julie Ward, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Maria Noichl, Tonino Picula, Dietmar Köster S&D grupas vārdā;

—   Arne Gericke ECR grupas vārdā;

—   Martina Dlabajová, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, Renate Weber, Ivan Jakovčić, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nils Torvalds, Yana Toom, Kaja Kallas, Ulrike Müller, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthijs van Miltenburg, Cecilia Wikström, Johannes Cornelis van Baalen, Jan Huitema, Louis Michel, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Catherine Bearder, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova ALDE grupas vārdā;

—   Malin Björk, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Stefan Eck, Sabine Lösing, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Nikolaos Chountis, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Stelios Kouloglou, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez GUE/NGL grupas vārdā;

—   Ska Keller, Ulrike Lunacek, Philippe Lamberts, Max Andersson, Jan Philipp Albrecht, Bodil Valero, Karima Delli, Pascal Durand, Michael Cramer, Josep-Maria Terricabras, Alyn Smith, Julia Reda, Jordi Solé, Klaus Buchner, Marco Affronte, Florent Marcellesi, Linnéa Engström, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Jill Evans, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Monika Vana, Molly Scott Cato, Bart Staes, Benedek Jávor, Bronis Ropė, Margrete Auken, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ian Hudghton, Yannick Jadot, Eva Joly, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Michèle Rivasi, Indrek Tarand, Claude Turmes Verts/ALE grupas vārdā;

—   Daniela Aiuto un Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2017)0417).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0581/2017 vairs nav spēkā.)


10.7. Eurozonas ekonomikas politikas nostādnes (balsošana)

Ziņojums par eurozonas ekonomikas politikas nostādnēm [2017/2114(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi ENF grupa)

Noraidīts.

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi EFDD grupa)

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (ECON komiteja)

Pieņemts (P8_TA(2017)0418).


10.8. Sarunu pilnvaras tirdzniecības sarunās ar Austrāliju (balsošana)

Ziņojums par ieteikumu Padomei par ierosinātajām sarunu pilnvarām tirdzniecības sarunās ar Austrāliju [2017/2192(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Daniel Caspary (A8-0311/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0419).


10.9. Sarunu pilnvaras tirdzniecības sarunās ar Jaunzēlandi (balsošana)

Ziņojums par ieteikumu Padomei par ierosinātajām sarunu pilnvarām tirdzniecības sarunās ar Jaunzēlandi [2017/2193(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Daniel Caspary (A8-0312/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0420).


10.10. ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzība 2015. gadā (balsošana)

Ziņojums par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību 2015. gadā [2017/2011(INI)] - Juridiskā komiteja. Referents: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0421).


11. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi


Paul Tang ziņojums - A8-0387/2016
Andrejs Mamikins

Seksuālās uzmākšanās un izmantošanas apkarošana Eiropas Savienībā - (2017/2897(RSP)) -RC-B8-0576/2017
Urszula Krupa, Anna Záborská un Marek Jurek

Gunnar Hökmark ziņojums - A8-0310/2017
Andrejs Mamikins un Angel Dzhambazki

Daniel Caspary ziņojums - A8-0311/2017
Jasenko Selimovic, Seán Kelly un Angel Dzhambazki

Daniel Caspary ziņojums - A8-0312/2017
Jasenko Selimovic un Angel Dzhambazki

Kostas Chrysogonos ziņojums - A8-0265/2017
Andrejs Mamikins


12. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

Sēde tika pārtraukta plkst. 12.55.


SĒDI VADA: Evelyne GEBHARDT
Priekšsēdētāja vietniece

13. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta 15.00.


14. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


15. Padomes nostāja pirmajā lasījumā

Sēdes vadītāja saskaņā ar Reglamenta 64. panta 1. punktu paziņoja, ka ir saņemta turpmāk minētā Padomes nostāja kopā ar pamatojumu par tās pieņemšanu, kā arī Komisijas nostāja.

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par ārējo zvejas flotu ilgtspējīgu pārvaldību un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1006/2008 (11382/2/2017 - C8-0358/2017 - 2015/0289(COD)) - (COM(2017)0633)).

Nodots atbildīgajai komitejai: PECH.

Trīs mēnešu termiņš, lai Parlaments pieņemtu savu nostāju, sākas nākamajā dienā, 2017. gada 27. oktobrī.


16. Plašas interpelācijas (debates)

Plašas interpelācijas, uz kurām jāatbild rakstiski un kurām seko debates

Koordinēti centieni ES līmenī paplašināt vakcinācijas aptvērumu

Plaša interpelācija, uz kuru jāatbild rakstiski un kurai seko debates (O-000074/2017, un kuru iesniedza Piernicola Pedicini, Laura Agea, Rosa D'Amato, Tiziana Beghin, Marco Valli, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi un Joëlle Bergeron EFDD grupas vārdā Komisijai: Koordinēti centieni ES līmenī paplašināt vakcinācijas aptvērumu (2017/2867(RSP)) (B8-0603/2017).

Piernicola Pedicini izvērsa jautājumu.

Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Seán Kelly PPE grupas vārdā, Andrea Cozzolino S&D grupas vārdā, Urszula Krupa ECR grupas vārdā, Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā, Joëlle Mélin ENF grupas vārdā, Anna Záborská, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Piernicola Pedicini, Angel Dzhambazki un Jozo Radoš.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis.

Debates tika slēgtas.


17. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 52. pants)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2017. gada 19. oktobra lēmumu)

CONT komiteja

- 2016. gada ziņojums par ES finanšu interešu aizsardzību: cīņa pret krāpšanu (2017/2216(INI))

CULT komiteja

- Izglītības modernizēšana Eiropas Savienībā (COM(2017)0247 - 2017/2224(INI))
(atzinums: FEMM, EMPL (Reglamenta 54. pants))

ECON komiteja

- Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2018. gada izaugsmes pētījums (2017/2226(INI))
(atzinums: FEMM, ENVI, REGI, BUDG (Reglamenta 54. pants))

REGI komiteja

- ES kohēzijas politikas ietekme uz Ziemeļīriju (2017/2225(INI))
(atzinums: CONT)

Komiteju iesaistīšanas procedūra (Reglamenta 54. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2017. gada 19. oktobra lēmumu)

ECON komiteja

- Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2018. gada izaugsmes pētījums (2017/2226(INI))
(atzinums: FEMM, ENVI, REGI, BUDG
(Reglamenta 54. pants))
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2017. gada 19. oktobra lēmumu)

CULT komiteja

- Izglītības modernizēšana Eiropas Savienībā (2017/2224(INI))
(atzinums: FEMM, EMPL (Reglamenta 54. pants))

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 216. panta 8. punkts)

PETI komiteja

- Ziņojums par Lūgumrakstu komitejas apspriedēm (Reglamenta 216. panta 7. punkts) 2016. gadā (2017/2222(INI))

Nodošana komitejām

FEMM komiteja

- Stāvoklis Ungārijā (saskaņā ar Eiropas Parlamenta 2017. gada 17. maija rezolūciju) (2017/2131(INL))
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE
atzinums: FEMM, AFCO, CULT

IMCO komiteja

- Dzelzceļa pasažieru tiesības un pienākumi (pārstrādāta redakcija) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN
atzinums: IMCO, JURI (Reglamenta 104. pants)


18. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 192. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


19. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2017. gada 13. novembra līdz 2017. gada 16. novembrim.


20. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 15.44.


21. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Boutonnet, Cesa, Crowley, Händel, Hübner, Le Pen, Matias, Maydell, Punset, Seymour, Tamburrano, Żółtek

Juridisks paziņojums - Privātuma politika