Zoznam 
Zápisnica
PDF 258kWORD 80k
Štvrtok, 26. októbra 2017 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Predloženie dokumentov
 3.Petície
 4.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 5.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 6.Kontrola uplatňovania práva EÚ v roku 2015 (rozprava)
 7.Vykonávanie smernice o environmentálnej zodpovednosti (rozprava)
 8.Pokračovanie zasadnutia
 9.Sacharovova cena 2017 (vyhlásenie laureátov)
 10.Hlasovanie
  
10.1.Voľba podpredsedu (hlasovanie)
  
10.2.Vykonávanie smernice o environmentálnej zodpovednosti (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
10.3.Rámec pre jednoduchú, transparentnú aštandardizovanú sekuritizáciu ***I (hlasovanie)
  
10.4.Prudenciálne požiadavky na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti ***I (hlasovanie)
  
10.5.Rešpektovanie súkromného života a ochrana osobných údajov v elektronických komunikáciách a zrušenie smernice 2002/58/ES (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách)
  
10.6.Boj proti sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu v EÚ (hlasovanie)
  
10.7.Hospodárske politiky eurozóny (hlasovanie)
  
10.8.Mandát na obchodné rokovania s Austráliou (hlasovanie)
  
10.9.Mandát na obchodné rokovania s Novým Zélandom (hlasovanie)
  
10.10.Kontrola uplatňovania práva EÚ v roku 2015 (hlasovanie)
 11.Vysvetlenia hlasovania
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 13.Pokračovanie rokovania
 14.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 15.Pozícia Rady v prvom čítaní
 16.Väčšie interpelácie (rozprava)
 17.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 18.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 19.Termíny nasledujúcich rokovaní
 20.Skončenie rokovania
 21.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.00 h.


2. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej únie (COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AFET, ITRE, JURI, ECON, LIBE

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1092/2010 omakroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom aozriadení Európskeho výboru pre systémové riziká (COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

AFCO, JURI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/399, pokiaľ ide opravidlá vzťahujúce sa na dočasné obnovenie kontroly vnútorných hraníc (COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady omobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti Grécka–EGF/2017/003GR/Attica retail (COM(2017)0613 - C8-0360/2017 - 2017/2229(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č.904/2010, pokiaľ ide ocertifikovanú zdaniteľnú osobu (COM(2017)0567 - C8-0362/2017 - 2017/0248(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

JURI

- Návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide oharmonizáciu azjednodušenie určitých pravidiel vsystéme dane zpridanej hodnoty, aktorou sa zavádza konečný systém zdaňovania obchodu medzi členskými štátmi (COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

JURI

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady omobilizácii Európskeho fondu naprispôsobenie sa globalizácii vnadväznosti nažiadosť Fínska – EGF/2017/005FI/Retail (COM(2017)0618 - C8-0364/2017 - 2017/2231(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Revízia rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou (N8-0065/2017 - C8-0366/2017 - 2017/2233(ACI))

pridelené:

gestorský výbor :

AFCO

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Marrákešskej zmluvy o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania v mene Európskej únie (12629/2017 - C8-0375/2017 - 2014/0297(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

FEMM, CULT, EMPL

2) poslancov, návrhy uznesenia (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o hrozbách, ktoré predstavuje Európska komisia pre slobodu prejavu (B8-0537/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Ivan Jakovčić a Jozo Radoš. Návrh uznesenia o vytvorení cezhraničných protipožiarnych zásahových tímov EÚ (B8-0563/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

REGI

- Nicola Caputo. Návrh uznesenia o Európskom systéme riadenia železničnej dopravy (ERTMS) (B8-0564/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN


3. Petície

Nasledujúce petície, ktoré boli zapísané do registra v uvedených dňoch v súlade s článkom 215 ods. 9 a 10 rokovacieho poriadku, boli pridelené gestorskému výboru:

Dňa 23. októbra 2017

Claudio Bertoni (n° 0882/2017); (*) (n° 0883/2017); Hans Bosbach (n° 0884/2017); Dirk Fischer (n° 0885/2017); Laia del Barrio (n° 0886/2017); (*) (n° 0887/2017); (*) (n° 0888/2017); Debora Greco (n°0889/2017); Flavio Miccono (n° 0890/2017); (*) (n° 0891/2017); (*) (n° 0892/2017); (*) (n° 0893/2017); (*) (n° 0894/2017); Ileana Martínez Cabrera (n° 0895/2017); (*) (n° 0896/2017); (*) (n° 0897/2017); (*) (n° 0898/2017); Jordi Royo Mata (n° 0899/2017); Maria Massó Duxans (n° 0900/2017); (*) (n° 0901/2017); (*) (n° 0902/2017); (*) (n° 0903/2017); (*) (n° 0904/2017); (*) (n° 0905/2017); Patricia Graham (n° 0906/2017); (*) (n° 0907/2017); Clara Gutman (n° 0908/2017); (*) (n° 0909/2017); (*) (n° 0910/2017); (*) (n° 0911/2017); Olivier Caisou-Rousseau (n° 0912/2017); (*) (n° 0913/2017); Christian Clemente (n° 0914/2017); (*) (n° 0915/2017); Marco Arietti (n° 0916/2017); (*) (n° 0917/2017); (*) (n° 0918/2017); (*) (n° 0919/2017); Pietro Varlese (n° 0920/2017); (*) (n° 0921/2017); Cristian Bereanu (n° 0922/2017); (*) (n° 0923/2017); Fadel Galal (n° 0924/2017); Bruno Terriou (n° 0925/2017); María Pilar Guillamón (n° 0926/2017); (*) (n° 0927/2017); Aurelio Rosini (n° 0928/2017); Albert Cardona (n° 0929/2017); (*) (n° 0930/2017); Pietro Varlese (n° 0931/2017); Pietro Varlese (n° 0932/2017); (*) (n° 0933/2017); (*) (n° 0934/2017); Kyriakos Tsipouras (n° 0935/2017); Fernando Pérez Ramírez (n° 0936/2017); (*) (n° 0937/2017); Karine Bachelier (n° 0938/2017); (*) (n° 0939/2017); (*) (n° 0940/2017); (*) (n° 0941/2017); (*) (n° 0942/2017); (*) (n° 0943/2017); (*) (n° 0944/2017); Maya Manolova (n° 0945/2017); Domenico Sanino (n° 0946/2017); Julia Baines (n° 0947/2017); (*) (n° 0948/2017); Ruth Coustick-Deal (n° 0949/2017); (*) (n° 0950/2017); (*) (n° 0951/2017); (*) (n° 0952/2017); (*) (n° 0953/2017); (*) (n° 0954/2017); Wolfgang Gerber (n° 0955/2017); (*) (n° 0956/2017); Apostolos Pappas (n° 0957/2017); Fotios Mandanas (n° 0958/2017); Roderich Weissenfels (n° 0959/2017); (*) (n° 0960/2017); (*) (n° 0961/2017); (*) (n° 0962/2017); (*) (n° 0963/2017).

(*) Meno je utajené

Predseda oznámil, že v súlade s ustanoveniami článku 215 ods. 15 rokovacieho poriadku 23. októbra 2017 postúpil gestorskému výboru petície, ktoré boli Európskemu parlamentu doručené od fyzických alebo právnických osôb, ktoré nie sú občanmi Európskej únie a nemajú v žiadnom členskom štáte bydlisko alebo sídlo.


4. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 139/2014, pokiaľ ide o klasifikáciu vzletových a pristávacích dráh (D049657/04 - 2017/2926(RPS) - lehota: 23. január 2018)
predložené gestorskému výboru: TRAN

- Nariadenie Komisie, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá prevádzky balónov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (D051664/02 - 2017/2928(RPS) - lehota: 23. január 2018)
predložené gestorskému výboru: TRAN

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o Medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 2 Platby na základe podielov (D052729/01 - 2017/2891(RPS) - lehota: 7. január 2018)
predložené gestorskému výboru: ECON
stanovisko: JURI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia dodatky k prílohe XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o látky karcinogénne, mutagénne alebo látky poškodzujúce reprodukciu (CMR) (D052843/01 - 2017/2892(RPS) - lehota: 13. január 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku), IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie kyseliny fosforečnej – fosforečnanov – di-, tri- a polyfosforečnanov (E 338 – 452) v mrazenom mäse na vertikálnom ražni v tvare homole (D052941/02 - 2017/2920(RPS) - lehota: 19. december 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí zlúčenín ortuti v určitých výrobkoch alebo na nich (D052945/02 - 2017/2893(RPS) - lehota: 13. december 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí 2-fenylfenolu, bensulfurón-metylu, dimetachlóru a lufenurónu v určitých produktoch alebo na nich (D052946/02 - 2017/2911(RPS) - lehota: 18. december 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI


5. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide ostanovenie podmienok posúdenia vplyvu vyplývajúceho zukončenia alebo zmeny existujúcich referenčných hodnôt (C(2017)06537 - 2017/2889(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 3. októbra 2017

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/751 o výmenných poplatkoch za platobné transakcie viazané na kartu, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa stanovia požiadavky, ktoré majú kartové schémy a spracovateľské subjekty dodržiavať, aby sa zabezpečilo uplatňovanie požiadaviek na nezávislosť z hľadiska účtovníctva, organizácie a rozhodovacieho procesu (C(2017)06652 - 2017/2890(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 4. októbra 2017

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha IIIb knariadeniu Rady (ES) č.1236/2005 oobchodovaní surčitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie (C(2017)06902 - 2017/2915(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. októbra 2017

predložené gestorskému výboru: INTA

- Delegované nariadenie Komisie o doplnení nariadenia Európskeho parlamentu aRady (EÚ) č.575/2013, pokiaľ ide oregulačné technické predpisy týkajúce sa prahu závažnosti pre kreditné záväzky po termíne splatnosti (C(2017)06940 - 2017/2912(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 19. októbra 2017

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu aRady (EÚ) č.658/2014, pokiaľ ide o úpravu výšky poplatkov, ktoré sa majú uhrádzať Európskej agentúre pre lieky podľa miery inflácie za vykonávanie činností dohľadu nad liekmi na humánne použitie (C(2017)06946 - 2017/2923(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. októbra 2017

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2195 odoplnení nariadenia Európskeho parlamentu aRady (EÚ) č.1304/2013 oEurópskom sociálnom fonde, pokiaľ ide ovymedzenie štandardných stupníc jednotkových nákladov ajednorazových platieb na úhradu výdavkov členských štátov Komisiou, a ktorým sa opravuje uvedené delegované nariadenie (C(2017)06953 - 2017/2917(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 20. októbra 2017

predložené gestorskému výboru: EMPL

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy I, II, VI, VIII aIX knariadeniu Európskeho parlamentu aRady (EÚ) č.1007/2011 onázvoch textilných vlákien asúvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou ainým označením (C(2017)06967 - 2017/2918(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 20. októbra 2017

predložené gestorskému výboru: IMCO

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/86, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v Stredozemnom mori (C(2017)06981 - 2017/2914(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 23. októbra 2017

predložené gestorskému výboru: PECH

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovuje výnimka de minimis z povinnosti vylodiť úlovky pri rybolove určitých malých pelagických druhov v Stredozemnom mori (C(2017)06982 - 2017/2919(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 23. októbra 2017

predložené gestorskému výboru: PECH

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne a hlbokomorských druhov vseverozápadných vodách na rok 2018 (C(2017)06990 - 2017/2913(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 20. októbra 2017

predložené gestorskému výboru: PECH

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/2374, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v juhozápadných vodách (C(2017)06995 - 2017/2921(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 20. októbra 2017

predložené gestorskému výboru: PECH

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne vSevernom mori avo vodách Únie voblasti ICES IIa na rok 2018 (C(2017)06997 - 2017/2916(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 20. októbra 2017

predložené gestorskému výboru: PECH

Návrhy delegovaných aktov, v prípade ktorých bola predĺžená lehota na vznesenie námietok:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu aRady (EÚ) č. 1233/2011 ouplatňovaní určitých usmernení voblasti štátom podporovaných vývozných úverov (C(2017)06315 – 2017/2863(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 25. septembra 2017

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 2 mesiace

predložené gestorskému výboru: INTA

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohyII, III aIV knariadeniu Európskeho parlamentu aRady (EÚ) č.978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií (C(2017)06339 – 2017/2871(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 27. septembra 2017

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 2 mesiace

predložené gestorskému výboru: INTA

Návrhy delegovaných aktov, v prípade ktorých bola lehota na vznesenie námietok zmenená z jedného mesiaca na 3 mesiace na žiadosť príslušného výboru:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/571, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa udeľovania povolenia, organizačných požiadaviek a uverejňovania transakcií pre poskytovateľov služieb vykazovania údajov (C(2017) 6337 – 2017/2864(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 26. septembra 2017.
pridelené: gestorský výbor: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa nepriamych zúčtovacích mechanizmov (C(2017) 6268 – 2017/2860(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 22. septembra 2017.
pridelené: gestorský výbor: ECON


6. Kontrola uplatňovania práva EÚ v roku 2015 (rozprava)

Správa o kontrole uplatňovania práva EÚ v roku 2015 [2017/2011(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

Kostas Chrysogonos uviedol správu.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Kazimierz Michał Ujazdowski (spravodajca výboru AFCO požiadaného o stanovisko), Cecilia Wikström (spravodajkyňa výboru PETI požiadaného o stanovisko), Daniel Buda v mene skupiny PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann v mene skupiny S&D, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, Jean-Marie Cavada v mene skupiny ALDE, Jiří Maštálka v mene skupiny GUE/NGL, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, Jane Collins v mene skupiny EFDD, Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, Krisztina Morvai – nezaradená poslankyňa, Pavel Svoboda, Claudia Țapardel, Bernd Kölmel, Ángela Vallina, Eleonora Evi, Rosa Estaràs Ferragut, Sergio Gaetano Cofferati, Anders Primdahl Vistisen, Nikolaos Chountis, Francis Zammit Dimech, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marek Jurek, Emil Radev, Evelyn Regner, Notis Marias, Tomáš Zdechovský, Maria Grapini, Csaba Sógor a Stanislav Polčák.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Costas Mavrides, António Marinho e Pinto a Georgios Epitideios.

V rozprave vystúpili: Vytenis Povilas Andriukaitis a Kostas Chrysogonos.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.10 zápisnice zo dňa 26.10.2017.


7. Vykonávanie smernice o environmentálnej zodpovednosti (rozprava)

Správa o uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES z 21. apríla 2004 o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd („smernica o environmentálnej zodpovednosti“) [2016/2251(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Laura Ferrara (A8-0297/2017)

Laura Ferrara uviedla správu.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Emil Radev v mene skupiny PPE, Benedek Jávor (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Jytte Guteland v mene skupiny S&D, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, Anneli Jäätteenmäki v mene skupiny ALDE, Kostas Chrysogonos v mene skupiny GUE/NGL, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, Jane Collins v mene skupiny EFDD, Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Pavel Svoboda, Tiemo Wölken, Julie Girling, Frédérique Ries, Nikolaos Chountis, Mireille D'Ornano, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Jiří Maštálka a Sergio Gaetano Cofferati.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ivica Tolić, Nicola Caputo, Notis Marias, Eleftherios Synadinos, Stanislav Polčák, Maria Grapini, Krisztina Morvai a Jean-Paul Denanot.

V rozprave vystúpili: Vytenis Povilas Andriukaitis a Laura Ferrara.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.2 zápisnice zo dňa 26.10.2017.

(Schôdza bola prerušená o 11.40 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda


8. Pokračovanie zasadnutia

Schôdza pokračovala o 12.05 h.


9. Sacharovova cena 2017 (vyhlásenie laureátov)

Predseda oznámil, že Konferencia predsedov sa rozhodla udeliť Sacharovovu cenu za rok 2017 demokratickej opozícii vo Venezuele: národnému zhromaždeniu (zastúpenému jeho predsedom Juliom Borgesom) a všetkým politickým väzňom, ktorých mená oznámilo „Foro Penal Venezolano“ (Venezuelské trestné fórum), zastúpeným Leopoldom Lópezom, Antoniom Ledezmom, Danielom Ceballosom, Yonom Goicoecheom, Lorentom Salehom, Alfredom Ramosom a Andreom Gonzálezom.

Odovdzanie ceny sa uskutoční počas plenárnej schôdze v decembri 2017 v Štrasburgu.


10. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


10.1. Voľba podpredsedu (hlasovanie)

Predseda oznámil, že prijal kandidatúru Heidi Hautalovej.

Keďže Heidi Hautala bola jedinou kandidátkou, predseda navrhol zhromaždeniu, aby sa hlasovalo aklamáciou, v súlade s článkom 15 ods. 1 rokovacieho poriadku.

Predseda vyhlásil Heidi Hautalovú za podpredsedníčku Európskeho parlamentu a zablahoželal jej k zvoleniu.

V súlade s článkom 20 ods. 1 rokovacieho poriadku zaujala miesto odchádzajúcej podpredsedníčky Ulrike Lunacekovej podľa jej prednostného poradia.

Vystúpenie

Knuta Fleckensteina o voľbe ostatných odchádzajúcich podpredsedov.

PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda


10.2. Vykonávanie smernice o environmentálnej zodpovednosti (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES z 21. apríla 2004 o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd („smernica o environmentálnej zodpovednosti“) [2016/2251(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Laura Ferrara (A8-0297/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0414)


10.3. Rámec pre jednoduchú, transparentnú aštandardizovanú sekuritizáciu ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá sekuritizácie a vytvára sa európsky rámec pre jednoduchú, transparentnú a štandardizovanú sekuritizáciu a ktorým sa menia smernice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EÚ a nariadenia (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 648/2012 [COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Paul Tang (A8-0387/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2017)0415)


10.4. Prudenciálne požiadavky na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti [COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Othmar Karas (A8-0388/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2017)0416)


10.5. Rešpektovanie súkromného života a ochrana osobných údajov v elektronických komunikáciách a zrušenie smernice 2002/58/ES (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rešpektovaní súkromného života a ochrane osobných údajov v elektronickej komunikácii, ktorým sa zrušuje smernica 2002/58/ES (nariadenie o súkromí a elektronických komunikáciách) (COM(2017)0010 – C8- 0009/2017 – 2017/0003(COD)). Rapporteure: Marju Lauristin (A8-0324/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

ROZHODNUTIE O ZAČATÍ MEDZIINŠTITUCIONÁLNYCH ROKOVANÍ

Schválené

Vystúpenia:

Pred hlasovaním Birgit Sippel a po hlasovaní Marju Lauristin (spravodajkyňa) a Petri Sarvamaa.


10.6. Boj proti sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu v EÚ (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0576/2017, B8-0577/2017, B8-0578/2017, B8-0579/2017, B8-0580/2017, B8-0581/2017 a B8-0582/2017 (2017/2897(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0576/2017

(nahrádzajúci B8-0576/2017, B8-0577/2017, B8-0578/2017, B8-0579/2017, B8-0580/2017 a B8-0582/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Agnieszka Kozłowska-Rajewicz v mene skupiny PPE;

—   Gianni Pittella, Costas Mavrides, Evelyn Regner, Nicola Caputo, Karoline Graswander-Hainz, Nicola Danti, Simona Bonafè, Clara Eugenia Aguilera García, Elena Valenciano, Brando Benifei, Soledad Cabezón Ruiz, Cécile Kashetu Kyenge, Claudia Țapardel, Sergio Gutiérrez Prieto, Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Udo Bullmann, Nessa Childers, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Edouard Martin, Julie Ward, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Maria Noichl, Tonino Picula, Dietmar Köster v mene skupiny S&D;

—   Arne Gericke, v mene skupiny ECR;

—   Martina Dlabajová, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, Renate Weber, Ivan Jakovčić, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nils Torvalds, Yana Toom, Kaja Kallas, Ulrike Müller, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthijs van Miltenburg, Cecilia Wikström, Johannes Cornelis van Baalen, Jan Huitema, Louis Michel, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Catherine Bearder, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova v mene skupiny ALDE;

—   Malin Björk, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Stefan Eck, Sabine Lösing, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Nikolaos Chountis, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Stelios Kouloglou, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez v mene skupiny GUE/NGL;

—   Ska Keller, Ulrike Lunacek, Philippe Lamberts, Max Andersson, Jan Philipp Albrecht, Bodil Valero, Karima Delli, Pascal Durand, Michael Cramer, Josep-Maria Terricabras, Alyn Smith, Julia Reda, Jordi Solé, Klaus Buchner, Marco Affronte, Florent Marcellesi, Linnéa Engström, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Jill Evans, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Monika Vana, Molly Scott Cato, Bart Staes, Benedek Jávor, Bronis Ropė, Margrete Auken, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ian Hudghton, Yannick Jadot, Eva Joly, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Michèle Rivasi, Indrek Tarand, Claude Turmes v mene skupiny Verts/ALE;

—   Daniela Aiuto, Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2017)0417)

(Návrh uznesenia B8-0581/2017 sa stal bezpredmetným.)


10.7. Hospodárske politiky eurozóny (hlasovanie)

Správa o hospodárskych politikách eurozóny [2017/2114(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou ENF)

Zamietnutý

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou EFDD)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA (výbor ECON)

Prijatý (P8_TA(2017)0418)


10.8. Mandát na obchodné rokovania s Austráliou (hlasovanie)

Správa – Odporúčanie Rade týkajúce sa navrhovaného mandátu na obchodné rokovania s Austráliou [2017/2192(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Daniel Caspary (A8-0311/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0419)


10.9. Mandát na obchodné rokovania s Novým Zélandom (hlasovanie)

Správa – Odporúčanie Rade týkajúce sa navrhovaného mandátu na obchodné rokovania s Novým Zélandom [2017/2193(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Daniel Caspary (A8-0312/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0420)


10.10. Kontrola uplatňovania práva EÚ v roku 2015 (hlasovanie)

Správa o kontrole uplatňovania práva EÚ v roku 2015 [2017/2011(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0421)


11. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:


Správa: Paul Tang - A8-0387/2016
Andrejs Mamikins

Boj proti sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu v EÚ - (2017/2897(RSP)) -RC-B8-0576/2017
Urszula Krupa, Anna Záborská a Marek Jurek

Správa: Gunnar Hökmark - A8-0310/2017
Andrejs Mamikins a Angel Dzhambazki

Správa: Daniel Caspary - A8-0311/2017
Jasenko Selimovic, Seán Kelly a Angel Dzhambazki

Správa: Daniel Caspary - A8-0312/2017
Jasenko Selimovic a Angel Dzhambazki

Správa: Kostas Chrysogonos - A8-0265/2017
Andrejs Mamikins


12. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

Rokovanie bolo prerušené o 12.55 h.


PREDSEDNÍCTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsedníčka

13. Pokračovanie rokovania

Schôdza pokračovala o 15.00 h.


14. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


15. Pozícia Rady v prvom čítaní

Predsedníčka oznámila, že na základe článku 64 ods. 1 rokovacieho poriadku jej bola doručená nasledujúca pozícia Rady spolu s dôvodmi jej prijatia, ako aj pozícia Komisie:

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady o udržateľnom riadení vonkajších rybárskych flotíl, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1006/2008 (11382/2/2017 - C8-0358/2017 – 2015/0289(COD)) - (COM(2017)0633))
predložené gestorskému výboru: PECH

Trojmesačná lehota poskytnutá Parlamentu na prijatie jeho pozície preto začína plynúť v nasledujúci deň, t. j. 27. októbra 2017.


16. Väčšie interpelácie (rozprava)

Väčšie interpelácie na písomné zodpovedanie s rozpravou

Koordinované úsilie na úrovni EÚ s cieľom zvýšiť mieru zaočkovanosti

Väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou (O-000074/2017 de Piernicolu Pediciniho, Laury Ageovej, Rosy D'Amatovej, Tiziany Beghinovej, Marca Valliho, Marca Zullu, Fabia Massima Castalda, Ignazia Corrau, Laury Ferrarovej, Eleonory Eviovej, Isabelly Adinolfiovej a Joëlle Bergeronovej v mene skupiny EFDD, pre Komisiu: Väčšia interpelácia - Koordinované úsilie na úrovni EÚ s cieľom zvýšiť mieru zaočkovanosti (2017/2867(RSP)) (B8-0603/2017)

Piernicola Pedicini rozvinula otázku.

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly v mene skupiny PPE, Andrea Cozzolino v mene skupiny S&D, Urszula Krupa v mene skupiny ECR, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, Joëlle Mélin v mene skupiny ENF, Anna Záborská, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Piernicola Pedicini, Angel Dzhambazki a Jozo Radoš.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rozprava sa skončila.


17. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ(článok 52 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 19. októbra 2017)

výbor CONT

- Výročná správa za rok 2016 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom (2017/2216(INI))

výbor CULT

- Modernizácia vzdelávania v EÚ (COM(2017)0247 - 2017/2224(INI))
(stanovisko: FEMM, EMPL (článok 54 rokovacieho poriadku)

výbor ECON

- Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2018 (2017/2226(INI))
(stanovisko: FEMM, ENVI, REGI, BUDG (článok 54 rokovacieho poriadku)

výbor REGI

- Dosah politiky súdržnosti EÚ na Severné Írsko (2017/2225(INI))
(stanovisko: CONT)

Pridružené výbory (článok 54 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 19. októbra 2017)

výbor ECON

- Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2018 (2017/2226(INI))
(stanovisko: FEMM, ENVI, REGI, BUDG (článok 54 rokovacieho poriadku))
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 19. októbra 2017)

výbor CULT

- Modernizácia vzdelávania v EÚ (COM(2017)0247 - - 2017/2224(INI))
(stanovisko: FEMM, EMPL (článok 54 rokovacieho poriadku))

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 216 ods. 8 rokovacieho poriadku)

výbor PETI

- Správa o rokovaniach Výboru pre petície v roku 2016, článok 216 ods. 7 rokovacieho poriadku (2017/2222(INI))

Pridelenie výborom

výbor FEMM

- Situácia v Maďarsku (podľa uznesenia Európskeho parlamentu zo 17. mája 2017) (2017/2131(INL))
predložené gestorskému výboru: LIBE
stanovisko: FEMM, AFCO, CULT

výbor IMCO

- Práva a povinnosti cestujúcich v železničnej preprave (prepracované znenie) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD))
predložené gestorskému výboru: TRAN
stanovisko: IMCO, JURI (článok 104 rokovacieho poriadku)


18. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

V súlade s článkom 192 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


19. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 13. novembra 2017 do 16. novembra 2017.


20. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 15.44 h.


21. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Boutonnet, Cesa, Crowley, Händel, Hübner, Le Pen, Matias, Maydell, Punset, Seymour, Tamburrano, Żółtek

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia